Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-04-17 11:32:47

Gitka
Użytkownik

Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Marzy mi si? taki temat od dawna, w którym pisa?oby si? fragmenty ksi??ek lub opowiada?o o najpi?kniejszych scenach filmowych.
Po takich framentach to chce si? jeszcze raz obejrze? film lub przeczyta? ksi??k?.
Która? z Was napisa?a frament "Ogniem i mieczem" po którym zaraz mia?am ochot? jeszcze raz przeczyta? ksi??k?. Niestety nie mog? go znale?? :cry:
Caroline napisa?a w temacie o Jane Eyre
http://www.janeausten.pl/modules.php?na … p;start=25

"-Teraz to twój czas, ma?a tyranko, ale mój nadejdzie niebawem; a gdy raz dobrze Ci? uchwyc?, b?d? trzyma? i - mówi?c obrazowo - przywiesz? ci? na ?a?cuszku ot tak - tu dotkn?? ?a?cuszka od zegarka."
Te? zaraz chcia?oby si? pobiec po ksi??k? i przeczyta? dalej.
Wiem, ?e takie przepisywanie jest pracoch?onne ale czytanie takich ma?ych pere?ek urocze.
Mo?na by by?o tak?e opowiada? tu swoje ulubione sceny filmowe, co o tym my?licie?

Offline

 

#2 2006-04-17 12:33:38

Admete
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Na pocz?tek fragment trzycz??ciowej opowie?ci Guy'a Gavriel'a Kay'a - cykl nosi tytu? "Fionavarski gobelin" i wykorzystuje stare mity, legendy i historie. Mi?dzy innymi pojawiaj? si? w nim nawiazania do opowie?ci o Arturze, Ginewrze i Lancelocie. Wojownik zosta? ponownie obudzony, by znów stoczy? bitw? w nieko?cz?cych sie zmaganiach Jasnosci i Ciemno?ci. To jego pierwsze spotkanie z nowym wcieleniem Ginewry. Te uwagi o górze Rangat i Spruwaczu odnosz? sie do z?ej pote?nej istoty, która zagra?a ca?emu Fionovarowvi, a przez niego wszystkim ?wiatom powi?zanym gobelinem, ta?e naszemu. Tom drugi - "W?druj?cy ogie?".

"Wesz?a do komnaty i u?miechn??? si?, ujrzawszy Kim. Najwyra?niej uda?o jej si? sprowadzi? tego, na kogo czeka?a. Nagle Brendel wypowiedzia? jego imi? i Artur odwróci? si? powoli. Ujrza?a jego oczy i us?ysza?a, jak nazywa j? tym drugim imieniem. Ogarn?? ja ogie?,?wiat?o, wspomnienia, tak wiele mi?o?ci i po??dania: eksplozja w piersi. A pó?niej inne wspomnienia, inna eksplozja. P?omienie Rangat wspinajace si? w gór?, by przys?oni? jej niebo (...). Zbyt brutalnie oddziela?y ich od siebie. Musia?? tylko podej?? od sto?u, przy którym sta? Artur. Kocha? j?, do dzisiaj, i ofiarowa?by jej schronienie. Lecz pomi?dzy nimi sta? Spruwacz. Ju? nigdy nie b?dzie si? mog?a zbli?y? do równie doskona?ej mi?o?ci. (...)

- Nie mog? przej?? na drug? stron? - powiedzia?a. Jej g?os brzmia? bardzo wyra?nie. - Tak jest lepiej. Zosta?am okaleczona, ale przynajmniej nie zdradz?. Jego tu nie ma. Nie ma trzeciego. Niech bogowie prowadz? Twój miecz w bitwie i obdarz? Ci? wreszcie spoczynkiem.

W jego oczach by?o tak wiele spadaj?cych gwiazd, tak wiele z nich ju? spad?o. Zastanawia?a si?, czy zosta?y jeszcze jakie? na niebie.

- I ciebie - odpowiedzia? po d?ugiej chwili. - Niech obdarz? ci? spoczynkiem.

Tak wiele gwiazd juz spad?o, tak wiele jeszcze spada?o. Odwróci?a sie i wysz?a z pokoju."

Niedawno Mag wyda? kolejn? powie?? Kay'a "Lwy Al - Rassanu", a wcze?niej Zysk "Podró?owa? do Sarancujm" i "W?adca cesarzy".


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#3 2006-04-17 15:24:14

Caitriona
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Która? z Was napisa?a frament "Ogniem i mieczem" po którym zaraz mia?am ochot? jeszcze raz przeczyta? ksi??k?. Niestety nie mog? go znale??

Ha! Jam Ci to by?a! A oto ten fragmencik:
Co ty mnie uczyni?a, ne znaju, ale to znaju, ?e je?li ja tobie nieszcz??cie, to i ty mnie nieszcz??cie. ?eby ja ciebie nie pokocha?, by?by ja wolny jak wiatr w polu i na sercu swobodny, i na duszy swobodny (...) ale przez ciebie ja rozum straci?. Ty by mnie, gdzie chcia?a, zawiod?a - ja by ci krew odda?, dusz? by odda?. (...) Oj, ci??ko, oj, ci??ko! ?al sercu mojemu. Ni z tob? ?y?, ni bez ciebie, ni z dala, ni z bliska - ni na górze, ni na dolinie - ho?ubko ty moja, serde?ko ty moje!


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#4 2006-04-19 01:09:39

Caitriona
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

No có?, fragment który ni?ej cytuj?, nie jest pi?kny. Ale tak mnie zaintrygowa?, ?e pomy?la?am: W tej ksi??ce musi co? by?! Tym bardziej, ?e mówi ona o wierze, ?mierci, religii, tolerancji i dzieciach. Si?gn??am wi?c po ksia?k? i si? nie zawiod?am.

Kiedy sko?czy?em jedena?cie lat, rozbi?em swoj? skrzynk? i poszed?em na dziwki

Eric-Emmanuel Schmitt Opowie?ci o Niewidzialnym


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#5 2006-04-19 08:25:50

Gitka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Mnie te? zaintrygowa? Caitriono!
B?d? szuka? w mojej bibliotece, mo?e b?dzie wink

Offline

 

#6 2006-04-19 10:47:21

Gosia
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

"Kochanie to niedola ci??ka, bo przez nie cz?ek wolny niewolnikiem si? staje. Równie jak ptak, z ?uku ustrzelon, spada pod nogi my?liwca, tak i cz?ek, mi?o?ci? pora?on, nie ma ju? mocy odlecie? od nóg kochanych...
Kochanie to kalectwo, bo cz?ek, jak ?lepy, ?wiata za swoim kochaniem nie widzi...
Kochanie to smutek, bo kiedy? wi?cej ?ez p?ynie, kiedy? wi?cej wzdycha? boki wydaj?? Kto pokocha, temu ju? nie w g?owie ni stroje, ni ta?ce, ni ko?ci, ni ?owy; siedzie? on gotów, kolana w?asne d?o?mi obj?wszy, tak t?skni?c rzewliwie, jako ów, który kogo? bliskiego postrada?...
Kochanie to choroba, gdy? w nim, jako w chorobie, twarz bieleje, oczy wpadaj?, r?ce si? trz?s? i palce chudn?, a cz?owiek o ?mierci rozmy?la albo jak w ob??kaniu ze zje?on? g?ow? chodzi, z miesi?cem gada, rad mi?e imi? na piasku pisze, a gdy mu je wiatr zwieje, tedy powiada: „nieszcz??cie!”... i ?locha? gotów...
[..]
A jednak - zacz?? znów rycerz - je?li mi?owa? ci??ko, to nie mi?owa? ci??ej jeszcze, bo kogó? bez kochania nasyci rozkosz, s?awa, bogactwa, wonno?ci lub klejnoty? Kto kochanej nie powie: „Wol? ci? ni?li królestwo, ni?li sceptr, ni?li zdrowie, ni?li d?ugi wiek?...” A poniewa? ka?dy ch?tnie by odda? ?ycie za kochanie, tedy kochanie wi?cej jest warte od ?ycia..."

Offline

 

#7 2006-04-19 10:49:39

Gosia
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

"Krzysia opar?a g?ow? o to samo miejsce, na którym by?o wg??bienie wyt?oczone przez g?ow? Marii Ludwiki, i przymkn??a oczy; jakie? bolesne uczucie ?cisn??o jej pier?; jaki? ch?ód wion?? nagle z pustej nawy i zmrozi? ten spokój, który przed chwil? jeszcze przepe?nia? ca?? jej istot?. Ketling patrzy? na ni? w milczeniu; zrobi?a si? cisza prawdziwie ko?cielna.
Po czym obsun?? si? z wolna do nóg Krzysinych i tak mówi? pocz?? g?osem wzruszonym, lecz spokojnym
- Nie grzech to, ?e w ?wi?tym miejscu przed tob? kl?kam, bo gdzie?, je?li nie do ko?cio?a, czysta mi?o?? po b?ogos?awie?stwo przychodzi. Mi?uj? ci? wi?cej ni? zdrowie, mi?uj? ci? nad wszelkie dobro ziemskie, mi?uj? ci? dusz?, mi?uj? ci? sercem i tu, wobec tego o?tarza, mi?o?? ci moj? wyznawam!...
Twarz Krzysi pobiela?a jak p?ótno. Wsparta g?ow? na aksamicie por?czy nie uczyni?a nieszcz?sna panna ?adnego ruchu, on za? mówi? dalej:
- Wi?c nogi twoje obejmuj? i o wyrok ci? b?agam: mamli odej?? z rado?ci? niebia?sk? czy te? z ?alem niezno?nym, którego zgo?a prze?y? nie zdo?am?...
Tu chwil? czeka? odpowiedzi, lecz gdy jej nie by?o, sk?oni? g?ow? tak, ?e prawie dotyka?a stóp Krzysinych, i wzruszenie widocznie opanowywa?o go coraz wi?ksze, bo g?os mu drga?, jak gdyby piersiom jego brak?o oddechu.
- W r?ce twoje oddaj? szcz??cie i ?ycie moje. Zmi?owania wygl?dam, bo mi ci??ko okrutnie...
- Módlmy si? o boskie mi?osierdzie! -zawo?a?a nagle Krzysia obsuwaj?c si? na kolana."

Offline

 

#8 2006-04-19 17:25:38

Gitka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Gosiu pi?kne te fragmenty!
Chcia?am tu wklei? jakie? ilustracje z ksi??ek Sienkiewicza, ale nic nie znalaz?am :cry:
znalz?am tylko to
ANTONI CHODOROWSKI
Jan i Helena. Ostatnie kukanie
karykatura I.Scorupco i M.?ebrowskiego
http://img111.imageshack.us/img111/986/sienkewicz7cv.jpg

Offline

 

#9 2006-05-02 20:58:52

Admete
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Wpisze tu fragment apokryfu tzw. Ewangelii Filipa ( g?o?no tera o ró?nych dawnych tekstach apokryficznych i gnostyckich z racji bliskiej premiery Kodu Leonarda da Vimnci ):

"Wiara otrzymuje, mi?o?? daje. [ Nikt nie dostanie ] bez wiary. Nikt nie zdo?a dawa? bez mi?o?ci. Dlatego, przez wzgl?d na to, co mo?emy otrzyma?, wierzymy, i dlatego, ?e mo?emy kocha?, dajemy, poniewa? je?li daje si? bez mi?o?ci, nie ma korzy?ci z tego, co si? da?o."


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#10 2006-05-02 21:03:16

Jeanne
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Troch? zawi?e, ale pi?kne. ^^


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#11 2006-05-03 00:12:18

Gitka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Admete, pi?kne i prawdziwe s?owa.

Offline

 

#12 2006-05-09 10:26:07

monika_29_09
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Jako ?e stale mam w g?owie ostatnio widziany "Tajemnic? Brokeback Mountain", si?gn??am ostatnio po opowiadanie, na podstawie którego zosta? nakr?cony film.

Czyta si? to jednym tchem (opowiadanie jest krótkie). Niektóre sceny, dzi?ki dopowiedzeniom - zyskuj? w stosunku do filmu. Kilka w?tków - tu potraktowanych marginesowo, w filmie zosta?o rozbudowanych.

Tak naprawd? - ksi??ka jeszcze bardziej wg mnie pokazuje tragizm mi?o?ci Jacka i Ennisa.

Fragment, który jest najpi?kniejszy i w ksi??ce, i w filmie to moim zdaniem ten, który opisuje odnalezienie koszuli Jacka przez Ennisa (nie b?d? spoilerowa?, w jakich okoliczno?ciach, bo mo?e kto? z Was chcia?by si? jeszcze wybra? na ten film - uwaga, schodzi ju? chyba z ekranów).

Oto ten fragment:

"W pó?nocnej ?cianie wn?ki, za niewielk? wypuk?o?ci?, mie?ci?a si? skrytka, a w niej, na gwo?dziu, wisia?a zesztywnia?a od nieu?ywania koszula. Wzi?? j? do r?ki. Stara koszula Jacka z czasów Brokeback. Wyschni?ta krew na r?kawie by?a krwi? Ennisa, z rozbitego nosa, kiedy to ostatniego popo?udnia na górze Jack w jakim? wygibasie podczas mocowania waln?? go w nos kolanem. Tamowa? mu wtedy t? krew, która by?a dos?ownie wsz?dzie na nich obu, r?kawem swojej koszuli, ale nie trwa?o to d?ugo, poniewa? Ennis zamachn?? si? nagle i pozbawi? przytomno?ci swojego anio?a mi?osierdzia, który opad? na ziemi? jak dziki go??bek ze z?o?onymi skrzyd?ami.
Koszula wyda?a mu si? nienaturalnie ci??ka i wtedy zauwa?y?, ?e tkwi w niej druga, z r?kawami wsuni?tymi starannie w r?kawy koszuli Jacka. By?a to jego w?asna kraciasta koszula, gdzie? zapodziana, jak s?dzi? dawno temu w jakiej? pralni, jego brudna koszula, z rozerwan? kieszeni?, z brakuj?cymi guzikami, ukradziona przez Jacka i ukryta we wn?trzu jego koszuli, obie razem jak dwie skóry, jedna w drugiej, dwie w jednej. Wtuli? twarz w tkanin?, wdycha? powoli powietrze ustami i nosem, z nadziej?, ?e poczuje najs?absz? cho?by wo? dymu i górskiej sza?wii, i tego s?ono-s?odkiego zapachu Jacka, ale nie by?o tam nic, tylko jego w?asna pami??, przywo?ywana moc Brokeback Mounain, z której nie pozosta?o nic oprócz ego, co trzyma? teraz w r?kach".

ps. Dodaktowo polecam "esej" autorki opowiadania (Annie Proulx. autorki m.in. Kronik portowych) - o tym, jak przenoszono jej opowiadanie na ekran. Dobrze si? to czyta. Jest to ciekawy dokument nt. "oddawania" swoich bohaterów scenarzystom, re?yserowi, widzom. W wydaniu Rebisu esej jest do??czony do opowiadania.

pozdr. monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#13 2006-05-09 10:35:21

Gitka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Moniko dzi?ki, fajnie si? czyta?o ten fragment.
A u mnie w bibliotece nie ma wcale nowo?ci :cry:
Filmu jeszcze te? nie widzia?am :cry:

Offline

 

#14 2006-05-09 10:44:08

milosz
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Moniko a idz?e brrrrrrrr mi? tam "Tajemnica" sie nie podoba?a. Ang zrobi? duzo lepsze filmy a ten poprostu mnie nie zachwyci? wink I ciesz? si? ?e "Miasto gniewu" skosi?o mu Oskara smile


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#15 2006-05-09 10:45:22

monika_29_09
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Moniko dzi?ki, fajnie si? czyta?o ten fragment.
A u mnie w bibliotece nie ma wcale nowo?ci :cry:
Filmu jeszcze te? nie widzia?am :cry:

Gitko,
ja o ma?y w?os przeoczy?abym ten film, tzn. chcia?am na niego baaardzo i??, ale z przyczyn organizacyjnych, mia?am spore k?opoty (sprzedanie dzieci na ten czas nie jest wcale ?atw? spraw? wink
Ostatnio jednak stan??am na uszach i uda?o si?.

Do tego jeszcze dodam - jako zach?t? - ?wietn? muzyk? (instrumentaln?, bo piosenki country - jak kto lubi). Wklejam link do jednej ze stron filmu, tam (w multimediach) mo?esz pos?ucha? bodaj?e 4 utworów. Wszystkie ?wietne (moim zdaniem).

http://www.brokebackmountain.monolithplus.pl/

pozdrawiam,
monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#16 2006-05-09 10:51:48

Gitka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Moniko, no to bior? si? za s?uchanie, dzi?ki wink

Offline

 

#17 2006-05-09 12:17:30

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Mnie ten film znudzi? potwornie, ale scena, w której Ennis tuli si? do sieroconej koszuli Jacka chwyci?a mnie za gard?o. By?a kwintesencj? mi?o?ci, t?snoty, ?alu. No i pi?kny by? g?ówny motyw muzyczny.

Offline

 

#18 2006-05-09 16:18:19

GosiaJ
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe


Fragment, który jest najpi?kniejszy i w ksi??ce, i w filmie to moim zdaniem ten, który opisuje odnalezienie koszuli Jacka przez Ennisa (nie b?d? spoilerowa?, w jakich okoliczno?ciach, bo mo?e kto? z Was chcia?by si? jeszcze wybra? na ten film - uwaga, schodzi ju? chyba z ekranów).
(...)

Dzi?ki, Moniko. Zastanawia?am si?, czy warto kupi? t? ksi??k?, teraz ju? wiem, ?e kupi? - chocia?by dlatego, by mie? ten fragment tekstu na w?asno??.
"Kroniki portowe" Proulx te? mi si? bardzo podoba?y, tak samo jak ich ekranizacja.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#19 2006-05-09 18:37:39

monika_29_09
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Moniko a idz?e brrrrrrrr mi? tam "Tajemnica" sie nie podoba?a. Ang zrobi? duzo lepsze filmy a ten poprostu mnie nie zachwyci? wink I ciesz? si? ?e "Miasto gniewu" skosi?o mu Oskara smile

Mi?oszu,
tak jak pisa?am w innym w?tku, po wyj?ciu z kina czu?am niewiele, ale potem co? si? "zadzia?o" i spodoba? mi si? po czasie (opó?niony zap?on, czy jak?). W ka?dym razie jestem pod du?ym wra?eniem. Ale rozumiem, ?e nie na ka?dego musia? tak zadzia?a?, tolerancyjna jestem smile

pozdrawiam,
m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#20 2006-05-09 21:10:17

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Mi?e Panie, JASMINUM!!
Jazda obowi?zkowa. Piekny, ciep?y, ludzki, wzruszaj?cy. Gajosa mo?na ?yzkami je??. Prze?liczna muzyka Koniecznego, a i kaczek sporo... ("kaczka sra. Co si? dziwisz?")

Offline

 

#21 2006-05-09 21:43:47

milosz
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Mi?e Panie, JASMINUM!!
Jazda obowi?zkowa. Piekny, ciep?y, ludzki, wzruszaj?cy. Gajosa mo?na ?yzkami je??. Prze?liczna muzyka Koniecznego, a i kaczek sporo... ("kaczka sra. Co si? dziwisz?")

Kaczka wsz?dzie sra wink

Oj pi?kne i za serce chwyta, a to dziecko - ?wietne smile

(cho? cichutko powiem, ?e troch? drewniana B??cka-Kolska by?a)


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#22 2006-05-09 22:13:58

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Kazik, ?eby nie by?o: kaczka i to jak si? WYPRÓ?NIA) jest jedynie cytatem, CYTATEM z oryginalnego scenariusza! (Az oplu?am klawiature na wspomnienie sceny ze ?wi?tym Rochem)

Offline

 

#23 2006-05-09 22:19:54

Kazik
(Admin)

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Kazik, ?eby nie by?o: kaczka i to jak si? WYPRÓ?NIA) jest jedynie cytatem, CYTATEM z oryginalnego scenariusza!

Spoko, a? taki przewra?liwiony (jeszcze) nie jestem smile


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#24 2006-05-11 10:14:50

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Przypomnia? mi si? wczoraj przy gotowaniu obiadu serial "Przystanek Alaska" Uwielbia?am go kiedy? i moim zdaniem by? kopalni? pi?knych scen, przenosz?cych gdzie? w nieziemskie wymiary. Wczoraj stan??a mi przed oczami scena z restauracji Hollinga: wszyscy bohaterowie stoj? i siedz? zas?uchani w piosenk?, któr? ?piewa im zaprzyja?niony Rosjanin. Rosjanin by? artyst?, który przeprawia? si? do nich z Syberii od czasu do czasu (nikt si? temu nie dziwi?). ?piewa przepi?knie, klimatycznie, kamera przesuwa si? po zas?uchanych , szcz??liwych twarzach. ?ona Hollinga (jak ona mia?a na imi??!) g?aszcze po grzbiecie ?ani?.
Nie pami?tam, sk?d si? wzi??a ?ania, nie pami?tam, o co chodzi?o w odcinku, ale ta scena tkwi czule w mojej g?owie

Offline

 

#25 2006-05-11 12:27:54

Alison
Użytkownik

Re: Najpi?kniejsze fragmenty ksi??ek i pi?kne sceny filmowe

Przypomnia? mi si? wczoraj przy gotowaniu obiadu serial "Przystanek Alaska" Uwielbia?am go kiedy? i moim zdaniem by? kopalni? pi?knych scen, przenosz?cych gdzie? w nieziemskie wymiary.

Ach Przystanek Alaska... Kiedy? dawno temu jak si? pojawi? by?am nawet cz?onkiem Stowarzyszenia Mi?o?ników, które wtedy powsta?o. Swietny by? ten film, pomys?y na postacie, fajna muzyka i te najró?niejsze pi?kne dziwno?ci, które nikogo nie dziwi?y. Strasznie wtedy t?kni?am do takiego miejsca, gdzie tak ró?ni ludzie si? ze sob? przyja?ni? , rozumiej? i toleruj? swoje wady i zalety. Dzi? ju? wiem, ?e to raczej utopia...
Bardzo lubi?am posta? Adama, tego bosego intelektualisty z lasu. Chris o poranku ze swoimi happeningami, eh fajny serial :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB