Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-04-04 13:36:46

aga
Użytkownik

Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Spójrzcie na artyku? o tym tytule i os?d?cie, jaka by?a sytuacja kobiet, a tym samym bohaterek utworów JA. Gdyby uwa?nie przejrze? wszystkie jej powie?ci, ?atwo zauwa?y?, jak wiele miejsca zajmuj? uwagi autorki o sytuacji materialnej poszczególnych bohaterek, i z jakimi problemami
musia?y sie one boryka?, aby si? utrzyma? na przyzwoitym poziomie
/Fanny Price, siostry Dashwood, panie Bates z Jane Fairfax itd/. A te? nie brak zamo?nych heroin, jak Emma, której w?a?ciwie nie ?pieszylo si? do ma??e?stwa, bo mia?a zapewniony byt.
Mnóstwo jest wzmianek o majoracie, niemal ka?dy m?ski bohater mia?
dok?adnie okre?lon? przez autork? pozycj? i spo?eczn? i materialn?. Albo wi?c by? g?ównym posiadaczem w?asno?ci ziemskiej / Darcy,
stary Sir Elliot, John Dashwood, pan Bennet, Sir Bertram/, albo by? tzw.
m?odszym synem, bez prawa do dziedzictwa, zmuszonym do jakiego? zaj?cia / Edmund Bertram, kuzyn Darcy'ego p?k Fitzwilliam, Edward Ferrars/, albo czyim? dziedzicem z szans? na konkretny spadek
/pan Collins, Frank Churchill, m?ody Elliot/. Nie brak te? zupe?nie zubo?a?ych d?entelmenów, uporczywie szukaj?cych dróg do kariery, lub po prostu ?owców posa?nych panien /m?ody Elliot, pan Willoughby/.
Nie samo wi?c uczucie decydowa?o o post?pkach poszczególnych bohaterów, ale i mo?liwo?? zdobycia pewnego dobrobytu materialnego.
No i niema?? rol? odgrywa?a pozycja spo?eczna, krzywo patrzono na kupców, farmerów, nieraz zamo?nych ale niskiego urodzenia. Dlatego
Emma d?ugo "nie zauwa?a?a" pana Martina, dopiero na ko?cu dopu?ci?a go ?askawie do grona swoich znajomych.
Prosz?, napiszcie co s?dzicie o wp?ywie spraw maj?tkowych, dziedzictwa
itd. na zachowanie a nawet charaktery wszelkich postaci u Jane Austen!

Offline

 

#2 2005-04-08 15:23:53

fringilla
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Strasznie to wszystko w praktyce skomplikowane. Szczerze mówi?c to gubie si? w tym troche, gdy sie bardziej zag??biam.

Co do "Emmy":
W razie smierci pana Woodhause'a to nie Emma dziedziczy?aby Hartfield. Bior?c pod uwage s?abe zdrowie a przedze wszystkim podesz?y wiek pana W., to w sumie jej pewno?c co do zachowanie pozycji jest tak nie do ko?ca zrozumia?a. Na pewno mia?a swój w?asny spory majatek, ale nie by?aby juz pania Hartfield. Zak?adaj?c, ?e nie by?o innych meskich spadkobierców, posiad?o?c przesz?aby na Izabel? i Johna. a po ich ?mierci na Henry'ego? Ale gdyby George Knightley si? nie ozeni? Henry odziedziczy?by Donwell. Wtedy by?by w?ascicielem dwóch posiad?o?ci, jak Willoughby? To dlaczego Emmie tak zaleza?o, zebu Henry dosta? Donwell? Cos chyba pokr?ci?am...

Edward Ferrars by? najstarszym synem, gdyby nie wydziedziczenie, to w?asciwie nie musia?by obierac zawodu. To tak na marginesie.

I jeszcze na marginesie, ten temat chyba powinien znale?? sie na forum o epoce regencji, to do moderatora wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#3 2005-04-11 14:38:51

aga
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Dzi?ki za ciekawe uwagi! Te? si? zastanawia?am nad tym, kto dziedziczy?by Hartfield. Niestety nie zanalaz?am na innych stronach www
wystarczaj?cych informacji o dziedziczeniu, ale tyle zrozumia?am z ró?nych wzmianek, ?e majorat by? prawem, ale mo?na by?o go omin??, wydaj?c inne decyzje, co komu zostawi?. Co do Emmy, tu s? DWA odr?bne posiad?o?ci ziemskie: Hartfield pana Woodhouse'a i Donwell
pana Knightleya. Pan Knightley jest najstarszym synem, a tym samym
dziedzicem Donwell, a jego m?odszy brat, m?? Izabeli, musia? poszuka?
zaj?cia w Londynie. Gdyby starszy Knightley zmar? bez synów, to wg
majoratu Donwell przeszed?by na jego m?odszego brata, a po jego ?mierci
z kolei na Henryczka, bratanka starszego Knightleya. Prosz? spojrze? na tabelk? w artykule o dziedziczeniu.
Z kolei Hartfield pana Woodhouse'a, który ma tylko córki, najprawdopodobniej przypad?by OBU tym córkom: Emmie i Izabeli /patrz
tabelka!/. J.Austen nic nie wspomina o innych m?skich spadkobiercach
Hartfield, nawet nie znamy w "Emmie" ?adnych krewnych Woodhouse'ów,
wi?c mo?na by za?o?y?, ?e w?a?nie siostry Woodhouse dziedzicz? WSPÓLNIE ca?e Hartfield. Emma nic nie wspomina o ?adnym niebezpiecze?stwie w rodzaju sióstr Dashwood, które musia?y opu?ci?
dwór ojca, bo mia?y starszego brata dziedzica. Emma sama mówi Harriet, ?e mo?e ?y? jako bogata samotna panna, czyli nie grozi?o jej 'wyp?dzenie"
z maj?tku. Po ?mierci starego Woodhouse'a Emma z m??em pójd? do Donwell, a Hartfield obie siostry tak podziel?, jak im b?dzie wygodniej.
Izabela mog?aby tam zamieszka?, a Emma otrzyma?aby inn? np.cz???.
Prawda, ?e to do?? skomplikowane! Emma pragn??a wtedy Donwell
dla Henryczka, bo jeszcze nie my?la?a o w?asnym ma??e?stwie ze starszym p.Knightleyem! Jej ?lub z nim i ewentualne dzieci oczywi?cie zmieni?yby system dziedziczenia.
Co do Edwarda Ferrarsa, w?a?nie czytam t? powie??, to si? zorientuj?, jak tam ze spadkiem, ale na pewno to nie majorat! Inaczej stara pani Ferrars nie mia?aby prawa go zmienia?, ale napisz? o tym nastepnym razem.
Co do dzia?u "Czasy regencji", oczywi?cie mo?na ten temat przenie??,
je?li moderator uwa?a?by to za konieczne, ale temat jest bardzo obszerny!

Offline

 

#4 2005-04-11 17:15:25

fringilla
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Troch? namiesza?am w tej Emmie, ale zastanawia?am si? co by by?o gdyby Emma nie wysz?a za pana Knigtleya, bo ta jej troska o "drogiego Henryczka" by?a bardzo zabawna. No i umkn?? mi fakt, ?e siostry dziedzicz? wspólnie.

A nie wiesz od czego zale?a?a sytuacja prawna maj?tku? No bo w DiU Lady Katarzyna mówi, ?e w przypadku Rosings nie by?o potrzeby zapisywania majatku m?skiej linii, czy cos w tym rodzaju. Czy w?a?ciciel majatku móg? cos w tej sprawie zmieni??


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#5 2005-04-13 14:13:16

aga
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Ostatnio zrobi?am si? "wyczulona" na stan maj?tkowy bohaterów!
Ale jak czytam z angielskich stron o JA, po kolei wy?awiam ciekawostki
na ten temat, b?d? je na bie??co wpisywa?. Otó? wyczyta?am, ?e rodzice
mog? zmieni? prawo majoratu - w jaki konkretny sposób, niestety nie
podano - ale mog? zapisa? dzieciom okre?lone sumy, a nawet podzieli? równo. Majorat chroni? CA?? posiad?o?? ziemsk?, i dawa? ogromny splendor ca?emu rodowi /co z tego, ?e jeden bogaty, a inni biedni jak mysz ko?cielna, grunt, ?e s? z "szanowanej" rodziny d?entelmenów!/, a jak maj?tek dzielono, np. na córki, to one poprzez ma??e?stwo wnosi?y ten maj?tek do CUDZEGO rodu, a tym samym splendor poniek?d
"przechodzi?" na inny ród! To dla nas obce poj?cie, ale w tych czasach
ród i pochodzenie znaczy?y najwi?cej, oczywi?cie oparte na solidnym
maj?tku. Gdy maj?tku brak?o, ród nadal by? szanowany, ale...powoli
odsuwano go od towarzystwa, degradowano go, a w ko?cu "przesta?"
istnie?. Dlatego tak manipulowano, aby nie traci? i znaczenia "w ?wiecie"
i samego maj?tku. Trzeba by wnikliwie przejrze? utwory JA pod tym
wzgl?dem, ale np.m?ody Elliot, gdy zdoby? du?y maj?tek /ale nie znaczenie!/ poprzez o?enek z córk? kupca, a po jej ?mierci nagle zapragn?? wej?? z powrotem do elity, ?eni?c si? ze "stosown?" osob?.
Wracam do Lady Katarzyny, otó? s?dz?, ?e chcia?a zabezpieczy? los
chorowitej córki /dobrze to chyba o niej ?wiadczy?/, zapisuj?c jej
maj?tek, ale musia?a chyba go posiada? osobi?cie po ?mierci m??a jako
w?a?ciciela? Albo za?atwi?a spadek córce ju? za ?ycia m??a? W ka?dym
razie to uczyni?a, ale nie by?aby prawdziw? lady, gdyby nie zapragn??a
lepszej pozycji towarzyskiej dla Anny, i wybra?a dla niej Darcy'ego.
Wi?kszy wspólny maj?tek i wi?kszy splendor! A na ko?cu widzi, ?e
Darcy móg?by by? dobrym opiekunem dla Anny, dlatego tak ostro
przeciwstawia?a si? El?biecie, wymawiaj?c jej niskie urodzenie.

Offline

 

#6 2005-04-13 19:42:48

Maryann
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Zgadzam si? w zupe?no?ci co do lady Katarzyny. Mam wra?enie, ?e gdyby nie by?a tak okropnie wynios?a i w?adcza, to mog?aby stanowi? wzór dobrej matki i dziedziczki - w ko?cu JA sama pisze, ?e nie by?o w jej maj?tku rzeczy, które usz?yby jej uwadze i interesowa?a si? wszystkim ,co si? tam dzieje (?e czasem za bardzo...). Na pewno doskonale potrafi?a dba? o interesy swojej s?abowitej jedynaczki. Co do dziedziczenia Rosings to stworzy?am sobie na ten temat w?asn? teori? - nie wiem, na ile uprawnion?. Czy nie mog?o by? tak, ?e rodzice lady Katarzyny, w ko?cu córki hrabiego, na pewno z nie byle jakim posagiem, zastrzegli w jej kontrakcie ?lubnym, ?e maj?tek jej m??a odziedziczy jej dziecko, bez wzgl?du na to, czy b?dzie córk?, czy synem? Mo?e sir Lewis de Bourgh mia? s?absz? tzw. "pozycj? przetargow?" i zgodzi? si? na taki uk?ad? Je?li na dodatek mia? uleg?e usposobienie lub z powodu s?abego zdrowia nie chcia? si? wdawa? w m?cz?ce targi?

Offline

 

#7 2005-04-15 13:48:00

aga
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

Znalaz?am w "Dumie" wypowied? samej Lady Katarzyny, gdy mówi do
Elzbiety w sprawie majoratu :
"w ogólno?ci nie widz? zupe?nie potrzeby zapisywania maj?tku linii m?skiej. Nie by?o to konieczne w rodzinie sir Lewisa de Borgh".
Z tego wniosek, ?e maj?tek de Bourgh w ogóle NIE BY? obj?ty
majoratem! A tym samym Anna by?a naturaln? i jedyn? spadkobierczyni?.
Z innych wzmianek o dziedziczeniu wyczyta?am, ?e jeszcze przed ?lubem
rodzice uzgadniali w prawnej umowie /co? w rodzaju naszej intercyzy/,
zw?aszcza matka, która wnosi?a spory posag czy maj?tek do wspólnych
ma??e?skich dóbr, jak? cz??? maj?tku dzieci maj? dziedziczy? po ?mierci
rodziców. Po ?mierci m??a posag zony- o ile by?o to spisane w tej umowie - wraca? do niej, a po jej z kolei zgonie, przypada? dzieciom.
Tak mog?o by? w przypadku pani Ferrars, która mog?a by? bogata "z domu", a m?? biedny albo ze skromnym majatkiem. Maj?tek ?ony w ogóle nie by? obejmowany majoratami, wi?c ?ony mog?y pó?niej go dzieli?, jak im si? podoba?o. St?d szanta? starej pani Ferrars wobec jej synów, zw?aszcza Edwarda. Gdyby jego ojciec by? zamo?ny, jako
najstarszy syn odziedziczy?by w sposób oczywisty, ale ojciec nic mu nie zostawi?. A wg umowy przed?lubnej, ?ona sama dysponowa?a swoim
maj?tkiem po smierci m??a.
I dopiero tu zrozumia?am, ?e nie wsz?dzie w utworach JA"obowi?zywa?"
majorat, ale tak?e inne systemy. Tylko jestem ciekawa, kto w ma??e?stwie de Bourgh by? bogatszy: m?? czy ?ona? Ale nie ma w "Dumie" bli?szych informacji / w ko?cu to mniej istotne/.

Offline

 

#8 2006-04-23 16:59:22

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: Jak kobiety dziedziczy?y maj?tki w czasach Jane Austen?

. Tylko jestem ciekawa, kto w ma??e?stwie de Bourgh by? bogatszy: m?? czy ?ona? Ale nie ma w "Dumie" bli?szych informacji / w ko?cu to mniej istotne/.

Bardzo mozliwe, ze Lady Catherine miala pokazny posag (w koncu ona i matka Darcy'ego byly siostrami), a wyszla za de Bourgha ze wzgledu na jego tytul i pozycje..?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB