Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#151 2006-10-17 09:23:59

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

No tak, cho? w sumie niepewno?? dotyczy to ca?ego okresu. Z tego co czyta?em, to wzgl?dnie pewni s? jedynie Ba?towie, którzy przyw?drowali przed okresem, który obejmowa?y czytane przeze mnie ksi??ki (to znaczy przed III w. pne.) smile

W ka?dym razie, gdy mowa o genotypie, to nale?y zwróci? uwag?, ?e lud okre?la? mo?e jego kultura materialna (badana tak?e w acheologii), j?zyk, lub cechy genetyczne. Przy czym ka?da z tych sk?adowych mo?e migrowa? niezale?nie od pozosta?ych... St?d te? jeden z aspektów dyskusji nad S?owianami -- czy przyw?drowa? lud, czy tylko 'misjonarze s?owia?skiego ?wiatopogl?du'. (Mam tu swoje zdanie, bo s?ucha?em jednej strony i da?em si? przekona? smile )

W ka?dym razie spotka?em si? z twierdzeniem, ?e pocz?tki S?owian na ziemiach polskich da si? ustali?... No, mo?e jeszcze nie teraz, ale jak przestanie dzia?a? kilku profesorów, to m?ode pokolenie sobie z tym poradzi big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#152 2006-10-17 09:38:10

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Zabrzmia?o pocieszaj?co big_smile Szkoda, ?e musimy w tak okropny sposób do tego doj?? (tych paru, co musi odej??...) lol A której stronie da?e? si? uwie??: auto- czy allochtonistom?

Offline

 

#153 2006-10-17 09:45:15

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Allochtonistom smile

PS.
Aine, dzi?kuj? za nagrania audycji!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#154 2006-10-17 09:47:58

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

No, zda?e? wink W szczegó?y tej teorii to ju? mo?e nie wchod?my big_smile

Offline

 

#155 2006-10-19 21:02:34

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ojej, ojej... ale si? narobi?o... ma?o rozumiem, ale có? wink

a test eliminacyjny by? o ?redniowieczu, a konkretnie o rycerzach. bardzo ciekawy. szkoda, ?e kompletnie si? o?mieszy?am na eliminacjach do matematycznego... bywa... wink

prawdziwa s?owia?ska krew... ech smile


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#156 2006-10-19 22:42:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

pierwsze primo - jak lubisz historie, powinnas sie zainteresowac blizej tymi teoriami big_smile
drugie primo - co ma s?owia?ska krew do braku umiejetnosci matematycznych???


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#157 2006-10-23 22:18:52

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

a nie, to by? taki komentarz zjechany (bo juz naciskaj?c Wy?lij przeczyta?am o s?owia?skiej krwi i chyba zapomnia?am bardziej wyenterowa? wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#158 2006-10-23 22:31:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

a nie, to by? taki komentarz zjechany (bo juz naciskaj?c Wy?lij przeczyta?am o s?owia?skiej krwi i chyba zapomnia?am bardziej wyenterowa? wink

si? zdarza. Mo?a poprawi? klikaj?? na "edytuj".


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#159 2006-10-23 22:43:17

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

zapami?tam


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#160 2006-10-25 21:58:54

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

i po co mia?am si? stresowa?? i tak si? dosta?am... wink 2 miejsce na wszystkie 3 klasy (jestem z siebie dumna...),a wszystko przez to, ?e dzi?ki niektórym si? zmotywowa?am i dzi?ki temu.... ech wink

a nauczycielki kompletnie to zignorowa?y i kaza?y samemu w domu si? przygotowywa?. przepraszam, a testy pomocnicze?? a przypominanie?? a przygotowywanie do konkursu?? ee, po co... tongue

MM: A wielkie litery na pocz?tku zdania? "Eee, po co..."


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#161 2006-10-26 13:03:50

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

No to masz gorzej ni? ja, bo u mnie s? jakie? przygotowania. I gratuluj? 2 miejsca big_smile

Offline

 

#162 2006-10-27 20:58:14

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

S?UCHAM?? tongue to poprostu z przyzwyczajenia.

ach, NIE dzi?kuj? wink a co do przygotowa?- to mam nadziej?, ?e jakie? zorganizuj?...


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#163 2006-11-17 18:56:09

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine, mam do Ciebie pro?b?. Czy je?eli mówimy o nowych ideach okresu pó?nego ?redniowiecza i renesansu w gospodarce i ekonomii, to mamy na my?li powstawanie kapitalizmu? A jakie mog? by? nowe idee polityczne w tym okresie, mo?e np. powstawanie parlamentaryzmu w Polsce? Mamy taki temat na konkursie i dok?adnie nie wiem o co chodzi big_smile

Offline

 

#164 2006-11-18 07:21:12

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

My?l?, ?e Aine wkrótce odpowie. A z tego co ja osobi?cie sobie przypominam, to zapewne to b?dzie kapitalizm. W polityce na renesans przypada bardzo wiele ró?nych pomys?ów -- nawi?zuje si? do republiki rzymskiej, ale pisuje wówczas tak?e Machiavelli (pa?stwo staje si? przedmiotem rozwa?a? filozoficznych).

Zerkam do Tatarkiewicza, który lubi charakteryzowa? epoki. Jesli chodzi o pó?nie ?redniowiecze, to wskazuje on na 'ruchy rewolucyjne' (bunty ch?opskie w wielu pa?stwach) i kszta?towanie si? ruchów reformacyjnych w Ko?ciele (co ma przecie? polityczne reperkusje).

Dla renesansu Tatarkiewicz wymienia: Jana Ostroroga (Monumentum pro reipublicae ordinatione -- g?osz?cego reform? pa?stwa w duchu nowo?ytnym); Stanis?awa Orzechowskiego; ?ukasza Górnickiego -- z jego wzorcem dworzanina; a tak?e Andrzeja Frycza Modrzewskiego "ze sw? nowo?ytn?, post?pow? my?l?, dopomagaj?c si? dla wszystkich wolno?ci wobec prawa, odpowiedzialno?ci rz?du i monarchy wobec narodu, a tak?e opieki spo?ecznej dla s?abych i upo?ledzonych". Mamy te? "Now? Atlantyd?" Bacona i "Miast s?o?ca" Tommasa Campanneli. Potem b?dzie Hobbes, ale to ju? si? chyba nie mie?ci w ramach czasowych...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#165 2006-11-18 10:32:04

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

dzi?ki, pak4
niech Ci Bóg wynagrodzi w dzieciach, lub w czym? innm, je?li wolisz smile

Offline

 

#166 2006-11-19 11:03:32

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja bym jeszcze poczeka? na zdanie Aine -- ona tu jest zawodowcem smile

A sam zerkn??em do Huizingi ("Jesie? ?redniowiecza"). O polityce wprost nie pisze, ale mo?na znale?? nawi?zania w dwóch rozdzia?ach -- cytuj? fragmenty:

"Epoka rzeczywistego systemu lennego i rozkwitu rycerstwa ko?czy si? ju? w wieku XIII. Potem nast?puje miejski i ksi???cy okres ?redniowiecza; w tym czasie czynnikami dominuj?cymi w pa?stwie i spo?ecze?stwie jest pot?ga handlowa mieszcza?stwa i oparta na niej pot?ga pieni??na ksi???t. My, ludzie czasów pó?niejszych, s?usznie przywykli?my zwraca? wi?cej uwagi na Gandaw? i Augsburg, na rozwój kapitalizmu i nowych form pa?stwowych, ni? na szlacht?, której pot?ga -- gdzieniegdzie mniej, gdzieniegdzie bardziej zdecydowanie -- wsz?dzie jednak ju? by?a skruszona."

PAK: Tu ostrzegam -- Huzinga ma na my?li zachód Europy!

"[...] szlachecki model ?ycia przez d?ugi czas zachowywa? jeszcze sw? dominacj? w spo?ecze?stwie, nawet wtedy, gdy szlachta utraci?a ju? panuj?ce znaczenie w strukturze spo?ecznej."

"Ale model szlachecki stanowi? co? wi?cej ni? tylko pokost zewn?trzny. Poj?cie stanowego rozwarstwienia spo?ecze?stwa przenika w ?redniowieczu do g??bi wszystkie pogl?dy teologiczne i polityczne. Nie ogranicza si? ono zreszt? wcale do obiegowej trójcy: duchowie?stwa, szlachty i stanu trzeciego. Poj?cie stanu ma nie tylko o wiele wi?ksz? warto??, lecz tak?e o wiele obszerniejsze znaczenie. Na ogó? ka?de ugrupowanie, ka?da funkcja, ka?dy zawód traktowany jest jako stan, tak ?e obok podzia?u spo?ecze?stwa na trzy stany mo?e funkcjonowa? równie? podzia? na dwana?cie stanów. Stan bowiem jest pewnym porz?dkiem rzeczy, estat albo ordo; tkwi w tym pog?d, i? to Bóg wyznacza okre?lony model egzystencji."

"W pi?knym obrazie, który wyrobiono sobie wówczas na temat pa?stwa i spo?ecze?stwa, ka?dy stan mia? przeznaczone dla siebie zadanie, odpowiadaj?ce nie tyle jego empirycznej u?yteczno?ci, ile jego ?wi?to?ci, blaskowi i ?wietno?ciom. W ten sposób mo?na by?o biada? nad zwyrodnieniem duchowie?stwa i nad upadkiem cnót rycerskich, nie zmieniaj?c jednak w niczym przez te skargi obrazu idealnego; je?li nawet grzechy ludzkie przeszkadzaj? w urzeczywistnieniu idea?u, to przecie? pozostaje on fundamentem i regu?? wszelkiej my?li spo??cznej. ?redniowieczny obraz spo?ecze?stwa jest statyczny, a nie dynamiczny."

Huzinga komentuje wizj? nadwornego dziejopisa Filipa Dobrego i Karola ?mia?ego -- Chastellaina:

"Bóg stworzy? pospólstwo, ?eby pracowa?o, uprawia?o rol? i przy pomocy handlu tworzy?o trwa?e podstawy utrzymania; duchowie?stwo powo?ane zosta?o dla spraw wiary, szlachta za?, by podnosi?a cnot?, strzeg?a sprawiedliwo?ci i by poprzez swe czyny i obyczaje stanowi?a dla innych wzór estetycznego ukszta?towania egzystencji. Chastellain przypisuje szlachcie najwa?niejsze zadanie w pa?stwie: ochron? Ko?cio?a, szerzenie wiary, obron? ludu przed uciskiem, trosk? o powszechne dobro, zwalczanie przemocy i tyranii, umacnianie pokoju. Cechami szlachty s? mi?o?? prawdy, odwaga, obyczajno?? i ?agodno??."

"Mnich z zakonu augustianów, który w r. 1412 uk?ada? swój program reform, móg? jeszcze ??da? z ca?? powag?, aby ka?dy nieszlachcic by? zmuszony we Francji do rzemios?a lub pracy na roli; w przeciwnym wypadku powinien zosta? przep?dzony z kraju."

"W ksi?dze za?ale?, któr? w r. 1484 dor?czono królowi w Tours z okazji zgromadzenia stanów generalnych, skarga przybiera wr?cz posta? politycznego traktatu. Traktat ten pozostaje jednak ca?kowicie w stereotypowych granicach biernego wspó?czucia -- nie ma tu ani ?ladu jakiego? programu. Ci?gle jeszcze nie umiano si? zdoby? na ?adn? ide? reform spo?ecznych [...]"

"Czy polityka i prowadzenie wojen da?y si? kiedykolwiek zdominowa? przez wyobra?enia rycerskie? Niew?tpliwie; je?li nie w swych osi?gni?ciach, to przynajmniej w swych b??dach. Tragiczne zab??kania dnia dzisiejszegowywodz? si? z sza?u nacjonalizmu i z dumnego poczucia wy?szo?ci kulturalnej [PAK: Jesie? ?redniowiecza powsta?a w roku 1918]; w ?redniowieczu natomiast wynika?y one niejednokrotnie z idei rycerskiej. Czy? to nie odruch rycerski by? motywem stworzenia nowego pa?stwa burgundzkiego, a wi?c ?ród?em najwi?kszego b??du jakiego mog?a si? dopu?ci? Francja?"

"Podczas narad nad wielkim napadem Francuzów na Flandri? w roku 1382 przyzwyczajenia rycerskie nieustannie przeciwstawiaj? si? wymaganiom strategii. 'Gdyby?my szukali innych dróg ni? proste -- odpowiadano na rady Clissona i Coucy, którzy nak?aniali do wyruszenia w pole nieoczekiwan? drog? -- to nie okazaliby?my si? prawymi wojownikami.'"

Co do ?ycze? -- bardzo potrzebuj? dobrej formy intelektualnej i wytrwa?o?ci na dwa najbli?sze dni wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#167 2006-11-19 12:17:54

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

jeszcze raz pi?knie Ci dzi?kuj? i ?ycz? Ci tego, co sam sobie za?yczysz big_smile

Offline

 

#168 2006-11-21 00:25:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

kitty na kiedy to potrzebujesz. Troszke pozno sie dowiedzialam o tym temacie. Przyznaje - jest trudny. Mialam sie wczoraj zastanowic - ale niedziela byla - zapomnia?am. Dzisiaj do?? pó?no wróci?am. Mo?e jeszcze dzi? zd???, ale wola?abym wiedzie? jak stoisz z czasem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#169 2006-11-21 14:50:48

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

w pi?tek mam konkurs wi?c najpó?niej na czwartek yikes

Offline

 

#170 2006-11-21 16:12:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Przyznam, ?e ten kapitalizm da? mi troch? do my?lenia (trzeba by?o wyj?? poza ramy big_smile) i dlatego chcia?am si? zastanowi?.
Teoretycznie z filozoficzno-historycznego punktu widzenia mo?na powiedzie? o pocz?tkach kapitalizmu, ale musia?aby? to naprawd? bardzo bardzo mocno uzasadni?. We? pod uwag?, ?e w komisji popraiwaj?cej prace mo?e by? jaki? skorupiak historyczny, bez wyobra?ni, natomiast pe?en rutyny. Przez lata uczy? jednego schematu i wyj?cie poza ten schemat mo?e sko?czy? si? dla ciebie niekorzystnie. Pami?taj, ?e mo?esz wszystko, o ile solidnie uzasadnisz swoje zdanie opieraj?c si? na literaturze. W takiej sytuacji ?aden skorupiak NIE MO?E si? przyczepi?.
Ale przede wszystkim mowa tutaj o pierwotnej formie kapitalizmu - w Polsce (latyfundia, folwarki). Co do polityki, to tak - tutaj b?dzie mowa g?ównie o kszta?towaniu si? polskiego p[aralmentaryzmu.
Je?li chodzi o to drugie gor?co polecam Histori? ustroju i prawa Polski (nie pamietam wszystkich autorów, a nie chce mi si? teraz i?? do biblioteczki - przepraszam big_smile. Jednym z nich by? na pewno Juliusz Bardach. Sprawdz? i dopisz?). Tam masz ca?? histori? kszta?towania si? polskiego sejmu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#171 2006-11-21 16:44:00

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Stokrotne dzi?ki big_smile w tym roku tematy s? bardzo trudne, wcze?niej by?y bardziej zrozumia?e, a w teraz jak wyskocz? z tymi ideami politycznymi i gospodarczymi to czasami trudno si? po?apa? yikes generalnie jestem ju? obkuta, ale z tego co wiem na konkursach wielk? rol? odgrywaj? równie? inne umiej?tno?ci ( przede wszystkim my?lenie) ni? tylko teortyczna znajomo?? faktów :? Zosta? mi jeszcze do przerobienia Rzym - idea pa?stwa obywatelskiego, wi?c id? ku? :twisted: I jeszcze raz wielkie dzi?ki big_smile

Offline

 

#172 2006-11-21 17:34:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

W zesz?ym roku by? banalny (w gimanzjum big_smile). Wyczu?am twórców niemal idealnie i wszystko na co zwróci?am uwag? si? pojawi?o, Gdyby dzieciaki uczy?y si? zgodnie z moimi radami, nie mia?yby najmniejszego problemu. Ale im zale?a?o jedynie na 6 jednostkowej. I si? rozczarowali...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#173 2006-11-21 17:47:49

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

mi w tamtym roku etap szkolny poszed? jak po ma?le big_smile oby w tym rok by?o podobnie yikes ale z konkursami ciekawe jest to, ?e np. u mnie niektóre osoby ?wietnie zna?y materia?, a zdoby?y ma?o punktów. Naprawd? trzeba dobrze przewietrzy? szare komórki smile

Offline

 

#174 2006-11-21 18:12:00

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja bym powiedzia??, ?e to trema. Jednych mobilizuje innych osza?amia


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#175 2006-11-23 17:12:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Kurcze od rana próbuje pisa? i mi nie wychodzi. Ci?gle b??d i b??d...
Je?li chodzi o Erope, to mamy do czynienia z problemem granicy ?aby. Europa podzielona by?a pod wzgl. gospodarczym na 2 strefy. lini? graniczn? by?a linia?aby. Na wschód od tej lini mamy do czynienia z wytworzeniem sie folwarku pa?szczy?nianego i produkcji w3 celach zbytu towarów )g?. zbo?e). Ch?opi byli poddani tzw wtórnemu podda?stwu i zmuszeni do odp??ty pa?szczyzny w takim wymiarze, ktory zapewnia? folwarkowi bezp?atn? si?? robocz?.
Na zachód od ?aby wykszta?ci?a si? gospodarka wiejska oparta na wi?kszych i ?rednich gospodarstwach. Ch?opi pracowali an dzier?awionych przez siebie ziemiach.

W miastach z kjolei wa?nymi zmianami gospodarczymy by?o wytworzenie si? manufaktur i systemu nak?adczego. I tutaj jak najbardziej mo?emy mówi? o poczatkach kappitalizmu, ale jak wspomina?am - trzeba to mocno uzasadni?. Wprawdzie historycy uznaj? w/w system za pierwowzór systemu kapitalistycznego, ale trza by si? by?o oprzec na literaturze. O co chodzi?o? Wracaj?c do pe?nego ?redniowiecza - produkcja oparta by?a na organizacji cehcowej. Przynale?nos? do cechu by?a obwarowana ograniczeniami i wielu rzemie?lników wytwarzajacych przedmioty, nie nale?a?o do cechu. Nazwano ich rzemie?lnikami nak?adowymi. Zacz?li oni stanowic konkurencj? dla mistrzów cechowych, bo dostarczali gotowe wyroby kupcom po znacznie ni?szych cenach w zamian za dostarczenie narz?dzi, czy poroduktu. Kolejne ograniczenia zmusi?y twórców nak?adowych do zatrudniania luidno?ci wiejsckiej, która nie podlega?a prawu miejskiemu, a co za tym idzie i ograniczeniom cechowym. W ten sposób rzemie?lnik stawa? si? najemnikiem. Ta sytuacja i konlfikty miedzy pracodawca a pracownikami, któe wyst?powaly od poczatku sk?aniaj? hisoryków do scharakteryzowania tego zjawiska jako poczatek produkcji typu kapitalistycznego.
Z kolei Manufaktury uwa?a si? za pierwsze zak??dy produkcjyje typu kapitalistycznego. Dzia??nie manufaktur opiera?o sie na polepszeniu organizacji pracyi jej podziale na specjalizacje.
Pierwowzwory manufaktur pojawi?y si? we Flandrii, W?oszech, czy w Rosji w XIII-XIV w. Wywodz? si? z systemu cha?upniczego, gdzie dokonano zmiany organizacji pracy, wyszczególniono specjalizacje produkcji, wprowadzono kontorle jako?ci. Jednocze?nie skupiono wszystkich pracowników i wytwórców w jednym miejscu, co pozwala?o na oszcz?dno?? surowca i kosztów dodatkowych.
Zamiana dotychczasowych zak??dów w manufaktury wymaga?a dodatkowych kosztów, a brak si?y roboczej (zarówno cha?upnikom jak i rzemie?lnikom nie bardzo sie widzia?y nowe zak??dy pracy. Podniesiona poprzeczka, wi?ksze wymagania i postawienie na wydajno?? nie bardzo si? podoba?a). Problem ten starano si? rozwi?za? prac? przymusow? wi??niów, ludzi lu?nych, ch?opów poa?szczy?nianych.
Wa?ne jest jednak to, ?e do XIII w. manufaktury nie odgrywa?y wi?kszej roli gospodarczej, ale by?y prymitywnym pierwowzorem kapitalizmuy i stanowi? do?? wazny etap przej?cia z feudalizmu w kapitalizm.

Jakby co, mo?esz podeprze? si? Histori? powszechn? Zbigniewa Wójcika.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB