Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-10-24 23:46:37

Kazik
(Admin)

Apropos Netykiety

Polecam poni?sze linki, tam mo?na (warto / trzeba) zapozna? si? z netykiet?, czyli zasadami dobrego wychowania przy korzystaniu z Sieci:

- http://www.pnj.pl/Netykieta.htm
- http://www.netykieta.prv.pl/
- http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
- http://banita.pl/reg/netykieta.html

Ka?da spo?eczno?? w internecie rz?dzi si? swoimi prawami, na grupach dyskusyjnych i forach przyj?te s? pewne ogólne zasady i nale?y si? do nich stosowa?. Dla leniwych kilka cytatów:

"· nie pisz bez potrzeby du?ymi literami, gdy? oznaczaj? one raczej krzyk i nie nadu?ywaj tego"

"· pisz rzeczowo i konkretnie, tak a?eby ka?dy Ci? zrozumia?"

"· pami?taj zawsze, ?e nie jeste? sam jeden na ?wiecie i ?e nie jeste? najwa?niejszy"

"Staraj si? pisa? na temat. Wi?kszo?? osób bior?cych udzia? w dyskusjach w obr?bie danej grupy oczekuje listów zwi?zanych w?a?nie z jej tematyk?. Przed wej?ciem do grupy dyskusyjnej spójrz na 1-liniowy opis, jaki posiada ka?da grupa."

"Mimo ?e nie istnieje ?adna centralna zwierzchno?? pilnujaca przestrzegania zasad netykiety, za ich ?amanie gro?? ró?norakie konsekwencje, poczynaj?c od reprymendy przes?anej listem prywatnym, poprzez publiczne napi?tnowanie, a sko?czywszy na bardziej drastycznych posuni?ciach takich jak kasowanie listów, skre?lenie z listy subskrybentów, lub powiadomienie Twojego administratora"

I pami?tajcie - forum dyskusyjne to nie rozmowa na GG. Wasze s?owa trafiaj? do wielu osób, a jak mówi stare polskie przys?owie: "s?owo wylatuje z ust wróblem, a powraca wo?em".

(taki post umie?ci?em w jednym z w?tków tematycznych, dla czytelno?ci i wi?kszego efektu zamieszczam go tak?e tutaj jako oddzielny w?tek)


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#2 2005-10-25 18:36:22

caroline
Użytkownik

Re: Apropos Netykiety

Dzi?ki Kazik, interesuj?ca lekturka i bardzo pouczaj?ca smile
Od siebie mog? doda? tylko pro?b?, by nowi u?ytkownicy unikali wybierania nicków podobnych do ju? istniej?cych.

A tak w ogóle to ?wietnie, ?e jest nas coraz wi?cej!

Offline

 

#3 2005-10-25 21:22:48

Kazik
(Admin)

Re: Apropos Netykiety

Mam pro?b? do wszystkich, aby nadsy?ali swoje uwagi co do proponowanych zasad korzystania ze strony, zw?aszcza z forum. W przysz?o?ci mogliby?my zrobi? z tego nasz ma?y "kodeks honorowy" (regulamin to brzydkie s?owo i ?le si? kojarzy wink ).

Oprócz tego czekam tak?e na propozycje do przysz?ego dzia?u FAQ - Cz?sto Zadawane Pytania. Przysy?ajcie pytania z odpowiedziami, dzi?ki temu mo?na b?dzie unikn?? cz?stego wa?kowania na forum tych samych tematów.
Np.:
P: Ile powie?ci (uko?czonych) napisa?a Jane Austen?
O: Sze??: "Duma i uprzedzenie", "Rozwa?na i romantyczna", "Emma", Mansfield Park", "Perswazje" i "Opactwo Northanger"

Mo?ecie nadsy?a? cz??ciowe odpowiedzi, a potem b?dziemy je wspólnymi si?ami uzupe?nia?.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB