Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-01-14 11:52:04

caroline
Użytkownik

Narnia vs. Potter

Czy nie uwa?acie, ?e przeciwstawianie "chrze?cija?skiej" Narnii "okultystycznemu" Potterowi jest bez sensu? Te dwie ksi??ki nie reprezentuj? przeciwstawnych warto?ci.
Biedny Harry pad? ofiar? w?asnego sukcesu, niestety zarabia mas? kasy a jego autorka jeszcze ?yje smile
Gdzie? tam za marketingowym sztafa?em, naklejkami, kalendarzami, plasterkami z opatrunkiem i mas? innego ?miecia, jest zawsze ksi??ka, w tym przypadku ca?kiem niez?a, moim skromnym zdaniem...

Offline

 

#2 2006-01-14 21:04:33

Admete
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Te? uwa?am, ze takie porównywanie jest bzdurne. Narnia jest na pewno seri? przeznaczon? dla m?odszych ( cho? starsi te? j? kochaj? - na przyk?ad ja :-) ) Seria o potterze jest mimo magicznej otoczki bardzo wspó?czesna - autorka ?wietnie si? wstrzeli?a w zapotrzebowanie rynku ;-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#3 2006-01-14 23:40:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Levisa zawsze z kim? porównywano.
Ostatnio dyskutowa?am na ten temat z przyjació?k?. Jej facet jest bardzo mocno wierz?cy i w zasadzie oburzy? si?, ?e ona nie tylko posz?a, ale ?mia? si? jej podoba? W?adca Pier?cieni. ?e orki, czarodzieje itp. s? wbrew naukom Chrystusa i inne duperele. Natomiast poleca? Narni? i Aslana jako symbol chrze?cija?stwa, ze jak Chrystus po?wi?ci? si? dla zbawienia innych itp.
lol
A ?e akurat na innym forum dowiedzia?am si?, ?e sam Tolkien nie tylko by? mocno wierz?cy, to jeszcze biblia (jak i inne mitologie) mocno go motywowa?a - da?am jej argument do r?ki big_smile
Maj? razem obejrze? i LOTRA i Narni? big_smile lol

Swoj? drog? zawsze uwa?a?am, ?e fanatyzm w ka?dej postaci jest chorob?. Dawniej Levisa przeciwstawiano Tolkienowi, teraz Rowling. big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2006-01-15 12:52:22

caroline
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Gandalf te? tak jakby zmartwychwsta? big_smile
Hehe, fanatyzm jest gupi.

Offline

 

#5 2006-01-15 13:54:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

No tak - zmartwychwastanie. Motyw znany jak ?wiat big_smile Zawsze i wsz?dzie aktualny big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2006-01-15 21:36:19

Kazik
(Admin)

Re: Narnia vs. Potter

O "religijno?ci" Tolkiena i chrze?cija?skich w?tkach w jego trylogii mo?na sporo przeczyta? w ksi??ce "Magiczny ?wiat W?adcy Pier?cieni" Davida Colberta. I nawet przekonywuj?co smile


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#7 2006-02-05 14:32:39

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Przyrównywano ju? Lewisa do Tolkiena, a raczej te powie?ci... Co jest bezsensu, tak samo jaka porównywanie do Pottera. Aczkolwiek mo?na zauwa?y?, i? Narnia ma wi?cej cech wspólnych z W?adc? ni? z czarodziejem. wink
A tak przy okazji... Czytali?cie ostatni? powie?? o Harrym? Co o niej s?dzicie?
Mia?am wra?enie, ?e czytam jakie? niez?e fan fiction... lol


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#8 2006-02-05 15:13:36

Georginia
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Jakby nie by?o Lewis i Tolkien byli kumplami:-)
Co si? za? tyczy ca?ej tej g?osnej sprawy...hmmmm....mam troch? mieszane uczucia.My?le,?e moda na magie,czarodziejstwo itp jest w pewnym sensie ciekawe....ale ten ca?y przemys?,bo to jest ju? przemys?,zaczyna kreowa? nie to co naleza?oby zaserwowa? m?odym ludziom.Osobi?cie wola?abym,?eby moje dziecko nie zaczytywa?o si? nami?tnie w HP...albo kupowa?o gazetke Witch.Brak nam niestety literatury dzieci?cej i m?odzie?owej która potrafi?aby nie tylko edukowa?,ale uwra?liwia? dzieci.Mam do takich kwestii do?? konserwatywne podej?cie.
My?l?,?e komercja te? jest cz??ci? ?ycia,ale trzeba do niej podchodzic tak jak do literatury popularnej której podstawow? funkcj? jest funckja ludyczna;-) ....tyle ,?e poza zabaw? i rozrywk? jest jeszcze co?:-)

Offline

 

#9 2006-02-05 18:06:42

Diana
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Mrs Darcy, napisz prosz? troch? wi?cej, co ogólnie my?lisz o "Ksi?ciu pó?krwi"; tylko, b?agam, nie ujawniaj samych zdarze?, bo ja jeszcze nie czyta?am!!


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#10 2006-02-05 19:20:25

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Dobrze, postaram si?.. lol
Pocz?tek jest wy?mienity, wr?cz zaskakuj?cy. Chodzi o rozdzia? drugi. Po niektórych postaciach nie spodziewa?am si? takiego zachowania...
Nie podoba?y mi si? mi?osne w?tki. Znaczy tylko jeden.
Zaciekawi?a mnie historia ?ycia Toma Riddley'a. Naprawd? wiele na ten temat zosta?o powiedziane oraz zosta? odkryty klucz jego nie?miertelno?ci, w tzw. horkruksach. [Nie szuka? po s?ownikach, sam t?umacz nie wie sk?d wzi??o si? to s?owo tongue]
Dumbledore udziela lekcji Harry'emu, które polegaj? na podró?ach w cudzych wspomnieniach. Tam poznajemy przesz?o?? Voldemorta. Jedna, bardzo wa?na osoba ginie i jedna równie wa?na okazuje si? by? inn?, ni? przypuszczano... przynajmniej wi?kszo?? tak przypuszcza?a.
W Hogwarcie jeden z uczniów knuje spisek i osi?ga cel. Nie do ko?ca tak, jak zamierza?, ale osi?ga. Doprowadza to do tragicznych, ko?cowych wydarze?.
No, jest te? du?o nowych, odra?aj?cych istot, zakl??... Tytu?owy Ksi??? Pó?krwi to w?a?ciciel pewnego podr?cznika, z którego Harry korzysta podczas lekcji, poniewa? ów w?a?ciciel zapisa? w nim cenne wskazówki i w ten sposob Potter staje si? najlepszy w klasie. T? osob? jest kto?, o kim czytali?my przez wszystkie tomy...
W zwi?zku z tragicznym przebiegiem wydarze?, Harry zmierza wróci? na lato po raz ostatni do wujostwa, ale nie wróci? do szko?y... Czy tak zrobi? To si? przekonamy...


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#11 2006-02-05 19:44:52

Diana
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Dzi?kuj? za napawd? umiej?tny opis najwa?niejszych w?tków. Ja na pewno si?gn? po powie??, bo troch? si? ju? uzale?ni?am od Harry'ego, ale musz? zgromadzi? nieco ?rodków finans. na zakup. big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#12 2006-02-05 19:54:23

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Ja te? jestem troszk? uzale?niona od tej serii. Po prostu ?wietnie dzia?a na moj? wyobra?ni?. W ostatnim tomie jest tyle zaskakuj?cych zwrotów akcji, ?e my?la?am, i? to FF... tongue
Moimi ulubionymi bohaterami s?: Snape i Hermiona. wink Dlatego te? ostatni tom to dla mnie nie lada rarytas. lol
Ju? si? boj? fina?u w VI, naprawd? si? boj? ... Rowling w?a?nie pokaza?a, ?e sta? j? na wszystko.. tongue


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#13 2006-02-05 19:58:11

Diana
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Znakomicie podsumowa?a? to, co i ja my?l? o H. Potterze. A? p?sowiej?, jak my?l?, co mo?e zdarzy? si? w 7 cz??ci! :oops:


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#14 2006-02-05 20:00:38

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Ja raczej nie p?sowiej?, tylko si? wierc?... nerwowo. tongue Zalezy mi, aby szczególnie ze Snapem Rowling zako?czy?a tak jak nale?y, zw?aszcza teraz... Je?li tego nie zrobi, to nie wiem... 8O


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#15 2006-02-05 21:12:59

Diana
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

O matko- wiesz, jak takie s?owa na mnie dzia?aj??Normalnie z niecierpliwo?ci nie mog? wyrobi?, zaostrzasz mój apetyt na lektur?, kochana Mrs Darcy! big_smile
Snape... te? zastanawiam si?, co z tym bohaterem... i jak Rickman to zagra! :oops:


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#16 2006-02-05 21:38:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

a ja uwazam ze w zakonczeniu jest drugie dno, nie sadzicie?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#17 2006-02-06 18:51:25

caroline
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Uwa?amy big_smile
Je?li masz na my?li to samo dno, które ja mam na my?li, to znaczy t? posta? kluczow? dla tego tomu big_smile (ci??ko si? dyskutuje, gdy nie mo?na za du?o powiedzie? big_smile )

Offline

 

#18 2006-02-06 19:11:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

i te s?owa , które mo?na zrozumie? zupe?nie inaczej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#19 2006-02-06 19:15:24

caroline
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Masz na my?li to jedno "magiczne" s?owo w ustach drugiej postaci w kluczowej scenie? smile

Offline

 

#20 2006-02-06 19:21:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Niekoniecznie. To równie?. Mam na my?li t? kluczow? posta? która za du?o wypi?a i powiedzia?a potem to co powiedzia?a

Kurcze ale zdanie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#21 2006-02-06 19:25:22

Bonduelle
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Doceniam wasz trud w niezdradzaniu przebiegu akcji :* (jeszcze nie czyta?am wink )

Offline

 

#22 2006-02-06 19:41:50

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Doceniam wasz trud w niezdradzaniu przebiegu akcji :* (jeszcze nie czyta?am wink )

Oj nie masz pojecia jak sie staram big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-02-06 20:19:29

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Heh, ja si? zastanawiam kto? to móg? by? ten, kto pozostawi? list w fa?szywym horkruksie... roll


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#24 2006-02-06 20:40:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

Echa wszyscy o tym my?l? i ka?dy ma chyba jak?? swoj? koncepcj? :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2006-02-09 18:18:16

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Narnia vs. Potter

My?l?, ?e ta osoba jednak ?yje, wbrew temu, co g?osi? list. Kto? musi Harry'emu pomóc zlokalizowa? kolejne horkrusy, bo w?tpi?, ?e by? a? tak inteligentny (no, troch? mu si? intelekt poprawi? od pierwszej cz??ci :] ), ?eby samemu je odnale??. Nie wiem te? czy zacna Hermiona co? pomo?e, skoro o owych horkruksach nikt nie wiedzia?....


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB