Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#776 2006-04-07 18:20:05

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Co takiego?? Gdzie to jest? big_smile

Offline

 

#777 2006-04-07 18:22:57

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Moniko! do??czam si? do Gosi


gg 2775021

Offline

 

#778 2006-04-07 18:24:31

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

http://uk.groups.yahoo.com/group/armita … fterhours/
Tylko ?e jest problem, ?eby tam wej??, musisz mie? konto w yahoo i napisa? do za?o?yciela ?eby Ci? w??czyli do tej grupy. Mo?e wy?l? Ci - i ch?tnym - zdj?cia na maila. Nie wklej? ich tutaj bo chyba by mnie Kazik st?d z hukiem wyrzuci? big_smile


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#779 2006-04-07 18:28:59

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Powiedzmy, ?e to jest jedyne zdj?cie które si? nadaje do wklejenia big_smile
Ale jest na czym oko zawiesi?, co? :oops:
http://img330.imageshack.us/img330/7571/cfbe8jh.jpg


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#780 2006-04-07 18:30:11

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Monika, pisz na maila.

Ok big_smile

Offline

 

#781 2006-04-07 18:31:29

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

http://img330.imageshack.us/img330/3139/26d02rd.jpg
http://img330.imageshack.us/img330/6840/a4e80dw.jpg
Ok, Gosiu, juz mam


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#782 2006-04-07 18:33:28

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Moniczko ... b?d? bardzo wdzi?czna....
mój mail:
malgosia3@interia.pl


gg 2775021

Offline

 

#783 2006-04-07 18:36:10

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

umar?am z wra?enia...
jest boski...


gg 2775021

Offline

 

#784 2006-04-07 18:36:18

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ok, mam tylko nadziej?, ze pe?noletnie jeste?cie, ?eby kto? mnie jeszcze nie pos?dzi? o deprawowanie m?odzie?y big_smile


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#785 2006-04-07 18:38:02

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

w moim przypadku mo?esz by? pewna ?e dawno ju? sko?czy?am osiemna?cie..... big_smile


gg 2775021

Offline

 

#786 2006-04-07 18:38:54

Caitriona
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Ten...tego...czy ja równie? mog? prosi?? Mail znajduje si? ni?ej. Dzi?ki


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#787 2006-04-07 18:42:21

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Moniko ja te? ja te?...................

Offline

 

#788 2006-04-07 18:45:19

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Maile ju? posz?y tongue


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#789 2006-04-07 18:47:36

Alison
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Dziewczyny, a gdzie ta pi?kna, czysta, IX-wieczna mi?o???
Nie rozbierajacie go prosz? Was... bo juz nic mi do wyobra?ania sobie nie zostawicie. Lito?ci!


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#790 2006-04-07 18:50:46

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A có? to by? za film? :oops:
I to w skarpetkach?

Offline

 

#791 2006-04-07 18:55:10

Kika
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Jaki go?ciu..... tongue
jednak jako Thorton prezentuje si? du?ooooooo korzystniej...
przy??czam si? do Ciebie Alison
(ale zdj?cia Rysia zachowam tak na wszelki wypadek wink )


gg 2775021

Offline

 

#792 2006-04-07 18:57:21

caroline
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Kilkaset tysi?cy postów temu pojawi?y si? linki do artyku?ów podane przez Monik?24. Spróbowa?am jeden z nich przet?umaczy?, oto efekty, wybaczcie mi nieporadno?? j?zykow? i ewentualne potkni?cia.
To jest link podany przez Monik? do oryginalnego artyku?u:
http://www.expressandstar.com/cgi-bin/a … ;num=73224

Kiedy Pan Darcy nurkowa? w stawie w DiU miliony kobiet omdlewa?o. Dziesi?? lat pó?niej Colin Firth zyska? wreszcie godnego konkurenta. To mierz?cy 185 cm aktor, Richard Armitage, który zagra? wiktoria?skiego w?a?ciciela fabryki Johna Thorntona w kostiumowym serialu BBC „North & South”.
Przemiana Richarda w Thorntona, archetypowego twardziela o z?otym sercu przyci?gn??a 7 milionów widzów i stworzy?a armi? oddanych fanek (Armitage Army).
Rozpocz??y one kampani? internetow? domagaj?c si? wydania serialu na DVD i sk?oni?y BBC do stworzenia specjalnej strony po?wi?conej serialowi, która zebra?a ju? tysi?ce wiadomo?ci.
„To niezwyk?e, ?e doprowadzi?y do wydania DVD tak szybko, najwyra?niej serial bardzo im si? podoba? i zas?u?y?y na to” mówi Richard.
Od tego czasu powsta?o kilka nowych stron po?wi?conych wdzi?kom trzydziestotrzyletniego aktora, ale on sam pozostaje skromny i uwa?a t? popularno?? za nieco szokuj?c?.
“Naprawd? nie by?em na to przygotowany. Dosta?em mnóstwo mi?ych listów i stara?em si? w miar? mo?liwo?ci na nie odpowiada?, ale w tej chwili mog? jedynie wysy?a? zdj?cia. W?a?ciwie, to ju? mi si? sko?czy?y, b?d? musia? zamówi? wi?cej!”
„By?em zaskoczony przekrojem demograficznym w?ród widzów, którzy zareagowali na serial, od nastolatków do sze??dziesi?ciolatków, spodoba? si? szerokiej publiczno?ci. To bardzo pocieszaj?ce, ?e wci?? jest zapotrzebowanie na tej jako?ci telewizj? i ?e jest ona doceniana. To wspania?e.”
A co z okre?leniem “Przemys?owy Darcy” nadanym mu przez producentów serialu.
„My?l?, ?e to ?wietny opis Thorntona, fantastycznie jest by? tak skomplementowanym. Widz? podobie?stwa w charakterach. Jednak w przeciwie?stwie do Darcy’ego, Thornton wywodzi si? z klasy robotniczej i sam zbudowa? siebie, przedsi?biorc?.”
Richard jest tak?e zadowolony z reakcji na jego wyst?p: „Jedn? z rzeczy, które mnie zaskoczy?y jest to, jak widownia wy?awia?a nawet najbardziej subtelne reakcje i zachowania.”
“Niektóre z nich by?y b??dnie interpretowane, ale nic w tym z?ego, w?a?ciwie o to w?a?nie chodzi, ka?dy dostrzega co? innego, a dla aktora to wspania?e, ?e widzowie tak reaguj?.”
“North & South” jest histori? mi?osn? osadzon? w przemys?owym, wiktoria?skim Manchesterze. Richard zdradza, ?e atmosfera na planie cz?sto by?a daleka od powagi.
„?wietnie si? bawili?my podczas pracy, mieli?my wiele zabawnych chwil, gdy wybuchali?my ?miechem, nie otwieraj?ce si? drzwi, itp. Wiem, ?e jest wiele niewykorzystanych uj??, bardzo chcia?bym je zobaczy?, ale mo?e producenci nie uwa?aj? tego za w?a?ciwe, mog?yby zepsu? nastrój.”
Po serii ról drugoplanowych w popularnych filmach, takich jak „Cold Feet”, „Between Sheets” i „Ultimata Force”, „North & South” by?o pierwsz? g?ówn? rol? Richarda i da?o pocz?tek bardziej znacz?cym wyst?pom trzydziestotrzyletniego aktora. Richard urodzi? si? w Leicestershire i ko?czy? szko?? w Coventry. Po trzyletnim kursie w presti?owej London Academy of Music and dramatic Art w Londynie dosta? pierwsz? rol?: epizod w „Star Wars: The Phantom Menace”.
Zaraz po zako?czeniu „North & South” zacz?? zdj?cia do „Malice Aforethought”, opowie?ci o lekarzu-mordercy z 1920 roku.
„Nie zdo?a?em zdoby? ksi??ki i nie widzia?em pierwszej wersji, wi?c nie jestem w stanie porówna? naszego filmu z orygina?em. To mroczny thriller, ale z elementami czarnego humoru, wnosi je Ben Miller graj?cy doktora Bickleigh.”
„Gram Billa Chatforda, mizoginistycznego drania, którego ?ona jest zwi?zana z Bickleigh’em, mój bohater stara si? pokrzy?owa? mu szyki i zdemaskowa? go. Nie mog? zdradzi? czy umieram czy nie!”
Przed „North & South”, w którym wystarczy?o, ?e rozwi?za? krawat, by wprawi? kobiece serca w dr?enie, Richard mia? kilka ryzykownych (niecenzuralnych) ról, ocieraj?cych si? o nago?? lub zawieraj?cych nago??.
Rola osobistego trenera Lee w „Cold Feet” wymaga?a idealnej sylwetki (perfect abs – idealny brzuszek wink, a odkry? jeszcze wi?cej w „Between the Sheets” (sex therapy drama, re? Kay Meller). Jak utrzymuje si? w formie, aby sprosta? tym rolom?
“Chodz? codziennie na si?owni? i biegam na bie?ni przez 20 minut. Mam taki pomys?, aby przed czterdziestk? wzi?? udzia? w londy?skim maratonie. Ci?gle to odk?adam, ale podoba mi si? pomys? treningu i d??enia do osi?gni?cia szczytu formy”
Ju? wkrótce rozpoczyna zdj?cia do nowej, wspó?czesnej wersji „Makbeta”, produkcji BBC, w której zagra MacDuffa. Zaraz potem wyst?pi w g?ównej roli w serialu ITV „Golden Hour”, opowiadaj?cym o grupie lekarzy urazówki, który pojawi si? na pocz?tku 2006 roku.

Richard dosta? 9 na 10 punktów w skali „Darcy’ego” w konkursie Radio Times, ale jego nowo powsta?a Armia fanek oceni?a go na przynajmniej 11. Jak wysoko jego wska?nik ?amania serc podskoczy gdy pojawi si? w nowym serialu o lekarzach, mo?na tylko zgadywa?.

Offline

 

#793 2006-04-07 18:58:11

Caitriona
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Jakby tu powiedzie?? Mocne niektóre te zdj?cia... :oops:
Wol? go jako Thorntona.
(ale te jeszcze zostawi? wink)


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#794 2006-04-07 19:07:06

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Dla mnie Rysio w Between the sheets i Thornton to dwie odmienne postacie big_smile John Thornton jest takim romantycznym bohaterem, którego nie ?mia?abym nawet rozbiera?, Bro? Bo?e 8O


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#795 2006-04-07 19:08:30

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

No nie przesadzajcie, wszystkiego nie pokazal wink Dzieki Moniczko smile
Swoja droga, tez go wole jako Thorntona, ale zdjecia... hm..zachowam tak na wszelki wypadek.

Caroline, wielkie dzieki za tlumaczenie big_smile

"wystarczy?o, ?e rozwi?za? krawat by wprawi? kobiece serca w dr?enie"

To chyba o mnie wink

„Jedn? z rzeczy, które mnie zaskoczy?y jest to, jak widownia wy?awia?a nawet najbardziej subtelne reakcje i zachowania.” “Niektóre z nich by?y b??dnie interpretowane, ale nic w tym z?ego, w?a?ciwie o to w?a?nie chodzi, ka?dy dostrzega co? innego, a dla aktora to wspania?e, ?e widzowie tak reaguj?.”

Ciekawe co mial na mysli big_smile Chetnie bym poczytala jak on to wszystko widzi. Taki wywiad-rzeka jak z Colinem by sie przydal.

[URL=http://imageshack.us]http://img143.imageshack.us/img143/4817/armitage28ni.jpg[/URL]

A tu link do klipow z fotosami. Polecam te na dole:
http://www.sweeney3296.info/richard-arm … ideos.html

Offline

 

#796 2006-04-07 19:09:38

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A to na zatarcie z?ego wra?enia big_smile

http://img239.imageshack.us/img239/1375/ns16bv.jpg


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

#797 2006-04-07 19:11:51

Gosia
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Tu jest boski, Moniczko. Takim go kocham big_smile

Offline

 

#798 2006-04-07 19:14:07

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

Uwielbiam czyta? te Wasze t?umaczenia- cudowne
Co ja dziewczyny bym bez Was zrobi?a ..........

Offline

 

#799 2006-04-07 19:20:05

ewa7
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

A tego Macbeta to mam , ale on tam gra bardzo epizodyczna rol?
Te? jest diaboliczny , ale inaczej taki wyg?adzony

Offline

 

#800 2006-04-07 19:25:40

Monika24
Użytkownik

Re: Napisy do "North and south"

W ?adnym innym filmie tak mnie nie zauroczy?, Gaskell stworzy?a portret wymarzonego m??czyzny. No có?, tacy w rzeczywisto?ci nie istniej?, dobrze, ?e chocia? mo?na sobie ich poogl?da? na ekranie big_smile

http://img146.imageshack.us/img146/2442/ns131us.jpg


'Ilekro? opar?em si? pokusie, by?o to pi?kne. Ilekro? pokusie uleg?em, by?o to stokro? pi?kniejsze' Heine

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB