Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-03-12 20:01:17

Kazik
(Admin)

Salonowy Savoir Vivre

--------------------------------------------------------------

Salonowy Savoir Vivre

--------------------------------------------------------------

Witamy w Salonie Jane Austen!
Kimkolwiek jeste?, jeste? tu mile widziana :-)


Zanim przy??czysz si? do naszych dyskusji prosimy aby? zapozna?a si? z kilkoma zasadami, których staramy si? tu przestrzega?. To nic specjalnego w porównaniu z ograniczeniami, jakie narzuca?a epoka Jane Austen:

1. Forum jest Salonem Jane Austen - rozmawiamy na tematy zwi?zane z jej twórczo?ci?, epok?, ekranizacjami, inspiracjami itp. W Pogaduchowni zrzucamy gorsety i oddychamy pe?n? piersi? - tam plotki, pogaw?dki, weso?e za?piewki i nieskoordynowane strumienie ?wiadomo?ci s? mile widziane, hulaj duszo i wyobra?nio!

2. Lubimy:
- dyskusje na temat,
- swobodn? wymian? pogl?dów,
- mi?? atmosfer?,
- szacunek dla innych u?ytkowników.

3. Nie lubimy:
- pisania nie na temat,
- linków, które nie dzia?aj?,
- nadu?ywania wykrzykników, du?ych liter, u?mieszków,
- d?ugich cytatów (lepiej poda? link),
- obra?ania i wy?miewania innych.

4. Rozejrzyj si? na forum zanim za?o?ysz nowy w?tek - mo?e wystarczy od?wie?y? istniej?c? rozmow??

5. Zak?adaj?c nowy w?tek postaraj si?, aby tytu? oddawa? jak najlepiej tematyk? dyskusji.

6. Klawiatura to nie g?sie pióro, zdarzy? Ci si? b??d - spokojnie, mo?esz zmieni? swój post.

7. Je?li nie wiesz, czy nie przekraczasz ustalonych granic, zastanów si?, czy takich s?ów u?y?aby Lizzie Bennet lub pan Knightley?

8. Zwracaj szczególn? uwag? na s?ownictwo którego u?ywasz. S?owo pisane ma zupe?nie inn? si?? wyrazu ni? s?owo mówione i to, co przekazujesz tonem g?osu jako ?art, na pi?mie mo?e by? niezrozumia?e albo obra?liwe.

9. Przemy?l swoj? wypowied? i przeczytaj jeszcze raz przed wys?aniem. Czy nie jest niepotrzebnie ostra? Czy potrafisz obroni? postawione w niej tezy? Czy wnosi co? nowego do dyskusji? Nie odpowiadaj zbyt po?piesznie i zbyt emocjonalnie.

10. Staraj si? nie ?ama? ogólnie przyj?tych norm post?powania oraz nie narusza? przepisów prawa (zw?aszcza prawa autorskiego).

11. Masz w?tpliwo?ci, pytania, napisz do której? z nas lub do admina - kliknij "profil" wybranej osoby (wiele z nas udost?pnia swoje adresy e-mail i komunikatory; robi?c tak dajemy znak, ?e odpowiadamy na maile i wiadomo?ci i ?e s? one mile widziane).

12. Chcesz wiedzie? wi?cej? Poczytaj:
http://www.pnj.pl/Netykieta.htm
http://www.netykieta.prv.pl/
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
http://banita.pl/reg/netykieta.html

13. ?ami?cy nasze zasady okryj? si? nies?aw? i infami?, w skrajnych przypadkach zostan? skazani na czasowe wykluczenie z towarzystwa.

14a. Admin (czyli Kazik) ma prawo:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji
- blokowa? czasowo konta u?ytkowników notorycznie ?ami?cych opisane tutaj zasady, informacja o tym pojawi si? publicznie na forum

14b. Moderatorki (na razie brak, admin czeka na zg?oszenia ch?tnych) mog?:
- przesuwa? lub usuwa? posty nie na temat
- usuwa? posty drastycznie ?ami?ce regulamin informuj?c autora o powodach takiej decyzji


Usuni?to:
15. Admin jest w?ród was rodzynkiem rodzaju m?skiego. Z rzadka anga?uje si? w dyskusje, co wynika z braku czasu i nadmiaru innych zaj??, a nie z braku zainteresowania tematyk?. Na wszelkie pytania, tak?e te nie zwi?zane z funkcjonowaniem strony lub forum, stara si? odpowiada?, ale najlepiej zg?asza? je na email: kazik@janeausten.pl. Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - okrutne, bezcelowe i niebezpieczne.

Wpisano (przez Vasco):
15. Admin na wszelkie pytania, tak?e te nie zwi?zane z funkcjonowaniem strony lub forum, stara si? odpowiada?, ale najlepiej zg?asza? je na email: admin@janeausten.pl. Wszelkie zaczepki i wycieczki osobiste s? jak podtykanie pizzy pod nos ascecie ?ywi?cemu si? rze?uch? lub ?askotanie brytyjskiego gwardzisty - okrutne, bezcelowe i niebezpieczne.

Nasza zasada: "Nie czy? drugiemu, co Tobie niemi?e".

Witamy w?ród nas i zapraszamy do dyskusji![/color]


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB