Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-04-25 13:15:08

aga
Użytkownik

Bohaterki u J.Austen- porównania

Jest ca?a galeria ciekawych postaci kobiecych u JA, pierwszo- i drugoplanowych, ukazanych z ich wadami, zaletami i ich planami ?yciowymi.S? one tak ró?ne: biedne i bogate, panie domu i ubogie
krewniaczki, ?ony w?a?cicieli ziemskich, pastorów, wdowy, córki na wydaniu, wreszcie guwernantki i s?u??ce. Ka?da z nich ma inny charakter,
ale ciekawie by?oby skusi? si? na porównania poszczególnych bohaterek,
"zestawiaj?c" ich podobie?stwa jak i przeciwie?stwa. Nie tylko g?ównych
bohaterek, ale tych dalszych, równie ciekawych!
Na wst?pie proponuj? omówienie ambicji , powiedzmy u takich pa?, jak:
Mary Crawford, Lucy Steele, Karolina Bingley. Mary i Karolina zamo?ne
z domu, Lucy biedna, ale one wszystkie pragn? si? dobrze urz?dzi? i
b?yszcze? w towarzystwie. A mog? to osi?gn?? - w tych czasach - tylko
wy??cznie przez odpowiednie ma??e?stwo. Nie tylko mie? ?rodki do ?ycia, ale bywa? w "?wiecie". A jednak ich wybra?com to nie podoba?o si?!
Edmund Bertram, Edward Ferrars i sam Darcy widocznie za tym typem
pa? nie przepadali. Kto wie, czy prawdziw? przyczyn? zerwania Edmunda
i Edwarda z ich paniami nie by? ten w?a?nie fakt, ?e Mary i Lucy nalega?y
na nich, aby zrobili "karier?" i zdobyli wi?kszy maj?tek, ni? mogli
otrzyma? od rodziców. A oni nie mieli w tym kierunku ?adnych ch?ci, wr?cz przeciwnie! Woleli spokojne ?ycie na plebanii "za grosze", a to
bardzo irytowa?o ich wybranki. Skutek ?atwo przewidzie? - spory i
k?ótnie i wreszcie zerwanie. A ?onami zosta?y Fanny i Elzbieta Dashwood,
które niczego nie wymaga?y, gotowe ?y? w ubogich warunkach.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB