Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-03-20 18:25:59

Diana
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

No, to prawda. Pan Micha? zyskuje szybko sympati? czytelników (lub widzów- Tadeusz ?omnicki). To moja ulubiona posta? z Trylogii.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#102 2006-03-20 19:04:48

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Hmm! Bohun - je?li w skórze Domagarowa móg?by by?, ale dla Helen? zdecydowanie wol? ze Skrzetuskim. Mimo wszystko jednak z sienkiewiczowskich typów zdecydowanie wol? Kmicica... Oczywi?cie podpisuj? si? pod Faramirem i Eowyn, Darcym i Elizabeth. Dopisuj? zamiast Heatklifa Hana Solo i Lej? - zdecydowanie nale?? do zwolenniczek zako?cze? "...i ?yli d?ugo i szcz??liwie..."

Ja ostatecznie te?, dlatego Darcy i Elizabeth :-)
A co do bohaterów sienkiewiczowskich, to Kmicica te? uwielbiam - to taka "ulepszona wersja" Bohuna, zdrajca, siej?cy zam?t, ale si? w ko?cu nawraca... Ale jak obaj kochaj?! Kmicic w ko?cu dostaje nagrod? "J?dru?, ran twoich...", ale mroczny Bohun odbudowuj?cy Roz?ogi, na którego twarzy ju? nigdy nie zago?ci? u?miech... Wspania?a posta?!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#103 2006-03-20 19:09:31

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Nie ma jak Bohun, szczególnie w skórze Domagarowa wink
Co ty mnie uczyni?a, ne znaju, ale to znaju, ?e je?li ja tobie nieszcz??cie, to i ty mnie nieszcz??cie. ?eby ja ciebie nie pokocha?, by?by ja wolny jak wiatr w polu i na sercu swobodny, i na duszy swobodny (...) ale przez ciebie ja rozum straci?. Ty by mnie, gdzie chcia?a, zawiod?a - ja by ci krew odda?, dusz? by odda?. (...) Oj, ci??ko, oj, ci??ko! ?al sercu mojemu. Ni z tob? ?y?, ni bez ciebie, ni z dala, ni z bliska - ni na górze, ni na dolinie - ho?ubko ty moja, serde?ko ty moje! - uwielbiam ten rozdzia?

Tak, tak, tak, porywaj?cy fragment, jeden z najbardziej nami?tnych w polskiej literaturze. I ju? zawsze b?d? mie? przed oczyma Domogarowa - szale?czo zakochanego, miotaj?cego si? mi?dzy mi?o?ci?, po??daniem, szacunkiem, pragnieniem odwzajemnienia uczucia...
A niektórzy twierdz?, ?e Sienkiewicz nie potrafi? pisa?!


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#104 2006-03-20 19:11:31

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Nie ma jak Bohun big_smile
Jest to jeden z lepszych, moim zdaniem, fragmentów powie?ci wink
Sama równie? nabra?am takiej ochoty na powtórk? z Trylogii, ?e ju? wyci?gn??am kni?ki i teraz czekaj? na stoliczku, ?eby si? za nie zabra?.

Ja czyta?am "Potop" latem ubieg?ego roku, a do "Ogniem i mieczem" co roku wracam - dla przyjemno?ci, ale tez dlatego, ?e omawiam z dzie?mi w szkole i próbuj? ich literatur? zarazi? :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#105 2006-03-20 19:12:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

to taka "ulepszona wersja" Bohuna, zdrajca, siej?cy zam?t, ale si? w ko?cu nawraca...!

A ja jako? nigdy specjalnie nie dostrzega?am rózni? pomi?dzy zachowaniem przed i po "nawróceniu". Robi? dok?adnie to samo. Zmieni?a mu si? tylko opcja polityczna. W dodatku w afekcie. To to by?o to "nawrócenie"?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#106 2006-03-20 19:14:07

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Bohun zawsze wygrywa. Co dziwne, w podobnym rankingu Azja-Micha?, wygrywa Wo?odyjowski. Mo?e dlatego, ?e nie jest taki spi?owy i idealny jak Skrzetuski?

Mnie by?oby si? trudno zdecydowa?, bo jednak pan Skrzetuski w wykonaniu ?ebrowskiego te? wspania?y - tylko rola mniej efektowna do zagrania. A co do zestawu Wo?odyjowski - Azja, s?dz?, ?e Azja jest ju? zbyt dziki i okrutny, ?eby my?le? o nim jak o wspania?ym, kochaj?cym m??czy?nie.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#107 2006-03-20 19:16:10

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


A ja jako? nigdy specjalnie nie dostrzega?am rózni? pomi?dzy zachowaniem przed i po "nawróceniu". Robi? dok?adnie to samo. Zmieni?a mu si? tylko opcja polityczna. W dodatku w afekcie. To to by?o to "nawrócenie"?

W afekcie czy nie, ale jest po dobrej stronie, wi?c si? mu wybacza :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#108 2006-03-20 19:18:15

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

W afekcie czy nie, ale jest po dobrej stronie, wi?c si? mu wybacza :-)

Bior?c pod uwag? histori? - to nie jestem taka pewna, czy nawróci? si? na "dobr? stron?", ale to ju? d?u?sza dyskusja. big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#109 2006-03-20 19:20:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

s?dz?, ?e Azja jest ju? zbyt dziki i okrutny, ?eby my?le? o nim jak o wspania?ym, kochaj?cym m??czy?nie.

Ale przecie? jego dziko?? i okrucie?stwo tak naprawde nie rózni?y si? od dziko?ci i okrucie?stwa Bohuna. To, ?e wi?cej po?wi?cono miejsca na szczegó?owe opisy nie znaczy ?e "zjawisko" jest wi?ksze, czy inensywniejsze big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#110 2006-03-20 20:02:16

Maryann
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Nie ma jak Bohun, szczególnie w skórze Domagarowa wink

Gdyby? jeszcze nie kazali mu mówi? tak? czyst?, literack? polszczyzn?... Kozak mówi?cy zupe?nie bez akcentu - przyznam, ?e mi to przeszkadza za ka?dym razem, gdy ogl?dam "OiM".
Po co by? ten dubbing? Nie mo?na by?o rozwi?za? tego tak samo, jak w przypadku postaci Chmielnickiego?

Offline

 

#111 2006-03-20 21:39:04

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Bior?c pod uwag? histori? - to nie jestem taka pewna, czy nawróci? si? na "dobr? stron?", ale to ju? d?u?sza dyskusja. big_smile

A konkretnie jakie masz zarzuty? :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#112 2006-03-20 21:43:00

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

To o czym my?la? Radziwi?? wcale nie by?o takie g?upie. A tak? Szybki upadek, brak znaczenia i w?adzy króla, który ma zwi?zane r?ce, rz?dy szlachty, oligarchii i rodzin. Co bezpo?rednio przyczyni?o si? do upadku Rzeczpospolitej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#113 2006-03-20 21:43:05

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Ale przecie? jego dziko?? i okrucie?stwo tak naprawde nie rózni?y si? od dziko?ci i okrucie?stwa Bohuna. To, ?e wi?cej po?wi?cono miejsca na szczegó?owe opisy nie znaczy ?e "zjawisko" jest wi?ksze, czy inensywniejsze big_smile

Ale pewnie chodzi w?a?nie o to, ?e okrucie?stwo Azji zosta?o opisane, np. to, jak traktowa? Zosi? (Ew??) potem, kiedy Ba?ka uciek?a... Bohun zosta? opisany przede wszystkim jako romantyczny, szale?czo zakochany
m??czyzna, przy tym nieludzko odwa?ny - do ko?ca pami?ta si? go w?a?nie takiego, narrator "nie odbr?zawia mitu", jak to si? dzieje w drugiej cz??ci "Pana Wo?odyjowskiego" z Azj?.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#114 2006-03-20 21:47:08

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

To o czym my?la? Radziwi?? wcale nie by?o takie g?upie. A tak? Szybki upadek, brak znaczenia i w?adzy króla, który ma zwi?zane r?ce, rz?dy szlachty, oligarchii i rodzin. Co bezpo?rednio przyczyni?o si? do upadku Rzeczpospolitej.

No tak, ale wtedy nie by?oby "pokrzepienia serc" itd. :-) A naukowcy jak obecnie oceniaj? Radziwi??a? Jan Kazimierz zosta? przedstawiony przez Sienkiewicza w sposób nadzwyczaj idealistyczny, Radziwi?? do?? jednostronnie jako zdrajca, który wszystko zrobi dla prywatnych korzy?ci...


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#115 2006-03-20 21:50:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

I jakby nie spojrze? Sienkiewicz mia? swoje szablony postaci:
Helena-Ole?ka-Krzysia
Bohun-Kmicic-Azja
Skrzetuski-Kettling

Jedynie Zag?oba, Wo?odyjowski i Ba?ka zachowali jak?? oryginalno??. Reszta to w zasadzie spi?owe i doskona?e kalki.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#116 2006-03-20 21:52:08

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Maryann napisał:


Po co by? ten dubbing? Nie mo?na by?o rozwi?za? tego tak samo, jak w przypadku postaci Chmielnickiego?

Ja po jakim? czasie przyzwyczai?am si? do dubbingu, ale te? s?dz?, ?e mo?na by?o zostawi? Domogarowa z akcentem - tym bardziej, ?e ma dobry g?os.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#117 2006-03-20 21:53:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

A naukowcy jak obecnie oceniaj? Radziwi??a?

No w?asnie ju? nie a? tak bardzo negatywnie. Czyny czynami, ale liczy si? równie? i cel. A celem Radziwi??a by?o uzdrowienie monarchii, zaniechanie chaosu, przywrócenie (na ile mo?liwe i jakimi si? da metodami) pot?gi pa?stwa.
Ale tak naporawd? w historii niedopuszczaln? rzecz? jest gdybanie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#118 2006-03-20 21:55:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

te? s?dz?, ?e mo?na by?o zostawi? Domogarowa z akcentem - tym bardziej, ?e ma dobry g?os.

Rewelacyjny. No i w zasadzie potrafi si? prawie ca?kowicie pozby? akcentu, lekko jedynie zaci?gaj?c. Urocze.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#119 2006-03-20 22:31:20

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

I jakby nie spojrze? Sienkiewicz mia? swoje szablony postaci:
Helena-Ole?ka-Krzysia
Bohun-Kmicic-Azja
Skrzetuski-Kettling
Jedynie Zag?oba, Wo?odyjowski i Ba?ka zachowali jak?? oryginalno??. Reszta to w zasadzie spi?owe i doskona?e kalki.

On w ogóle mia? same szablony: pojedynek, porwanie, trójk?t uczuciowy itd. Co nie zmienia faktu, ?e i tak si? to ?wietnie czyta :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#120 2006-03-20 22:32:59

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Rewelacyjny. No i w zasadzie potrafi si? prawie ca?kowicie pozby? akcentu, lekko jedynie zaci?gaj?c. Urocze.

Teraz tak, ale za czasów krecenia OiM nie by?o tak rózowo. W ko?cu min??o sporo lat, a Saszka w tym i owym zagra? po polsku to sie i oslucha?... Nie da sie ukry?, ?e Hoffman przywióz? go jak krasawic? spod Kremla, a po nakr?ceniu filmu d?ugo jeszcze w wywiadach mow? To?stoja (a moze Czechowa) zasuwa?..

Offline

 

#121 2006-03-20 22:33:48

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Rewelacyjny. No i w zasadzie potrafi si? prawie ca?kowicie pozby? akcentu, lekko jedynie zaci?gaj?c. Urocze.

On w ogóle jest uroczy :-) Pochwal? si?, a co? Mia?am z nim okazj? rozmawia? na chwil? po przedstawieniu - by? bardzo mi?y :-) No i przyda?a si? na co? nauka rosyjskiego (który to zreszt? j?zyk bardzo lubi?).


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#122 2006-03-20 22:39:20

Caitriona
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

On w ogóle jest uroczy :-) Pochwal? si?, a co? Mia?am z nim okazj? rozmawia? na chwil? po przedstawieniu - by? bardzo mi?y

No prosz?, jak fajnie! big_smile Mówisz, ?e jest uroczy, a czy tak samo dobrze wygl?da? wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#123 2006-03-20 22:40:42

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Przyj??o sie krzywi? nos na Sienkiewicza, ale on by? naprawd? niezwyk?ym pisarzem. Aine ma racj?, operowa? kalkami, powiela? schematy, tworzy? literatur? dla mas (dzi? na pewno by?by wzi?tym scenarzyst?), ale JAK on pisa?! S?owa p?yn? lekko i pi?knie, postaci s? krwiste i wyraziste, w ognistym chor??ym orsza?skim mo?na si? zakocha? bez wysi?ku i p?aka? nad Bohunem i ?mia? si? z "mów mi wuju". Jak on operuje s?owem! Niektórzy tak maj?, jakby samo im przychodzi?o.
P.S. Te? wyci?gam moje OiM z pó?ki.

Offline

 

#124 2006-03-20 22:42:53

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Powiedzcie szczerze, czy te szablony przeszkadzaja wam w czymkolwiek? Pomy?lcie jaki ?eb trzeba mie?, by sie w raz obmy?lonych schematach porusza? z takim wdziekiem i lekko?ci? jak czyni? to Sienkiewicz, zeby czytacz czyta? i czyta? i wiedzia? co b?dzie dalej, a jednak z wypiekami na twarzy ?l?cza? nad ksi??k? do ranka i po sko?czeniu historii mia? ochot? zaczyna? od nowa. Ja przesz?am w swoim ?yciu taki okres, ze ko?czy?am Pana Wo?odyjowskiego i zaczyna?am OiM. Teraz nie ma roku bez powtórki z rozrywki i cho? znam niektóre dialogi na pamie? zawsze znajd? co?, co mnie zaskoczy.

Offline

 

#125 2006-03-20 22:43:36

Caitriona
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Tak, tak, tak, porywaj?cy fragment, jeden z najbardziej nami?tnych w polskiej literaturze. I ju? zawsze b?d? mie? przed oczyma Domogarowa - szale?czo zakochanego, miotaj?cego si? mi?dzy mi?o?ci?, po??daniem, szacunkiem, pragnieniem odwzajemnienia uczucia...
A niektórzy twierdz?, ?e Sienkiewicz nie potrafi? pisa?!

Ja tak nie twierdz?! I nie rozumiem jak mo?na "m?czy?" Trylogi?... (a spotka?am takich).
Faktycznie - jest to mój chyba ulubiony fragment i powie?ci i ekranizacji. Scena z Domagarowem zapad?a mi w pami?? najbardziej ze wszystkich - by? ?wietny big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB