Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-02-22 19:11:14

ewelinka
Użytkownik

kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Po przeczytaniu kolejny raz ksi??ki zastanawiam si? kiedy tak naprawd? Darcy zakocha? si? w Lizzy?On sam nie umia? na to pytanie odpowiedzie?.A co Wy o tym s?dzicie? big_smile

Offline

 

#2 2006-02-22 23:09:42

Alison
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

My?l?, ?e kiedy przebywa?a w Netherfield opiekuj?c si? Jane. Zauwa?y? j? na przyj?ciu w Lucas Lodge, odmówi?a ta?ca z nim, to go zaintrygowa?o i zacz?? si? jej przygl?dac, a w Netherfield mia? okazj? pozna? jej sposób bycia, pogl?dy, wiedz? i dowcip i wtedy to wpad? po uszy ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#3 2006-02-23 08:34:30

Mag
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Zgadzam si? z Alison.Na balu w Nethrfield ju? by? ?wiadomy swojej sympatii i szuka? towarzystwa Lizzy,to zainteresowanie powsta?o w?a?nie podczas choroby Jane. S?dz?,?e mo?liwo?? porównania sposobu bycia Lizzy i Karoliny, te? by?o nie bez znaczenia
Zreszt? sama J.A. pisze po ta?cu Lizzy z Darcym, kiedy m?oda dama mu "wygarn??a" co o nim my?li,?e:
" w piersiach m?odego cz?owieka powsta?o uczucie do?? silne, ?e wybaczy? Lizzy, a gniew zwróci? ku prawdziwemu winowajcy."(pisane z pami?ci)


GG 6318358

Offline

 

#4 2006-02-24 20:19:55

Maryann
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

MUSIA? zakocha? si? ju? wtedy, kiedy Lizzy przysz?a do Netherfield opiekowa? si? Jane. Chocia? mo?e (a raczej na pewno) sam jeszcze tego nie wiedzia?. To wtedy zacz??o go irytowa? zachowanie panny Bingley i jej wysi?ki maj?ce na celu o?mieszenie El?biety. Potem by? bal, po którym chyba zda? sobie spraw? co si? ?wi?ci - i uciek? w nadziei, ?e jak nie b?dzie ogl?da? tych "pi?knych oczu", to mu przejdzie.

Offline

 

#5 2006-03-29 02:04:10

Minia
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Potem by? bal, po którym chyba zda? sobie spraw? co si? ?wi?ci - i uciek? w nadziei, ?e jak nie b?dzie ogl?da? tych "pi?knych oczu", to mu przejdzie.

Ja my?l? ?e on jednak bardziej z powodu Bingleya wyjecha? - je?li by chodzi?o tylko o niego samego, to jednak by zosta?, wierz?c, ?e jest na tyle silny ?e to zwalczy w sobie (w ko?cu by? Darcym a nie byle kim!), albo ?e ?atwo znajdzie w Elizabeth co? co mu zepsuje jej obraz i szybko go z tego zadurzenia wyleczy.


~Minia

Offline

 

#6 2006-03-29 08:30:09

Kika
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

mam takie samo odczucie, ?e Lizzy zwróci?a jego uwag? na balu w Meryton... w filmie z 1995r jest taka scena, która bardzo mi si? podoba, kiedy to Lizzy przychodzi do Nethrfield i pierwsz? osob?, któr? spotyka w ogrodzie jest Darcy... on jest zaskoczony, ?e przysz?a na piechot?, ale jednocze?nie ma tak? s?odk? mink? wyra?aj?c? fascynacj? i zauroczenie... a Lizzy... urocza i przekorna....


gg 2775021

Offline

 

#7 2006-03-29 12:53:53

Trzykrotka
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Jak my?licie - DLACZEGO si? zakocha? (wiem, wiem, ?e kocha si? nie dla czego?, tylko po prostu big_smile )? Czy pi?kne oczy to sprawi?y, czy ci?ty j?zyk? Czyli - czy sta?o si? to na przyj?ciu u Lucasów, czy w czasie pobytu Lizzy w Netherfield? Cia?o by?o pierwsze, czy dusza? wink

Offline

 

#8 2006-03-29 19:21:12

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Lizzy jako jedyna nie stara?a si? zwróci? jego uwagi ze wzgl?du na maj?tek czy pozycj?. Wi?cej: w ogóle jej nie interesowa?! Poza tym by?a przy nim naturalna, mówi?a co my?la?a, mia?a w?asne zdanie. Jak ju? napisa?a Trzykrotka: ci?ty j?zyk te? zrobi? swoje. wink Zaloty Karoliny równie? nie by?y bez winy... :twisted: jej ci?g?a nachalno?? musia?a go denerwowa?, szuka? kobiety naturalnej, któr? móg?by zdoby?, a nie ci?gle by? zdobywanym. big_smile I w ko?cu: Lizzy by?a ?adna i inteligentna. Darcy nie by?by facetem, gdyby nie zwróci? na to uwagi.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#9 2006-03-29 20:08:04

ewelinka
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Zgadzam si? ca?kowicie z tob? Jeanne.My?l?,?e je?eli Lizzy zachowywa?a by si? tak jak inne dziewcz?ta to napewno nie zwróci?a by uwagi Darcego.

Offline

 

#10 2006-03-29 20:13:13

Maryann
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Jak my?licie - DLACZEGO si? zakocha? (wiem, wiem, ?e kocha si? nie dla czego?, tylko po prostu big_smile )? Czy pi?kne oczy to sprawi?y, czy ci?ty j?zyk? Czyli - czy sta?o si? to na przyj?ciu u Lucasów, czy w czasie pobytu Lizzy w Netherfield? Cia?o by?o pierwsze, czy dusza? wink

Oddzieli?abym troch? zainteresowanie od mi?o?ci. Na pewno zainteresowa?a go, bo - jak sam powiedzia? Karolinie Bingley - wielk? przyjemno?? sprawi?y mu jej pi?kne oczy w ?adnej twarzy. Ale przecie? nie zakocha? si? tylko w tych oczach.
Masz racj?, Jeanne - zwróci? na ni? uwag?, bo zachowywa?a si? zupe?nie inaczej, ni? wszyskie znane mu dot?d panny: mówi?a szczerze co my?li, traktowa?a wszystkich tak, jak na to zas?ugiwali bez wzgl?du na ich pozycj?. No i zupe?nie nie robi? na niej wra?enia jego maj?tek i arystokratyczne pochodzenie. Przyzwyczai? si? dot?d, ?e jest obiektem podziwu i celem zabeigów wszystkich mam maj?cych córki na wydaniu. A tutaj, w tej zapad?ej dziurze raptem jaka? panna bez maj?tku mówi mu, ?e wcale nie jest chodz?cym idea?em i nawet pozwala sobie na ?arty z niego! A ?e robi?a to wszystko z wielkim wdzi?kiem i inteligencj? i by?a przy tym naturalna i uczciwa - nie mia? szans.

Offline

 

#11 2006-03-30 00:30:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Sama Jane s?owami Lizzy to potwierdza big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-03-31 14:57:40

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Sam Darcy mówi, Aine wink "Spodoba?a mi si? ?ywo?? twego umys?u." I jeszcze "Czy twoja serdeczno?? wobec Jane w Netherfield nie ?wiadczy?a o niczym?" Pokocha? j? wi?c za trosk? i mi?o?? okazywan? rodzinie. B?d?c sam dobrym bratem, z pewno?ci? szuka? tych cech u kobiet. A u Karoliny raczej si? nie doszuka?... :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#13 2006-03-31 17:08:47

GosiaJ
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

A u Karoliny raczej si? nie doszuka?... :twisted:

Och, ta Caroline Bingley! Ale jak wiele kobiet próbuje zdoby? m??czyzn? tak jak ona, oczerniaj?c inne... Jane Austen doskonale zna?a kobiety.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#14 2006-03-31 17:27:59

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Sama ni? by?a....co? nieco? wi?c wiedzie? musia?a....by?oby dziwne gdyby zna?a m??czyzn... 8O dla mnie oni s? kompletn? tajemnic? i zagadk?...
Cho? z drugiej strony o facetach te? mia?a niez?e poj?cie. lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#15 2006-04-01 18:07:28

Maryann
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

To jest "sprawa z?o?ona i posiada wiele aspektów"... "Nikomu nie daje satysfakcji pogo? za ofiar?, która nie ucieka." To prawda, a m??czyznom najwidoczniej nie tylko zarost pozosta? z czasów, gdy chodzili polowa? na mamuty. smile Ja s?dz?, ?e zainteresowa?a go jeszcze b?d?c "zno?n?"...

Zw?aszcza, ?e ju? kilka dni pó?niej, podziwia jej pi?kne oczy i wcale nie ucieka, kiedy sir William próbuje ich namówi? na taniec.

Offline

 

#16 2006-04-01 19:12:11

Maryann
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Ona nie ?a?owa?a - jeszcze. A nawet par? tygodni pó?niej mia?a do siebie pretensje, ?e zgodzi?a si? na taniec w Netherfield.
Za to kiedy obaj z Bingleyem przyszli na obiad, zazdro?ci?a ka?demu, do kogo si? odezwa?.

Offline

 

#17 2006-04-01 19:16:49

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Bo go ju? kocha?a.... lol Marzeniami i lich? nadziej? Guniu.....niczym wi?cej. Chocia? kto wie? Mo?e spotkamy jeszcze jakiego? pana Collinsa? big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#18 2006-04-01 19:20:57

Maryann
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Za pana Collinsa dzi?kuj?. Po jednym dniu sp?dzonym w jego towarzystwie chyba wyskoczy?abym przez okno.

Offline

 

#19 2006-04-01 19:32:36

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Ach Guniu wlewasz pociech? w me biedne, zbola?e serce!!! Masz ca?kowit? racj?, pami?tam t? sytuacj?. Nie tra?my wi?c nadziei... wink nie jeste?my gorsze od Lizzy czy Jane. A ju? na pewno nie brzydsze, prawda? lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#20 2006-04-01 22:09:37

Trzykrotka
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Ona nie ?a?owa?a - jeszcze. A nawet par? tygodni pó?niej mia?a do siebie pretensje, ?e zgodzi?a si? na taniec w Netherfield.
Za to kiedy obaj z Bingleyem przyszli na obiad, zazdro?ci?a ka?demu, do kogo si? odezwa?.Ach mi?o??, mi?o??... ile si? trzeba nacierpie?, ?eby potem p?awi? si? w szcz??ciu! Maryann, przytoczy?a? przepi?kne momenty z ksi??kowej Dumy! Podoba mi si? ta odmiana uczu? Lizzy i to, ?e Jane ka?e jej pocierpie? troszeczk?, odpokutowa? za m?ki, jakie zada?a Darcy'emu. Ona nie wie, czy ma jeszcze nad nim w?adz?, a sama ju? jest ca?a w jego w?adzy, o czym on z kolei nie wie. Pi?kny fragment ksi??ki, te spotkania w Longbourn przed o?wiadczynami Bingleya, te m?ki niepewno?ci, t?umione nadzieje, na granicy rozpaczy... mmmmm

Offline

 

#21 2006-04-01 22:32:15

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Masz racj? Trzykrotko.....ta scena jest chyba najromantyczniejsza. Przypomina mi te? RiR: kiedy biedna Eleonora czeka na wie?ci i z ca?? rozpacz? zakochanej kobiety stara si? opanowa? uczucia....by?o mi jej bardzo ?al podobnie jak Lizzy.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#22 2006-04-01 22:52:06

Trzykrotka
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Oj tak, Eleonora mia?a chyba jeszcze trudniej, kocha?a d?u?ej i wszyscy o tym wiedzieli... Nacierpia?a si? bardzo i te? nie mog?a si? z tego nawet zwierzy?, musia?a by? twarda i dzielna dla matki i siostry. W ?yciu wcale nie jest to mi?e, ale w sztuce wypada ?wietnie lol

Offline

 

#23 2006-04-01 22:57:43

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Mo?emy jej zazdro?ci? niez?omno?ci charakteru. Zawsze chcia?am taka by?: ch?odna, opanowana, trzymaj?ca uczucia na wodzy. Podziwiam j? bardzo za te w?a?nie cechy.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#24 2006-04-01 23:02:46

Trzykrotka
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Ja te?, zw?aszcza na tle szale?stw Marianny. Cho? Marianna by?a romatyczna i nale?a?oby jej wspó?czu?, zawsze mia?am ochot? da? jej klapsa.
Ale Jeanne, trzeba te? powiedzie?, ?e Elinor przez swoj? rezerw? o ma?o nie straci?a Edwarda. Kompletnie nie okazywa?a, ?e mu na nim zale?y. Zachowywa?a si? jak dama, ale gdyby nie wyrachowanie Lucy, mog?a sobie zosta? dumna, opanowana i - kompletnie sama.

Offline

 

#25 2006-04-02 18:44:42

Jeanne
Użytkownik

Re: kiedy Darcy tak naprawd? zakocha? sie w Lizzy?

Oczywi?cie Trzykrotko. Jest jeszcze taki ma?y plus: nikt nie wiedzia? o jej upokarzaj?cej troch? sytuacji. wink
Niemniej masz racj?. Trzeba we wszystkim zachowa? umiar....nawet w zachowywaniu umiaru... lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB