Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-10-08 01:42:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

skr?ca?em si? wprost ze ?miechu, gdy Sienkiewicz kaza? wojskom kozackim (no... nie ca?ym, ale prawie big_smile ) grywa? na teorbanach smile

a to jest nieprawid?owe? Spotka?am si? w XVII-wiecznych ?ród?ach z teorbanistami (którzy, nota bene, byli doskona?ymi szermierzami). Przyznaj?, ?e nie wiem, czy chodzi o okres wyst?powania tego instrumentu, czy o to czy Kozacy na nich grali?
Wyja?nij mi to, prosz?. Zaintrygowa?e? mnie.


P.S. Mnie zawsze skr?ca (aczkolwiek nie pedantyzm big_smile) gdy s?ysze jak kto? mówi kobza a my?li dudy. Brrrrr!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#127 2006-10-08 19:05:15

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Chodzi o Kozaków. Teorban to rozbudowana wersja lutni, z dodatkowymi strunami (nie pami?tam jak si? nazywa?y, w praktyce by?y to struny basowe, co sprawia, ?e teorban lepiej od lutni nadaje si? na instrument akompaniuj?cy -- tak?e dla partii continua w zespo?ach kameralnych). ?mieszy?o mnie wi?c przeciwstawienie polskiej szlachty, gdzie bywali ludzie graj?cy na lutni, Kozakom graj?cych na 'arcylutniach' (bo teorban to rodzaj arcylutni). Odnosi?em wra?enie, ?e dla Sienkiewicza teorban to instrument ludowy, albo 'prawie ludowy'.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#128 2006-10-08 19:16:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

a wiesz, ?e Ukrai?cy traktuj? teorban w?a?nie jako instrument ludowy?
W wakacje zreszt? by? na Rynku krakowskim ukrai?ski teorbanista. Pi?knie gra? i ?piewa?... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#129 2006-10-08 19:26:16

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Pewnie mnie obrzuc? b?otem jak powiem, ?e nie jestem w stanieprzebrn?? przez zaden tom Trylogii....ka?da ksi??ka ale nie ta..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#130 2006-10-08 19:26:23

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

To? mnie zdziwi?a :oops:

Wydaje mi si? jednak, ?e w tych czasach teorban by? za nowy na spopularyzowanie si? w?ród ludu ukrai?skiego. No i na pewno nie by? czym? wyró?niaj?cym Kozaków.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#131 2006-10-08 19:40:29

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

PS.
W?a?nie czytam, ?e o ile w Polsce teorban zacz?? zanika? w XVIII wieku, to na Ukrainie przetrwa? do wieku XIX. St?d zapewne to powi?zanie instrumentu z konkretnym krajem i powrót do ?ask jako instrumentu ludowego.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#132 2006-10-08 20:58:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

pami?tam ?e w którym? z pami?tników XVII lub XVIII-wiecznych czyta?am o "torbani?cie kosookim", który by? niezwykle szpetny, mia? twarz pe?n? blizn. Z tego co pami?tam, by? go?ot?, mistrzem szabli na wynajem big_smile, d?ugie lata sp?dzi? na Ukrainie i tam nauczono go gry na tym instrumencie. Autor (bodaj?e Duklan-Ochocki) razem z wynajemc? zastanawiali si? czy by? lepszym szermierzem, czy teorbanist?. Zapami?a?am to, bo wtedy po raz pierwszy dowiedzia?am si?, ?e istnia?o co? takiego jak teorban, a ?e dociekliwa jestem (pocz?tkowo zastanawia?am si?, czy to nie jest jaki? rodzaj broni. Z kontekstu nie wynika?o do ko?ca ?e chodzi o muzyke big_smilebig_smilebig_smilebig_smile), to i poszpera?am za teorbanem (piekny egzemplarz jest bodaj?e w Muzeum Etnograficznym w Krakowskim Kazimierzu)
Mog? znale?? t? fiszk?, jesli Ci? to interesuje.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#133 2006-10-09 07:14:22

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

To czasem chodzi?o w parze. Pami?tam posta? (cho? nazwiska zapomnia?em) hiszpa?skiego ksi?dza, z pocz?tków XVII wieku (cho? tu mog? si? myli? o kilkadziesi?t lat... dawno czyta?em), który nie do??, ?e by? bardzo kochliwy, pi?knie gra? na gitarze (akurat to by?o miejscow? specjalno?ci?), to i lubowa? si? w pojedynkach!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#134 2006-10-09 11:11:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

mo?e chodzi tutaj o koordynacj? ruchow?? A mo?e zarówno gra jak i walka
uaktywnia t? sam? pó?kul? mózgow?, przez co gra "?wiczy" mózg do walki?
Ciekawe...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#135 2006-10-09 12:13:34

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

?eby o tym rozmawia? to trzeba by przeanalizowa? wiarygodne statystyki big_smile

Zapewne masz racj? z koordynacj? ruchow?. Ale mo?e te? po prostu, przy jego trybie ?ycia, to si? uzupe?nia?o? ?piewem i gr? podbija? serca, a szpad? broni? si? przed zemst? zdradzonych m??ów?


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#136 2006-10-09 12:26:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Ale mo?e te? po prostu, przy jego trybie ?ycia, to si? uzupe?nia?o? ?piewem i gr? podbija? serca, a szpad? broni? si? przed zemst? zdradzonych m??ów?

No to ten Hiszpan, a nasz teorbanista?


P.S> Tutaj musia?ybyu by? badania kliniczne itd big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#137 2006-10-09 12:49:17

Marija
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Dyskusja jest akademicka big_smile umówcie si? na kaw?, przy d?wi?kach teorbanu rzecz jasna lol

Offline

 

#138 2006-10-25 03:24:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Troch? to potrwa?o, ale znalaz?am
Nasz teorbanista nazywa? si? Jan Zakrzewski. Oto co o nim wyczyta?am w Anegdotach i sensacjach obyczajowych wieku O?wiecenia w Polsce (dodam ca?o?? tytu?u, bo bardzo ciekawa pozycja. Polecam: Dokumenty, Wspomnienia, facecje zebra? i opracowa? Roman Kaleta; „Czytelnik” Warszawa 1958 r. str 261-262)

Jan Zakrzewski by? zawo?anym r?baczem. Umia? si? bi? z przerzutk?, to jest przerzucaj?c szabl? z prawej do lewej r?ki; zna? wszystkich najs?awniejszych r?baczy ci?cia i w pojedynku na pa?asze nie mai? sobie równego

Zachowywa? zawsze do?wiadczon? szabl?

Jan Zakrzewski napadni?tyu przez sze?ciu dworskich hetmana Branickiego ka?dego z nich obci?? i naznaczy? pot??nie

Szabla Jana Zakrzewskiego pochodzi?a od jakiego? s?awnego r?bacza z Wielkopolski (…) a Zakrzewski (…) gdy pokaza?a jak umie w?ada? szabl?, od tego r?bacza (…) w darze j? otrzyma?
- Daj? wa?ci t? szabl? (…) ju? niedowidz? i r?ka mi si? trz?sie. D?ugo ona czeka?a na tak wprawn? r?k? jak wa?ci

Ludek Starego miasta (…) zwa? go [Jana Zakrzewskiego] „Teorbanist? kresowatym” od pot??nej kresy od szabli, która mu g??bok? na prawym policzku bruzd? wyora?a.


Wiem, ?e Zakrzewskiego jeszcze spotka?am w którym? z pami?tników, ale trudniej ju? mi to odnale?? wsród kilku tysiecy fiszek...[/url]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#139 2006-10-25 07:48:48

pak4
Użytkownik

Re: Pierwszy raz z "D&U"

Bardzo dzi?kuj? za informacje!!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB