Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#151 2007-04-08 19:36:44

HerMia
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

WoW!
Czy po tej wiadomo?ci czujesz si? jako? inaczej Rito? big_smile

Offline

 

#152 2007-04-08 22:45:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

HerMia, w?tpisz?
Od tego dnia nic nie jest ju? takie samo...
Dlaczego ja sie nie urodzi?am 21 kwietnia, albo 13 listopada. he?
Jeno ten koniec marca? Ja to bym chcia?a ten listopad - strzelec i Gerry - bosko-idealne po??czenie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#153 2007-04-10 11:05:32

Ritta
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

10 wrze?nia – ma?o

no niestety... ale(jak to mówi? nie ma tego z?ego co by na dobre nie wysz?o wink ):

Colin starcza z 10 innych osób

zgadza si? big_smile

1988 - Osama bin Laden za?o?y? w Afganistanie Al-Kaid?...

przyznaj? tu te? si? troch? za?ama?am...

?a? - Ritto, ale masz astrologicznego bli?niaka!!!

jestem ciekawa, czy cho? mamy jak?? jedn? cech? wspóln? wink

Czy po tej wiadomo?ci czujesz si? jako? inaczej Rito?

troch? mi rado?niej wink smile

Offline

 

#154 2007-04-10 11:41:04

HerMia
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Ach...
Ta ?wiadomo??, ?e w dzie? kiedy i Ty ?wi?tujesz swoje urodzinki to gdzie? daleko ?piewaj? Colinowi "Happy Birthday" wink

Offline

 

#155 2007-04-10 16:54:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Prosze - horoskop dla osób urodzonych 10 wrze?nia:

Im wi?cej b?dzie rozwija? swe zdolno?ci krytyczne i analityczne -tym wi?ksz? m?dro?? zdob?dzie. Bowiem jego najwa?niejsz? cech? wewn?trzn? jest umiej?tno?? rozró?niania dobrego od z?ego, po?ytecznego od szkodliwego itp. Aktywny we wszystkim co dotyczy interesów, przejmuje si? swymi sprawami zawodowymi i potrafi m?drze realizowa? w ?yciu swe projekty i zamiary. A jednak mimo ca?? sw? praktyczno?? ?yciow? - jest to cz?owiek my?l?cy, ch?tnie oddaj?cy si? pracy dla dobra spo?ecznego. Jest bardzo wra?liwy i cechuj? go silne uczucia sympatii i antypatii. ?agodny, przyjazny, dobry cz?owiek - ?yczliwie odnosi si? do m?odzie?y, jest zwolennikiem przyrody i ?ycia wiejskiego, zbli?onego do natury. ?yczliwy, troskliwy, otacza ch?tnie opiek? s?abszych i potrzebuj?cych pomocy. Przywi?zany jest do rodziny. Mimo sw? wierno?? i po?wi?cenie si? dla przyjació? - rzadko im si? zwierza. Jego zdolno?ci umys?owe s? wybitne; lubi studia powa?ne i rozmy?lania samotne. W zwi?zku z ziemi? i jej produktami mo?e osi?gn?? powodzenie w rolnictwie, le?nictwie, ogrodnictwie lub górnictwie. Do czego powinien d??y?? Niechaj unika zbytniego zamykania si? w sobie i niezdecydowania, gdy? inaczej stanie si? ozi?b?ym i niesympatycznym a jednocze?nie mo?e okazywa? zbytni? chwiejno?? i wahanie si?. Pragnie by? popularnym i d??y do tego, ho?duj?c ogólnie przyj?tym pogl?dom. Mimo to jednak w?a?nie z powodu szerszej publiczno?ci mo?e by? nara?onym na przykro?ci. Grozi mu roz??czenie z towarzyszami lub osobami kochanymi. Organizm jego jest do?? mocny, ale wyró?nia si? sw? niezwyk?? wra?- liwo?ci? kiszek; pewne potrawy, które inni mog? spo?ywa? bezkarnie -mog? si? okaza? dla? szkodliwe. Zw?aszcza nale?y zachowa? ostro?no?? w stosunku do potraw ostrych, korzeni, pieprzu, octu etc, a tak?e unika? lekarstw o silnym dzia?ania chemicznym. ?ycie cz?owieka dzi? urodzonego bywa najcz??ciej d?ugie i pomy?lne, a w wieku pó?niejszym korzysta z pomy?lnych rezultatów swej pracy wytrwa?ej i zbiera owoce swej przewiduj?cej ostro?no?ci.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#156 2007-04-11 10:25:32

Loana
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

O, to zapodaj prosz? jeszcze horoskop dla tych z 20 lutego, prosz?!!! smile


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#157 2007-04-11 10:51:34

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

A ja przypomn? si?, i poprosz? o swojego 7 maja, bo horoskopu to jeszcze nie mia?em smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#158 2007-04-11 13:14:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Mówicie - macie big_smile
20 luty
Utalentowany, przyjazny, towarzyski - ?yje w harmonii z otoczeniem i w zgodzie z rodzin?. Pomy?lne zwi?zki rodzinne i spo?eczne mog? mu zapewni? w ogóle w ?yciu wiele szcz??cia. Dzi?ki swemu pragnieniu zamo?no?ci i ?ycia w dostatku - interesy swe prowadzi starannie i ze swych zobowi?za? wzgl?dem klientów wywi?zuje si? skrupulatnie. Trzeba przyzna?, ?e w ka?dej rzeczy jak? czyni, przejawia poczucie prawdy i sprawiedliwo?ci. Chcia?by rz?dzi? innymi i wp?ywa? na otoczenie dzi?ki swej pot?dze przekonywania innych, a swe zamierzenia ?yciowe pragn??by zrealizowa? przy pomocy swych niezwyk?ych zdolno?ci dostosowywania si? do warunków i okoliczno?ci. Jako cz?owieka interesu czeka go powodzenie w tym wypadku, gdy uda mu si? po??czy? razem dwa czynniki o naturach najzupe?niej kontrastowych - przez co tworzy nowe mo?liwo?ci u?yteczno?ci publicznej. ??czy bowiem w ten sposób w jedn? po?yteczn? ca?o?? dwie si?y, z których ka?da pojedynczo mog?aby si? okaza? niekompletna lub nieskuteczna. Jednak?e w sprawach towarzyskich bardzo jest lu?ny. Dzi?ki swej wielkiej uprzejmo?ci chcia?by sobie ka?dego zobowi?za? i obiecuje wszystkim, cokolwiek kto zapragnie. Zaraz potem zapomina jednak o swych obietnicach lub je lekcewa?y. "Có? to szkodzi?" mówi naiwnie ten dobroduszny cz?owiek. Ubiera si? zawsze do?? starannie i z pewnym smakiem. Lubi opowiada? szeroko o dokonanych przez si? czynach - ale o swych b??dach, chorobach lub pomy?kach - wcale nie wspomina. Pomi?dzy lud?mi tak urodzonymi trafiaj? si? osoby bardzo weso?e - ale po?ród kobiet zdarzaj? si? równie? kokietki bez serca. Ma??e?stwo dopomaga zazwyczaj takiemu cz?owiekowi do rozwoju i odrodzenia wewn?trznego. Gdy zawrze szcz??liwy zwi?zek ma??e?ski -jest to wówczas cz?owiek radosny i zadowolony z ?ycia. Nierzadko jednak jego ma??e?stwo jest dysharmonijne... Jest to natura podwójna, która dopiero dzi?ki rozs?dkowi i samoopa-nowaniu mo?e osi?gn?? wewn?trzn? harmoni?.

7 maja
Jest to bowiem cz?owiek niezwykle wra?liwy, którego dusza spragniona jest jakich? idea?ów. Gdy je raz sobie ustali - d??y pó?niej do ich zrealizowania z du?? wytrwa?o?ci? i si?? woli. Jednak?e wszystkie te cechy dopiero wówczas si? przejawiaj?, gdy zostanie pobudzone jego zainteresowanie ?ub podra?niona ambicja. Jest bowiem na ogó? do?? powolny. A jednocze?nie umys? jego jest ostry, aktywny i nie brak mu pomys?ów oryginalnych. Jego dusz? wype?niaj? nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje si? ?ywo sztuk?, wykazuj?c do?? du?e poczucie koloru i s?uch muzyczny. Wywiera do?? du?y wp?yw towarzyski i spo?eczny, a w ?yciu ma du?o zada? do wype?nienia. Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosferze za? niespokojnej i gor?czkowej - nie mo?e si? skupi? nale?ycie i w ko?cu tak staje si? podra?niony, ?e nie czuje najmniejszej ochoty do pracy. Jest przywi?zany do ?ycia, wykazuje siln? zmys?owo?? i kochliwo??, lubi towarzystwo osób p?ci odmiennej, ale przy tym jest cierpliwy, wy- trwa?y i nadaje si? do pracy fizycznej. Charakter jego i nastroje ulegaj? zmianom. To bywa milcz?cy - to znowu staje si? bardzo rozmowny, raz wykazuje du?o pilno?ci - w innym znowu wypadku zachowuje si? oboj?tnie - lubi wygody i zbytek; gdy tylko nie jest podra?niony wykazuje ust?pliwo??, ostro?no??, sta?o?? i zaci?to??. Jest on bardzo dra?liwy - ale trudno go przenikn??, gdy? nie okazuje tego na zewn?trz i d?ugo t?umi gniew w sobie. W ka?dym razie otoczenie powinno si? liczy? z jego wielk? ambicj?, która ?atwo czuje si? dotkni?ta. Wówczas mo?e okazywa? niezadowolenie, sk?onno?? do melancholii, zaci?to??, upór. Nie jest wolny od uczucia zazdro?ci. Okazuje te? pewien dogma-tyzm - trzymaj?c si? ?ci?le szczegó?ów i formalnej tre?ci s?ów. Nie znosi sprzeciwiania si? swej woli.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#159 2007-04-11 13:39:07

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Dzi?kuj?! Tyle, ?e co? zmy?lasz wink To pasuje nie na statystyczne 50%, ale na jakie? 75-80%. Mo?e masz jakiego? szpiega w okolicy? big_smile
Wiosenne kwiatki w ramach podzi?kowania:
http://img87.imageshack.us/img87/1389/1004809ul0.jpg

Ostatnio edytowany przez pak4 (2007-04-11 13:43:53)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#160 2007-04-11 17:05:17

Robert_Benett
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Aine! 26 marca please...


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#161 2007-04-11 20:19:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Sie robi:

Jest to szlachetny, inteligentny cz?owiek, maj?cy upodobania filozoficzne i lubi?cy wszystko co post?powe. Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sportów i dyskusji - przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego ch?? zwalczania wszystkiego co przestarza?e i nieracjonalne - jest niezwykle silna. Zdecydowany, gorliwy - wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadzi? swe plany i osi?gn?? swe cele ?yciowe. Dowcipny, weso?y, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientuj?c si? niezwykle trafnie w sytuacjach ?yciowych. Potrafi zawsze skierowa? konwersacj? na nowe tory niezwykle interesuj?ce i nie zabraknie mu nigdy tematu; lubi bawi? towarzystwo. Niespokojny - nieustannie znajduje si? w ruchu. W ?yciu czekaj? go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie mo?e si? ustali? ostatecznie - mimo wszelkie wysi?ki jakie przedsi?bierze w tym celu. Wierny, prawy - ma gest szeroki. Lubi pi?kno, porz?dek, harmoni? i eleganckie otoczenie. Interesuje si? lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny - posiada odwag? swych przekona? i du?o entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach ?yciowych, które jednak?e nie zawsze udaje mu si? zako?czy? pomy?lnie. Przejawia wybitn? zr?czno?? w kierunku mechaniki, a mo?e osi?gn?? dobre rezultaty równie? i w przemy?le. Rolnictwo mniej mu odpowiada. Ma doskonale przystosowan? natur? do tego, aby górowa? nad innymi; o?ywiaj? go niezwyk?e ambicje i d??enia, a w swej karierze pragnie prze?cign?? krewnych i znajomych. Nieraz okoliczno?ci ?yciowe same wynosz? takiego cz?owieka na stanowisko wybitne. Jednak?e to wyniesienie po??czone jest zawsze z pewnymi trudno?ciami i w takich wypadkach mog? mu nawet grozi? katastrofy. W jego ?yciu zaszczyty ??cz? si? z niebezpiecze?stwami. Co mu grozi. Jego kaprysy i zmienno?? wywieraj? wp?yw ujemny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostan? w ?yciu zadowolone, a zadania jakie go czekaj? - cz?sto s? dra?liwe.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#162 2007-04-11 21:28:27

Robert_Benett
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Dzi?kuj?....w moim przypadku to jakie? 45 % prawdy...w ?yciu nie intersowa?em si? lotnictwem, za sportami nie przepadam, chyba ze jakie? szlachetnie...a polowania? zabija? dla przyjemno?ci to okropno??..nie mówi?c o mechanice..nie mam zeilonego poj?cia o samochodach..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#163 2007-04-12 08:08:32

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Robercie: ja poszuka?em tego horoskopu Aine smile I wysz?o mi, ?e pochodzi on z 1938 roku. Lotnictwo, polowanie, a mo?e i mechanike trzeba prze?o?y? na wspó?czesno?? big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#164 2007-04-12 08:45:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

O widzisz, to wiesz nawet wiecej ni? ja (ja moge podac link do stony big_smile)
Nie badz taki pak, podaj ?ród?o big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#165 2007-04-12 10:46:20

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Swój opis odnalaz?em tu: http://www.zapiecek.cp.win.pl/horoskop/

(BTW. W?a?nie sobie zrobi?em bloga zdj?ciowego, to si? pochwal?: http://zdjeciapak.blogspot.com/)

Ostatnio edytowany przez pak4 (2007-04-12 10:46:55)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#166 2007-04-12 12:54:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

widze, ?e przyroda dominuje.
?liczne masz te zdjecia. Bardzo mi sie podobaj?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#167 2007-04-12 13:17:18

Loana
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Mi horoskop pasuje te? tak w 70-80% smile. "Zaraz potem zapomina jednak o swych obietnicach lub je lekcewa?y" - a? tak ?le ze mn? nie jest, wi?c nie bójcie si?, jak si? deklaruj?, to zwykle na powa?nie tongue. "Ubiera si? zawsze do?? starannie i z pewnym smakiem" - niestety chcia?abym, ale nie zawsze mi wychodzi... "Lubi opowiada? szeroko o dokonanych przez si? czynach - ale o swych b??dach, chorobach lub pomy?kach - wcale nie wspomina" - eee, no tak jakby nie do ko?ca, ja mówi? du?o i wszystko tongue z tego jestem znana tongue. No i nie jestem kokietk?. Ale reszta nawet pasuje tongue.

Pak4 - super zdj?cia! Naprawd? podobaj? mi si? smile.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#168 2007-04-17 12:13:50

fringilla
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Cho? pak4 to prawie mój astrologiczny bli?niak, przypuszczam, ?e mój horoskop by?by troszke inny. To jak juz wszyscy prosz?, to i ja s? osmiel? - 10 maja.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#169 2007-04-17 12:25:41

Dorfi
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Przejrza?am poprzednie wpisy i widz?, ?e nie tylko ja ?wi?tuj? 15 maja.
Megg, pozdrowienia dla Ciebie smile

Offline

 

#170 2007-04-17 12:57:02

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

10 maja: Jest to cz?owiek o du?ej sile wewn?trznej, któr? przejawia w ?yciu i chocia? nie jest agresywny - wyzwany do walki potrafi by? gro?ny dla innych. Nieust?pliwy, niez?omny - niezachwianie wierzy w siebie.
Dzi?ki swym ró?norodnym prze?yciom rozwija si? stopniowo. Decyduje si? powoli, ale zdanie jego jest zawsze praktyczne i solidne. Umys? jego jest do?? niezale?ny.
Urodziny te daj? najcz??ciej dwa typy:
Cz?owiek rozwini?ty, o wy?szym poziomie kultury - ch?tnie pracuje dla dobra swego spo?ecze?stwa zarówno jak i dla ca?ej ludzko?ci. Wznosi si? w ?yciu stopniowo do wy?yn swych idea?ów, przestaje
my?le? o samym sobie, a jego najgor?tszym d??eniem jest praca dla innych:
Nierozwini?ty - jest bardzo pretensjonalny, autokratyczny i trudno bardzo jest otoczeniu zadowoli? go. Mimo wszystko - dzi?ki swemu wielkiemu egoizmowi - osi?ga w ko?cu powodzenie materialne.
Zawód jego mo?e da? najlepsze rezultaty w tym wypadku, o ile b?dzie mie? zwi?zek z ziemi?, jej
produktami, rolnictwem, ogrodnictwem, lub nieruchomo?ciami. Mo?e by? równie? dobrym budowniczym, ?piewakiem, artyst?.
Wady. Zawsze chce mie? s?uszno?? po swej stronie. Jest uparty, a charakter jego jest nieust?pliwy i w?adczy, co pot?guje si? z wiekiem wraz z uporem.
Pe?en poczucia w?asnej godno?ci i dumy - podlega? mo?e niebezpiecznym uniesieniom i wybuchom gniewu. Nie jest równie? wolny od uczucia zazdro?ci.
Co mu grozi. W swoich przedsi?wzi?ciach ?yciowych napotka? mo?e na przeszkody i przeciwno?ci,
a jego d??enie do niezale?no?ci mo?e w?a?nie doprowadzi? go do zale?no?ci od innych.
Jego plany przemy?lnie uk?adane w celu zaszkodzenia innym - mog? si? obróci? przeciwko jego w?asnej osobie lub interesom.
Do czego powinien d??y?. Do opanowania swej zmys?owo?ci, która przejawia si? ze zbyt wielk? sil?.
Choroby. Mo?e popa?? w depresj? psychiczn?, za? jego organizm mo?e wykazywa? predyspozycj? do cierpie? serca.
W ko?cu mo?e osi?gn?? dobre stanowisko i nawet gdyby pochodzi? z ni?szego stanu - zrobi? karier?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#171 2007-04-17 12:59:28

fringilla
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Bardzo dziekuj?big_smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#172 2007-04-17 13:04:30

pak4
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

To jeszcze nie koniec, bo zerkn??em do urodzin. Co prawda 10 maja urodzi?o si? dwoje obecnych ministrów i jeden prezes; ale w?tki polityczne pomin?:
1770 - Louis Nicolas Davout,
1899 - Fred Astaire,
1960 - Bono, w?a?c. Paul Hewson,
1972 - Rados?aw Majdan.

Ostatnio edytowany przez pak4 (2007-04-17 13:04:54)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#173 2007-04-19 15:26:02

fringilla
Użytkownik

Re: forumowy kalendarz

Bono - no to moge byc dumna z dnia urodzin big_smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB