Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-12-04 23:04:00

Katarzyna
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ach Robercie jak to pi?knie napisa?e? big_smile
Bardzo przepraszam (nigdy nie wyjd? za m??). Aine ka?dy jest ju? przyzwyczajony do twojego czepiania wi?c czepiaj si? dowoli, gdyby? przesta?a to by nam tego bardzo brakowa?o wink

Offline

 

#27 2006-12-05 10:58:29

Vasco
Administrator

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Dok?adnie! Aine nie by?o par? dni i od razu czego? cz?owiekowi brakowa?o wink

Offline

 

#28 2006-12-05 12:22:28

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Podobno Aine ma awari?. A wracaj?c dp mi?o?ci: NIGDY nie mów nigdy!

Offline

 

#29 2006-12-05 13:25:26

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

:oops: Wiesz, ja dostrzegam, ?e kobiety które mi si? podobaj? maj? w sobie co? podobnego i ka?da pod jakm? wzgl?dme przypomina pierwsz?, w której si? podkochiwa?em smile

Co do bli?niaków -- niedawno (no... na jesieni) wys?ucha?em bardzo interesuj?cego wyk?adu specjalisty od genetyki, który twierdzi?, ?e mechanizm ekspresji genów (dobrze mówi??) jest bardzo z?o?ony i wci?? s?abo zbadany. Na przyk?ad obserwuje si?, ?e niektóre choroby genetyczne rozwijaj? si? tylko u jednego z bli?ni?t. Nie bardzo wiadomo dlaczego.

Z t? ekspresj? to wszystko zale?y ile na chromosomie jest kopii danego genu, ile ma dany gen odmian (alleli), czy wyst?pi? czynnik (cz?sto zewn?trzny i pozornie niezwi?zany z efektem swoich dzia?a?) j? wywo?uj?cy i jeszcze zostaje nam ca?a lista warunków, które musz? by? spe?nione, ?eby dany gen si? uaktywni?. Pisz?c o bli?niakach chodzi?o mi raczej o ich zestaw mo?liwo?ci genowych (materia? genetyczny). Poddaj?c materia? genetyczny bli?niaków dzia?aniu enzymów restrykcyjnych i tworz?c mapy powsta?ych fragmentów uzyskamy prawie ?ci?le nak?adaj?ce si? obrazy. Je?li istniej? ró?nice, to mo?na je zauwa?y? jedynie przy u?yciu zaawansowanych programów analizuj?cych. A na ile si? orientuj? ró?nice mi?dzy bli?niakami s? wyj?towo niewyra?ne. Tak wi?c jeden bli?niak mo?e zachorowa? na chorob? genetyczn?, drugi nie, ale to nie znaczy, ?e w jego materiale genetycznym nie ma wadliwego allelu. Przeciwnie jest wi?ksze prawdopodobie?stwo, ze jak poszukamy to znajdziemy zmiany. Oczywi?cie bli?nieta dwujajowe s? znacznie mniej podobne genetycznie, ale jednojajowe s? czasem porównywane z klonami.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#30 2006-12-05 14:19:23

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Dzi?kuj? za odpowied?. To znaczy w sumie wychodzi na to co s?ysza?em na tym wyk?adzie smile A z bli?niakami chodzi?o mi o to, ?e mog? si? bardziej ró?ni? ni? si? przypuszcza?o. Co nie znaczy, ?e przestan? by? baaaaardzo podobni.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#31 2006-12-05 16:33:12

Katarzyna
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marija z moim charakterem i z moim wygl?dem ?mia?o mog? powiedzie? nigdy.

Offline

 

#32 2006-12-05 19:41:42

peri
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ja niestety równie? nie wierze w prawdziw? mi?o??, chocia? bardzo bym chcia?a big_smile w dzisiejszym ?wiecie wydaje mi si? to niemo?liwe. sad Dlatego uwa?am, ?e nigdy si? nie o?eni? (to zdanie bardzo ?mieszy moich rodziców). Wiem, ?e jestem romantyczk? dlatego czasem gdy ?apie do?a wracam do o?wiadczyn Darcy’ego albo Gilberta wink . Prawdziwa mi?o?? istnieje tylko w ksi??kach i filmach i niestety musi mi to wystarczy?. :cry:

Katarzyno, nie wiem, czy s?usznie :oops: , ale moim zdaniem w Twoich wypowiedziach pomi?dzy wierszami mo?na wyczyta?, ?e to nie prawdziwej mi?o?ci pragniesz, tylko prawdziwej i romantycznej! Moim zdaniem mo?na kogo? kocha? prawdziwie a mimo to nieromantycznie big_smile Prawdziwa mi?o?? nie koniecznie musi si? objawia? romantycznymi o?wiadczynami, czy kolacjami przy ?wiecach co wieczór! Liczy si? to czy chcecie trwa? przy sobie i wspiera? si? bez wzgl?du na okoliczno?ci...


"... strze? si? tak odda? serce pon?tom wy?nionym: któ? by? odblaskiem wody napojony, albo czy? kiedy kto b?dzie?"
Haffiz "Gazele"

Offline

 

#33 2006-12-06 08:48:53

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marija z moim charakterem i z moim wygl?dem ?mia?o mog? powiedzie? nigdy.

Eeeee, m?oda? jeszcze, a z tym "moim wygl?dem" to ju? naprawd? klasyka kompleksów ok. 20 roku ?ycia. Zobacz, jakie babska maj? m??ów, i to jakich!! Ja te? przez taki etap przesz?am: ja - m??a?? Nawet ch?opaka?? A kto mnie zauwa?y?? A jak zauwa?y, to mnie wy?mieje, wytknie moje wady rzeczywiste i urojone, i w ogóle...Te okulary jak denka...Nos za du?y, biust za ma?y, brzuch wystaje, ramiona jakies nie tego...No i by?am nieszcz??liwie, rozpaczliwie i oczywi?cie skrycie zakochana w jakim? palancie z liceum, potem w amancie ze studiów, no, rozpacz ca?kowita, Sylwester przed telewizorem, same u?omno?ci fizyczne, swetry na ch?opa 1,80 m, ?eby si? lepiej ukry?, ufff. A? na dnie rozpaczy i beznadziei, w niespodziewanym, ale w sumie banalnym miejscu i czasie, wystarczy?o jedno spojrzenie, ?eby posz?a iskra, ju? a? na szesna?cie lat. Pos?uchaj starszej kole?anki, kiedy? Ty napiszesz komu? taki elaborat smile

Offline

 

#34 2006-12-06 13:38:07

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Chyba ka?dy ma w sobie takie ma?e pragnienie mi?o?ci. A im bardziej si? przed nim bronisz, tym jest wi?ksze.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#35 2006-12-06 16:18:16

Katarzyna
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?Katarzyno, nie wiem, czy s?usznie :oops: , ale moim zdaniem w Twoich wypowiedziach pomi?dzy wierszami mo?na wyczyta?, ?e to nie prawdziwej mi?o?ci pragniesz, tylko prawdziwej i romantycznej! Moim zdaniem mo?na kogo? kocha? prawdziwie a mimo to nieromantycznie big_smile Prawdziwa mi?o?? nie koniecznie musi si? objawia? romantycznymi o?wiadczynami, czy kolacjami przy ?wiecach co wieczór! Liczy si? to czy chcecie trwa? przy sobie i wspiera? si? bez wzgl?du na okoliczno?ci...

Peri nic na to nie poradz?, ?e jestem romantyczk?.

Marija bardzo ?adnie to napisa?a? a? mi si? ?ezka w oku zakr?ci?a. Ale jak si? ma 17 lat i nikt nie zwraca na ciebie uwagi bo wygl?dasz jak potwór z bagien to inaczej my?li si? o ?yciu. A ja zmieni?abym w sobie wszystko. Najch?tniej to by?abym inn? osob?.

Offline

 

#36 2006-12-07 14:12:23

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Katarzyna napisał:

Marija bardzo ?adnie to napisa?a? a? mi si? ?ezka w oku zakr?ci?a. Ale jak si? ma 17 lat i nikt nie zwraca na ciebie uwagi bo wygl?dasz jak potwór z bagien to inaczej my?li si? o ?yciu. A ja zmieni?abym w sobie wszystko. Najch?tniej to by?abym inn? osob?.

Kochana moja, to s? normalnie odczucia w stosunku do siebie, gdy si? ma te piekne 17 lat. Po prostu szukasz siebie, swojego stylu - ubierania, uczesania, miotasz si?, ?e inne to pi?kne i zgrabne, i wygadane, i swobodne.... Jak g?upia, to si? i nad sob? tak nie rozdrabnia, nie analizuje, idzie naprzód i nie rozmy?la. Takim osobom jest na pewno ?atwiej, ale zapewniam Ci?, ?e z wiekiem wcale nie s? m?drzejsze, a zbrzydn? na pewno. lol Kochany "potworze z bagien" (?? roll ), ucz si?, chod? na nauk? ta?ca dawnego i w ogóle, na co tylko dasz rad?, to ?wietnie potem procentuje, najg?upsze nawet umiej?tno?ci (jak moje prawo jazdy zrobione w III kl. LO!!! Le?a?o w szufladzie par?na?cie lat nieu?ywane, ku zmartwieniu mego taty, a jak si? niedawno przyda?o!!!). Ja te? by?am potworem z bagien lol i pewnie jestem do dzisiaj, tyle ?e z wiekiem to ju? tak bardzo chyba mnie nie obchodzi wink

Offline

 

#37 2006-12-07 14:49:12

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Peri, podziel? si? z Tob? swoim do?wiadczeniem (to zabrzmia?o jak wynurzenia matrony :twisted: ). Te? nigdy nie by?am dziewczyn? oblegan? przez wielbicieli. Zawsze to moje kole?anki flirtowa?y i chodzi?y na randki. Ja by?am szar? mysz?, która dopiero po sko?czeniu studiów tak na dobre zacz??a si? malowa? (a tylko dlatego, ?eby troch? powa?niej wygl?da?) i zawsze nosi?a ubranka raczej kryj?ce sylwetk? ni? ods?aniaj?ce. Moje kole?anki zawsze umalowane, modnie ubrane, szpileczki, spódniczki, farbowane w?osy, dekoldy. I teraz gdy jestem kilka lat po studiach one s? m??atkami z gromadk? dzieci. Maj? zm?czone twarze, zniszczon? przez nadmiar niew?a?ciwych kosmetyków cer?. Ogólnie wygl?daj? nie na dziewczyny przed trzydziestk?, ale na kobiety w okolicy czterdziestki, które usilnie staraj? si? zachowa? m?odo?? nosz?c zbyt m?odzie?owe ciuszki. Ja tymczasem pozby?am si? kompleksów, zacz??am nosi? modne ciuchy, bawi? sie fryzurami i make-up'em. I od jakiego? czasu jestem adorowana przez fajnych facetów, którzy uwa?aj?, ?e jestem oko?o pi?? lat m?odsza ni? w rzeczywisto?ci. A niedawno kolega ogl?daj?c najnowsze zdj?cie do dokumentów stwiedzi?: "A tu wygl?dasz jak pi?tnastolatka!" Po prostu ro?niesz z dumy s?ysz?c co? takiego. A najwa?niejsze, to zachowa? u?miech i pogodny nastrój 8)


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#38 2006-12-07 16:29:31

Katarzyna
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marijo dzi?ki za te s?owa mam nadziej?, ?e za kilka lat b?d? my?la?a cho? troch? tak jak ty big_smile Ach jak dobrze jest si? komu? wy?ali? :mrgreen:

Offline

 

#39 2006-12-07 18:15:41

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marijo: Przypomnia?a? mi, ?e te? mam od ok. 15 lat nieu?ywane prawo jazdy. Chyba trzeba z tym co? b?dzie zrobi? wink (Sam dokument wymieni?em...)

A poza tym podpisuj? si? pod Twoimi radami. Jaka? i wcale niema?a cz??? oceny wygl?du kobiety (o reszcie wspomina? nie warto) zale?y od tego, co ona ma w g?owie i jak potrafi okre?li? swój w?asny styl.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#40 2006-12-08 08:43:10

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marijo dzi?ki za te s?owa mam nadziej?, ?e za kilka lat b?d? my?la?a cho? troch? tak jak ty big_smile Ach jak dobrze jest si? komu? wy?ali? :mrgreen:

Uroczy?cie Ci przysi?gam, ?e b?dziesz tak my?le?, bo dla normalnej dziewczyny taki etap zw?tpienia te? jest normalny. Trzeba przez niego przej?? jak przez tr?dzik albo inny ?ojotok. big_smile I stara? si? patrze? przed siebie i wokó? siebie (poszuka? jeszcze potworniejszych potworów bagiennych? wink ), a nie bez przerwy doszukiwa? si? w sobie samej wad, u?omno?ci i przyczyny wszelkich nieszcz???. lol

Offline

 

#41 2006-12-08 08:49:34

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marijo: Przypomnia?a? mi, ?e te? mam od ok. 15 lat nieu?ywane prawo jazdy. Chyba trzeba z tym co? b?dzie zrobi? wink (Sam dokument wymieni?em...)

Ja te? zacz??am od wymiany, ale potem trzeba bylo wykupi? par? godzin jazdy u instruktora :? Zapewniam Ci?, ?e masa ekstremalnych prze?y? jest przed Tob?, je?li postanowi?e? reaktywowa? swoje "prawko" roll lol lol Ja w pierwszej minucie za kierownic? po tych kilkunastu latach omal nie rozwali?am ?mietnika na placu manewrowym, jad?c na wstecznym - bo pomyli?am gaz z hamulcem :oops: :oops: No i musia?am za?y? na uspokojenie, ?eby nie zwia? z tego placu. big_smile Ale jako? si? prze?ama?am, je?d?? ponad 2 lata bez mandatu i staram si? nie zagra?a? innym na drodze wink

Offline

 

#42 2006-12-08 14:38:07

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Marijo: zdaj? sobie z tego spraw?, dlatego te? jeszcze nie reaktywuj? zupe?nie prawa jazdy. Ale kiedy? to b?d? musia? zrobi?...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#43 2006-12-08 15:10:05

Marija
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

wink Pierwszy krok zrobi?e?: jest wa?ne urz?dowo i przepisowo. Teraz odwa?nie dalej....... big_smile

Offline

 

#44 2006-12-31 19:12:36

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

W Psychologii Kosslyna i Rosenberga (Dione: w sylwestrowy wieczór postanowi?em zako?czy? lektur?, jest jeszcze szansa na ludzki j?zyk w moich ustach) przywo?uj? ‘triangularny model mi?o?ci Sternberga’, który obejmuje trzy sk?adowe: intymno??, nami?tno?? i zobowi?zanie. Idea?em jest po??czenie tych trzech sk?adowych. Po??czenie dwóch tylko, daje mniej idealne odmiany mi?o?ci. (Przy okazji – „mi?o?? romantyczna” to w?a?nie w tym modelu po??czenie dwóch sk?adowych: nami?tno?ci i intymno?ci, przy braku zobowi?za?, nie jest wi?c doskona?a.)

Dalej odwo?uj?c si? do bada? pisz? te?:

Wyniki bada? wskazuj?, ?e aktywno?? seksualna jest tylko jednym z aspektów trwa?ej mi?o?ci. Meyers [...] wskazuje cztery czynniki determinuj?ce trwa?o?? mi?o?ci. Po pierwsze, podobie?stwo rodzi zadowolenie – istnieje wi?ksze prawdopodobie?stwo pozostania zaanga?owanym w relacje z kim?, kto jest do nas podobny [...]. Po drugie, udane pary podejmuj? aktywno?? seksualn? cz??ciej, ni? si? k?óc?, a udane ma??e?stwa podejmuj? t? aktywno?? cz??ciej ni? ma??e?stwa mniej udane. Po trzecie, udane pary charakteryzuje blisko?? – dziel? si? one najintymniejszymi my?lami i uczuciami. Po czwarte, udane ma??e?stwa podejmuj? wspólne decyzje i dziel? si? obowi?zkami zwi?zanymi z utrzymaniem domu i rodziny.

Ja tylko cytuj? i nie dyskutuj?, co jest skutkiem, a co przyczyn?. Cytuj? i ?ycz? wszystkim w nadchodz?cym 2007 roku i nie tylko, szcz??cia w mi?o?ci!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#45 2006-12-31 21:44:12

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

JA na ten Nowy Rok ?ycze KAsi i sobie i innym aby?my kochane panie uwierzy?y w siebie.
Ja jestem totalnie zakompleksiona jestem bowiem gruba brzydka i g?upia na dodatek.
A ?e gorzej ode mnie by? nie mo?na to drogie damy g?owa do gróy i z u?miechem w nowy roczek 2007.


A co do udanego zwiazku mój polonista zgodzi?by si? co do tego, ?e trzeba miec wspólne zainteresowania, ogólnie by? podobnym bo po paru latach minie nam fascynacja seksualna i co wtedy? Zawsze mo?na pogada?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#46 2007-01-01 11:10:15

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

G?owa do góry!! Tu czytam, ?e "wszyscy s? zgodni", ?e "?yczliwo?? i inteligencja to cechy najwy?szej wagi, a stabilno?? emocjonalna, niezawodno?? i dobre usposobienie s? cechami wa?nymi". A na to chyba zawsze mo?na si? zdoby?, nieprawda?? Co prawda pisz?, ?e m??czy?ni mieli tendencj? do koncentrowania si? na atrakcyjno?ci fizycznej, a panie na bogactwie; ale 'atrakcyjno??' si? zwi?ksza, przy cz?stym widywaniu. (BTW. Wzraz ze wzrostem zamo?no?ci i samodzielno?ci kobiet, tak?e dla kobiet ro?nie znaczenie atrakcyjno?ci fizycznej partnerów.)

Co do podtrzymywania zwi?zków -- tu k?ad? du?y nacisk na 'intymno??', czyli dzielenie si? w?asnymi prze?yciami i przemy?leniami -- brak tajemnic przed partnerem. To podobno bardzo cementuje zwi?zki. Oczywi?cie, byle by?o wzajemne.

W ka?dym razie od pozytywnego my?lenia ro?nie inteligencja i pami??, ?atwiej te? okazywa? ?yczliwo??. Pomy?l wi?c, ?e ca?e zast?py Darcy'ch czekaj? a? trafi ich strza?a Amora wink W ka?dym razie tego Wam nieustannie ?ycz?!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#47 2007-01-01 13:21:00

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Zda?by si? jaki? DArcy nie powiem. Jak na razie a? tak zdesperowana nie jestem ?ebym Colinnsa zaakceptowa?a. Mo?e dlatego,. ?e tatus non stop jedzie tekstem Kasiu jak si? wyjdziesz za m??.... itp. Wi?cjako? mi a? tak bardzo nie zale?y.
A tak na marginesie to mo?e te zast?py czekaja, ale raczej nie na mnie neutral


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#48 2007-01-01 19:16:11

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Mi?o?? jest ?lepa smile

A tak powa?nie -- jak pami?tam Twoje zdj?cie z galerii, to raczej ?redniej urody na ulicy nie obni?asz, wi?c te kompleksy s? troch? na wyrost. Nad figur? zawsze mo?na popracowa? (i kto to mówi! wink ) -- sport to w ko?cu zdrowie. Co do charakteru i inteligencji -- to przynajmniej na forum prezentujesz wcale sympatyczn? postaw?. Wi?c naprawd? nie ma co dodawa? zamartwiania do tej pogody za oknem (brrr...)!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#49 2007-01-01 21:52:16

angelo
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

jak by?am nastolatk? to mia?am wi?cej kompleksów ni? lat
ale obecnie jak przyby?o mi troch? latek patrz? na to wszystko troszk? inaczej : albo mnie kto? lubi dla mnie samej a nie dla urody b?d? figury albo nie , wydaje mi si? ?e najwa?niejsze jest wn?trze cz?owieka i to co on swoj? osob? reprezentuje a nie to czy ma figur? modelki, krzywy nos, plaskostopie i mnostwo innych niedoskona?o?ci jakie ka?da z Nas u siebie widzi smile)) (tak podejrzewam)

Offline

 

#50 2007-01-01 22:06:47

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Dzi?ki za mi?e s?owo smile
Ostatnio przekona?am si? ?e du?ó zalezy od nastawienia. poki ?azi?am jak chmura gradowa, to by?a totalna porazka. A jak tylko sie nastawienie zmieni?o i sytuacja sie poprawi?a. Szkoda tylko, ?e si?a wy?sza.
PAk ja my?le o operacji plastycznej sko?cze studia i zaczn? zarabia? i sobie machn? smile bo jak na razie rodzice nie chc? mnie wesprze? nie rozumiem tego.


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB