Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-09-13 07:48:40

pak4
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Czym dalej w las, tym wi?cej drzew. -- My?l?, ?e z Little Big Horn sobie sprawnie poradzisz, tym bardziej, ?e bitwa mia?a trzy epizody, z którymi jako? da si? nawi?za? do trzech bitew opisywanych przez Sienkiewicza. Nawet McCherry b?dzie móg? ewakuowa? Checktown i rozbi? jak?? watah? Indian, a pod koniec roku (listopad) odb?d? si? wybory prezydenckie. Ale szans na Zbara? nie widz? sad

PS.
Gratuluj? odbr?zowienia McCherry'ego!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#52 2006-11-04 22:47:28

Ulka
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

pak4, ten bonus jest cudowny:))) dwie najulubiensze powiesci w jednej big_smile nigdy bym nie przypuszczala ze dozyje takiej chwili chlip chlip [lka ze wzruszenia] wink


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#53 2007-01-01 19:17:56

pak4
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Jako? dawno nie by?o odcinków... Mo?e kto? chce si? przy??czy? z pisaniem? Ja sobie kiedy? wynotowa?em (bardzo, bardzo roboczo...) co ma by? dalej, tak dla pami?ci. Mo?e kto? zechce który? z odcinków napisa??

Odc. n
Sparkduck przygl?da si? bitwie pod Little Big Horn jako jeniec-towarzysz Indian. Potem pisze list do ciotki Henderson, który chce przekaza? – wcze?niej go jednak wypuszczaj?.

Odc. N+1

Sparkduck spotyka McGoub? i Bohoona, dostaj?c si? pod w?adz? tego ostatniego. Mo?e:

–    Sta?, kto jedzie? – z zaro?li dobieg? g?os.
–    Jonathan Rowling, reprezentuj? „Echo Wolno?ci” z Higginsville, wspó?pracuj? te? z „Porankiem” z Ballyhack, a tak?e „Piorunem” i „Trz?sieniem ziemi”!
–    To tylko dziennikarz! – odetchn?? z ulg? Bohoon, wychodz?c z krzaków, a z nim McGouba.i kilku wiernych prezydentowi Grantowi Indian. – Dok?d jedziesz?
–    Do Checktown i dalej w ?wiat! – ra?no odpowiedzia? Rowling.
–    A co tam wieziesz? – dopytywa? si? Bohoon, który jak i inni wierni Wielkiemu Bia?emu Ojcu z Waszyngtonu Indianie, wola? by prasa nie wywo?a?a antyindia?skiej histerii.
–    S?owa, s?owa, s?owa – sentencjonalnie odpar? Rowling, nie pami?taj?c w którym rozdziale Biblii si? tak hamletyzuje.

Dalej – Bohoon odnajduje list do Helen napisany przez Sparkducka. Zostawia go og?uszonego i jedzie na farm? Hendersonów.

Odc. N+2

Sparkduck wyje?d?a i trafia do spalonego rancza Hendersonów, gdzie walaj? si? zw?glone zw?oki. Na to przybywa McCherry ze zwo?anymi pospiesznie zast?pcami (w tym George the Kid i Longinusa Underheel). Pastor Higgins pociesza Sparkducka.

Odc. N+4.

Cofamy si? w czasie – na farmie Hendersonów Bohoon robi awantur? pani Henderson, nast?pnie wzburzony si?ga po rewolwer i j? zabija. Zbiegaj? si? m?odzi Hendersonowie, których równie? k?adzie trupem. Jeden jednak zdo?a? uskoczy? i rani? Bohoona. Ten dobi? go drugim strza?em. Zabrak?o mu jednak kul na ostatniego Hendersona – najstarszego i niewidomego. Ten kaza? si? przyprowadzi? Helen, gdy us?ysza? strza?y i kl?? jak naj?ty, nie mog?c pomóc braciom. Bohoon nakaza? Indianom rzuci? si? na niego, on jednak mia? na kamizelce wyhaftowanego mustanga – na cze?? ministra, co Indianie zidentyfikowali jako totem szczepu, z którego Indianie pochodzili zostawili go wi?c przy ?yciu.

Odc. N+5

Bohoon straci? sporo krwi. McGouba obanda?owa? mu rann? r?k?, a gdy ten le?a?, narzuci? na niego swój obszerny, czarny p?aszcz i zawi?za? r?kawy. Odgra?aj?c si?, ?e we?mie Helen do Checktown i wypytuj?c o to, czy rzeczka, któr? le??ca w drodze do Checktown jest do przebycia po ostatnich deszczach, wyjecha? wraz z Helen w stron?... rzeki Little Big Horn.

Odc. N+6

Przygody McGouby i Helen po drodze.

Po drodze wpadli na starego szamana z uczniem, którzy szukali [... tu jakie? zió?ka halucynogenne... – pejotl??]. McGouba gro??c im rewolwerem kaza? odda? ubranie i podró?n? torb?. Po czym on si? ogoli? (kto widzia? Indianina z brod??), oraz kaza? si? obci?? Helen (aby na pewno?? Chyba przy fryzurach india?skich t? strat? dla ludzko?ci mo?na sobie odpu?ci?). Nast?pnie oboje przebrali si? w ich stroje i zmienili drog? ucieczki – udaj?c si? w Góry Skaliste.

Mo?e co? o przekraczaniu rzeki z Indianami? I dotarcie do jakiego? fortu po drugiej stronie gór.

Odc. N+7.

Wie?ci o powstaniu india?skim sprawiaj?, ?e McCherry og?asza ewakuacj? Checktown (nie bez sceny protestów obywatelskich). McCherry i liczni pomocnicy szeryfa (specjalnie mianowa? wielu), strzeg? wozów osadników udaj?cych si? na bezpieczny wschód. Po drodze dochodzi do utarczki z oddzia?em Indian – najpierw odsy?a si? wozy z ludno?ci? cywiln? – Annie van Rich ca?uje na po?egnanie w policzek Longina ?ycz?c mu szcz??cia. Szeryfowie McCherry’ego wygrywaj?. Sparkduck, który doszed? do siebie, wraz z kilku zast?pcami, udaje si? do pobliskiego lasu, by poszuka?, czy nie ma tam zb??kanych, uzbrojonych Indian. Znajduje ich obozuj?cych, a z nimi jest McGouba, który udaje obcego szaman. McGouba t?umaczy, ?e zna j?zyk, bo jak uciek? z – no w?a?nie, prosi?oby si? o Chiny co najmniej – to ukrywa? si? w?ród Indian. McGouba opowiada, ?e Helen ?yje i jest w Forcie (patrz wy?ej) – szcz??liwy Sparkduck puszcza Indian wolno, odbieraj?c im jedynie bro?.

Odc. N+8

Gdy tak siedz? sobie w miasteczku X, podczas gdy ludno?? cywiln? odes?ano razem na wschód, cz??? a? do Waszyngtonu wraz z ?on? McCherry’ego; dochodzi do nich wie?? o zdobyciu fortu Y (patrz wy?ej). Sparkduck jest za?amany. George the Kid, Longinus, Sparkduck i McGouba jad? na zwiady w kierunku Gór Skalistych.

Odc. N+9

Zwiad – rozdzielaj? si? w pewnym miejscu. McGouba spotyka india?sk? rodzin? i weso?o z nimi gaw?dzi. ?e ma przy sobie nieco wody ognistej, wszyscy si? cz?stuj? i zasypiaj?. Znajduje ich Bohoon.

Odc. N+10

McGouba zostaje zwi?zany i zaprowadzony do jaskini, gdzie go zwi?zanego pilnuj? Indianie Bohoona. McGoubie udaje si? przeci?? wi?zy o ostr? ska?? jaskini i uciec do wy?szej komory, któr? dostrzeg? w s?abym ?wietle ogniska. McGouba pods?ucha? rozmow? Indian o Helen, któr? Bohoon gdzie? uprowadzi?. Gdy Indianie to dostrzegli (McGouba by? w ciemnym k?cie) ze w?ciek?o?ci? zaatakowali. Ale McGouba znalaz? po drodze tomahawk i ka?dego Indianina kolejno dzieli? nim przez g?ow?. Indianie chcieli go wyp?dzi? dymem, ale w tym czasie John the Kid z lud?mi, którzy dostrzegli dym i zauwa?yli zbuntowanych Indian, zaatakowali ich – Bohoon musia? szybko ucieka?.

Odc. N+11

Bohaterowie wrócili do McCherry’ego, po czym McCherry i niektórzy jego ludzie (w tym McGouba i George the Kid) udali si? do Waszyngtonu, by zmobilizowa? opinie publiczn? przeciwko Indianom.

W Waszyngtonie jest ju? Annie van Rich. [Char?amp??] Zakochuje si? w niej i irytuje go, ?e Annie po przyjacielsku rozmawia z Goergem the Kidem. Wyzywa go wi?c na pojedynek.
McGouba i George the Kid spotykaj? w Waszyngtoenie wys?annika Szalonego Konia – Bohoona. Chc? go wyzwa? na pojedynek, cho? to przecie? XIX wiek i nowoczesno??, a oni s? w stolicy! Dochodzi jednak do pojedynku w tajemnicy przed w?adzami. George the Kid jest szybszy i ci??ko rani Bohoona.

Odc. N+12

Bohaterowie wracaj? na zachód – wraz z McCherry’m maj? by? przewodnikami wojska w znanym sobie terenie.

Tymczasem Sparkduck wybra? si? na w?asn? r?k? szuka? Helen. Nie mog?c jej znale?? przy??czy? si? do pos?ów prezydenta do Indian. Tam Szalony Ko? pozwoli? mu szuka? Helen w?ród india?skich wiosek. W jedne z nich – Nawi?zanie do Dobrego Mikoi?y (ko?o dawnej misji hiszpa?skiej – El bueno Nicolo? albo po prostu San Nicolo?), zabito 12 bia?ych kobiet, w tym jedn? odpowiadaj?c? rysopisowi Helen. Sparkduck jest za?amany.

Odc. N+13

Przybywa Rowling, z wie?ci? ?e spotka? po drodze chorego Bohoona i si? nim opiekowa?, a? ten przes?a? przez niego pos?anie do Helen. Rowling doniós? do miejscowego szeryfa, ?e to india?ski szpieg i szybko pobieg? do Fortu Y, gdzie stali McGouba, Goerge the Kid i Longinus. Nie chc?c robi? przedwczesnych nadziei Sparkduckowi wybrali si? we trójk? szuka? Helen.

Odc. N+14

Od retrospektywy Helen – jak wizyta u Horpyny (jak po indina?sku?), szamanki i lekarki (tu historia ojca szamana z rozbitego plemienia, którego synowie zgin?li, wi?c sw? wiedz? pozostawi? córce-feministce), u której Bohoon j? zostawia.

Tymczasem do Horpyny docieraj? nasi bohaterowie, zabijaj? j? i jej pomocnika. Wydzieraj? Helen, z któr? przedzieraj? si? znowu na wschód.

Odc. N+15

Jest ju? blisko Fortu Y, gdy McGouba (uwaga: problem strojów, Polaków i Kozaków ró?ni?o jednak mniej) w kupie Indian dostrzega Bohoona. Wszyscy uciekaj?, tym bardziej, ?e ko?o Fortu Y dostrzega ich wataha Indian i próbuje pojma?. George the Kid zostaje w jarze wraz z McGoub?, by opó?ni? po?cig. Rowling zabiera Helen na wschód. Georgowi i McGoubie pomaga oddzia? kawalerii, który dostrzeg? ich z fortu.

Odc. N+16

Indianie oblegaj? fort. (czy wycieczki i usieczenie Bur?aja?) Longinus próbuje si? wydosta? z fortu, ale ginie, ju? za drzewami trafiony licznymi strza?ami. Próbuje te? si? wydosta? Sparkduck, który doczo?ga? si? do rzeki – mo?e id?c nuci? szanty?

Odc. N+17

Sparkduck zawiadamia oddzia? kawalerii, ?e w Forcie ko?czy si? ?ywno?? i proch. Oddzia? kawalerii pokonuje oblegaj?cych Indian.

Odc. N+18

Wyczerpany Sparkduck spotyka Rowlinga, który opowiada o ocaleniu Helen. Sparkduck wraca do si? i spieszy do niej. Wszyscy ?yj? d?ugo i szcz??liwie.

Ostatnio edytowany przez pak4 (2007-01-01 19:26:16)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#54 2007-01-01 21:07:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

a ja musia?am od?o?y? na ko?ek ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB