Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-07-14 11:55:42

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Tak sobie kombinuj?, ?e pokojówki i w ogóle s?u?ba pod tym wzgl?dem by?y wygodnym narz?dziem, a mo?e nawet by? to jaki? rodzaj zwyczajowej "instytucji u?wiadamiaj?cej"? Ostatecznie te dowcipy o synu rychtyk do lokaja podobnym...

Offline

 

#27 2006-07-14 11:58:24

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

To by?a pewnie ta kolejna sprawa, o której nie wypada?o mówi? w tamtych czasach. Hi Hi!!!


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#28 2006-07-14 12:07:01

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No to nie tyle mówili, a robili...Kolejny problem mnie dr?czy w temacie: sk?d pa?stwo Benett wiedzieli, ?e ju? syna mie? nie b?d?? Bo co? Nie zd???? Pogadali o tym czy?by? Pokojówka z do?wiadczeniem podpowiedzia?a? Albo si? za?amali po pi?tej córce. Ka?dy by si? za?ama? big_smile

Offline

 

#29 2006-07-14 12:55:32

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Podejrzewam, ?e pani Bennet wesz?a w etap menopauzy i sko?czy?y si? mo?liwo?ci posiadania dziedzica. A ca?e wieki do?wiadczenia nauczy?y kobiety (i ich m??ów), ?e skoro kobieta przesta?a miesi?czkowa?, to znaczy z dzie?mi koniec :twisted: I chocia? o takich sprawch nie mówi?o sie g?o?no, to matrony ukradkiem szepta?y o tym mi?dzy sob? :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#30 2006-07-14 13:12:01

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Czekaj czekaj: Jane mia?a 23 lata, powiedzmy,?e pani Bennet urodzi?a j? maj?c ok. 20 = 43; 43-16 (Lidia) = 27 lat!!! W ka?dym razie ok. 30-tki. I ju? menopauza mog?a j? dopa????? A? tak zmieni?a si? fizjologia kobiet po 200 latach? 8O Nawet teraz menopauza przed 40-tk? to rzadko??. Zabi?a? mi klina :?

Offline

 

#31 2006-07-14 13:22:50

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ale nie zaraz po urodzeniu Lidii lol lol JA pisa?a, ?e "jeszcze wiele lat po narodzinach Lidii pani Bennet s?dzi?a, ?e jeszcze urodzi ch?opca". Czyli menopauza dopad?a j? tu? przed zdarzeniami opisanymi w ksi??ce. Pewnie dlatego a? tak bardzo chcia?a wyda? za m?? córki. I te napady nerwowe mog?y cz??ciowo wynika? z burzy hormonalnej w organizmie. Chocia? i bez tego pani Bennet by?a osobowo?ci? jakich ma?o :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#32 2006-07-14 13:54:40

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No to si? popisa?am :oops: Faktycznie. Ale to znaczy, ?e usilnie próbowali big_smile I mamy ukryty smaczek.... wink Dione, czy Ty masz przed sob? ksi??k?? Bo ja lec? na pami??; staro?? nie rado?? lol

Offline

 

#33 2006-07-14 14:02:46

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Akurat teraz tylko z pami?ci, bo jestem w pracy i troszk? g?ópio by?oby siedzie? z ksi??k? lol Ostatnio troszk? znowu j? przegl?da?am, a ?e jestem wzrokowcem, wi?c sporo mi zostaje.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#34 2006-07-18 18:52:43

fringilla
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Mo?e by? taki wiek, po wkroczeniu w który nie wypada?o ju? TEGO robi?? wink
A tak serio, to jestem pewna, ?e pewn? wiedz? o biologii i fizjologii posiadano - pytanie, czy j? rozpowszechniano.

Bardzo interesuj?ca dyskusja, dziewczyny.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#35 2006-07-18 19:45:15

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Jak wiek gdzie nie wypada?o tego robic a p?k. Brandon??
to ile on móg?by si? ?onk? nacieszy?? lol


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#36 2006-07-18 19:57:46

fringilla
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Mo?e to dotyczy?o tylko kobiet? A facet wtedy móg? sobie znowu legalnie znale?? kochank??


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#37 2006-07-18 20:06:39

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Mo?liwe bo przeciez co si? kobiecie nalezy?? Nic
o w?a?nie ciekawi mnie czy kobiety postrzegaly stosunek z m?zem jako przyjemno?? czy jako przykry obowi?zek.
Za druga wersj? przemawia przemin??o z woiatrem tam Rhett mówi Scarrlett co s?ysz? m?zatki przed ?lubem ?e maj? zno?cic te rzeczy z racji przysz?ych rozkoszy macierzynstwa(cytat z pami?ci) ale Rhett sprawi? ze Scarlett spojrza?a na to inaczej. Mo?e to tylko od m??a zaleza?o bo Scarlett tez do ?lubu z Rhettem nie widzia?a w obcowaniu ma??e?skim nic przyjemnego


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#38 2006-07-19 10:07:56

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Mo?e to dotyczy?o tylko kobiet? A facet wtedy móg? sobie znowu legalnie znale?? kochank??

szowinistyczne nie?
ale nie by?o raczej a? tak ?le-wszystko zale?a?o od kobiety i od wychowania oczywi?cie te?, wszak dobra edukacja nigdy nie jest z?a :twisted: (pami?tacie jak markiza de Mertueil dawa?a Cecylii lekcje "wychowania seksualnego" w "Niebezpiecznych zwi?zkach"?wink )
w ka?dym razie je?li kobieta chcia?a, to mog?a sobie, mówi?c brzydko, zorganizowa? seks, tylko dobrze by by?o, gdyby nikt o tym nie wiedzia?. To nazywano "dobrym prowadzeniem si?"...heh....m??czyzna mia? tu wi?ksz? swobod?-tzn. nie gorszy?o a? tak bardzo, ?e m??czyzna ma kochank?, to by?o bardziej "normalne"ni? w przypadku kobiet :evil:
a czy by? taki pu?ap wiekowy, po którym nie wypada?o ju? TEGO robi?...hm...ciekawe?smile w ka?dym razie najgorzej by?o z tymi kobietami, co to wychowano w klasztornych szko?ach (w protestanckiej Anglii akurat zjawisko nie tak popularne)smile

Offline

 

#39 2006-07-19 10:14:37

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Tak sobie my?l?, ?e pu?apem wiekowym by?o, gdy m?? traci? zainteresowanie ?on?. Wtedy taka kobieta zmienia?a si? w matron?, surowo oceniaj?c? ?ycie (jak nie przymierzaj?c lady Cathrine). Je?li chodzi o kochanków, to przy tylu pi?knych m?odych pokojówkach i s?u??cych, taka dama z wy?szych sfer naprawd? musia?a by? pi?kna, ?eby jakiego? posiada?. No chyba, ze by?a bardzo bogata lub wp?ywowa i mog?a zapewni? utrzymanie lub korzy?ci takiemu absztyfikantowi.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#40 2006-07-19 10:45:30

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

W??nie lady Katarzyna mog?a sobie jakiego? kochanka zmale?c mo?e taka z?o?liwa by nie by?a


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#41 2006-07-19 10:48:27

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

s?u??cy-faceci te? byli;) ale serio-w wy?szych sferach by?o na zasadzie ka?dy z ka?dym, a wi?zy ma??e?skie by?y .....wi?zami ma??e?skimi, nazwiskowymi, maj?tkowymi itd... seks uprawiano, tak jak si? mia?o na to ochot?, zw?aszcza by?o tak na dworze królewskim, gdzie kobiety mia?y do?? du?o do powiedzenia, zw?aszcza je?li si? zdarzy?o, ?e monarcha spojrza? na któr?? ?askawszym okiem przynajmniej raz:) to wystarczy?o, ?eby tak? kobiet? zainteresowali si? inni m??czy?ni i ?eby zacz?to wobec niej uprawia? tzw. wazeliniarstwo, bo dzi?ki temu mo?na si? by?o przypodoba? królowi. Kobiety z arystokracji by?y bardziej obyczajowo swobodne ni? np. ze szlachty ziemia?skiej-tu rzeczywi?cie ?atwiej si? by?o w matron? zamieni?, ale te? bardziej respektowano ma??e?stwo i faceci tak?e mniej szalali;)wink

Offline

 

#42 2006-07-19 11:00:19

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Porównuj?c z obecnymi czasami, to jednak niewiele si? zmieni?o. Wystarczy zajrze? do pierwszej lepszej plotkarskiej gazety, ?eby stwierdzi?, ?e nasza "arystokracja XX wieku" (aktorzy itp), te? zmieniaj? partnerów jak r?kawiczki. To zwyczajni ludzie, nie znajduj?cy si? w centrum wydarze? s? wierni (no cho? zwi?zki s? d?ugodystansowe wink ). Rozwody i romanse w ma?ych miasteczkach s? ci?gle skandalem, a w wielkich miastach to wydarzenia normalne.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#43 2006-07-19 11:10:04

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

To prawda! wyobra?my sobie na wiosce pann? z dzieckiem.....skandal, wstyd i ha?ba....

Offline

 

#44 2006-07-19 11:13:37

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Panna z dzieckiem to nic.... Gorzej jak tatu? jest nikomu nie znany lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#45 2006-07-19 11:21:33

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

W?a?nie. A podobno w kwestii rozwi?z?o?ci epoka Regencji jeszcze by?a do?? lu?na, gorzej by?o w epoce wiktoria?skiej, kiedy ?ona potrafi?a nie wspó??y? z m??em, bo....nie wiedzia?a jak lub si? zwyczajnie ba?a. wtedy W OGÓLE si? o tym nie rozmawia?o, zw?aszcza za? pruderyjni byli ...mieszczanie. Zdarza?o si? te?, ?e to facet nie wiedzia?, jak ma si?..no...hm...zabra? do rzeczy w noc po?lubn?. Prezyk?adem niech b?dzie wybitny znawca sztuki, profesor Alan Ruskin....

Offline

 

#46 2006-07-19 11:38:56

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No, no ... To musieli mie? niez?e braki w wykszta?ceniu lol
I tu trzeba zaznaczy?, ?e nasz uwielbiany Darcy poprostu musia? mie? jakie? wcze?niejsze do?wiadczenia, zeby si? w noc po?lubn? nie zb?a?ni? przed El?biet? :oops:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#47 2006-07-19 11:59:05

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

w?a?nie :oops:

Offline

 

#48 2006-07-19 12:10:02

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Swoj? drog?, jedno mnie zastanawia. Czy Darcy (poza do?wiadczeniem) by? "dobry w te klocki". Bo jedna rzecz wiedzie?, co i jak, a druga sprawi? kobiecie prawdziw? przyjemno??.... wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#49 2006-07-19 14:00:25

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

taak....powiem Ci, ?e te? mnie to zastanawia?o...có?-odtwórcy Darcych wygl?daj? ca?kiem ca?kiem (mam na my?li dwóch ostatnich;) )-zw?aszcza Colin:) wi?c w ich interpretacji by?abym sk?onna przypuszcza?, ?e raczej by? w owe klocki dobry...
/rany, ale wkroczy?y?my na g?ebokie wody :oops: mam nadziej?, ?e Admin nas nie wyrzuci za t? nieprzyzwoit? dyskusj? wink /

Offline

 

#50 2006-07-19 14:40:24

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Jak nieprzyzwoita ja jestem wyczulona na punkcie przyzwoitosci i moge wam powiedzie? i? jest to podwójnie wa?na dyskusja mamy tu historyczne odniesienie i literackie.
Mnie w?asnie te? interesuje to bardzo. dawali?cie link do nocy po?lbubnej Darcych ale musze to sobie przetlumaczy? jak by kto? ju? mia? przetlumaczone jestem zobowi?zana big_smile


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB