Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2008-11-03 13:45:19

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Spó?nione zdj?cia, z tych samych wakacji. Na usprawiedliwienie dodam, ?e odbitek jeszcze nie zrobi?em (tj. robi? si?).

Dzi? O?omuniec, czyli stolica Moraw Pó?nocnych.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Olomouc_coat-of-arms.png/100px-Olomouc_coat-of-arms.png

Rynek Górny (Horn?­ N??m??st?­) z ratuszem z zegarem astronomicznym (wersj? powojenna... socrealistyczna...):

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje030.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje031.jpg


35-metrowa kolumna Trójcy Przenaj?wi?tszej (Sloup Nejsv??t??jÂ??­ Trojice) - zapisana na li?cie ?wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2000 r.

Za Wikipedi?:
S?up zako?czony jest poz?acan? miedzian? rze?b? Trójcy ?wi?tej. Na trzonie kolumny znajduj? si? rze?by Archanio?a Gabriela i Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny.

Trzypi?trowa podstawa kolumny otoczona jest 18 rze?bami ?wi?tych i 14 p?askorze?bami. Na najwy?szym pi?trze stoj? ?wi?ci zwi?zani z ziemskim ?yciem Jezusa - rodzice Jego Matki: ?w. Anna i ?w. Joachim, jego opiekun ?w. Józef, ?w. Jan Chrzciciel. Umieszczono tam tak?e figury ?w. Wawrzy?ca i ?w. Hieronima - patronów kaplicy w o?omunieckim ratuszu. Na tym pi?trze znajduj? si? tak?e trzy p?askorze?by przedstawiaj?ce wiar?, nadziej? i mi?o??.

Pi?tro ?rodkowe jest po?wi?cone ?wi?tym morawskim i czeskim: ?w. ?w. Cyrylowi i Metodemu, którzy w roku 863 przyszli szerzy? chrze?cija?stwo na Morawach (?w. Metody by? arcybiskupem morawskim), ?w. B?a?ejowi (patron jednego z g?ównych ko?cio?ów O?omu?ca), ?w. Wojciechowi (patron m. in. Czech), ?w. Janowi Nepomucenowi i ?w. Janowi Sarkandrowi (jego figura zosta?a umieszczona na kolumnie zanim zosta? og?oszony b?ogos?awionym).

Na najni?szym pi?trze mo?na zobaczy? postacie ?w. Maurycego, ?w. Wac?awa (patrona Czech) - im po?wi?cono dwa znane o?omunieckie ko?cio?y, ?w Floriana (patrona Austrii), ?w. Jana Kapistrana (dwukrotnie przebywa? w mie?cie), ?w. Antoniego, ?w. Alojzego Gonzagi (patrona studentów - jego figura manifestuje, jak O?omuniec ceni swój uniwersytet).

Mi?dzy tymi rze?bami s? umieszczone p?askorze?by dwunastu aposto?ów. Na najni?szym pi?trze jest 12 rze?b nios?cych ?wiat?o (lucyferów).

Kolumna ukrywa wewn?trza ma?? kaplic? z p?askorze?bami przedstawiaj?cymi ofiar? Kaina, ofiar? Abla z pierworodnych jagni?t, pierwsz? ofiar? ca?opaln? Noego po potopie, ofiar? Abrahama i ukrzy?owanie Chrystusa. W tle tej p?askorze?by mo?na dojrze? panoram? Jerozolimy i O?omu?ca.


http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje032.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje033.jpg


Widok z uliczki w kierunku Rynku:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje034.jpg

Offline

 

#27 2008-11-03 14:15:25

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Seminarium ?w. Franciszka Xawerego:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje035.jpg


Konwent jezuicki (obie budowle z kilkoma innymi to w zasadzie drugi uniwersytet w Czechach):

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje036.jpg


Kaplica ?w. Jana Sarkandra (zbudowana nad dawnym miejskim wi?zieniem. W kaplicy jest otwór przez który mo?na "zajrze?" do wi?zienia...

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje037.jpg


Dawny klasztor Dominikanów...

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje038.jpg

... wraz z ko?cio?em ?w. Micha?a:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje039.jpg


Wn?trza ko?cio?a:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje040.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje041.jpg

Ma?y plagiacik wink
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje042.jpg

Katedra ?w. Wac?awa
Za Wikipedi?:
Katedra ?w. Wac?awa w O?omu?cu - neogotycki obiekt sakralny zlokalizowany przy V??clavsk??m n??m??st?­ w O?omu?cu, na Morawach.

Budowa ?wi?tyni zosta?a zapocz?tkowana przed 1107 rokiem przez ksi?cia ?wi?tope?ka. Pierwotnie zbudowana w stylu roma?skim. Po po?arze w 1264 katedra zosta?a odbudowana w stylu gotyckim. Przebudowa z lat 1883-1892 projektu Gustava Meretta i Richarda V??lkela nada?a jej obecny neogotycki charakter z charakterystyczn? po?udniow? wie??. Wie?a katedry mierzy 100,65 m i jest drug? pod wzgl?dem wysoko?ci wie?? ko?cieln?, a najwy?sza wie?? neogotyck? w Czechach. W katedrze znajduje si? równie? najwi?kszy dzwon na Morawach.

We wn?trzu katedry znajduje si? grobowiec oraz rze?ba ?w. Jana Sarkandra. Natomiast udost?pnione turystom krypty kryj? mi?dzy innymi relikwie ?wi?tej Urszuli oraz zbiór szat liturgicznych.


http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje043.jpg

Orygina? z Muzeum Archidiecezjalnego (dawny Pa?ac Przemy?lidów):
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje044.jpg

Offline

 

#28 2008-11-03 14:21:07

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Wikipedia:
Klasztor Hradisko - barokowy klasztor znajduj?cy si? w O?omu?cu, w Czechach. Obecnie szpital wojskowy.

Za?o?ony przez w 1078 roku ksi?cia o?omunieckiego Otto I Pi?knego, który sprowadzi? do? benedyktynów. W 1150 roku ich miejsce zaj?li norbertanie i zajmowali go a? do roku 1784, kiedy to cesarz Józef II dokona?, w ramach reformy ko?cielnej, kasaty klasztoru. W trakcie wojny trzydziestoletniej zosta? zniszczony przez okupuj?ce O?omuniec wojska szwedzkie. Budowa nowego klasztoru wed?ug projektu w?oskiego architekta Giovanniego Pietro Tencalli rozpocz??a si? w roku 1650 i trwa?a a? do pierwszej po?owy XVIII wieku. Budynek zosta? zbudowany w stylu barokowym. Ma cztery skrzyd?a, cztery wie?e naro?ne i jedn? centaln? i trzy dziedzi?ce. Wn?trze jest bardzo bogato zdobione zabytki sztuki z epoki m. in. prace malarzy: Paula Trogera, Daniela Grana czy rze?biarzy: Josefa Anton?­na Winterhaldera i Georga Anton?­na Heinza. Ze?wiecczenie obiektu spowodowa?o jednak, ?e sztuk? baroku w pe?nej krasie mo?na podziwia? praktycznie wy??cznie w kaplicy ?w. Szczepana, która po likwidacji klasztoru pe?ni?a funkcj? ko?cio?a parafialnego i zachowa?a si? bez wi?kszych zmian.

Po kasacji klasztoru zosta? on przekszta?cony w generalne katolickie seminarium W roku 1790 obiekt przej??a armia austriacka, która pocz?tkowo u?ywa?a go jako magazyn, nast?pnie w 1800 jako wi?zienie dla francuskich je?ców wojennych, a? w 1802 roku nada?a mu pe?nion? do dzisiaj funkcj? szpitala wojskowego. tury?ci mog? wej?? jedynie na dziedzi?ce klasztoru.


http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje045.jpg

Ko?ció? Marii Panny ?nie?nej

Zbudowany przez jezuitów w latach 1712-1719 w miejscu znajduj?cego si? tu wcze?niej klasztoru franciszkanów. Pocz?tkowo pe?ni? funkcj? ko?cio?a uniwersyteckiego. Jednak ju? w 1778 zosta? przekszta?cony w ko?ció? garnizonowy i pozosta? nim a? do roku 1952, kiedy to sta? si? ko?cio?em parafialnym. Detal fasady autorstwa Wac?awa Rendera

Autorem projektu ko?cio?a jest Michael Jozef Klein z Nysy. Frontowy portal wykona? Wac?aw Render. Natomiast wn?trze ko?cio?a zosta?o udekorowane m. in. pracami malarzy: Josepha Franza Wickarta, Johanna Georga Schmidta oraz Johanna Christopha Handke.


Ko?ció? by? remontowany - nie mam zdj?? z wn?trza sad

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje046.jpg

Widok na ko?ció? ?w. Maurycego:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje047.jpg

Eksponat z muzeum (lata 30-te XIX w.):

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje048.jpg

Bar niedaleko naszej noclegowni smile Zabrak?o czasu na zwiedzanie...

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje049.jpg

c.d.n. smile

Offline

 

#29 2008-11-03 21:43:17

Tamara
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Jak pi?knie...smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB