Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-09-19 10:06:07

Dione
Użytkownik

Talenty m?odych ....

Czy przypominacie sobie rozmow?, która toczy?a si? w Netherfield jednego z wieczorów? Bingley nie móg? wyj?? z podziwu nad talentami m?odych panien. Podobnie w R&R (serial, cho? w ksi??ce chyba równie?) podziwiano haftowany przez Eleonor? parawanik.
Jane Austen pisa?a o wielu talentach panien: ?piewa?y, gra?y, malowa?y porcelan?, haftowa?y, szy?y, szyde?kowa?y, malowa?y itd. W okresie regencji panny z dobrych (dostatnich) domów rozwija?y swoje zdolno?ci (cz?sto z najzwyklejszej nudy, gdy? wszelkie prace wykonywali za nie s?u??cy i biedaczki po prostu nie mia?y co robi?). Tak wi?c wymagano od nich znajomo?ci j?zyków, ?ciegów, pie?ni i kroków ta?ca. A czego wymagano od m?odych m??czyzn? Wykszta?cenia czy wysportowania? Na pewno ka?dy ojciec m?odej panny ch?tniej widzia? bogatych konkurentów, ale czego oczekiwa? poza tym? :idea: :?: :?:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#2 2006-09-19 10:21:17

pak4
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Do ko?ca to nie wiem...
M?odzi je?dzili konno i brali udzia? w polowaniach -- to wskazywa?o, ?e oczekiwano pewnego wysportowania. Czasy jednak, gdy sport dla arystokracji sta? si? wa?ny, to chyba jednak okres pó?niejszy. Fimowy Darcy (DiU'95) ?wiczy szermierk? -- to równie? mo?e by? zgodne z epok?.
M?odzi panowie wyra?nie czytuj? (cho? nie wszyscy) i potrafi? si? interesowa? ówczesn? literatur?.
Natomiast jedno co odró?nia ich od panien, to polityka, do udzia?u w której czasami mamy aluzje (cho? chyba nikt z bohaterów JA nie anga?uje si? w nia powa?nie).
Oczywi?cie haftowanie, malowanie i muzykowanie, to raczej domena panien. To znaczy przypominaj? mi si? ?wiatli m??owie, z panuj?cych dynastii (ale nie z arystokracji!), którzy zajmowali si? muzyk? z pewnymi sukcesami (Leopold I, Fryderyk Wielki), ale to wszystko okres wcze?niejszy (XVII-XVIII wiek).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#3 2006-09-19 12:15:00

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Oj z muzykowaniem, to chyba si? z Tob? nie zgodz?. M??czy?ni chyba rzadziej uczyli si? gry na instrumentach ni? kobiety, ale z pewno?ci? uczyli si? ?piewu (oczywi?cie nie w zakresie profesjonalistów, ale nie powinni fa?szowa?).
Znalaz?am jeszcze do tego zdolno?ci ?owieckie. M?ody m??czyzna na poziomie powinien umie? strzela? i polowa?. Co? mi si? obi?o o ?ucznictwie, ale nie jestem pewna. Mo?e kto? z Was, co? o tym wie?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#4 2006-09-19 12:33:35

pak4
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

O polowaniu sam wspomnia?em smile
Co do ?piewu: m?odzi m??czy?ni z 'interesujacych na sfer' cz?sto studiowali. Tymczasem angielskie uniwersytety maj? bardzo dobre i d?ugie tradycje je?li chodzi o chóry. Mo?e i Darcy by? kiedy? chórzyst?? wink
Nawiasem mówi?c tym stwierdzeniem o ?piewaniu przypomnia?a? mi o wio?larstwie smile Wy?cigi Oxford-Cambridge datuj? si? na rok 1829, wi?c troch? pó?niej ni? czasy Austen. Ale z drugiej strony same tradycje wio?larskie powinny by? starsze od wy?cigów.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#5 2006-09-19 12:42:09

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

O wio?larstwie nie pomy?la?am. Ale w?a?nie przyszed? mi na my?l krykiet. Czy kto? wie, kiedy si? pojawi??


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#6 2006-09-19 12:43:07

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

A Darcy'ego w roli chórzysty nie potrafi? sobie wyobrazi?.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#7 2006-09-19 13:19:05

pak4
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Krykiet podobno wzmiankowany jest ju? w XII wieku, ale popularno?? w Anglii zacz?? zdobywa? w wieku XVII (po rewolucji). Wspó?czesna odmiana wywodzi? si? ma z wieku XIX.

PS.
Pi?ka no?na/rugby (o ile si? orientuj? zró?nicowanie obu sportów datuje si? raczej na wiek XIX), te? by?a znana od ?redniowiecza, ale Darcy'ego pi?karza, to ja ju? sobie w ogóle nie wyobra?am...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#8 2006-09-20 13:17:07

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

PS.
Pi?ka no?na/rugby (o ile si? orientuj? zró?nicowanie obu sportów datuje si? raczej na wiek XIX), te? by?a znana od ?redniowiecza, ale Darcy'ego pi?karza, to ja ju? sobie w ogóle nie wyobra?am...

lol lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#9 2006-09-20 13:57:08

Marija
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Eee, spokojnie: u góry koszula ze sztywnym ko?nierzem po same uszy, a u do?u gatki do kolan, getry w pasy i korki lol lol lol lol

Offline

 

#10 2006-09-20 13:58:56

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Eee, spokojnie: u góry koszula ze sztywnym ko?nierzem po same uszy, a u do?u gatki do kolan, getry w pasy i korki lol lol lol lol

I koniecznie kamizelka lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#11 2006-09-21 08:21:20

pak4
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

I nie zapomnijmy o kolejnej wa?nej rzeczy -- m?odzi byli wprowadzani w swoje role "spo?eczne". M?ody panicz, mimo instytucji rz?dcy, musia? cho? troch? na zarz?dzaniu maj?tkiem i ekonomii si? zna?. Przyk?ad (negatywny) mamy w MP, gdzie to Tom jedzie na Antigu? wraz z ojcem.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#12 2006-09-21 09:28:04

Marija
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

I przyk?ad, czego sie na tej Antigui nauczy?, mamy w paskudnym filmie pt. "Mansfield Park" :twisted: Ja im tego filmu nie zapomn? :twisted: :twisted: :twisted:

Offline

 

#13 2006-09-21 09:48:15

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Co do znajomo?ci ekonomi, to mo?naby dyskutowa?. Niektórzy m?odzi wcale nie byli tego uczeni. Z regu?y tylko najstarszy syn mia? jakie? poj?cie o gospodarstwie. Je?li by?o kilku synów, to m?odsi raczej byli wysy?ani do szkó? wojskowych. Taki p?k. Fitzwilliam, kuzyn Darcy'ego, czy Edmund z MP.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#14 2006-09-21 13:59:10

pak4
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Z drugiej strony regu?y ekonomii w Anglii XVIII-XIX wieku by?y znane do?? szeroko... Ja co prawa, ze swoimi zainteresowaniami mam ma?o Austenowski przyk?ad -- Handel wprowadzil swój zespó? operowy na gie?d? londy?sk? (z sukcesem!).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#15 2006-09-21 16:27:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Co do znajomo?ci ekonomi, to mo?naby dyskutowa?. Niektórzy m?odzi wcale nie byli tego uczeni. Z regu?y tylko najstarszy syn mia? jakie? poj?cie o gospodarstwie. Je?li by?o kilku synów, to m?odsi raczej byli wysy?ani do szkó? wojskowych. Taki p?k. Fitzwilliam, kuzyn Darcy'ego, czy Edmund z MP.

Na temat wychowania w Polsce mog? wam ca?y wyk?ad sprezentowa? big_smile
Niestety, z tego co wiem, polska m?odzie? nie edukowa?a si? w Anglii, uwa?aj?c j? za nieatrakcyjn? intelektualnie big_smile
Co do Anglii, warto jest przyjrze? si? bli?ej wspania?ym uniwersytetom angielskim.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2006-09-21 16:33:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Co do wychowania i wykszta?cenia do przysz?ych zawodów sprawa by?a prosta:
Najstarszy przygotowywany by? do roli dziedzica. Drugi w kolejno?ci syn zwykle stawa? si? duchownym (w zale?no?ci od stanu maj?tku rodziny, czy te? obecno?ci sponsora, móg? liczy? (b?d? nie) na dobr? prebend?). Kolejni synowie zwykle robili karier? w wojsku. Przy czym z tego co kojarze, do marynarki szli zwykle ci z biednych rodzin)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#17 2006-09-21 22:14:39

megg
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Nie mam czasu pisa? i d?ugo mnie tu nie b?dzie, wi?c macie ode mnie w prezencie kilka tytu?ów, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wszystkie dr?cz?ce Was pytania big_smile
Amanda Vickery, Getility, [w:] The Gentleman’s Daughter. Women’s Lives in Georgian England
Mark McCutcheon, Money and Coinage, [w:] Everyday Life in the 1800s: A Guide for Writers, Students & Historians,
Roy Porter, The Social Order, [w:] English Society in the 18th Century. Social History of Britain,
M. McCutcheon, Occupations, j.w
A. Vickery, Love and Duty,j.w
R.Porter, Having and enjoying, j.w

Tutaj jest co? o sportach, szermierkach i innych dziwad?ach, np. ?ucznictwo wink

Offline

 

#18 2006-09-21 22:42:45

anika
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Bardzo dzi?kuj? megg za list? z propozycjami.
szkoda, ?e Ci? nie b?dzie. mam nadziej? ,?? wrócisz.


anika

Offline

 

#19 2006-09-21 23:03:59

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Tiaaa. Teraz tylko nale?? te pozycje big_smile

Meg wracaj szybko!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#20 2006-09-21 23:21:50

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

kukn??am sobie do Dziejów kultury brytyjskiej (wykopanej uprzednio z po?wiceniem z dna kosza. Brrr. Jak ja nie znosz? remontów sad), ale i tam niewiele pisze. Jedynie, ?e Henryk VIII wprowadzaj?c reformacj? przyczyni? si? do upadku edukacji (jednocze?nie zlikwidowa? szko?y przyko?cielene). El?bieta i jej nast?pcy próbowali temu przeciwdzia?a?, ale dopiero pod koniec XVIII w. powsta? program reform, elementarze (New England's Primer). Jednak dopiero dzia?alno?? Andrew Bella i Josepha Lancaster'a doprowadzi?a do podnioesienia poziomu edukacji. Jednocze?nie powsta?y szkó?ki niedzielne zapocz?tkowowane przez Roberta Raikesa, które uczy?y wprawdzie Biblii, ale i jednocze?nie czytania i pisania, co dla ludzi najubo?yszch mia?o niebagatelne znaczenie.
I w zasadzie tyle. Szczegó?ów na temat edukacji (szczególnie szlachty i arystokracji) nie znalaz?am. Ale poszperam. Mo?e Davies co? pisze? Ale to drugi kosz musze przeszuka? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#21 2006-09-22 16:06:29

Jeanne
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Megg niez?a lista! Aine, a du?o tych koszy masz? wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#22 2006-09-22 16:57:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Nie ma takiej ilo?ci koszy której nie chcia?abym mie? big_smile
Poj?cie "ma?o", "du?o" jest raczej wzgl?dne, bo dla mnie ma?o, dla innych du?o. No i dochodzi jeszcze kwestia czy mówimy o moim prywatnym ksi?gozbiorze, czy domowym. Bo to jednak znaczna róznica. Ilo?ciowa i i tematyczna.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-09-25 14:57:16

Dione
Użytkownik

Re: Talenty m?odych ....

Megg, jak tylko wrócisz, to ja poprosz? o streszczenia pozycji z tej listy. Ma?o mam teraz czasu na czytanie i ju? mam zaleg?o?ci w swoich "zawodowych" lekturach.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB