Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#251 2006-04-22 17:51:37

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

itp. Wielka historia i polityka jest nieco dla mnie m?cz?ca. A ju? sceny batalistyczne - ufff! Co innego w filmach, ale jak przypomn? sobi? pó? tomu "Wojny i pokoju" na temat bitwy pod Borodino, to mi si? p?aka? chce ;-)

?wietnie Ci? rozumiem. Kiedy? prze?ywa?am co? podobnego czytaj?c "Wichry wojny", a konkretnie opis bitwy o Midway.

Kiedy w podstawówce zaczytywa?am si? powie?ciami Aleksandra Dumasa, by?am ekspertem od historii Francji XVII wieku i potem czasów Wielkiej Rewolucji

A czyta?a? "Mari? Antoni?" Zweiga?

Offline

 

#252 2006-04-22 19:33:17

Jeanne
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Czyta?am wszystkie oprócz 5....
A co wy na to:
http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/id,3171 … mosc.html#


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#253 2006-04-22 19:35:28

Gosia
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?


RANKING ROMANSÓW:
1.Jane Austen Duma i uprzedzenie
2.Charlotte Bronte Jane Eyre
3.Mitchell Margaret Przemin??o z wiatrem
4.Emily Bront?? Wichrowe wzgórza
5.Daphne Du Maurier Rebeka

Czytalam wszystkie i mam wszystkie big_smile

Offline

 

#254 2006-04-22 21:21:24

GosiaJ
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?


A czyta?a? "Mari? Antoni?" Zweiga?

Czyta?am, mam nawet ksi??k? (i imi? z bierzmowania z inspiracji - Antonina ;-))


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#255 2006-04-22 22:00:04

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Wcze?niej to, co czyta?am na jej temat, nastraja?o raczej ma?o przychylnie. A tutaj... tak bardzo by?o mi jej ?al. I jaka pi?kna, chocia? nieszcz??liwa historia mi?osna!

Offline

 

#256 2006-04-22 22:07:35

milosz
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A ja chodz? sobie ko?o Irene Nemirovski
}Francuska suita" - tyle, ?e nie wiem czy warto....hm

Dzie?o odnalezione 2 lata temu w archiwum pisarki od razu spotka?o si? z du?ym zainteresowaniem. Zamiarem Irene Nemirowski by?o napisanie pi?cioksi?gu niestety w skutek tragicznej ?mierci autorki, powsta?y tylko dwie cz??ci. Powie?? by?a powa?nym kandydatem do najwy?szego francuskiego wyró?nienia literackiego Nagrody Goncourtów, którego jednak nie otrzyma?a poprzez warunek nagradzania ?yj?cych autorów.

Pierwsza cz??? ksi??ki - Czerwona burza - to obraz masowej ucieczki mieszka?ców Pary?a przera?onych pog?oskami o z zbli?aniu si? Niemców. Nies?ychanie barwny obraz, w którym wyst?puj? przedstawiciele wszystkich stanów: bogaci mieszczanie w samochodach wy?adowanych srebrem, bielizn? po?cielow?: skromni urz?dnicy maszeruj?cy pieszo obok robotniczych rodzin z niemowl?tami na r?ku: zatroskani o r?kopisy swoich ksi??ek, rozproszone oddzia?y wojska. Bohaterowie poszczególnych epizodów zcharakteryzowani z niezwyk?? celno?ci? i zwi?z?o?ci? w?a?ciw? Niemirowskiej, a ca?o?? tworzy obraz chaosu, egoizmu i wygodnictwa, niezbyt przychylny dla Francji.

W cz??ci drugiej - Dolce - poznajemy mieszka?ców ma?ego miasta, w którym stacjonuje niemiecki pu?k. Nawi?zuj? si? przyja?nie, intrygi, rodzi si? nawet prawdziwa mi?o??. M?oda Francuska, niezbyt szcz??liwa w ma??e?stwie, której m?? przebywa w niemieckiej niewoli i przystojny Niemiec, z arystokratycznej rodziny czuj? raczej poci?g ni? wrogo?ci do siebie. jednak okolicznosci musz? ich rozdzieli?, m?ody porucznik zginie w Rosji, a do Lucille najpewniej wróci niekochany m??. Ksi??k? uzupe?nia aneks z?o?onych z notatek autorki i niezwykle poruszaj?cych listów dotycz?cych wojennych losów jej i rodziny


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#257 2006-04-22 22:21:32

milosz
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

i jeszcze mi? sie przypomnia?a taka trylogia Regine Deforgesa "Niebieski rower" (nazyawana czasem francuska sag? Forsythów)
t1 - Pod koniec lata 1939 roku Isabelle i Pierre Delmas wiod? spokojne ?ycie w swoim maj?tku Montillac, po?o?onym w?ród winnic Bordeaux. Jedna z trzech córek pa?stwa Delmas, siedemnastoletnia Lea, wyró?niaj?ca si? wielk? urod?, po ojcu odziedziczy?a mi?o?? do ziemi i winnic, w?ród których wyros?a. Pierwszego wrze?nia bawi si? jeszcze na przyj?ciu u przyjació?, ale powoli w jej ?ycie wdziera si? wojna. Rodzina i przyjaciele walcz? na froncie lub w podziemiu, niektórzy kolaboruj? z Niemcami. Lea ugina si? pod ci??arem nowych obowi?zków.


t2- Wojna trwa. okupacja obejmuje ju? ca?y kraj. Coraz wyra?niej zaznacza si? podzia? na Francj? walcz?c? i Francj? kolaboruj?c?. Pary? zmienia swoje oblicze, a jedna z jego pi?knych alei - aleja Henri-Martin - staje si? symbolem martyrologii. Tortury, rozstrzeliwanie zak?adników w odwet za zamachy, kolejki po ?ywno??, brak opa?u... A Lea? Niczym wytrawna aktorka wciela si? w rol? narzucon? jej przez los.


t3- Jest rok 1944. Woja dobiega ko?ca. Nadchodzi godzina prawdy, rozlicze? i decyduj?cych zmaga? militarnych. Lea dojrza?a. Pozna?a ju? koszmar wojny, teraz odkrywa w sobie odwag? i nienawi??. Wci?? dzia?a w ruchu oporu. Niestety po utracie bliskich i gniazda rodzinnego Montillac, ona sama, przedtem pe?na optymizmu i temperamentu, popada w depresj?. A jednak nie poddaje si?. Powodowana zemst? za doznane krzywdy, udaje si? w niebezpieczn? drog? do Berlina, aby na w?asne oczy zobaczy? upadek hitlerowskich Niemiec.

i ci?gle mi sie ko?acze serial na podstawie tej powie?ci - z Letici? Cast? .
Smakowity wink


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#258 2006-04-22 22:34:17

GosiaJ
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

i jeszcze mi? sie przypomnia?a taka trylogia Regine Deforgesa "Niebieski rower" (nazyawana czasem francuska sag? Forsythów)

Czy to nie jest powie??, w której niektóre sceny z w?tku uczuciowego, szczególnie na pocz?tku, by?y jak ?ci?gni?te z "Przemin??o z wiatrem", bohater przypomina? Rhetta Butlera, a g?ówna bohaterka troch? Scarlett? Albo pomiesza?am z inn? ksi??k?.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#259 2006-04-22 22:49:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?


i ci?gle mi sie ko?acze serial na podstawie tej powie?ci - z Letici? Cast? .
Smakowity wink

To ten film, gdzie ona ci?gle je?dzi na rowerze?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#260 2006-04-23 09:18:46

Gitka
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?


RANKING ROMANSÓW:
1.Jane Austen Duma i uprzedzenie
2.Charlotte Bronte Jane Eyre
3.Mitchell Margaret Przemin??o z wiatrem
4.Emily Bront?? Wichrowe wzgórza
5.Daphne Du Maurier Rebeka

Czytalam wszystkie i mam wszystkie big_smile

To tak jak ja tongue

Niebieski rower
http://www.filmweb.pl/Niebieski,rower,% … m,id=93541

Offline

 

#261 2006-04-23 10:42:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

U mnie tylko Rebeki brak big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#262 2006-04-23 12:47:25

GosiaJ
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Wcze?niej to, co czyta?am na jej temat, nastraja?o raczej ma?o przychylnie. A tutaj... tak bardzo by?o mi jej ?al. I jaka pi?kna, chocia? nieszcz??liwa historia mi?osna!

Uwa?am, ?e Maria Antonina jest bardzo niesprawiedliwie oceniana przez historyków - mo?e raczej by?a, bo z tego, co s?ysza?am, to si? troch? zmieni?o. Zarzucano jej, ?e nie rozumia?a ludzi, by?a oddalona od ich problemów, pyszna itd. - tak jakby inni arystokraci tej epoki mieli wiele wspó?czucia dla biedoty. Zrobiono z niej wroga numer jeden, bo by?a "obca", ze znienawidzonej Austrii. A to jej m?? nie dorós? do w?adzy.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#263 2006-04-23 13:00:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

W zasadzie na temat MArii Antoniny nie mam zdania, ale stwierdzam, ?e jej wypowiedz o chlebie i g?oduj?cych Pary?aninach do najnteligentniejszych nie nale?a?a big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#264 2006-04-23 17:46:24

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

O szczególn? inteligencj? jej nie "oskar?am". Jest jednak ró?nica mi?dzy bezmy?lno?ci? a z?? wol?.
Jej od dziecka nikt nie uczy? i niczego od niej nie wymaga?. By?a najm?odsza w rodzinie i rozpuszczono j? niemi?osiernie (troch? tak, jak pani Bennet Lidi?). A potem to rozpieszczone, bezmy?lne dziecko wys?ano do Pary?a, gdzie od razu zosta?o pierwsz? dam?.
Nikt jej nie przygotowa? do roli, jak? mia?a odgrywa?, a m?? te? jej wcale nie wspiera?. On zreszt? sam nie by? zbyt szcz??liwy z bycia królem. Chyba wola?by zosta? ?lusarzem.

Offline

 

#265 2006-04-23 18:31:46

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

No i przez rekomendacj? jednej z Was wsi?k?am w ?wiat staro?ytnego Rzymu w wersji Stevena Saylora lol Dawno nie mia?am tyle przyjemno?ci z nowej, nieznanej wcze?niej ksi??ki. Mniam big_smile

A z romansów osadzonych w historii polecam gor?co ksi??ki Merkle-Riley ("Ksi?ga Ma?gorzaty", "W poszukiwaniu szmaragdowego lwa", "Czara wyroczni", "Ogród w??a", "Tajemnica Nostradamusa"). Romansik jako taki do?? przewidywalny, ale sporo realiów, nieco humoru i ?d?b?o fantastyki.
Je?li kto? ju? to poleca?, to nie bijcie wink

Offline

 

#266 2006-04-23 18:33:02

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Co do sióstr Bronte - czyta?am ostatnio now? ich biografi?, du?o mniej szczegó?ow? ni? ta Przedpe?skiej-Trzeciakowej, ale ciekaw? big_smile
Ech, to dopiero by?o rodze?stwo...

Offline

 

#267 2006-04-23 18:35:07

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A "Niebieski rower" zdecydowanie nawi?zauje do "Przemin??o z wiatrem". Czyta?am i kupi?am to jeszcze w liceum, ale jako? nie mam pokusy, ?eby do tego wróci?.

Offline

 

#268 2006-04-23 18:51:36

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

A z romansów osadzonych w historii polecam gor?co ksi??ki Merkle-Riley ("Ksi?ga Ma?gorzaty", "W poszukiwaniu szmaragdowego lwa", "Czara wyroczni", "Ogród w??a", "Tajemnica Nostradamusa"). Romansik jako taki do?? przewidywalny, ale sporo realiów, nieco humoru i ?d?b?o fantastyki.
Je?li kto? ju? to poleca?, to nie bijcie wink

Bi? nie mam zamiaru - sama mia?am zamiar poleci? te ksi??ki. Zw?aszcza "Ksi?g? Ma?gorzaty" i "W poszukiwaniu szmaragdowego lwa". Kupi?am je kiedy? czystym przypadkiem, skuszona "historycznym t?em" i skapitulowa?am po ich urokiem. Kocham tak ciep?e i optymistyczne ksi??ki. A przy tym ile ciekawych obserwacji obyczajowych.
No i brat Grzegorz i jego zasady...

Offline

 

#269 2006-04-23 19:14:56

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Tatu? brata Grzegorza te? by? niez?y lol

A skoro jeste?my przy tle historycznym, to polecam jeszcze - by? mo?e nie jako pierwsza - Tracy Chevalier "Dziewczyn? z per??". Reszta jej ksi??ek czeka dopiero na przeczytanie 8)

Offline

 

#270 2006-04-23 19:19:25

Diana
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Zacz??am "?mier? w?ród ró?" Mary Higgins Clark. Jej bohaterowie s? kropka w kropk? podobni do siebie i w ogóle nie jest to literatura najwy?szych lotów- czasem nawet wiadomo od razu, kto jest tym "z?ym", ale suspens bywa ca?kiem odpr??aj?cy, no i faktem jest, ?e czytanie ksi??ek pani HC cz?sto mnie uspokaja.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#271 2006-04-23 19:30:23

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Tatu? brata Grzegorza te? by? niez?y lol

Jak to by?o? Nadwyr??y? sobie g?ow? czytaniem zbyt wielu ksi??ek?

Offline

 

#272 2006-04-23 19:48:30

aragonte
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Tatu? brata Grzegorza te? by? niez?y lol

Jak to by?o? Nadwyr??y? sobie g?ow? czytaniem zbyt wielu ksi??ek?

Nie mog? znale?? cytatu... ale chyba tak lol
Uwielbiam ko?cówk? "Ksi?gi Ma?gorzaty" i jej "ratowanie" przez tatusia z gromad? rycerzy :twisted:

Offline

 

#273 2006-04-23 20:33:17

GosiaJ
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

O szczególn? inteligencj? jej nie "oskar?am". Jest jednak ró?nica mi?dzy bezmy?lno?ci? a z?? wol?.
Jej od dziecka nikt nie uczy? i niczego od niej nie wymaga?. By?a najm?odsza w rodzinie i rozpuszczono j? niemi?osiernie (troch? tak, jak pani Bennet Lidi?). A potem to rozpieszczone, bezmy?lne dziecko wys?ano do Pary?a, gdzie od razu zosta?o pierwsz? dam?.
Nikt jej nie przygotowa? do roli, jak? mia?a odgrywa?, a m?? te? jej wcale nie wspiera?. On zreszt? sam nie by? zbyt szcz??liwy z bycia królem. Chyba wola?by zosta? ?lusarzem.

Podpisuj? si? pod wszystkim, co powiedzia?a?. Maria Antonina nie by?a zbyt m?dra, podobno z pisaniem mia?a okropne problemy. mia?a kilka lat, kiedy j? zar?czono z Delfinem. Nikt nigdy nie przygotowa? j? do bycia w?adczyni? jednego z najwa?niejszych pa?stw w Europie. Nie wymagano od niej, by pe?ni?a jakie? obowi?zki, by?a odpowiedzialna itp. Prowadzi?a ?ycie bardzo puste, wype?nione g?ównie rozrywkami. Ale w ko?cu doros?a do swej roli - w chwili ?mierci, wed?ug relacji ?wiadków, okaza?a sw? wielko??, co musieli jej przyzna? nawet wrogowie.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#274 2006-04-23 21:37:51

Maryann
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Tatu? brata Grzegorza te? by? niez?y lol

Jak to by?o? Nadwyr??y? sobie g?ow? czytaniem zbyt wielu ksi??ek?

Nie mog? znale?? cytatu... ale chyba tak lol
Uwielbiam ko?cówk? "Ksi?gi Ma?gorzaty" i jej "ratowanie" przez tatusia z gromad? rycerzy :twisted:

I rozterki brata Grzegorza, który tylko dlatego zgodzi? si? na tak uw?aczaj?c? prac? (spisywanie wspomnie? kobiety!), bo w kontemplacji M?ki Pa?skiej przeszkadza?y mu wizje baranich kotletów...

Offline

 

#275 2006-04-23 21:44:52

Admete
Użytkownik

Re: Co teraz czytacie?

Ja sobie teraz ze smakiem czytam pierwszy tom trylogii Davida Eddingsa "Dzieje Elenium". Lubi? sagi fantasy,a ta jest na dodatek dobrze napisana :-) Rycerza Zakonu Pandionu Sparhawk jest anprawd? ciekawa postaci? :-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB