Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-10-24 15:31:34

Joanna
Użytkownik

Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Chcia?abym dowiedzie? si? czego? o nowej ekranizacji P&P. Czy jest to mo?liwe, aby mo?na by?o zast?pi? Colina Firtha!!!!

Offline

 

#2 2005-10-24 17:43:18

agnes_13
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Pogreb" kochana. Pe?no linków poda?y?my.

Oczywi?cie BOSKIEGO COLINA nie zastapi nikt :oops: , ale....
Widzia?am fragmenty i nowy Pan Darcy JEST ELEKRTRYZUJ?CY..... No i oczywi?cie ma niesamowity G?OS.... wink


Agnes

Offline

 

#3 2005-10-24 21:02:08

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

JA FILM JU? OBEJRZA?AM NO, I DLA MNIE TO TYLKO TEN G?OS JEST OK (CHO? I TAK WOL? G?OS COLINA). NIESTETY CO DO RESZTY OCENIAM "IN MINUS".
I CHOCIA? B?DZIE ( I JEST ) TO PEWNIE MONOTONNE, ALE DLA MNIE DALEJ FIRTH POZOSTAJE NIEDO?CIGNIONYM WZOREM PANA DARCEGO :oops:

Offline

 

#4 2005-10-24 21:38:27

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Zaczn? od etykiety - Angelix czy Twoja klawiatura si? zepsu?a? O ile mi wiadomu jest ogólnie przyj?te w Sieci, ?e u?ywanie Caps Locka w taki sposób jak Ty to robisz, oznacza krzyk. Tak wi?c nieustannie krzyczysz w swoich wypowiedziach na tym forum. To w kwestii formalnej :-)
A je?li chodzi o meritum tej dyskusji, to jestem dobrej my?li. Pan MM aktorem jest dobrym, widzia?am du?o materia?ów z nowej D&U i obdarzam twórców tego filmu kredytem zaufania. Mam zamiar nie porównywa? serialu z nowym filmem, bo jednak produkcja kinowa i produkcja telewizyjna rz?dz? si? innymi prawami. Colin Firth jest jako pan Darcy przystojny, ale Macfadyen te? mi si? podoba. Ma w sobie wra?liwo??, która moim zdaniem w panu D istnieje :-) Czuj?, ?e wywi??e si? tu w styczniu ciekawa dyskusja.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#5 2005-10-24 22:51:46

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Nie chc? by? niegrzeczna, ale nigdzie o takowej etykiecie w sieci nie s?ysza?am, zawsze tak pisa?am i nikomu to nie przeszkadzao. Uwa?am, ?e
nale?y si? skupi? na meritum tematu, jak to nazwa?a?, a nie czy pisz? ma?? czy du?? liter?.
A je?li chodzi o du?? liter? ? w tym tekscie, to mam rzeczywi?cie problem z klawiatur? i tego nie zmieni?, przynajmniej na razie, ale nie omieszkam si? dostosowa? do Twoich jak?e cennych wskazówek dotycz?cych etykiety.(Jak widzisz pisz? ju? POPRAWNIE)
Reszty wypowiedzi co do gry aktorskiej pana MM nie zmieni?.
W moim oczywi?cie subiektywnym odczuciu gra gorzej , i to by by?o na tyle. :!:

Offline

 

#6 2005-10-24 23:39:03

Kazik
(Admin)

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Potwierdzam i popieram to, co Admete napisa?a o etykiecie sieciowej.

Polecam poni?sze linki, tam mo?na (warto / trzeba) zapozna? si? z netykiet?, czyli zasadami dobrego wychowania przy korzystaniu z Sieci:

- http://www.pnj.pl/Netykieta.htm
- http://www.netykieta.prv.pl/
- http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
- http://banita.pl/reg/netykieta.html


Ka?da spo?eczno?c w internecie rz?dzi si? swoimi prawami, na grupach dyskusyjnych i forach przyj?te s? pewne ogólne zasady i nale?y si? do nich stosowa?. Dla leniwych kilka cytatów:

"· nie pisz bez potrzeby du?ymi literami, gdy? oznaczaj? one raczej krzyk i nie nadu?ywaj tego"

"· pisz rzeczowo i konkretnie, tak a?eby ka?dy Ci? zrozumia?"

"· pami?taj zawsze, ?e nie jeste? sam jeden na ?wiecie i ?e nie jeste? najwa?niejszy"

"Staraj si? pisa? na temat. Wi?kszo?? osób bior?cych udzia? w dyskusjach w obr?bie danej grupy oczekuje listów zwi?zanych w?a?nie z jej tematyk?. Przed wej?ciem do grupy dyskusyjnej spójrz na 1-liniowy opis, jaki posiada ka?da grupa."

"Mimo ?e nie istnieje ?adna centralna zwierzchno?? pilnujaca przestrzegania zasad netykiety, za ich ?amanie gro?? ró?norakie konsekwencje, poczynaj?c od reprymendy przes?anej listem prywatnym, poprzez publiczne napi?tnowanie, a sko?czywszy na bardziej drastycznych posuni?ciach takich jak kasowanie listów, skre?lenie z listy subskrybentów, lub powiadomienie Twojego administratora"

I pami?tajcie - forum dyskusyjne to nie rozmowa na GG. Wasze s?owa trafiaj? do wielu osób, a jak mówi stare polskie przys?owie: "s?owo wylatuje z ust wróblem, a powraca wo?em".


Przepraszam za off-topic, ale my?l? ?e trzeba by?o.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#7 2005-10-25 08:39:21

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

OK!OK! Dwóch na jednego.Obiecuj? popraw?.

Offline

 

#8 2005-10-25 11:16:54

agnes_13
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

A tak wracaj?c do meritum : GDZIE??? 8O

Gdzie widzia?a? ten film?? W niejednej dyskusji obieca?y?my sobie ?e damy cynk w tej sprawie która niejednej z nas sp?dza sen z powiek lol lol lol lol lol lol

My te? bysmy chcia?y :oops:


Agnes

Offline

 

#9 2005-10-25 11:46:27

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Jestem w posiadaniu divixa. Kiepska kopia. Nagrana w kinie. Mog? udost?pni? - o ile kto? zechce. Wiem,?e wiele osób woli poczeka? i obejrze? w kinie. Mo?e to i racja.
Ale jakby co - (to odst?pi? - za koszt wysy?ki)

Offline

 

#10 2005-10-25 21:50:41

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Na razie jeszcze poczekam. Gdyby divix by? dobrej jako?ci, to pewnie bym nie wytrzyma?a. Nie wiem jednak, co b?dzie dalej. Doczeka?am kinowej premiery wszystkich cz??ci W?adcy pier?cieni, mimo ?e za pierwszym razem by?o to zadanie prawie ponad moje si?y ;-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#11 2005-10-26 13:13:50

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Nie ma to jak "Gnij?ca panna m?oda" BRRRRRRRR..
kto taki tytu? wymy?li?
Mo?na obejrze? i owszem sad 8O we wszystkich multikinach w Polsce
PORA?KA :!: :!: :!:

Offline

 

#12 2005-10-26 14:49:33

agnes_13
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

No có? .... Ja jestem zdesperowana.... roll

Do Angelix :
W moim profilu jest email. Napisz , a ja podam Ci swój adres. big_smile


Agnes

Offline

 

#13 2005-10-26 19:35:58

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Wiem, ?e to nie na temat, ale musze wspomnie? o "Gnij?cej pannie m?odej". Po angielsku to "Corpse Bride" - po polsku tytu? faktycznie makabryczny, ale sam film ( animowany ) zapowiada si? ciekawie. Nie ka?demu si? spodoba, ale je?li kto? lubi czarny humor spod znaku Tima Burtona ( Edrward No?ycor?ki, Je?dziec bez g?owy ), to b?dzie zachwycony. Film ma genialny dubbing angielski 9 oby go tylko nie zmienili na polski ) - w obsadzie Helena Bohnam - Carter, Johnny Depp, Emily Watson, Christoper Lee. W stylistyce ta produkcja nawi?zuje do wcze?niejszego filmu Burtona "Nightmare before Christmas" czyli do "Miasteczka Halloween". Ca?kiem du?o ludzi lubi takie filmy. To na swoj sposób film noszowy - tak jak filmy wed?ug prozy Austen smile Ka?dy z nas ma swoje fiksacje ;-D Akurat na "Corpse Bride" si? wybior? z ch?cia i obejrza?abym "Wiernego ogrodnika" - ma bardzo dobre recenzje.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#14 2005-10-26 19:38:22

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Powy?ej mia?o by? "niszowy" ;-D Tak to jest jak si? wcze?niej nie zaznaczy "podgl?du" ;-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#15 2005-10-26 20:49:28

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Nie wiem, ale chyba ju? zupe?nie podpad?am Admete roll lol

Wiem i znam ludzi, którzy uwielbiaj? takie filmy i pewnie s? w tzw. "wi?kszo?ci ", a my ogl?daj?cy adaptacje Austen jeste?my w "mniejszo?ci" i dlatego b?dziemy czeka? cztery miesi?ce na premier? " Dumy ....

Ja za " No?ycor?kim" nie przepadam i nie ogl?dam tego typu filmów.
Wprawdzie próbowa?am obejrze? "Je?dzca bez g?owy" niestety zasn??am w po?owie (nie wiem czy to z powdu pó?nej pory nadawania - czy raczej z innego bardziej przyziemnego powodu - ?e mnie takie filmy "nie kr?c?" sad

Offline

 

#16 2005-10-26 21:43:33

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Dlaczego podpad?a?? ;-) Moja najbli?sza przyjació?ka patrzy?a na mnie w ostatni? sobot? dziwnie, bo si? zwiastunem "Corpse Bride" zachwyca?am, ona zawsze przed obejrzeniem filmu pyta, czy historia si? dobrze ko?czy, bo inaczej nie ogl?da ;-) - nie wszyscy maj? podobne gusta. Ja lubi? du?o róznych gatunków filmowych - w zasadzie nie lubi? tylko filmów g?upich ;-D Mog? ogl?da? prawie wszystko pod warunkiem, ?e jest dobrze zrobione. W "Corpse Bride" jest genialna muzyka ( piosenki ), bo to tak?e film muzyczny. Tu s? cztery utwory - ?wietne jest Tears to shed. "I know I'm dead, but I still have same tears to shed." :-) Wedding song te? jest ciekawa.
http://www.warnerbrosrecords.com/corpsebride/
Dodam jeszcze, ?eby temat si? cho? troch? zgadza?, ?e moja przyjació?ka bardzo chce obejrze? now? wersj? D&U, ale jest zdecydowana nie lubi? nowego pana Darcy'ego ;-D Uwielbia Colina Firtha w tej roli.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#17 2005-10-26 22:58:45

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

To powiedz swojej przyjació?ce, ?e si? z ni? zgadzam big_smile Oczywi?cie mam na my?li CF :oops: :oops: :oops: :oops:

Offline

 

#18 2005-10-27 12:37:00

caroline
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Fajne te piosenki z "Gnij?cej..." smile Dzi?ki Admete
Ech, bardzo potrzebny ten dzia? do pogaduszek... big_smile

Offline

 

#19 2005-10-27 12:55:32

Kazik
(Admin)

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Jak na razie nie zanosi si? na ten dzia?. Za ma?o g?osów poparcia...


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#20 2005-10-27 18:13:58

Admete
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Ja popieram, nawet mia?am pyta? dlaczego nie ma takiego dzia?u na forum. Pogaduszki, ploteczki przy herbacie...Co? takiego :-D


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#21 2005-10-27 18:48:12

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Ja, równie? popieram. Tyle tylko, ?eby?my si? w tych pogaduchach big_smile big_smile big_smile big_smile nie zap?dzi?y i nie zapomnialy czemu roll , a mo?e komu roll roll jest ta strona po?wi?cona. lol lol lol roll wink wink wink

Offline

 

#22 2005-10-27 20:40:58

moniczek
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Ja te? ju? ?ci?gn??am t? now? wersj?, ale ze wzgl?du na jako?? (wersja kinowa) chcia?am twardo czeka? do premiery w Polsce. Jednak po przeczytaniu tych wszystkich postów jestem tak bardzo ciekawa, ?e nie wiem czy wytrzymam.... Mam obejrze?? Czy czeka?? wink

Offline

 

#23 2005-10-27 21:15:50

angelix
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Ja obejrza?am, i nie ?a?uj?. Bo mnie si? film ?rednio (to ma?o powiedziane) podoba?.Poza gr? Keiry, i pozosta?ych panienek Bennet no i mo?e jedn? jedyn? scen? o?wiadczyn MM(pana Darcy), gdzie jeszcze mo?na si? by?o "rozczuli?", w moim oczywi?cie odczuciu film jest przeci?tny. Postacie potraktowane powierzchownie. Ma?o wyrazista gra - pani Bennet, Lady Katarzyny, leciwe wójostwo Gardiner (a przecie? w ksi??ce takowe nie by?o - przynajmniej pani Gardiner, któta by?a przecie? m?odsza od pani Bennet . W filmie wygl?da raczej jak jej o 10 lat starsza siostra) . Pan Bingley - ( tutaj raczej " m?okos" Bingley ) wygl?daj?cy w jednej ze scen jakby za?y? " niedozwolone ?rodki halucynogenne" (zreszt? gdzie? to ju? na naszym forum czyta?am i chcia?am zacytowa? - ale nie znalaz?am na pr?dce).

Ale? obrzydzam innym ten film.
Naprawd? nie chc? - obejrzyjcie, ale poczekajcie na premier? 8O 8O
w kinie, bo mo?e lol wink ja nie ten :?: roll film widzia?am
i najlepiej to chyba zamilkn? do stycznia, bo mnie dziewczyny oskubiecie zw?aszcza Admete - bo wiem ?e ma w 100% odmienne ode mnie zdanie big_smile big_smile i pewnie mnie zlinczuje jak nie zamilkn? lol lol

Offline

 

#24 2005-10-28 15:40:41

caroline
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

A propos informacji z ostatniego artyku?u nt. dalszych planów Matthew MacFadyena, Angelix czy mo?esz potwierdzi?, ?e w filmie zmieniono Darcy'emu imi? na Charles? Zdaje si?, ?e Ty jedna z naszego grona widzia?a? film.

Offline

 

#25 2005-10-28 16:51:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy mo?na zast?pi? Colina Firtha!!!

Admete, co to jest za melodia w trailerze? Znam j? dobrze z dzieci?stwa, ale nigdy nikt mi nie powiedzia? co to jest. Uwielbiam to. Co? mi si? pl?cze po g?owie jaskinia króla gór, czy Król Olch, ale nie mam poj?cia. Pomo?esz mi?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB