Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-07-26 14:06:16

Katarzyna
Użytkownik

Pytania

Cz?sto kiedy ogl?dam ró?ne ekranizacje na podstawie powie?ci Jane Austen. Zadaje sobie ró?ne pytania na które nie potrafi? odpowiedzie?. Dlatego w?a?nie za?o?y?am ten temat. Mam nadzieje, ?e kto? mi pomo?e. Oczywi?cie mile widziane b?d? nie tylko moje pytania, mam nadziej? ?e nie tylko ja nie wiem niektórych rzeczy.

Pytania:
1.DiU 2005. Dlaczego kiedy Jane jest chora Bingley wchodzi do niej do pokoju jak gdyby nigdy nic, a ona nie jest przecie? tak do ko?ca ubrana. Czy to mo?liwe ?eby móg? j? zobaczy? przed ?lubem w takim stroju? Tak chyba nie wypada?o.
2.DiU 2005. Bingley na balu w Netherfield ?apie Jane za sukienk? tak te? chyba nie wypada?o?
3.DiU 2005. Moje nagranie jest zbyt ciemne ?ebym mog?a to zobaczy?. Jaki wyraz twarzy ma Lizzy na balu w Netherfield zaraz po scenie kiedy Mary mówi, ?e nie cierpi bali?

Offline

 

#2 2006-07-26 14:19:42

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pytania

1. te? nie wiem jak on sobie móg? tak wej??.
2. on j? ??pie chyba za wstazk? i to tak sprytnie ?e nikt nie widzi(tylko my wink ) Chyba bardzo chce jej dotkn?c a ma tak tkliwy wyraz twarzy.
3. Lizzy chyba tak my?li o wszstkim i o niczym. Ale tez do konca do ko?ca nie wiem :?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#3 2006-07-26 18:26:52

konstancja
Użytkownik

Re: Pytania

DiU 05:
Czy Darcy post?puje odpowiednio, kiedy przychodzi do Lizzy wr?czy? list a ona przyjmuje go w nocnej koszulce i szlafroku :?:

Offline

 

#4 2006-07-26 18:42:52

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pytania

A czy to pasuje ?e Lizzy w negli?u w?óczy si? po polach?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#5 2006-07-28 11:39:22

Dione
Użytkownik

Re: Pytania

Je?li chodzi o konwenanse, to ekranizacja "Dumy..." z 2005 ?amie je wszystkie.
By?o niedopomy?lenia, ze kto? wychodzi z mszy przed jej zako?czeniem, a nasz Lizzy wybiega z ko?cio?a, jakby ucieka?a. I mam wobec tego takie pytania:
1. Dlaczego Darcy wybieg? za ni? (poza tym, ?e si? jej w deszczu o?wiadczy?)?
2. I czy kto? w ko?ciele (cho?by jego ciotka) zauwa?y?, ?e wybieg??
3. I czy zauwa?y?, ?e za Lizzy?
:?: :?: :?:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#6 2006-07-28 12:25:24

Katarzyna
Użytkownik

Re: Pytania

Konstancjo to jeszcze idzie jako? wyt?umaczy? w ko?cu by?a w szlafroku.

Lady kasiek na pewno nie my?la?a, ?e kto? wpadnie na ten sam pomys? co ona wi?c wysz?a tak jak sta?a.

Dione nie mia?am poj?cia, ?e Lizzy wybiega tak nagle w trakcie mszy. S?dzi?am, ?e zrobi?a to kiedy msza dobieg?a ju? ko?ca. A to mnie zaintrygowa?a?.

Offline

 

#7 2006-07-28 12:50:37

Dione
Użytkownik

Re: Pytania

Mia?am wra?enie, ?e w trakcie, ale mog? si? myli?. Dwa razy to widzia?am i tak to odebra?am. :?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#8 2006-07-28 13:23:20

megg
Użytkownik

Re: Pytania

No dobra...Siedz? w?a?nie ob?o?ona ksi??kami i dwa razy obejrza?am wersj? "P&P" z komentarzem re?ysera i musz? si? tu wtr?ci?, wybaczcie;)
"P&P" nie ?amie konwenansów. Po prostu re?yser( który nb. kr?ci? wcze?niej dokumentalne filmy historyczne, wi?c wiedz? ma, niew?tpliwie) wchodzi z kamer? w ?ycie prywatne bohaterów i dotyka kwestii, o których JA nie pisa?a, bo albo w?a?nie nie wypada?o, albo nie chcia?a po prostu, jeszcze albo-pisa?a, lecz nie wprost, ale uwa?ny czytelnik jest w stanie to wychwyci?. Poniewa? film operuje innymi ?rodkami wyrazu, mo?na je wykorzysta? w celu sportretowania smaczków obyczajowych, o których bezpo?rednio nie mówi si? w tek?cie. Bo zachowanie na salonach to jedno, a zachowanie w domu- to drugie. Re?yser sam mówi, ?e chcia? ukaza? normaln? rodzin?, która nie sili si? na inteligentn? konwersacj? przy ?niadaniu na kacu po balu.....Przecie? ci ludzie za zamkni?tymi drzwiami nie zachowywali si? jak drewniane ko?ki, a przynajmniej nie w takiej rodzinie, jak Bennetowie, który prymu w?ród towarzyskich elit nie wiedli. Poza tym, jedna sprawa, czy co? by?o do pomy?lenia lub nie, a inna --praktyka. Zasady ?amie si? nie tylko dzi?, wtedy te? to mia?o miejsce. I to, ?e Darcy widzi Lizzy w koszuli nie jest jakie? szczególne-to, ?e nie napisa?a o tym Jane, nie znaczy, ?e hipotetycznie nie mog?o to mie? miejsca. Je?li si? poczyta ksi??ki dotycz?ce ?ycia prywatnego na pocz?tku XIX wieku, a tak?e powie?ci z tego okresu napisane przez mniej "poprawnych" obyczajowo pisarzy, czy te? obejrzy filmy dotycz?ce tamtej epoki (np. "Królestwo Demonów" o Coleridge'u i Wordsworth'e), to zobaczymy, ?e nie tylko widziano si? w koszulach, ale te? bez nich..... :twisted:
Co do Bingleya odwiedzaj?cego Jane, to oczywi?cie chorego wolno by?o odwiedza?, pu?kownik Brandon te? przyszed? odwiedzi? Marianne:)
Tak?e je?li chodzi o "P&P" ' 05 to nie odwzorowuje ona ówczesnej obyczajowo?ci niewolniczo, co z pewno?ci? wielu fanów zniech?ca do tej ekranizacji, ale re?yser pokazuje po prostu ludzi , którzy wtedy ?yli-a to, ?e czasem robili co?, czego nie wypada?o, tylko czyni bohaterów bli?szymi rzeczywisto?ci. Poza tym to, co by?o traktowane jako rzeczywiste wykroczenie przeciwko konwenansom, jest tu zawarte-np. pan Collins pope?nia b??d sam przedstawiaj?c si? Darcy'emu, czy te? w trakcie rozmowy z pani? Bennet o tym, ?e chcia?by si? o?eni? z jedn? z jej córek, trzyma swoj? twarz za blisko niej...
Je?eli kogo? zainteresuje, podaje tytu? ciekawej ksi??ki " Jane Austen. The world of her novels". Tam jest m.in o tym, co opisywa?a JA, a czego nie, co nie znaczy, ?e brak jakiego? elementu w jej twórczo?ci oznacza równie? jego brak w rzeczywisto?ci. ?ywym dowodem na to, ?e robiono wówczas czasem co?,czego nie wypada?o, by? sam ksi??e Regent:)
To si? rozpisa?am..................

Offline

 

#9 2006-07-28 14:16:37

Katarzyna
Użytkownik

Re: Pytania

I ja w?a?nie dlatego m.in. tak bardzo lubi? DiU 2005 bo ukazywa?a doskonale codzienne prawdziwe ?ycie. Tylko jako? trudno nam si? przyzwyczai? do tego, po ugrzecznionej wersji 1995.

Offline

 

#10 2006-07-31 12:07:07

Katarzyna
Użytkownik

Re: Pytania

Mam pytanie mo?e nie do ko?ca zwi?zane z DiU, ale to w ko?cu temat pytania. Czy widzia? kto? mo?e film „To w?a?nie mi?o??” je?li tak to prosz? o krótk? recenzje. I oczywi?cie o opinie jak zagra?a Keira.

Offline

 

#11 2006-07-31 12:14:41

Dione
Użytkownik

Re: Pytania

Szczerze mówi?c Keiry tam zbyt du?o nie by?o. Film mi si? podoba?. To taki zestaw kilku opowie?ci o mi?o?ci. Wi?kszo?? bohaterów jest w jaki? sposób powi?zana ze sob?. Najlepiej pami?tam trzy historie: piasarza z niemoc? twórcz?, który zakochuje si? w swojej s?u??cej (co ciekawe ona nie zna angielskiego a on zdaje si? w?oskiego czy greckiego), m??czyzny po czterdziestce, który nawi?zuje romans z m?od? wspó?pracowniczk? i premiera Wielkiej Brytanii, który zakochuje si? w dziewczynie od "przynie? podaj zaparz kaw?".


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#12 2006-07-31 13:10:29

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Pytania

Czy która? z Was zna t?umaczenie RiR z Zielonej sowy/ przet?umaczy? to jaki? facet -tytu? Rozs?dek i Romantyczno??..mam zamiar j? kupi? bo jest ma?a..alurat do kieszeni..co Wy na to?


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#13 2006-07-31 13:37:30

Dione
Użytkownik

Re: Pytania

Powiem szczerze, nie podoba mi si?, ze zmieni? tytu?, jak mu by?o wygodnie. Od lat znamy inny, wi?c po co zmienia??


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#14 2006-07-31 21:44:29

caroline
Użytkownik

Re: Pytania

Czy widzia? kto? mo?e film „To w?a?nie mi?o??” je?li tak to prosz? o krótk? recenzje. I oczywi?cie o opinie jak zagra?a Keira.

Widzia?am i bardzo polecam! ?wietny film, lekki, zabawny i inteligentny. Fantastyczna obsada. Rola Keiry rzeczywi?cie niewielka, ale zapada w pami??.

Offline

 

#15 2006-08-06 10:36:24

Katarzyna
Użytkownik

Re: Pytania

Zna kto? mo?e jakie? fajne stronki na których mo?na ?ci?ga? filmy. Szukam i szukam i nic nie mog? znale??. Wi?c prosz? o pomoc big_smile

Offline

 

#16 2006-08-06 10:40:58

kas1a
Użytkownik

Re: Pytania

A ja mam pytanie czy w tamtych czasach wskakiwanie d?entelmenów do przydomowej sadzawki by?o pochwalane przez m?ode damy? 8)


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#17 2006-08-07 01:03:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pytania

Robercie, wprawdzie to jest kwestia gust, ale odradzam Zielon? Sow?. Zdecydowanie. jest jaka? taka... nieaustenowska?
nie wiem jak to nazwa?. Ale to po prostu nie jest to...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB