Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-14 00:54:02

AineNiRigani
Użytkownik

Nocne historyków rozmowy

Nie polubi?aby?. Polityka to szambo - ?e tak zacytuj? klasyk? big_smile
A Cezar to by? kawa? skurczy... byka. Nie lubi? go. Zawsze lubia?am Grakhów (któ? ich nie lubi big_smile), Nerona, czy Doklecjana i Justyniana.
Ale uwielbiam Klaudiusza. I tutaj te? nie jestem odosobniona. To by?a wybitna osobowo??!!


P.S. Proponuj? nowy temat w pogaduchowni, bo rozwa?ania na temat cesarzy z "Innymi powie?ciami" JA nie maj? zbyt wiele wspólnego big_smile
Poczekajmy tylko na admina, mo?e warta?oby rozdzieli? ten i przeklei? od naszej rozmowy zaczynaj?c?

A na razie beztrosko rozmawiajmy tutaj :twisted: :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#2 2006-08-14 01:13:30

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Jestem jak najbardziej ZA, bo chcia?am Ci zada? kilka pyta?-Ty jeste? historykiem tak?

Offline

 

#3 2006-08-14 01:14:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

no jestem, ale nie wiem czy zaspokoj? Twoj? ciekawo??. Moj? dziedzin? jest ciut pó?niejszy okres i inne pa?stwo big_smile
Aczkolwiek zrobie wszystko, co w mojej mocy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2006-08-14 01:26:52

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Spoko, to nie b?dzie przepytka z dat big_smile Tylko tak a? si? boj? zacz??, bo to ani o Cezarze, ani o innych powie?ciach Jane, nie mniej jednak zaryzykuj?.... wink
Mam pytanie o narratywizm...Nie wiem, czy s?ysza?a? o czym? takim, ale ja na filologii mia?am cosik takiego i nawet dwa egzaminy. Chodzi g?ównie o Hydena White'a i Franka Ankersmitha. Krótko mówi?c-oni (niezupe?nie tak samo, ale podobnie) s?dzili, ?e badanie przesz?o?ci ma charakter tekstowy-czyli nie docieramy do wydarzenia tylko do relacji o nim, czyli do tekstu. Zatem-nie wiemy, jak tak naprawd? by?o i wszelkie teksty maj? czy chc? czy nie element subiektywizmu i jak?? fabu?e, która narzuca nam sposób patrzenia na dane wydarzenie. Np. inaczej o Napoleonie pisali Anglicy, a inaczej Polacy...I ja zawsze by?am ciekawa, co na to historycy. Bo to dla mnie troch? irytuj?ce, ?e znik?d si? nie dowiem, jak by?o "naprawd?". Jak Ty na to historyku? Mo?na dotrze? do wydarzenia, czy tylko do relacji o nim czyli do tekstu?heh....rozumiesz w ogóle, o co mnie si? rozchodzi? sad

Offline

 

#5 2006-08-14 01:49:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Chyba rozumiem.
Relatywizm ma rzeczywi?cie bardzodu?y wp?yw, ale g?ównie dla autora ?ród?a (przypominam, ?e ?ród?a s? nie tylko pisane big_smile).
Dobrego historyka pozna? po tym, ?e stara si? odrzuci? wszelkie uprzedzenia i dlatego ta wielka historia powstaje dopiero na uniwersytetach. Szaraczki (jak na przyk??d ja big_smile) nadal powtarzaj? stereotypy.
Aby jako? to zilustrowa? podam przyk?ad.
Historia II wojny ?wiatowej jest niby zbadana. Ale teraz we?my relacje zwyk?ych, szarych ludzi.
Na moim terenie (Ma?opolska) wojska radzieckie wkraczaj?c nie czyni?y wi?kszych szkód. To im zawdzi?czamy uratowanie Krakowa i rozbrojenie bomb pod?o?onych pod Wawelem. I teraz gdyby wzi??? li i jedynie relacj? jednego cz?owieka, pokazuje si? nam b??dny obraz. Bia?ostoczczanin powie, ze w zasadzie okupacja radziecka zacz??a si? w '39 roku w tym roku wkroczy?a AC. Ma?opolanin powie, ?e wita? z kwiatami ?o?nierzy radzieckich w '45 r., ?e niektórzy byli mili, ale cz??? by?a szorstka, jednak wszelkie wyskoki wobec cywilnej ludno?ci polskiej by?y bardzo surowo karane (od razu kulka w ?eb), Poznaniak, czy ?l?zak powie, ?e Rosjanie byli du?o gorsi ni? Niemcy. niemcy przynamniej nie byli tak okrutni. Przetrwali 5 lat okupacji we wzgl?dnym pokoju, a jak przyszli Rosjanie, zacze?y si? rozboje, okrutne mordy, tortury i gwa?ty. ?e wszyscy Rosjanie byli jak zwierz?ta. Jednocze?nie by?y wi?zie? obozu KL Aschwitz nie da na Rosjan z?ego s?owa powiedzie?. bo dla niego AC to wolno?c, to ciep?o drugiego cz?owieka, to pierwszy ciep?y posi?ek od wielu miesi?cy/lat, to ludzkie traktowanie i ?yczliwy gest.

I teraz dobry historyk zbierze to do kupy i wyci?gnie wnioski big_smile Z?y - b?dzie pisa? elaboraty na temat:
a) wspania?ej Armii Czerwonej
b) zbrodniczej dzia?alno?ci Armi CZerwonej

Aby móc pozwoli? sobie na obiektywizm, trzeba by? postronnym ?wiadkiem, nieuczestniczy? w badanych wydarzeniach. Dlatego w?a?nie g?upot? jest badanie historii najnowszej. Przecie? ona trwa nadal. Trzeba dystansu co najmniej 3 pokole? aby by? rzetelnym badaczem historii.
Na obiektywizm naukowy du?y wp?yw ma równie? system polityczny i fakt kto w danej chwili ma w?adz?. Inna "hsitoria" by?a za przed przewrotem majowym, inna po, inna po II wojnie ?wiatowej, a jeszcze inna jest teraz.
Ogólnie rzecz bior?c mówi si?, ze historia to dziwka, która sprzeda si? ka?demu, kto ma w?adze. I to niestety jest prawda.

Przepraszam za chaos, ale i godzina pó?na i jako? my?li ci??ko jest skupi?. Ale mam nadziej? ze wyrazi?am si? zrozumiale big_smile


P.S. Z dat mog?aby? mnie pyta? do .... ?mierci big_smile ?aden historyk nie ma pamieci do dat big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2006-08-14 01:57:37

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

O.k, dzi?ki! Mia?am nadziej?, ?e co? takiego napiszesz, bo, jak ju? ustali?y?my w innym w?tku, na swojej tylko dziedzinie nie mo?na polega? big_smile Nie ma to jak "nocne Polaków rozmowy" big_smile Dobranoc, zaczynam ?lepn??.........

Offline

 

#7 2006-08-14 02:31:18

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Nie ma big_smile

Adminie czy? sw? powinno?? (offtop jak diabli big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2006-08-14 07:15:23

pak4
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Nie jestem historykiem, ale... W ka?dym razie kiedy? czyta?em wypowied? Karola Modzelewskiego, który stwierdzi? mniej wi?cej co? takiego, ?e prawda w historii w ogóle nie istnieje. I szczerze mówi?c sam sk?aniam si? ku temu. Staro?ytni uwa?ali histori? za gatunek literatury i chyba mieli racj?. Co oczywi?cie nie znaczy, ?e wszystko mo?na, i ?e nie nale?y d??y? do obiektywizmu i odrzucenia uprzedze?. (Ani, ?e nie pozwalam sobie na ocen? komu to lepiej wychodzi; i kogo z tego powodu nale?y bardziej ceni?.)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#9 2006-08-14 11:48:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

kiedy? czyta?em wypowied? Karola Modzelewskiego, który stwierdzi? mniej wi?cej co? takiego, ?e prawda w historii w ogóle nie istnieje.

Co tylko potwierdza sprzedajno?? historii.
Zapomnia?am o jeszcze jednym czynniku deobiektywizuj?cym spojrzenie na histori? - pogl?dy polityczne i religijne - ogólny ?wiatopogl?d.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#10 2006-08-14 18:52:52

pak4
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Aine -- kontynuuj?c ten off-topic, którego Administrator wci?? nie przekierowa?. Otó?, nie u?y?bym s?owa sprzedajno??. To nie o to chodzi?o... Hmm... to bli?sze reakcji pewnego wirtualnego-znajomego, który obra?a si? ilekro? mówi si?, ?e historia to nauka. Bo historia to 'wiedza', a 'nauka' to biologia, fizyka i chemia (koniec listy). I tylko tam mamy 'prawd? naukow?'. Ja nieraz podziwiam jak si? próbuje robi? uczciwie histori? -- walcz?c na argumenty, prowadz?c nowe badania, itp. Ale to nie zmienia faktu, ?e to wszystko to jaka? próba opisania rzeczywisto?ci bezpowrotnie utraconej, próba ostatecznie nieweryfikowalna. Próba okre?lenia orientacji seksualnej pisarki ?yj?cej 200 lat temu, na podstawie listów, dzienników, ksi??ek, to w?a?nie wyrazisty przyk?ad, tego jak z ulotnych i subiektywnych ?wiadectw, próbuje si? okresli? prawd?. I jak bardzo b?dzie ona niepewna.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#11 2006-08-14 19:09:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

niby tak. Efektem tych prób sa nowe teorie, które jednych przekonuj? innych nie. A ?wiat naukowy si? potem ?re big_smile
Jednak?e s? fakty, które mo?emy wiedzie? na pewno (ot w?a?nie dlaczego Krzywoustego nazywano Krzywoustym big_smile), lub te, które mo?na wydedukowa? na podstawie ?róde? po?rednich (w którym roku tak naprawd? by?a I koronacja).
Ale zgodnie z powiedzeniem, historia jest jak dziwka - sprzeda si? ka?demu kto ma w?adze - historie mo?na podporz?dkowa? w?adzy. ona si? ?wietnie do tego nadaje i jest ?wietnym materia?em propagandowym.
Na Zachodzie obecnie jest moda na "poprawno?? polityczn?" i co poniektórzy naukowcy chc? podporzadkowa? wszystko tej teorii. Efektem tego s? prace pani Castle.
Masz racj? historia nie jest nauk?. nauka ma jakie? ?cis?e za?o?enia, prawa, aspekty. Wiadomo, ?e 2x2 to 4, a a2+b2=c2. Histori? mo?na nagi?? do swoich celów, bo nie jest ?cis?a. wszystko w niej, ca?? dotychczasow? wiedz? hsitoryczn? mo?na obali? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-08-16 11:13:39

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Wow, bracia historycy si? odezwali..... big_smile Gór? nasi!!!

Offline

 

#13 2006-08-16 13:01:35

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Masz racj? historia nie jest nauk?. nauka ma jakie? ?cis?e za?o?enia, prawa, aspekty. Wiadomo, ?e 2x2 to 4, a a2+b2=c2. Histori? mo?na nagi?? do swoich celów, bo nie jest ?cis?a. wszystko w niej, ca?? dotychczasow? wiedz? hsitoryczn? mo?na obali? big_smile

W?a?nie o to mi chodzi?o z tymi narratywistami! Bo histori? si? "pisze", a je?li co? jest pisane, to jest pisane przez "kogo?" i nie ma si?y, ?eby ten "kto?" by? od ko?ca obiektywny, nawet je?li bardzo chce. Ka?dy ma swoj? ?wiadomo?? i przez t? ?wiadomo?? filtruje informacje. Nic na to nie poradzimy. W ka?dym razie mo?na to samo wydarzenie opowiedzie? na ró?ne sposoby i ubra? je w ró?ne schematy fabularne. Historia to opowiadanie. I chyba zgodz? si? z Aine, ?e sprzeda si? temu, kto ma w?adz?.
Marija, a Ty te? historyk?? big_smile

Offline

 

#14 2006-08-16 13:59:21

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

A jak, przecie? si? nie podszywam :? Zawodowo i prywatnie mam to skrzywienie (nie jestem nauczycielem!)

Offline

 

#15 2006-08-16 14:12:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Zawodowo i prywatnie mam to skrzywienie (nie jestem nauczycielem!)

Hmm. To wyczerpa?y mi sie mo?liwo?ci. Marijo zdrad?, kim jestes?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2006-08-16 14:23:24

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Co? Ty, za nic :oops: Mog? by? matk? niejednej forumowiczki (albo matk? prze?o?on?) lol Acz na oko nie wygl?da... roll

Offline

 

#17 2006-08-16 15:28:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Fucha matki prze?o?onej - zaj?ta. Aczkolwiek Matka si? przenios?a big_smile
Natomiast Ty mnie zaintrygowa?a?. Historyk, który nie jest nauczycielem. Hmmm. Uczelnia w takim razie odpada, chyba ?e prowadzisz wy?acznie prac? naukow?. A mo?e archeolog? To nauka pomocnicza, wi?c pasuje. A mo?e inna? Hmmm...
He he. Kochana, teraz to ja b?d? si? g?owi? kto zacz big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2006-08-16 22:51:17

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

To ja si? przy??czam do pro?by big_smile Marijo, zdrad?, kim jeste? smile Prosimy ?adnie.....A ?e mog?aby? by? matk? niektórych z nas-co tam! Nie musisz zdradza? wieku wink To jak? Archeolog? Etnolog? Albo co...?
Ps. Marijo-musz? si? pochwali?,?e ja od 25 do 28 sierpnia b?d? w Legnicy :twisted: :twisted:

Offline

 

#19 2006-08-17 07:58:35

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

big_smile Przereklamowa?am si?, czterdziechy jeszcze nie mam lol Tak ?e prosz? si? masowo nie ustawia? w kolejce do adopcji (chyba ?e duchowej). A co do historii, to rzeczywi?cie nauki pomocnicze s? mi najbli?sze, na historiografów patrz? podejrzliwie, bo wiem, na czym pracuj? na ogó?. :twisted:

Offline

 

#20 2006-08-17 08:06:58

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Fucha matki prze?o?onej - zaj?ta. Aczkolwiek Matka si? przenios?a big_smile
Natomiast Ty mnie zaintrygowa?a?. Historyk, który nie jest nauczycielem. Hmmm. Uczelnia w takim razie odpada, chyba ?e prowadzisz wy?acznie prac? naukow?. A mo?e archeolog? To nauka pomocnicza, wi?c pasuje. A mo?e inna? Hmmm...
He he. Kochana, teraz to ja b?d? si? g?owi? kto zacz big_smile

W?a?nie: czy Matka to Alison? Bardzo brakuje jej na tym forum, onegdaj poczyta?am sobie sporo jej wypowiedzi, a i t?umaczenia robi?a dla dobra ogó?u :cry: Gdzie ona teraz? roll sad

Offline

 

#21 2006-08-17 09:53:38

Katarzyna
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Wiem, Marija jeste? pisark? big_smile

Offline

 

#22 2006-08-17 10:38:49

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

roll pud?o! lol (chyba gminn?) lol

Offline

 

#23 2006-08-17 10:59:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Mamcia juz nie bywa, niestety. I chyba nie mog? si? wypowiada? w jej imieniu big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#24 2006-08-17 12:13:15

pak4
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Ja ju? te? powoli wchodz? w taki wiek, ?e jakbym si? postara?, to móg?bym mie? dzieci w wieku najm?odszych dyskutantek.

A co do Mariji: przepraszam, czy jeste? historykiem praktykuj?cym? Mo?na jeszcze praktykowa? chyba w muzeum. Ale jak nieprkatykuj?cym, to wszystko jest mo?liwe smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#25 2006-08-17 12:24:45

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

O tempora, o mores! Mo?na praktykowa? jeszcze w innych miejscach, ale sza! bo powiem za du?o wink Praktykuj?cym, a mo?e i jeszcze wierz?cym? Natomiast nie orientuj? si? za bardzo w szczegó?ach Epoki Regencji, tematyk? forum traktuj? prawie wy??cznie rozrywkowo. No i kochani, có? to za dobre towarzystwo nam si? tu zebra?o! Mo?liwo?? rozmów z Wami to naprawd? przyjemno?? po chamstwie ulicy i podwórek blokowisk :?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB