Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2005-01-11 17:35:39

sister
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Fringilla,
nie wiem, czy wiesz, ale Rowling jest wielk? fank? Jane Austen i jest to jej ulubiony pisarz smilesmilesmile
brawo dla Rowling!
swoj? drog? w jej ksi??kach mo?na równie? znale?? wiele trafnego dowcipu i barwnie wyszydzonych posta? smile

Offline

 

#27 2005-01-11 19:44:44

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Nie wiedzia?am, ale mi?o mi to s?ysze?. Zreszt? trudno si? dziwi? wink
Ja tez uwa?am, ?e Rowling ma poczucie humoru podobnego typu co JA. Z podobnym upodobaniem opisuje postacie g?upie czy groteskowe, cho?by Dursleyów. Te? pracowicie kre?li wykreowywany ?wiat, nie opisuj?c zbednych szczegó?ów, ale dbaj?c by czytelnik mia? pe?en obraz.
Ciekawe czy zauwa?y?y?cie u niej jeszcze jakie? inne nawi?zania do JA, oprócz nieszcz?snej Pani Norris.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#28 2005-01-12 08:33:54

sister
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Hmmm...
no ewentualnie mo?na polemizowa? je?li chodzi o podzia?y spo?eczne, zwi?zane z pochodzeniem i bogactwem... Rowling bardzo to akcentuje. Co do postaci, to musia?abym pomy?le? d?u?ej... ale narazie nic mi nie przychodzi do g?owy. A Tobie?

Offline

 

#29 2005-01-12 11:37:38

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

No w?a?nie nie mog? sobie nic przypomnie?. Mo?e przy nast?pnej lekturze...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#30 2005-03-11 14:25:04

aga
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Co do imion angielskich, t?umaczonych na 'polskie' w przek?adach, rzeczywi?cie nie wszystkie mi si? podobaj?. Np.imi? Jane bywa?o t?umaczone w ró?nych przek?adach z lit.angloj?zycznej na Janina, Joanna, co brzmi jednak zupe?nie inaczej. A George - Jerzy, Elizabeth - El?bieta?
Obecnie, jak zauwazy?am, t?umacze rezygnuja w ogóle ze spolszczania
imion angielskich, i s?dz?, ?e s?usznie. A jak by oni t?umaczyli nasze typowe slowia?skie imiona, jak Boles?aw, Wies?aw?!
Jesli bym w ogóle spolszczy?a, to tylko imiona pisane niemal jednakowo z polskimi, np. Anne - Anna, Marianne, Marian - Marianna, Caroline - Karolina, itd. Z kolei Anglicy z regu?y u?ywaj? zdrobnialych form, jak np.
od Elisabeth- Lizzy, Lizzie, Elisa, Liz, Beth, i mnóstwo innych. Nasze z kolei
zdrobnienia brzmia inaczej. I jak to wszystko t?umaczy??!

Offline

 

#31 2005-03-11 16:07:07

dorotka
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Chyba najlepiej jest zostawia? oryginalne imiona. Ja si? ju? przyzwyczai?am do nich i nie potrafi? my?le? o Elizabeth jako El?biecie - jakie? mi si? to sztuczne wydaje.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#32 2005-03-22 14:47:42

aga
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

W "Nowo?ciach" napisa?am, ?e s? w wyd.Zielona Sowa nowe przek?ady dzie? JA! Dopiero mam zamiar je kupi?, i zobacz? jak to przetlumaczono.
Przypadkiem zauwa?y?am, ?e s? nowi t?umacze, bo mi si? nasun??y nowe nazwiska. W wyd. Hatchett te? s? wydania JA, ale chyba dawne przek?ady, no i niestety mimo pi?knych ok?adek papier jest byle jaki, i b??dy w tek?cie. Takie mam te? w dzie?ach Agaty Christie tego? wydawnictwa, o wiele lepsze s? wydania z innych firm.

Offline

 

#33 2005-04-09 21:03:18

Rachela
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Ja najbardziej lubi? kreacje m?skie stworzone przez JA. Pan Darcy, Pan Knightly, pu?kownik Brandon, Henry Tilney dla mnie ka?dy z nich jest idea?em faceta:)


Wierna wielbicielka p?k. Brandona:)

Offline

 

#34 2005-04-09 22:09:51

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

To tylko potwierdza moja tez?, ?e s? to postacie ma?o realne wink wink wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#35 2005-04-10 10:14:38

Mila
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Fakt, raczej w dzisiejszych czasach takich nie spotakmy sad. Ale uwa?am, ?e oni wszyscy s? zdecydowanie lepsi na kartach ksi??ki. Realnie patrz?c to kto wytrzyma?by z Darcym cho? 10 dni, je?li nadal by?by taki jak na pocz?tku? Ja w ka?dym razie na pewno nie...

Offline

 

#36 2005-04-11 14:15:50

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Spoko, oni wtedy du?e domy mieli. Jak ja wytrzymuje z moim mezem na 85 metrach, to z Darcym w Pemberley tym bardziej wink

A tak w ogóle to musze odda? JA sprawiedliwo?c, ?e fantastycznie opisuje marynarzy, wida?, ?e m??czyznami tej profesji mia?a sporo doczynienia. Ich sposób myslenia, mówienia, kalsyfikowania ludzi i oceniania ich jest bardzo wiarygodny i zabawny. Zwró?cie w Perswazjach uwage chocby na admira?a Crofta.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#37 2005-04-11 15:09:47

Mila
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Ja nie mam rodze?stwa, ?ebym by?a zahartowana w ekstremalnych sytuacjach big_smile . My?l?, ?e Pemberley po pewnym czasie wydawa?oby mi si? zdecydowanie za ma?? posiad?o?ci?. Poza tym mam bardzo wybuchowy charakter, wi?c s?dz?, ?e nawet zwyk?y obiad w jego towarzystwie mog?oby si? ?le sko?czy?.

W sprawie marynarzy absolutnie si? zgadzam. W powi??ciach JA s? znakomicie opisani. Podoba mi si? ich styl, dowcip, sposób my?lenia (wyj?tek pan Price). W ka?dym razie na pewno nie przypominaj? pastorów. Nie s? nie?miali (Edward F.) ani nudni (Edmund B.). A przecie? z nimi autorka te? mia?a sporo do czynienia.

Offline

 

#38 2005-04-11 17:03:11

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

W ka?dym razie na pewno nie przypominaj? pastorów. Nie s? nie?miali (Edward F.) ani nudni (Edmund B.). A przecie? z nimi autorka te? mia?a sporo do czynienia.

Widocznie JA wola?a marynarzy wink
Heh, tez bym chyba wola?a - od pastorów wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#39 2005-04-11 20:50:58

Rachela
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Ogólnie oficerowie w powie?ciach JA s? bardzo fajni a je?li chodzi o postacie m?skie to nie s? oni napewno idealni ale mimo to poci?gaj?cy Najbardziej lubi? Pana Knightly i p?k. Brandona;) a je?li Darcy wygl?da jak Colin Firth to z pewno?ci? bym z nim wytrzyma?asmilesmile
A je?li chodzi o marynarzy to zawsze byli s? i b?d? fajni:)


Wierna wielbicielka p?k. Brandona:)

Offline

 

#40 2005-04-12 22:54:39

Kazik
(Admin)

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Uwielbienie J.A. dla marynarzy bierze si? m.in. st?d, ?e dwóch jej braci w marynarce w?a?nie dosz?o do stopnia admira?a. A poza tym w tamtych czasach ca?a Anglia ca?owa?a marynark? po pi?tach, gdy? to "ci wspaniali m??czy?ni na swych wspania?ych okr?tach" zapewniali pot?g? Imperium Brytyjskiego.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#41 2005-04-13 13:11:49

aga
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

W ogóle u JA lubi? to, ?e ukazuje tak? ró?norodno?? charakterów! Nawet
w ramach jednej rodziny, cho?by u sióstr Bennet lub sióstr Elliot /Perswazje/. W dodatku wiele postaci maj? wyra?nie zarysowane
wady i zalety b?d? s?abostki. Ma?o tego, cz?sto mo?emy obserwowa?, jak
dana osoba zachowuje si? w kluczowych sytuacjach, jak si? odnosi do innych, jak post?puje, gdy kto? potrzebuje pomocy. A JA dzieli postacie - tak s?dz? - na charaktery proste i charaktery z?o?one. Po pierwszych z regu?y ?atwo okre?li?, jak b?d? si? zachowywa?y /np.pani Bennet, Lidia,
Elzbieta Elliot, Bingley, jego siostry, Collins, itp./. Za? osoby ze skomplikowanymi charakterami ciagle nas zaskakuj?, ale na pocz?tku "znajomo?ci z nimi", a potem albo ich polubimy serdecznie
/Darcy, p?k Brandon/, albo wr?cz przeciwnie, tracimy do nich wszelk? sympati? /Willoughby, m?ody Elliot, Wickham/.
Znakomite te? s? realia epoki, bardzo wa?ne s? wzmianki o tym, jaki to maj?tek posiada dana osoba. Nasze drogie fanki patrz? bardzo romantycznie na bohaterów, a cz?sto oni patrz? na innych, kto ile ma!
Czy? Darcy b?d? Bingley dzi?ki swojej niezale?no?ci mogli wybra?, kogo im si? podoba?o, nie ogl?daj?c si? na innych? A jak post?pi?a Charlotta
Lucas, lub p?k Fitzwilliam?

Offline

 

#42 2005-04-13 13:34:19

fringilla
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Gdyby JA pisa?a po prostu historie mi?osne jej ksi??ki juz dawno posz?yby w zapomnienie, jak sta?o si? z twórczo?ci? wielu jej wspó?czesnych. Wiekszo?ci powie?ci powsta?ych w pierwszej po?owie XIX wieku nie da si? dzi? czyta?. Ca?y jej urok i geniusz polega na fantastycznym zmy?le obserwacji i takim zarysowaniu t?a epoki, obyczajowo?ci, ?e ani nie s? dla czytelnika nudne, ani niezrozumia?e. Przeciwnie, sprawiaj?, ?e lepiej rozumiej? post?powanie i motywy bohaterów (st?d chocby nasza dyskusja czy Fanny powinna wyj?? za Crawforda).

Co do opisów m?skich postaci, to jest ca?kiem zrozumia?e, ?e czasem co? tam "zgrzyta", w ko?cu JA kobiet? by?a i nie mog?a wiedzie? co dzieje si? w m?skim sercu i umy?le, zw?aszcza w epoce, w której raczej si? na ten teamt nie rozmawia?o. Natomist je?li chodzi o opisy zachowania, sposobu bycia, warstwy, ?e si? tak wyra??, bardziej powierzchownej, to najlepsze, najbardziej wiarygodne m?skie postacie to marynarze i duchowni - w ko?cu w?ród jej najbli?szej roziny byli i duchowni. To potwierdza star? prawd?, ?e najlepiej pisa? o tym, co si? dobrze zna. Ale zdecydowanie marynarze u JA s? bardziej interesuj?cymi postaciami. Ale to nas chyba nie dziwi wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#43 2005-04-13 14:30:00

aga
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

To prawda, ?e JA najlepiej zna?a marynarzy i duchownych, bo niemal wszyscy jej bracia nimi byli. Ale jeden brat zosta? zaodoptowany przez
bardzo bogat? w?a?cicielk? ziemsk?, i zosta? po jej ?mierci szanowanym
w?a?cicielem ziemskim, i nie musia? bra? innego zaj?cia.
A poza tym, niewiele by?o zaj?? stosownych dla synów d?entelmenów, bo inne zawody, jak handel, by?y ?le widziane. Jak wyczyta?am w biografii JA, tylko takie zaj?cia jak: duchowie?stwo, marynarka czy polityka, by?y
odpowiednie. To i my?l?, ?e nie tylko JA, ale i wielu innych, by?o z nimi
dobrze obeznanych, bo niemal ka?dy z ich rodziny para? si? jednym z tych zaj??. Regu?? wi?c by?o to, ?e najstarszy syn dziedziczy? "wszystko", ale musia? utrzymywa? "biedne" rodze?stwo, a m?odsi bracia szli do w/w
zawodów, z kolei wspieraj?c niezamo?ne siostry. To wszystko jest
ukazane w utworach jako obraz ziemia?stwa w ogóle.

Offline

 

#44 2006-01-20 12:25:17

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Powie?ci J. Austen kocham za:
1. Humor, ironi?, grotesk?, znakomite riposty.
2. Umiej?tno?? logicznego i czasem zaskakuj?cego toku akcji.
3. Ró?norodno?? postaci.
4. Szcz??liwe zako?czenia.
5. Mo?no?? uwierzenia w t? ciekawsz? ludzk? natur?.
6. Ciep?o, rodzinno??.
7. Znakomite wykreowanie warto?ci odpowiednich swojej epoce.
8. Drobiazgowe opisy wa?niejszych rzeczy i postaci.
9. Pomys?y co do romansów. smile
10. Realno?c, realno?? i jeszcze raz realno??. Czytam i tam jestem. Po prostu. smile
A powodów jest znacznie wi?cej i ka?dy mi?o?nik tych powie?ci zdaje sobie z tego spraw?. smile


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#45 2006-01-20 20:04:09

Diana
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Co do punktu 9-Jane Austen jak ma?o kto umia?a ??czy? w pary swych bohaterów. To mnie zawsze zadziwia?o- kto z kim? I nawet, jak czasem zaskakiwa?a pod tym wzgl?dem( mój nr 1- wiadomo??, ?e F. Churchill o?wiadczy? si? du?o wcze?niej Jane Fairfax w "Emmie"), to w ko?cu dochodzi?am do wniosku, i? mia?a racj? i wszystko przeprowadzi?a logicznie w 100 %.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#46 2006-04-22 21:52:13

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Pociesz? Was, ?e j?zyk wspóczesnej humanistyki tez jest dosy?, hm..., ci?zki. U nas na studiach mówi?o si?: po co napisa? co? pro?ciej, jak mo?na skomplikowa?? I tak niestety pisane by?y nasze podr?czniki i wi?kszo?? ksi??ek, które zmuszeni bylismy czyta?. Najgorsza by?a teoria literatury. Och jak dobrze, ?e mam to za sob?!

Ojej.. ja mam to przed soba, a wlasciwie juz w tym siedze. Myslalam, ze ja pojde na polonistyke to przynajmniej bede rozumiec o czym do mnie mowia. Jakze bardzo sie mylilam! Czasami mysle, ze to jest jakis jezyk obcy! Co do komplikowania jezyka - ja zawsze mialam dewize, ze co sie da powiedziec, da sie powiedziec prosto. W tej kwestii tez sie mylilam. Na kolokwium obnizono mi ocene za brak naukowego jezyka. A przeciez rzucanie dziwnymi slowami i tworzenie skomplikowanych zdan nie jest wyznacznikiem inteligencji, o czym ciagle przekonywala nas JA tworzac postacie w stylu pana Collinsa i Mary Bennet.

Offline

 

#47 2006-04-23 17:07:24

Diana
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Na szcz??cie z biegiem czasu ten specjalistyczny j?zyk zaczyna by? zrozumia?y i ju? tak nie komplikuje sprawy. Ale zgadzam si?, ?e teoria lit. to twardy orzech do zgryzienia (np. niektóre artyku?y Umberto Eco). :?


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#48 2006-05-04 10:50:08

ewelinka
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

Co do punktu 9-Jane Austen jak ma?o kto umia?a ??czy? w pary swych bohaterów. To mnie zawsze zadziwia?o- kto z kim? I nawet, jak czasem zaskakiwa?a pod tym wzgl?dem( mój nr 1- wiadomo??, ?e F. Churchill o?wiadczy? si? du?o wcze?niej Jane Fairfax w "Emmie"), to w ko?cu dochodzi?am do wniosku, i? mia?a racj? i wszystko przeprowadzi?a logicznie w 100 %.

To prawda umie zaskoczy?.I chyba to jest najfajniejsze.Jak zaczynam czyta? to nie mog? przesta? dopóki nie sko?cz? ksi??ki.A to przed Jane Austen nigdy nie mia?o miejsca. wink

Offline

 

#49 2006-05-04 18:41:17

frycia
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

ja uwielbiam jej poczucie humoru teksty kipi?ce sarkazmem i ironi?
:twisted:


,, ?ycie to ?art i wszystko temu dowodzi" (GG)

Offline

 

#50 2006-05-04 19:08:14

Diana
Użytkownik

Re: Co najbardziej lubicie u Jane Austen?

I jest w nich taka lekko??, nie ma jaich? zwalistych opisów i ckliwych wywodów. Przy TEJ lekturze naprawd? si? odpoczywa.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB