Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-09-24 14:25:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Im wcze?niej zaczniesz, tym lepiej. Ja bym radzi?a wzi??? udzia?, bo nawet je?li nic nie wygrasz, to i tak wygrasz. Wiedz?.
mapki s? proste, o ile si? z nimi zapoznasz. Zawsze uwa?a?am, ze nale?y uczy? si? z map?. Kampania wrze?niowa - mapa, wojny w XVII w - mapa, podboje - mapa itd.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#77 2006-09-24 18:38:17

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Bo wiesz, teraz w 2 klasie LO to wszyscy praktycznie olewaj? to z czego nie zdawaj? matury.

No, no... Jak ja chodzi?em do liceum (wiem, wiem, m?odzi nie cierpi? takich uwag wink ), to zacz?to olewa? 'niematuralne' i 'nieegzaminacyjne' przedmioty dopiero w klasie maturalnej (czwartej). I prywatnie by?em w?ciek?y. Bo 'olewaj?ca' wi?kszo?? próbowa?a obni?y? wymagania dla wszystkich. Ta wi?kszo?? wybiera?a si? u mnie na akademie ekonomiczne i na przyk?ad nie potrzebowa?a znajomo?ci fizyki, której ja, startuj?c na kierunek politechniczny z trudnym egzaminem wst?pnym, bardzo potrzebowa?em.

HerMio: ja teraz startuj? w zupe?nie innych konkursach wink -- w ka?dym razie licz? si? z tym, ?e przy pierwszym starcie, a nawet pierwszych dwóch, nic z tego nie b?dzie. Ale ka?dy start oznacza nie tylko w?asn? nauk?, ale tak?e nabranie do?wiadczenia. Poznaje si? konkursowy tryb, typy 'zada?', oswaja konkursow? procedur?. S?owem -- je?li mo?esz -- startuj!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#78 2006-09-24 19:10:39

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine i pak4 chyba macie racj?. Mog? tylko zyska?, jak mi troch? gorzej pojdzie to mi nikt g?owy nie utnie (chyba)...
W sumie na konkurs z polaka te? nie chcia?am i??, a warto by?o, bo na rejon si? dosta?am. Mo?e to nie jest wielkie osi?gni?cie, ale zawsze co?

Offline

 

#79 2006-09-24 19:34:16

Katarzyna
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Hermia, jasne nie masz si? co zastanawia?, startuj w konkursie, zawsze b?dziesz si? mia?a czym pochwali? nawet je?li nic nie wygrasz.

Tydzie? temu by? sprawdzian z historii dosta?am 4,5 w?a?ciwie troch? przez w?asn? g?upot? odpowiedzia?am ?le na dwa pytania. Ale i tak by?am z siebie zadowolona nauczy?am si? tych wszystkich tematów na pami??. A dzi? oczywi?cie po?owy ju? nie pami?tam. :cry: Teraz zaczn? stosowa? metod? Aine z notatkami i zobaczymy jak mi pójdzie.

Je?li chodzi o olewanie to mój wychowawca sam powiedzia? ?eby?my nie przejmowali si? innymi przedmiotami tylko tymi z jakich zdajemy matur?. Bo matura jest najwa?niejsza. A moja klasa jest, je?li chodzi o przedmioty jednomy?lna. Czyste z?o to matma, fizyka i chemia. Wi?c pod tym wzgl?dem nie mog? narzeka?.

Offline

 

#80 2006-09-24 19:38:40

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Drogi paku - teraz mamy podzia? przedmiotów na podstawowy i rozszerzony. Wi?c jest nawet nie?le. Niemniej ja te? uwa?am, ?e m?czenie mnie z funkcji kwadratowej, hybrydyzacji w?gla czy przewodzenia ciep?a....no wybaczcie, ale na anglistyce ani nawet w ?yciu mi si? raczej nie przyda. A ocen? musz? mie? dobr?, bo idzie na ?wiadectwo maturalne. Wi?c wyj?cia nie ma, trzeba si? uczy?.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#81 2006-09-24 19:59:07

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

HerMia, we? koniecznie udzia? w tym konkursie! Ja od 1 gim bior? udzia? w konkursach historycznych i w tym roku pewnie te? wezm?. Nie masz nic do stracenia, a wiele do zyskania. Powodzenia big_smile

Offline

 

#82 2006-09-24 20:11:41

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Drogi paku - teraz mamy podzia? przedmiotów na podstawowy i rozszerzony.

U mnie wprowadzi?a to nieformalnie dyrekcja liceum. Ale dopiero na semestr przed matur?. Oczywi?cie, znali?my nasze przysz?e przedmioty egzaminacyjne wcze?niej i co wytrwalsi od roku, czy dwóch, przyk?adali si? do nich bardziej. Ale na ponad rok przed matur? nikt nie o?mieli?by si? powiedzie?, ?e to czas, by rezygnowa? z nauki innych przedmiotów!

Niemniej ja te? uwa?am, ?e m?czenie mnie z funkcji kwadratowej, hybrydyzacji w?gla czy przewodzenia ciep?a....no wybaczcie, ale na anglistyce ani nawet w ?yciu mi si? raczej nie przyda. A ocen? musz? mie? dobr?, bo idzie na ?wiadectwo maturalne.

Tak, ale mam nadziej?, ?e Tobie nie przeszka, ?e inni si? tego ucz?? Bo w mojej licealnej klasie wielu przysz?ym ekonomistom to przeszkadza?o sad
A poza tym zazdroszcz? funkcji kwadratowych big_smile Ja ju? zapomnia?em, ?e matematyka mo?e by? taka prosta big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#83 2006-09-24 21:46:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Katarzyno- zale?y jak si? uczysz, je?li na zasadzie "4 Z" (w Twoim przypadku "3 Z" big_smile) , to ta wiedza natychmiast ulatuje. Aby w g?owie zosta?o, trzeba systematycznie powtarza?. Wtedy daty, nazwiska, poj?cia same b?d? wyskakiwa? z g?owy.
Ja olewa?am wszystkie przedmioty niedyplomowe, dba?am o sredni? na koniec, wi?c w praktyce, w klasie maturalnej zakuwa?am jak ruski osio?.
Ale nigdy nie przysz?o mi do g?owy obni?a? poziomu z jakiego? przedmiotu, bo ja nie zdaj? z niego matury (powiem wi?cej, moja klasa z wielu przedmiotów - matematyki, polskiego, angielskiego, WOSu - mia?a podwy?szony poziom wymaga?). Ani te? nie narzeka?am, ?e po cholere mi jaka? tam wiedza. Jak by?o mi trudno, gdy sz?am do domu z wiadomo?ci? o jakim? zagro?eniu, powtarza?am sobie "Widzia?y ga?y co bra?y". Wiedzia?am na co si? pisz? id?c do mojego liceum. Wiedzia?am po co id? i za co l?duj? w o?lej ?awce. Wszystkie moje pa?y i pi?tki by?y strannie wypracowane.
Dodam jeszcze, ?e nie tylko mnie nie przyszysz?o co? takiego do g?owy. Nikomu z mojej klasy.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#84 2006-09-24 21:48:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

sorki, ma?e sprostowanie i dodatek - zbuntowa?am si? z religii. I to by?a moja jedyna pa?a na semestr big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#85 2006-09-24 22:33:19

Vasco
Administrator

Re: Witaj szko?o!...

Nigdy nic nie wiadomo. Ja na maturze zdawa?em histori?, ba, nawet studiowa?em rok i co? I jako kto pracuj?? wink

Offline

 

#86 2006-09-25 07:05:39

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Je?li chodzi o olewanie to mój wychowawca sam powiedzia? ?eby?my nie przejmowali si? innymi przedmiotami tylko tymi z jakich zdajemy matur?. Bo matura jest najwa?niejsza. A moja klasa jest, je?li chodzi o przedmioty jednomy?lna. Czyste z?o to matma, fizyka i chemia. Wi?c pod tym wzgl?dem nie mog? narzeka?.

Katarzyno! Moja wychowawczyni na pocz?tku roku szkolnego te? co? takiego nam powiedzia?a! lol
A w odwecie za to nasz profesor od biologii na ka?dej lekcji mówi nam (klasie humanistycznej :!: ), ?e nie warto uczy? si? historii, bo kogo interesuje to co wydazy?o si? kilka tysi?cy lat temu, a biologia jest o wiele bardziej interesuj?ca.
Ach...

Offline

 

#87 2006-09-25 10:03:31

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Startuj w konkursie. JA chcia??m od 1 klasy ale nauczyciekla twierdzi?a ?e nie warto bo i tak dalej nie przejdziemy.... :?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#88 2006-09-25 18:54:57

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Zosta?am przekonana w 100%. Id?! Dzi?kuj? Wam za rad?! Sama bym si? chyba nie zdecydowa?a.
Z drugiej strony wiem, ?e nie mam wielkich szans, bo startuja osoby, które mia?y wysokie osi?gni?cia na szczeblu powiatowym, ale co tam! Raz si? ?yje big_smile

Offline

 

#89 2006-09-25 19:32:47

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Brawo za decyzj?! G?owa do góry, my wszystkie wierzymy w Ciebie big_smile

Offline

 

#90 2006-09-26 16:51:27

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Brawo za decyzj?! G?owa do góry, my wszystkie wierzymy w Ciebie big_smile

Mi?o mi Kitty smile

Offline

 

#91 2006-10-08 10:08:00

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

No, to teraz ja si? zapytam. Mam wypracowanie napisa?, oto temat:
Aprioryzm - historia w s?u?bie ideologów. Omów problem w oparciu o faktografi? z historii staro?ytnej, nowej lub najnowszej.
I tak: prof. powiedzia? o nazistach i sarmatach...a ja bym chcia?a co? innego opisa?. Mam nadziej?, ?e pomo?ecie i naprowadzicie mnie troch?..... big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#92 2006-10-08 13:29:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Zacznij od wyja?nienia poj?cia Aprioryzmu (s?dze ?e w tym przypadku musisz si? oprze? na za?o?eniu Kanta)
Je?li chodzi o przyk??dy pos?uzenia si? histori? dla ideologii to tak na szybko:
1. Tworzenie historii za ?ycia przywódców (cesarze rzymscy, Aleksander Macedo?ski)
2. Tworzenie legend i boskiego lub nadprzyrodzonego pochodzenia w?adców (np.Merowingowie, cesarze)
3. Tworzenie kronik "na zamówienie" opisuj?cych histori? i dzieje danego w?adcy (dlaczego kronikarze pisali w superlatywach - mo?esz poda? przyk?ad Einharda, Galla Anonima, D?ugosza)
4. Pieknym przyk?adem historii w s?u?bie ideologów jest historia ko?cio?a chrze?cija?skiego, cz?sto fa?szowana przez w?adze, cenzurowana (kwestia inkwizycji, reformacji, prze?ladowan itd).
5. No i oczywiscie okres stalinizmu, gdzie propaganda i interpretacja historii na potrzeby partii jest widoczna równie jasno jak w przypadku nazizmu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#93 2006-10-08 15:53:16

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dzi?kuj? stokrotnie Aine, jeste? kochana. Bardzo mi pomog?a?. Czy jakby co to mog? si? w trakcie pisania pyta?? big_smile Bo wiesz ja z historii to kompletne zero jestem. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#94 2006-10-08 16:16:37

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dzi?kuj? stokrotnie Aine, jeste? kochana. Bardzo mi pomog?a?. Czy jakby co to mog? si? w trakcie pisania pyta?? big_smile Bo wiesz ja z historii to kompletne zero jestem. wink

Ale? oczywi?cie ?e mozesz. Ch?tnie pomog? big_smile
Ale wiesz jak to ze mn?. Dam Ci w?dk?, kanapki na drog?, kapelusik od s?o?ca, ciep?y sweterek, ale rybk? to ju? musisz sobie z?owi? sama. big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#95 2006-10-08 16:55:47

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A dzi?kowa? Aine. Mnie to odpowiada. Nasz profesor za?yczy? sobie r?cznie, bo jak stwierdzi? "musicie chocia? (je?li jakim? cudem znajdziecie to w internecie) postara? si? i przepisa?". lol Ale ja zdaj? matur? i chc? si? sama pom?czy?. Tak wi?c jakby co, to b?d? Ci? wykorzystywa?. :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#96 2006-10-08 17:45:45

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja równie? potrzebuj? pomocy forumowiczów zainteresowanych histori?. Czy znacie mo?e jakie? adresy internetowe lub ksi??ki na temat staro?ytno?ci i ?redniowiecza? Chodzi mi o te napisane w miar? zrozumi?ym dla gimnazjalisty j?zykiem. Przygotowuj? si? na konkurs, wi?c wol? korzysta? ze sprawdzonych ?róde? big_smile

Offline

 

#97 2006-10-08 17:51:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

kitty to jest zbyt ogólne. Czy chodzi ci ogólnie o epok? staro?ytno?ci i ?redniowiecza, czy wyszczególnienie historii Polski i Europy, czy te? o jaki? konkretny wycinek (czy geograficzny, czy chronologiczny). Bo ja Ci mog? strzeli? lista lektur (dla gimnazjalistów oczywiscie), ale tego mo?e by? sporo... Z historii Polski moge dac moje notatki (s? bardzo przejrzy?cie napisane - nogrmalnym j?zykiem, ale to jednak poziom akademicki).

Jeannete, je?li tylko mo?na to wykorzystuj ile si? da big_smile

P.S. Do moderatora: przerzu?cie te rozmowy i konsultacje do nowego watku, ok?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#98 2006-10-08 18:23:58

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

materia? jest do?? obszerny...wygl?da to mniej wi?cej tak:
-staro?ytno?? (Izrael - przywódcy, wierzenia, terytorium, Grecja: Ateny, Sparta, demokracja, wojny z Persj?, nauka, kultura, pó?niej Rzym, prawo rzymskie, idea pa?stwa obywatelskiego, pocz?tki chrze?cija?stwa)
- ?redniowiecze ( religia i kultura Arabów, przyczyny i podzia? chrze?cija?stwa, idea odbudowy cesarstwa i jedno?ci chrze??ija?stwa : Bizancjum, Karol Wielki jego poprzednicy i nast?pcy, Ottonowie, nast?pnie pa?stwo polskie w okresie X - XV wiek, Europa w okresi uniwersalizmów, krucjat i wlki o inwestytur? i nowe idee okresu pó?nego ?redniowiecza i renesanu)

jest tego troch? 8O

Ogólne motto konkursu: "Wierni swoim ideom i przekonaniom na przestrzeni dziejów - od staro?ytno?ci do wspó?czesno?ci

ta wspó?czesno?? to pewnie II etap

Offline

 

#99 2006-10-10 15:38:04

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dobra, to ja jeszcze zapaso?ytuj?. Aine czy mog?aby? jakie? ?ród?a, teksty, tytu?y do tego tematu z ko?cio?em? Bo to tak ma by?, tak?: ?e w?adze ale te? Kosció? sam w sobie te? zmienia? histori? itd.? Bo ja nie bardzo wiem jak to zacz?? i na czym si? oprze?. roll


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#100 2006-10-10 22:18:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dobra, najpierw Kitty:
Grecja - Wipszycka i Bravo "Historia Grecji" (albo co? takiego. Tytu?u nie pami?tam dok?adnie, ale autorzy pewni. Napisali wspolnie swietna prace z zakresu staro?ytnej Grecji. Bardzo przyst?pnie napisane. Praca ma 2 tomy i zawiera w zasadzie ca?o?? od prahistorii Grecji do Aleksandra Wielkiego i czasów rzymskich. Mo?na sobie wybra? interesuj?ce fragmenty (poszukam w swoich notatkach, to przesl? Ci streszczenie). Jest to praca akademicka, ale napisana ?wietnym j?zykiem. Dodatkowo ustrój Aten i Sparty ?wietnie opisuje Wolski (Historia staro?ytna powszechna, wyd. PWN).
Je?li chodzi o Rzym - tutaj polecam przede wszystkim Poczet cesarzy rzymskich Krawczuka. Jest rewelacyjny i za?o?? si?, ?e po?kniesz to na bezdechu. Krawczuk ma dar pisania, zawsze czyta si? go ?wietnie, a przy tym to kawa? dobrego historyka. Poczet... ma w sobie mnóstwo ploteczek, skandali - czyli to co lubimy najbardziej big_smile
co do Izraela - tutaj ci?zki orzech do zgryzienia, ale Wolski powienien Ci? uratowa?.

Przy ?redniowieczu polecam dwie prace o takim samym tytule Historia sredniowieczna powszechna. Jedna jest autorstwa Manteuffla, druga Benedykta Zientary. Zientara pisze przystepniej, ale jest ciut trudniej dost?pny (aczkolwiek obie s? w ka?dej bibliotece big_smile)
Do pa?stwa polskiego na poziomie gimanzjalnym polecam Paw?a Jasienic?. Jasienica to publicysta, nie historyk, wi?c w jego pracach jest du?o tendencyjno?ci, przemilczania lub omijania wa?nych wydarze?, ale jest wspania?a pozycj? jako ksi??ka pierwszego kontaktu z histori? big_smile

Ogólne motto konkursu: "Wierni swoim ideom i przekonaniom na przestrzeni dziejów - od staro?ytno?ci do wspó?czesno?ci

Przyznam, ze temat konkursu jest bardzo trudny (w zesz?ym roku by? du?o prostszy). Przemy?l? go jak go przegry?? i dam Ci zna?, ok?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB