Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#276 2006-04-24 00:31:52

Gitka
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

O szczególn? inteligencj? jej nie "oskar?am". Jest jednak ró?nica mi?dzy bezmy?lno?ci? a z?? wol?.
Jej od dziecka nikt nie uczy? i niczego od niej nie wymaga?. By?a najm?odsza w rodzinie i rozpuszczono j? niemi?osiernie (troch? tak, jak pani Bennet Lidi?). A potem to rozpieszczone, bezmy?lne dziecko wys?ano do Pary?a, gdzie od razu zosta?o pierwsz? dam?.
Nikt jej nie przygotowa? do roli, jak? mia?a odgrywa?, a m?? te? jej wcale nie wspiera?. On zreszt? sam nie by? zbyt szcz??liwy z bycia królem. Chyba wola?by zosta? ?lusarzem.

Podpisuj? si? pod wszystkim, co powiedzia?a?. Maria Antonina nie by?a zbyt m?dra, podobno z pisaniem mia?a okropne problemy. mia?a kilka lat, kiedy j? zar?czono z Delfinem. Nikt nigdy nie przygotowa? j? do bycia w?adczyni? jednego z najwa?niejszych pa?stw w Europie. Nie wymagano od niej, by pe?ni?a jakie? obowi?zki, by?a odpowiedzialna itp. Prowadzi?a ?ycie bardzo puste, wype?nione g?ównie rozrywkami. Ale w ko?cu doros?a do swej roli - w chwili ?mierci, wed?ug relacji ?wiadków, okaza?a sw? wielko??, co musieli jej przyzna? nawet wrogowie.

Nie wiem czy wiecie, ?e Sofia Coppola nakr?ci?a film Maria Antonina 2006
http://www.filmweb.pl/Maria,Antonina,%2 … ,id=143515

Offline

 

#277 2006-04-27 23:02:57

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Zacz???m w?a?nie czyta? Jednoro?ca Iris Murdoch. Zapowiada si? smakowicie.

Marian Taylor przybywa do odosobnionego zamku jako dama do towarzystwa dla samotnej kobiety. Na miejscu zdaje sobie spraw?, ?e jej pracodawczyni jest wi??niem nie tylko w?asnych obsesji, lecz tak?e swojego bezlitosnego m??a. Hannah, na pozór uciele?nienie prze?ladowanych cnót, fascynuje otaczaj?cych j? ludzi, spo?ród których kilkoro pragnie wyrwa? j? ze snu.
Kim jednak naprawd? jest Hannah: niewinn? ofiar?, op?tan? kobiet? czy wied?m?? Czy jej ?ycie duchowe pozostaje pod z?ym urokiem? Czy je?li zostanie si?? ocalona - umrze?


I polecam wszytskim Opowie?? podr?cznej Margaret Atwood.

Orwellowskie piek?o kobiet.
Witamy w alternatywnej rzeczywisto?ci rodem z najgorszego koszmaru, jaki mo?e przy?ni? si? kobiecie. Oto inna wersja historii ?wiata, w której re?im i ortodoksja s? jedynym prawem, prawem stanowionym przez m??czyzn i dla m??czyzn, gdzie kobieta zosta?a sprowadzona do roli niemego reproduktora. To opowie?? tak przera?aj?ca, ?e a? nierzeczywista. Lepiej, ?eby okaza?a si? koszmarnym snem…
Najlepsza z powie?ci Margaret Atwood, wstrz?saj?ca antyutopia, ?wiat odwróconej moralno?ci.

Na podstawie tej ksi??ki nakr?cono film.

http://www.filmweb.pl/Film?id=8400


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#278 2006-04-30 11:23:10

Gitka
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Dla wielbicieli M. Musierowicz wiadomo??
Nowy tom Je?ycjady
Pozna?ska pisarka Ma?gorzata Musierowicz pracuje nad najnowsz? cz??ci? Je?ycjady, sagi o rodzinie Borejków mieszkaj?cych w kamienicy przy ulicy Roosevelta. Ksi??ka nosi tytu? Czarna polewka i ma trafi? do ksi?gar? przed wakacjami.

Na ok?adce Czarnej polewki, która uka?e si? nak?adem ?ódzkiego wydawnictwa Akapit Press wydaj?cego od lat ksi??ki pozna?skiej autorki, widnieje pochylona nad talerzem zupy twarz Ignacego Grzegorza Stryby. To nastoletni syn Gabrysi Borejko, jednej z g?ównych bohaterek Je?ycjady.
Ma?gorzata Musierowicz przy okazji premiery ostatniej powie?ci, ?aby, wspomina?a, ?e musi wreszcie rozwi?za? w?tek Janusza Pyziaka oraz chce powróci? do w?tku Trolli, chorej dziewczynki, w której zakochali si? jednocze?nie dwaj kuzyni: Józinek, syn Idy, i... w?a?nie Ignacy Grzegorz Stryba.
http://img141.imageshack.us/img141/1826/musi1fh.jpg

http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,3173 … 388815.969

Offline

 

#279 2006-04-30 13:19:17

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Niedawno czytalam J?zyk Trolli i ?ab?, wi?c ch?tnie przeczytam te? Czarn? polewk?.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#280 2006-04-30 13:30:46

Monika24
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Ostatnio spodoba?a mi si? (ale tylko z ok?adki i opisu) ksi??ka "Szkar?atny p?atek i bia?y".

"Bestsellerowa powie?? Michela Fabera oprowadza czytelnika po lo?dy?skich ulicach, pozwala poczu? atmosfer? dzie? najwazniejszych angielskich autorów tej epoki: Dickensa, Bronte, Carrola i innych. Jednocze?nie wspó?czesne spojrzenie autora sprawia, ?e powie?? doskonale si? czyta i ka?dy mo?e w niej znale?? co? dla siebie".

Mo?e która? z Was ju? to czyta?a i mo?e poradzi? czy warto j? kupi??


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#281 2006-04-30 19:33:19

Jeanne
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Ja czytam "Na pos?aniu z trawy" Lian Hearn. 2 tom Opowie?ci rodu Otori.
"Po s?owiczej pod?odze"
Trwa wojna szogunatów. Z masakry w górskiej wiosce uchodzi z ?yciem tylko szesnastoletni Takeo. Jego wybawc? okazuje si? jeden z szogunów - mo?ny Pan Otori, który uznaje go za cz?onka swego rodu. Koniec dotychczasowego ?ycia staje si? dla Takeo pocz?tkiem wielkiej podró?y, podczas której nauczy si? walczy? i kocha?, pozna odwag?, po?wi?cenie i honor, ale te? pod?o?? i okrucie?stwo, a przede wszystkim odkryje co?, czego si? nawet nie domy?la - swoje bardzo niezwyk?e przeznaczenie...

Tradycyjne japo?skie motywy sk?adaj? si? tu na opowie?? oryginaln? i fascynuj?c?, okrutn? i pi?kn?, w której zawi?o?ci politycznych intryg i efektowne opisy walk ??cz? si? z wyrafinowan? prostot? stylu, niespiesznym tempem narracji i niezwyk?? atmosfer?. Lian Hearn uda?o si? przekroczy? granice mi?dzy gatunkami literackimi, mi?dzy tradycj? a wspó?czesno?ci?, a tak?e mi?dzy pokoleniami.

"Na pos?aniu z trawy"
Po ?mierci swego protektora Takeo zostaje g?ow? rodu Otori. Musi zarazem dotrzyma? przysi?gi krwi, która wi??e go z tajemniczym Plemieniem skrytobójców. Uczy si? ich sztuki, bo do nich teraz nale?y jego ?ycie. Jako wojownik nie ma sobie równych, ale w g??bi duszy czuje, ?e nie jest zabójc?. Pragnie pom?ci? ?mier? przybranego ojca, a nade wszystko odnale?? ukochan? Kaede. Wie jednak, ?e ?ywy nie opu?ci Plemienia.

Drugi tom sagi rodu Otori przynosi nowe elementy magicznego ?wiata wzorowanego na ?redniowiecznej Japonii. Wzoruj?c si? na dyskretnych i oszcz?dnych poci?gni?ciach p?dzla, znanych ze starojapo?skich szkiców, autorka kre?li fascynuj?ce t?o dla pe?nej rozmachu opowie?ci o mi?o?ci i obowi?zku, przemocy i wspó?czuciu, k?amstwie i honorze.
Trzeciej jeszcze nie mam...... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#282 2006-04-30 21:34:56

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Pierwszy tom Sagi bardzo mi si? podoba?, a pozosta?e ju? mniej. Sama nie wiem dlaczego...Ostatnio niewiele rzeczy mi si? podoba. Zgry?liwa si? robi?...:-/


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#283 2006-05-01 16:49:59

Gitka
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Zaczynam "Mój wróg królowa" Victoria Holt

Letycja Knollys, w m?odo?ci najpi?kniejsza dworka El?biety I, wspomina swoje d?ugie, burzliwe ?ycie. Podejrzana o romans z hrabi? Leicesterem, faworytem królowej, zostaje odes?ana z Dworu. Mimo d?ugiego rozstania kochanków, ich mi?o?? nie wygasa i po latach Letycja sekretnie po?lubia hrabiego, nara?aj?c si? znowu na gniew królewskiej rywalki.
Nienawi?? królowej nie ko?czy si? nawet po ?mierci Leicestera. Losy dwóch kobiet znowu si? splataj?, gdy kochankiem królowej zostaje syn Letycji, hrabia Essex.

Offline

 

#284 2006-05-02 08:10:36

frycia
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Jestem w trakcie "Imprimatur" autorów niestety nie pami?tam. Ale jest tam wszystko co tygryski lubi? najbardziej: tajemnica, zbrodnia,(podejrzewam ze jaka? intryga te? by sie znalaz?a)no i gwarancja mile sp?dzonego czasu big_smile


,, ?ycie to ?art i wszystko temu dowodzi" (GG)

Offline

 

#285 2006-05-02 16:15:33

Jeanne
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A ja sko?czy?am "Sk?pca" i w?a?nie czytam "?wi?toszka" Moliera. Lekka i przyjemna komedia, chocia? lektura.... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#286 2006-05-02 16:40:47

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A ja sobie kupi?am dzi? Lwy Al - Rassanu G. G. Kay'a! I b?d? czyta? zaraz jak tylko sko?cze Tajemnice Kodu Leonarda da Vinci. Samej ksi?zki Browna nie czyta?am, bo mi sie styl nie podoba?, ale jakie? artyku?y mog? przejrze?. Kiedy? interesowa?a mnie gnoza i herezje. Potem mi si? przejad?o albo z tego wyros?am ;-)
W tym miesi?cu mam zamiar wyda? jeszcze pieni?dze na kolejny tom Pie?ni Lodu i Ognia i na ksi?zk? z przygodami braciszka Cadfaela, bo ma si? ukaza? nowy tom.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#287 2006-05-02 21:02:28

izek
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Ja czytam "Na pos?aniu z trawy" Lian Hearn. 2 tom Opowie?ci rodu Otori.
Trzeciej jeszcze nie mam...... big_smile

bardzo mi si? podoba?o big_smile

polecam tak?e trzeci? cz??? big_smile

ja teraz czytam "Norwegian Wood" Haruki Murakamiego (czy jak to si? odmienia), jestem na samym pocz?tku, ale s?dz?c po innych jego ksi??kach czeka mnie niesamowita podró? big_smile


gg 5425654

Offline

 

#288 2006-05-03 20:49:25

Diana
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

II tom "Sagi o Ludziach Lodu", ale chyba na tych 2 ksi??kach si? sko?czy. :?


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#289 2006-05-03 21:00:03

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

W tym miesi?cu mam zamiar wyda? jeszcze pieni?dze na kolejny tom Pie?ni Lodu i Ognia i na ksi?zk? z przygodami braciszka Cadfaela, bo ma si? ukaza? nowy tom.

Któego Cadfaelka? Bo "Ró?? w dani" ju? mam big_smile

Na nowego Martina te? b?d? chcia?a pieni??ki wyskroba? wink

Offline

 

#290 2006-05-03 21:20:43

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

XIV tom - Pustelnik z lasu Eyton, ma by? dost?pny od 16 maja, o ile nie zmieni? terminu. Ok?adki jeszcze nie ma, ceny te? nie:

Jest rok 1142 i ca?a Anglia wije si? w ?elaznym u?cisku wojny domowej. Tymczasem w zacisznym klasztorze benedykty?skiego opactwa ?w. Piotra i Paw?a zaczyna si? ?a?cuch zdarze? nie mniej donios?ych ni? polityczne wstrz?sy zewn?trznego ?wiata.
Pierwszym z nich jest smutny zgon Ryszarda Ludela, pana na Eaton, którego dziesi?cioletni syn i dziedzic, tak?e Ryszard, jest wychowankiem opactwa. Ch?opiec odmawia podporz?dkowania si? swej gro?nej babce Dionizji i wspierany przez opata Radulfusa, przeciwstawia si? jej furii.
Nowym przybyszem w te strony jest pustelnik Cuthred, który cieszy si? protekcj? Dionizji, i którego m?ody towarzysz, Hiacynt, zaprzyja?nia si? z Ryszardem. Mimo kr???cej opinii o jego ?wi?to?ci, przybycie Cuthreda zwiastuje mnichom seri? nieszcz???. Zagini?cie Ryszarda i znalezienie zw?ok w lesie Eyton zmusza raz jeszcze brata Cadfaela do opuszczenia zacisza herbarium i wykorzystania swej wiedzy o ludzkiej naturze w celu wytropienia bezlitosnego mordercy.

Czwarty tom Martina - Uczta dla wron, który u nas b?dzie podzielony na dwie cz??ci - pierwsza nosi tytu? Cienie smierci i powinna si? ukaza? te? 16 maja. Nast?pna by? mo?e za miesi?c - Sie? spisków. Uwielbiam Martina! Jego postacie s? takie zró?nicowane, a fabu?a nieprzewidywalna. Ten czwarty tom czyta?am po angielsku i moim zdaniem jest troch? gorszy, moze dlatego, ze prawie nie ma tan Jona Snow, wcale nie ma Tyriona Lannistera i kilku moich ulubionych postaci. Pojawia si? dopiero w Ta?cu ze smokami.

Po ?mierci króla potwora, Joffreya, Cersei przej??a w?adz? w Królewskiej Przystani. ?mier? Robba Starka z?ama?a kr?gos?up buntowi pó?nocy, a rodze?stwo M?odego Wilka rozproszy?o si? po ca?ym królestwie jak nasiona rzucone na ja?ow? ziemi?. Jednak?e, jak po ka?dym wielkim konflikcie, wkrótce zaczynaj? si? zbiera? niedobitki, banici, renegaci i padlino?ercy, którzy ogryzaj? ko?ci poleg?ych i ?upi? tych, którzy wkrótce równie? rozstan? si? z ?yciem. W Siedmiu Królestwach ludzkie wrony zgromadzi?y si? na bankiet z popio?ów... To czas, gdy m?drzy i ambitni, podst?pni i silni, zdob?d? umiej?tno?ci, si?? i magiczne talenty potrzebne, by prze?y? straszliwy okres, jaki ich oczekuje. Czas, w którym szlachetnie urodzeni i pro?ci ludzie, ?o?nierze i czarodzieje, skrytobójcy i m?drcy musz? po??czy? si?y, poniewa? na uczcie dla wron jest wielu go?ci, ale tylko nieliczni ujd? z niej z ?yciem...

Gdyby? by?a zainteresowana, to jest bardzo dobre polskie forum martinowskie.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#291 2006-05-04 18:50:45

Diana
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

M. Higgins Clark "Noc jest moj? por?". Dla zach?ty przytocz? opis z ok?adki:

"Jean Sheridan, autorka cenionych ksi??ek i wybitny historyk, wyrusza do rodzinnego miasta na zjazd klasy w dwudziest? rocznic? uko?czenia szko?y. Razem z sze?ciorgiem kolegów ma otrzyma? medal wybitnego absolwenta. Atmosfer? uroczysto?ci zak?óca wiadomo??, ?e jedna z odznaczonych, znana hollywoodzka agentka, utopi?a si? we w?asnym basenie- jest pi?t? kobiet? z tego rocznika, której ?ycie zako?czy?o si? tragicznie w niejasnych okoliczno?ciach. Przypadek czy te? precyzyjnie zaplanowane morderstwo? Niepokój Jean wzmagaj? anonimowe faksy od kogo?, kto odkry? jej najpilniej strze?on? tajemnic?..."


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#292 2006-05-04 18:52:46

Caitriona
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A ja zaczynam w?a?nie "Historyka" Elizabeth Kostovej. O Drakuli. i to mnie skusi?o :twisted:


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#293 2006-05-04 20:00:07

Narya
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Czytam teraz "Mi?dzy ustami a brzegiem pucharu" Marii Rodziewiczówny:

Wiele si? mo?e zdarzy? mi?dzy ustami a brzegiem pucharu. Pomi?dzy ch?ci? a spe?nieniem, pomi?dzy decyzj? a jej urzeczywistnieniem rozci?ga si? obszar niewiadomego, które czasami rozwiewa z?udzenia, a czasem daje nadziej?.

Lekkomy?lny hulaka, wyzuty ze swoich polskich korzeni hrabia Wentzel Croy-D??lmen, zakochuje si? od pierwszego wejrzenia w m?odej Polce, siostrze powsta?ca, kobiecie, jak to u Rodziewiczówny, bez skazy. Historia powolnej, bolesnej przemiany zakochanego Wentzla w Wac?awa, sprusaczonego kosmopolity w polskiego patriot?, dowodzi, ?e nigdy nie jest za pó?no na zmian?, na wywik?anie si? z przesz?o?ci, na nowy pocz?tek. Dowodzi te?, który to ju? raz, pot?gi i si?y mi?o?ci.

Ksi??k? wygrzeba?am w biblioteczce rodziców - wydanie z 1986r
http://i15.ebayimg.com/01/i/05/76/1c/8a_1_b.JPG

Offline

 

#294 2006-05-04 20:30:30

Jeanne
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Czyta?am jej "Wrzos", bardzo fajny romans. Troszk? podobna do Twojej, te? wyst?puje hulaka, ale niezbyt skory do zmian... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#295 2006-05-04 20:38:51

Narya
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Czyta?am jej "Wrzos", bardzo fajny romans. Troszk? podobna do Twojej, te? wyst?puje hulaka, ale niezbyt skory do zmian... big_smile

Te? czyta?am big_smile Jednak bardziej mi si? spodoba?a "Mi?dzy ustami...". Poza tym ja wol? ksi??ki z happy endem.

Offline

 

#296 2006-05-04 23:13:12

Diana
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

W okresie mi?dzywojnia masowo kr?cili filmy w tym duchu. "Wrzos" czyta?am- smutne to takie; pewnie lektura ówczesnych pensjonarek, ale mimo wszystko, chyba warto chocia?by si? z tym zaznajomi?.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#297 2006-05-05 22:08:21

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Caitriona kole?anka w?asnie po?yczy?a mi Historyka i Labirynt. :-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#298 2006-05-06 00:05:31

Caitriona
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Caitriona kole?anka w?asnie po?yczy?a mi Historyka i Labirynt. :-)

No to jak przeczytamy to se pogadamy wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#299 2006-05-06 10:50:36

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?


Gdyby? by?a zainteresowana, to jest bardzo dobre polskie forum martinowskie.

Daj linka, ch?tnie tam zajrz?, dzi?ki 8)

Offline

 

#300 2006-05-06 14:01:03

GosiaJ
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

W?a?nie s?ucha?am o ksi??ce "Znikaj?ca Europa", czyta?a lub s?ysza?a która? z Was?


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB