Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#201 2006-01-29 15:35:47

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle


Mentalno?? i ludzie zawsze byli tacy sami. Pod tym wzgl?dem niczym nie ró?nimy si? od naszych antenatów sprzed 100-200 lat. Ró?ni? nas jedynie obyczaje, wychowanie i t?o polityczno-historyczne, a te ju? mo?na ocenia?, analizowa? i porównywa?.
big_smile

Uwa?asz,?e menatlno?? powiedzmy ludzi ?redniowiecza by?a taka sama jak nasza?Czy to stwierdzenie odnosi si? tylko od XVIII wieku w zwy??

Offline

 

#202 2006-01-29 16:17:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Chodzi?o mi bardziej o charakter. Mo?e ?le si? wyrazi?am.
Jak czytam zasem pami?tniki z XVI-XVIII w. albo ksi??niczk? Gerturd? - ludzie tak naprawd? si? nie zmienili. Rz?dzi?y nami te same nami?tno?ci, to samo sprawia?o nam rado??, smutek. Zmienia si? tylko t?o historyczne, obyczaje, wychowanie. I to jedynie nas rózni od siebie. Tak jak i to b?dzie nas ró?ni? od pokole? naszych dzieci. Jak patrz? na dzisiejsze dzieciaki - utwierdzam si? jedynie w tym przekonaniu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#203 2006-01-29 16:28:10

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Ok ale nie odpowiedzia?a? na pytanie dotycz?ce mentalno?ci.Czy uwa?asz,?e powiedzmy dopiero od XVIII wieku mentalno?? si? nie zmienia?

Offline

 

#204 2006-01-29 17:12:21

Alison
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Aine chodzi?o o to (jak my?l?), ?e uczucia rz?dz?ce lud?mi we wszystkich epokach s? takie same, niewa?ne czy w epoce kamienia ?upanego czy w okresie regencji czy w okresie III Rzeczpospolitej, zawsze tak samo cierpimy z powodu odrzucenia, tak samo jeste?my zazdro?ni, tak samo kochamy. A mentalno?? zmienia si? nie tylko na tle historycznym ale równie? w ró?nych grupach spo?ecznych, w tym samym czasie ta mentalno?? mo?e by? skrajnie inna i uwarunkowana przez 1000 róznych rzeczy.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#205 2006-01-29 17:23:43

Diana
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Je?li mówimy teraz o pani Bennet z serialu, to ma ona cudown? dykcj? i fajne czasem przy tym ?ci?ga usta. Jako? odruchowo zacz??am przejmowa? od niej t? mink?. smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#206 2006-01-29 17:27:18

Diana
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Pokr?ci?a mi si? kolejno?? i troch? od sasa do lasa wygl?da mój post na tym tle. :oops: Przepraszam.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#207 2006-01-29 17:38:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Aine chodzi?o o to ?e uczucia rz?dz?ce lud?mi we wszystkich epokach s? takie same, niewa?ne czy w epoce kamienia ?upanego czy w okresie regencji czy w okresie III Rzeczpospolitej, zawsze tak samo cierpimy z powodu odrzucenia, tak samo jeste?my zazdro?ni, tak samo kochamy. A mentalno?? zmienia si? nie tylko na tle historycznym ale równie? w ró?nych grupach spo?ecznych, w tym samym czasie ta mentalno?? mo?e by? skrajnie inna i uwarunkowana przez 1000 róznych rzeczy.

Niemal dok?adnie o to mi chodzi?o.
Wspomina?am o ksi??niczce Gertrudzie, a ona tworzy?a w ?redniowieczu. Od tamtych czasów ludzie jako tacy si? nie zmienili.
Ale zmienia wychowanie, epoka, obyczaje. Wszystkie te rzeczy s? ze sob? tak ?ci?le po??czone. Ale jednocze?nie sugeruje, ?e gdyby by?a maszyna czasu umo?liwiaj?ca przenoszenie si? do innych epok, to po przeniezieniu si? w inny czas i poznaniu niuansów obyczajowych - mo?na si? bardzo szybko odnale?? w danej epoce, bo prawa rz?dz?ce cz?owiekiem si? nie zmieniaj?. Ró?ni? nas jedynie nalecia?o?ci wynikaj?ce z wychowania, miejsca i czasu. A nie charakteru. Bo charaktery miewamy podobne. Niezale?nie od czasu, po?o?enia geograficznego.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#208 2006-01-29 17:59:36

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer EhleNiemal dok?adnie o to mi chodzi?o.
Wspomina?am o ksi??niczce Gertrudzie, a ona tworzy?a w ?redniowieczu. Od tamtych czasów ludzie jako tacy si? nie zmienili.
.

Hmmmm tym razem ja nie mog? si? z Tob? zgodzi?.Mentalno?c ludzi ?redniowiecza jest skrajnie inna.Gdyby nasza menatlno?? pozostawala niezmienna nie mogliby?my mówi? o jakichkolwiek epokach.
We?my chocia?by przyk?ad,postrzegania ?wiata przez ludzi ?redniowiecza.By? on skrajnie inny ni? nasz,da si? to zauwa?y? chocia?by w sztuce,malarstwie itp.
Sa unwiersalne warto?ci jak w?asno?c wolno?? sprawiedliwosc,ale s? tez inne uniwersa które mia?y wi?ksz? warto?? dla ludzi ?redniowiecza.
My?lenie w kategoriach ekonomicznych (tzn. dobre to co przynosi nam zysk i nielogiczne jest robic co? co przyniesie nam starte) nie towarzyszy cz?owiekowi od pocz?tków ?wiata.
Uczucia które rz?dz? lud?mi s? takie same ale w innych kontekstach wyst?puj?.
Niestety nasze postrzeganie przesz?o?ci jest odrobine schematyczne.
Przepraszam,?e rozbudowuje ten w?tek ale my?le,?e kwestia mentalno?ci,historiografii klasycznej czy chocia?by nurt l'histoire nouvelle, którym si? zajmuje, jest szalenie ciekawy:-)Je?li kto? ma ochot? na ten temat podyskutowa? to by?oby bardzo mi?o.wtedy inaczej patrzy si? i na powie?ci i na filmy kostiumowe:-)
Cieplo pozdrawiam

Offline

 

#209 2006-01-29 18:20:59

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer EhleNiemal dok?adnie o to mi chodzi?o.
Wspomina?am o ksi??niczce Gertrudzie, a ona tworzy?a w ?redniowieczu. Od tamtych czasów ludzie jako tacy si? nie zmienili.
.

Hmmmm tym razem ja nie mog? si? z Tob? zgodzi?.Mentalno?c ludzi ?redniowiecza jest skrajnie inna.Gdyby nasza menatlno?? pozostawala niezmienna nie mogliby?my mówi? o jakichkolwiek epokach.
We?my chocia?by przyk?ad,postrzegania ?wiata przez ludzi ?redniowiecza.By? on skrajnie inny ni? nasz,da si? to zauwa?y? chocia?by w sztuce,malarstwie itp.
Sa unwiersalne warto?ci jak w?asno?c wolno?? sprawiedliwosc,ale s? tez inne uniwersa które mia?y wi?ksz? warto?? dla ludzi ?redniowiecza.
My?lenie w kategoriach ekonomicznych (tzn. dobre to co przynosi nam zysk i nielogiczne jest robic co? co przyniesie nam starte) nie towarzyszy cz?owiekowi od pocz?tków ?wiata.
Uczucia które rz?dz? lud?mi s? takie same ale w innych kontekstach wyst?puj?.
Niestety nasze postrzeganie przesz?o?ci jest odrobine schematyczne.
Przepraszam,?e rozbudowuje ten w?tek ale my?le,?e kwestia mentalno?ci,historiografii klasycznej czy chocia?by nurt l'histoire nouvelle, którym si? zajmuje, jest szalenie ciekawy:-)Je?li kto? ma ochot? na ten temat podyskutowa? to by?oby bardzo mi?o.wtedy inaczej patrzy si? i na powie?ci i na filmy kostiumowe:-)
Cieplo pozdrawiam

Dlatego napisa?am, ze z ta mentalnoscia troche zle sie wyrazilam. Ale sens pozostaje ten sam. To o czym piszesz jest t?o, a mnie chodzi o sedno, wn?trze cz?owieka. Ty piszesz o wychowaniu, o otoczce historyczno-politycznej. Gdyby tych ludzi wrzuci? w wiek XX szybko mogliby si? odnale??. Tak jak i ja czy Ty bardzo szybko zaaklimatyzowaliby?my si? w obyczajowo?ci z epoki ot chocia?by Jane. Wystarczy?oby j? jedynie pozna?.
Jakby to inaczej wyja?ni?. Mo?e Freudem?
Ty mówisz o superego, a ja o ego i id. Nie wiem czy to pomo?e, ale ...big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#210 2006-01-29 18:21:02

Alison
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Georginio masz absolutn? racj? tyle, ?e dyskusja si? nam roz?azi, bo rozmijamy si? w rozumieniu poj??. My z Aine mówimy o uczuciach i emocjach (te pozostaj? niezmienne w historii rodzaju ludzkiego) a Ty nieustaj?co trzymasz si? poj?cia mentalno?ci czyli postrzegania ?wiata, sposobu my?lenia o otaczaj?cej rzeczywisto?ci, a ta rzeczywi?cie zmienia si? bardzo na przestrzeni dziejów. Na przyk?adzie: m?ode kobiety w XVIII w. dok?adnie tak samo jak dzi? zakochiwa?y si? w przystojnych facetach, tak samo na ich widok trzepota?y im serducha jak nam teraz na widok pana Darcy'ego o poranku st?paj?cego po rosie w kierunku ukochanej wink , ale ju? o kwestii zam??pój?cia wówczas zupe?nie inaczej my?lano ni? teraz. Dawniej panna z dzieckiem nie mia?a prawa pokaza? si? na salonach, a dzi? nikogo taka osoba nie dziwi. No mo?e w ma?ych miejscowo?ciach to wci?? jeszcze wstyd. I to jest to o czym mówi?am, ?e nawet wspó?cze?nie ta "mentalno??" czyli postrzeganie samotnego macierzy?stwa (jako przyk?ad) mo?e by? skrajnie ró?ne na wsi ni? w du?ym mie?cie. Mentalno?? si? zmienia, uczucia pozostaj? te same niezale?nie od przemian spo?eczno-historycznych.
O Jezu!!! Co ja si? tak wym?drzam?! Trzymajcie mnie!!! wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#211 2006-01-29 18:31:10

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

O Jezu!!! Co ja si? tak wym?drzam?! Trzymajcie mnie!!! wink

Ech ... a ja? :oops: :oops:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#212 2006-01-29 18:37:26

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer EhleDlatego napisa?am, ze z ta mentalnoscia troche zle sie wyrazilam. Ale sens pozostaje ten sam. To o czym piszesz jest t?o, a mnie chodzi o sedno, wn?trze cz?owieka. Ty piszesz o wychowaniu, o otoczce historyczno-politycznej. Gdyby tych ludzi wrzuci? w wiek XX szybko mogliby si? odnale??. Tak jak i ja czy Ty bardzo szybko zaaklimatyzowaliby?my si? w obyczajowo?ci z epoki ot chocia?by Jane. Wystarczy?oby j? jedynie pozna?.
Jakby to inaczej wyja?ni?. Mo?e Freudem?
Ty mówisz o superego, a ja o ego i id. Nie wiem czy to pomo?e, ale ...big_smile

Niestety nie,to w?asnie ty wspomnia?a? ,?e zmienia si? wychowanie ,a ludzie pozostaj? tacy sami.T?umaczylam zatem,?e cz?owiek ?redniowiecza np nieby?by w stanie przystosowa? si? do naszego ?wiata bo my?la? w innych kategoriach.Postrzega? ?wiat nie na zasadzie my?lenia ekonomicznego o którym tu ju? wspomnia?am,i chocby?my nie wiem jak starali si? go wychowa? nic to nie da.
Cz?owiek ?redniowiecza np nie my?la? w kategoriach symbolicznych jak my.Dla niego s?owa 'idz do diabla' mialy moc sprawcza.Jak by? mu wyt?umaczy?a,?e to tylko tak symbolicznie powiedziane?
Freud nie ma tu nic wspolnego.
Polecam raczej Guriewicza albo Le Goffa:-)

Offline

 

#213 2006-01-29 18:40:00

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

he he dobra ju? si? nie b?de wym?drza?....wybaczcie je?li to tak zabrzmia?o roll ale my?le,?e to ciekawy temat.gdyby?cie mia?y chwilk? si?gnijcie po co? zwi?zanego ze szko?? Annal i kategori? mentalite...to szalenie ciekawe i zmienia pogl?d na wiele spraw.My?le,?e bardzo si? przydaje przy rozmowach nad przesz?o?ci?....

Offline

 

#214 2006-01-29 19:28:00

Kazik
(Admin)

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Jeste?cie ju? strasznie daleko od tematu.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#215 2006-01-29 19:37:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

eeee pisa?am wyk?ad o idach superegonach i samych egonach, ale mi sie znudzi?o

Kochana pozosta?my przy swoich zdaniach big_smile
Nie ma sensu brn?? dalej w t? dyskusj?. Propunuj? wirtualn? kawk? i ciasteczko. Ja stawiam dobr? kaw?, ty szukaj ciastek big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#216 2006-02-02 20:44:13

Ammit
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Jeste?cie ju? strasznie daleko od tematu.

Chyba ka?demu si? czasem zdarzy troszk? odej?? od tematu wink


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#217 2006-02-02 21:40:16

Georginia
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

oj...ja tak nie s?dze do ko?ca...fakt by?a ma?y galop,ale rozmawiamy o filmach historycznych,adaptacjach powie?ci...trudno tu nie mówi? o tym jak odbiera si? przesz?o??;-)

Offline

 

#218 2006-02-02 21:45:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

apropos filmow historycznych proponuje nowy watek - filmy historyczne lub kostiumowe, ktore zrobily na was wrazenie.
Zapraszam do Pogaduchowni


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#219 2006-05-12 00:11:19

ewelinka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Oj tak tu Ci wszyscy przyznadz? racje wink

Offline

 

#220 2006-05-12 07:59:07

basiek
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

To mo?e ja powiem, a jest to "bardzo odkrywcze" stwierdzenie, ?e Duma i Uprzedzenie z Colinem i Jennifer jest NAJLEPSZA!

(jeszcze si? nie wypowiada?am na ten temat smile )

Ja te? tak mam. lol lol

Offline

 

#221 2006-05-12 13:26:06

Kika
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Duma i Uprzedzenie z Colinem i Jennifer jest NAJLEPSZA!


podpisuj? si? pod tym stwierdzeniem obiema r?czkami i nó?kami (jak si? uda... wink )


gg 2775021

Offline

 

#222 2006-05-12 16:16:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Oj tak tu Ci wszyscy przyznadz? racje wink

Oj chyba nie wszyscy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#223 2006-05-12 22:35:35

ewelinka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

dlaczego???

Offline

 

#224 2006-05-13 09:49:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Dla czesci forumowiczek jedyny Darcy to Mateusz big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#225 2006-05-13 15:36:46

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: Ekranizacja z Colinem Firthem i Jennifer Ehle

Dla czesci forumowiczek jedyny Darcy to Mateusz big_smile

na cale szczescie nie dla wszystkich big_smile naturalnie dla mnie Darym jest juz na zawsze CF.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB