Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-22 19:39:19

Vasco
Administrator

Nowy design strony?

W momencie, kiedy zacz??em si? opiekowa? t? stron?, zadeklarowa?em wiele zmian. Jedn? z nich by?a ca?kowita zmiana wygl?du strony. Nie dlatego, ?e mi si? nie podoba, tylko dlatego, ?e bardzo trudno j? modyfikowa?, dodawa? nowe modu?y. Wa?na te? jest szybko?? strony. Forum jest tego przyk?adem (nie ?aduje si? najszybciej...).

Chcia?bym napisa? skrypty praktycznie od zera. Mam w tym momencie dwie mo?liwo?ci. Zostawi? wygl?d taki jak jest teraz, albo za jednym zamachem zmieni? design.

Wypowiedzcie si? prosz? nie tylko w ankiecie - mile widziane b?dzie zaprezentowanie swego zdania w tym w?tku, zw?aszcza za zmian? wygl?du. Napiszcie co by?cie ch?tnie widzia?y na stronie, a czego nie.

Je?eli s? w?ród Was osoby uzdolnione plastyczne, to mo?e kto? zaprojektuje nowy wygl?d?

Offline

 

#2 2006-08-23 11:20:20

Dione
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Na pocz?tek krótka uwaga do becnego wygl?du: nie podoba mi si?, ?e reklama jest ponad oknem logowania. My?l? tak?e, ?e trzeba troszk? posprz?ta? na forum. Mo?e pozamyka? i pousuwa? tematy od miesi?cy nieu?ywane. A graficznie jest do?? spoko. Kolory mi osobi?cie pasuj? idealnie, ewentualnie mo?na troch? wy?agodzi? k?ty (mniej prostok?tów).


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#3 2006-08-23 12:13:31

Dione
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Rany! Ale jeste? szybki yikes


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#4 2006-08-23 13:07:58

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Akurat zerkn??em.

Co do logowania, to nie trzeba si? za ka?dym razem tego robi? - ja jestem automatycznie logowany przy wej?ciu na stron?.

W?tków starych nie b?d? kasowa?. S? podzielone na podstrony, wi?c nie powinny przeszkadza?. A s? one nie tylko dokumentacj? tego co si? dzia?o wcze?niej, ale tak?e kopalni? wiedzy - z wielu z nich mo?na naprawd? sporo si? dowiedzie?. Nie trzeba te? powtarza? tych samych rozmów. W razie czego wystarczy tylko odno?nik.

Offline

 

#5 2006-08-23 17:46:43

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Pami?tam, ?e kiedy po raz pierwszy weszlam na t? stron?, zdziwi? mnie troch? uk?ad menu. Tzn. na wi?kszo?ci stron po?wi?conych pisarzom (czy w ogóle twórcom) na samym pocz?tku s? informacje dotycz?ce biografii, dzie?, nawi?za? itd. (czyli informacje podstawowe i zarazem najwa?niejsze) a dopiero potem ró?ne fora, ksi?gi go?ci, linki itp.

Tutaj wszystkie wiadomo?ci o Jane s? wrzucone do artyku?ów, a w dodatku rozwini?cie menu "Artyku?y" jest du?o ni?ej i nie rzuca si? w oczy - co nam, starym wyjadaczom nie robi ró?nicy wink ale dla nowych u?ytkowników mo?e by? utrudnieniem. Proponowa?abym jakie? wygodniejsze rozwi?zanie, mo?e osobne odno?niki do najwa?niejszych artyku?ów? Mo?e co? takiego jak na tej stonie: http://wladca-pierscieni.stopklatka.pl/?

Mo?na by si? równie? pozby? skróconego menu w górnej cz??ci strony (pod cz??ci? tytu?ow?) - wiem, ?e powsta?o w celu u?atwienia dost?pu, ale skoro te same ??cza s? po lewej stronie i nie trzeba ich szuka?, to chyba jego brak nie zrobi ró?nicy.

Co do reszty nie mam najmniejszych zastrze?e? big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#6 2006-08-24 08:29:48

Karenina
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Zgadzam si? ca?kowicie z elbereth. Rownie? przy pierwszej wizycie na stronie nie bardzo wiedzia?am, gdzie czego szuka?. Tak naprawd? chcia?am tylko poczyta? o ?yciu JA i jej dzie?ach, a sporo czasu straci?am, ?eby co? na ten temat znale??. W oczy przede wszystkim rzuci?o mi si? menu, w którym by?o mnóstwo odno?ników, których nie rozumia?am. Zastanawia?am si?: "To wszystko"? Dopiero gdy zesz?am ni?ej, pod reklam?, znalaz?am artyku?y. Nie przypuszcza?am jednak, ?e to w artyku?ach znajd? poszukiwane przeze mnie informacje.
Jednym s?owem, dla kogo?, kto po raz pierwszy wchodzi na stronk?, jest ona nieczytelna i tak naprawd?, poza forum, nie wiadomo, co si? na niej znajduje. Ch?tnie widzia?abym stronk? w podobnej postaci jak ta:
http://www.janeausten.co.uk/centre/index.html


?wiat widzie? w jednym ziarnku piasku, Niebo w przydro?nej koniczynie, d?oni? ogarn?? Niesko?czono??, a Wieczno?? zamkn?? w godzinie...

Offline

 

#7 2006-08-24 17:12:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Zgadzam si? z przedmówczyniami. Po co powtarzac to co jest z boku z tym, co jest na górze?
Mo?naby te? rozszerzy? ?ciagnik, oczywi?cie wszystko w zgodzie z prawem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2006-08-28 16:31:52

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

My?la?am, my?la?am i wymy?li?am sobie tak (ale prosz? na mnie nie krzycze?, bo to tylko nie?mia?a propozycja :oops: smile ):


Strona o Jane Austen

_________________________________________________________________
str.g?. (newsy) * archiwum newsów * twoje konto * zamie?? artyku? * kontakt
_________________________________________________________________
SZUKAJ: (ramka) * ZALOGUJ -> nick: (ramka) has?o: (ramka) za?ó? konto
_________________________________________________________________

O Autorce
___________
biografia
bibliografia
wi?cej...
___________
tu nie wiem jaki tytu?
___________
kontynuacje
nawi?zania
ekranizacje
___________
O Epoce
___________
najwa?niejsze informacje
dziedziczenie
moda
ogrody
wi?cej...
___________
Dla Fanów
___________
rozmaito?ci
recenzje
forum
lista u?ytkowników
ksi?ga go?ci
galeria
?ci?gnij sobie co?
do kupienia w Amazon
linki
pole? nas znajomym
____________
Reklamy
____________

W menu "Dla Fanów" mo?na jeszcze umie?ci? FAQ i Top 10, cho? wg mnie to niekonieczne - odp na najcz??ciej zadawane pytania b?d? w artyku?ach o ?yciu i epoce Jane, a z Top 10 chyba niewiele osób korzysta.

Szczegó?y mo?na dopracowa? oczywi?cie big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#9 2006-08-28 16:49:07

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Piszcie, piszcie! Im wi?cej opinii, tym wi?ksze szanse, ?e uda si? zrobi? co? fajnego.

Nie ma ch?tnych na wykonanie designu? Nawet jaki? elementów graficznych? sad

Aha, pojawi? si? pomys? na ma?? ksi?garenk?. Przyj??oby si??

Offline

 

#10 2006-08-28 16:53:17

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Nie ma ch?tnych na wykonanie designu? Nawet jaki? elementów graficznych?

Zg?osi?abym si?, ale jest ma?y problem - w zakresie tworzenia stron internetowych moje umiej?tno?ci s? na poziomie "bardzo pocz?tkujacego" wink

Aha, pojawi? si? pomys? na ma?? ksi?garenk?. Przyj??oby si??

No, ba! Ja my?l?! Tylko ciekawo??, jakby to mia?o wygl?da??


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#11 2006-08-28 18:23:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

ksiegarenka? Brzmi fajnie big_smile Tylko w?asnie - jakby to mia?o wygl?da??
Mo?e w po??czeniu z kiermaszem, a jeszcze fajniej by?oby stworzy? dzia? "og?oszenia", albo "szukam..." A nó?-widelec mam na zbyciu ksi??ke, któr? od lat szuka np. elberth?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-08-28 19:19:44

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Jednak burza mózgów to dobra rzecz...

Mia?em na my?li ksi?garenk? z nowymi ksi??kami. Cenowo zbli?one do Merlina (mo?e ciutk? taniej), oczywi?cie z mniejsz? ofert?. A tu pada pomys? kiermaszu. Jestem za.

Elbereth: Ja potrzebuj? tylko jeden obrazek - jak ma strona wygl?da?. Reszt? si? zajm?.

Offline

 

#13 2006-08-28 19:30:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

A mo?e i jedno i drugie?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2006-08-28 19:57:37

Vasco
Administrator

Offline

 

#15 2006-08-29 07:25:43

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Je?li mog? co? doda? bez u?ywania programu graficznego -- nazwa strony jest zbyt d?uga. A poza tym mój Firefox co? mi nie potrafi wy?wietli? s?owa "rozwa?na". Mo?e zamiast tego, co? w stylu "Jane Austen i ?wiat jej powie?ci"?


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#16 2006-08-29 13:06:58

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Je?li mog? co? doda? bez u?ywania programu graficznego -- nazwa strony jest zbyt d?uga. A poza tym mój Firefox co? mi nie potrafi wy?wietli? s?owa "rozwa?na". Mo?e zamiast tego, co? w stylu "Jane Austen i ?wiat jej powie?ci"?

Popieram, u mnie jest tak samo. Zamiast "?" mam #. Jak dla mnie mo?e zosta? "Strona o Jane Austen", byle ca?y ten nawias z tytu?ami powie?ci wywali?. Przypuszczam, ?e taka nazwa mia?a jedynie u?atwia? znalezienie strony przez wyszukiwark?, je?li kto? wpisa? np. "Duma i uprzedzenie".

Vasco, je?li chodzi o projekt, to pomy?l? nad tym. Cho? w zasadzie obecnemu nie mam nic do zarzucenia, poza niewygodnym menu.


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#17 2006-08-29 13:37:16

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

O! Je?li mo?na pomarudzi?, to mi si? nag?ówek strony niezbyt podoba. Stopniowe przej?cie w niebieski jest pomys?owe, ale ju? w przypadku bohaterek "Rozwa?nej i romantycznej" niezbyt twarzowe smile A i sama Jane Austen wola?aby chyba wygl?da? lepiej. Ja bym przeniós? JA na lewo i wkomponowa? jako? w napis, po prawej zostawi? jeden obrazek/fotos z filmu, najch?tniej jakie? Pemberly smile Tyle, ?e to wymusza?oby przej?cie z niebieskiego na zielony.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#18 2006-08-29 13:47:09

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Zdjecie Jane albo przed Jane Austen a pod Strona, albo wmontowa? w literk? a, tylko, ?e wtedy napis by?by wi?kszy.
Mnie si? ziele? bardzo podoba. Ale taka soczysta, ?ywa+ elementy


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#19 2006-08-29 14:03:30

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Ja w tej chwili mam dwa warianty:

- co? podobnego do tego co widzicie, zmienione menu, nag?ówek, mo?e kolorki - tak jak prosicie

- co? nowocze?niejszego - punktem wyj?cia by?yby poszczególne ksi??ki - a wi?c np. DiU (jakas graficzka) + odno?niki do: streszczenia, ekranizacji, innych artyku?ów dot. danej powie?ci - aby zwizualizowa? Wam o co mi chodzi ->
http://www.templatemonster.com/oscommer … /9971.html - minusem tego rozwi?zania jest to, ?e b?dzie troch? jak sklep wyglada? sad zalet?, ?e ?atwo b?dzie dotrze? do interesuj?cych rzeczy (tak mi si? przynajmniej wydaje...)

Nie potrawi? si? na razie zdecydowa?, wi?c piszcie, przekonujcie, rzucajcie pomys?ami smile

Offline

 

#20 2006-08-29 14:40:04

Marija
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Co? ja nie kumam: chcecie za?o?y? biznes pt. ksi?garnia internetowa? 8O Jaka? spó?ka to ma by? czy jak? A co do strony, faktycznie nale?a?oby uporz?dkowa? menu po lewej i na górze, bo nie do??, ?e niektóre elementy sie powtzraj?, to s? do?? zagadkowe (np. "napisz do mnie" - do admina czy do JA???).

Offline

 

#21 2006-08-29 19:04:08

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Marija: Nie wiem do ko?ca o co chodzi, bo konkurencj? dla Merlina robi? trudno (chyba, ?e ma si? jakie? znajomo?ci u wydawców). Natomiast zrobienie ANTYKWARIATU internetowego, nie by?oby rzecz? g?upi?.

Aine: oczywi?cie, ?e soczysta smile Chodzi?o mi o ziele?, która by stanowi?a optyczne przed?u?enie angielskiego ogrodu, którego zdj?cia cz??? mo?na by umie?ci? ko?o Jane Austen (z braku kolorowych portretów).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#22 2006-08-29 20:10:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Taka ksi?garenka - to w sumie wcale nieg?upi pomys?. Mo?naby si? skontaktowa? z wydawnictwem.
Wydaje mi si?, ?e dobrze by by?o, gdyby z ka?dej udanej transakcji antykwariatowej jaki? zysk szed? na rzecz op?acenia serwera (10-20 gr, czy co? takiego). Je?li uzbiera?aby si? wieksza kwota, mo?naby organizowa? konkursy i z tych pieniedzy ufundowa? nagrody big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-08-29 21:40:47

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Marija: Nie, ?adnej spó?ki nie zak?adamy. Pomy?la?em, czy jednym z elementów strony po przebudowie nie mog?aby by? ma?a ksi?garnia, w której czytelniczki mog?yby kupi? ksi??k? np. JA, albo w zbli?onych klimatach. Jednocze?nie pad? pomys?, ?e mo?e tak?e antykwariat/og?oszeniak by si? przyda?.

Pak4: Oczywi?cie, ?e konkurencji Merlinowi robi? nie b?d?/b?dziemy, bo i nie ta skala smile Antykwariat tak?e, jak najbardziej!

Pak4, Aine: Hmm, co to jest soczysta ziele?? Bo ja rozró?niam barwy podstawowe. Mo?ecie poda? mi w zrozumia?ym dla mnie j?zyku np. RGB? wink

Aine: W?a?nie o tym my?la?em. Zysku z tego wielkiego nie b?dzie, ale co? tam mo?e by?. Akurat, ?eby na serwer by?o, nagrody na jaki? konkurs itp. Z wydawnictwem/-wami akurat problemu nie b?dzie, bo niektórzy maj? wst?p do hurtowni i np. DG zarejestrowan?. Oczywi?cie je?eli b?dzie, to z fakturami, mo?liwo?ci? zwrotu w 10 dni. Full legal. Problemem jest czas, aby tak? ksi?garenk? napisa? (jak na z?o?? dosta?em du?e zlecenie w?a?nie i jeszcze jedno ?rednie...).

Ja w ogóle, to bym ch?tnie jakie? nagrody rozdawa? za artyku?y (i dobre i obszerne), ale ostatnio jako? nikt nie podsy?a sad Od artyku?u Megg min?? prawie miesi?c.

Offline

 

#24 2006-08-29 23:33:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Hm moj artykul jest gotowy od kilku miesiecy. Ostatni z serii konkurencji w czasach JA (na razie)
W planach mam tez 2 kolejne...
Czas jakos przechodzi przez palce... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2006-08-30 09:05:14

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

To nie jest takie proste smile My?l si? w s?owach ?amie smile Przynajmniej jak przechodz? na RGB. Stara?em si? zerkn?? na zdj?cia, ale tam "soczysta ziele?" to tak?e efekt wspó?wyst?powania ró?nych odcieni. A mo?e R: 23, G: 180, B: 74 (zakresy 0-255). Przy czym mo?na zwi?kszy? sk?adow? zielon? (bo sama z siebie jest soczysta) i zmniejszy? niebiesk? (to chyba g?ównie ona zabija soczysto??, ale zupe?nie bez niebieskiego, mo?e to wypada? nienaturalnie), reguluj?c jasno?? sk?adow? czerwon? w umiarkowanym zakresie smile W CMYK wydaje si?, ?e jako? tak: M < 20%, Y 100% lub blisko, niedu?e K (<35%?) i C w sporym zakresie (60-85%)? To tak na szybko.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB