Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-10-18 09:39:28

Kazik
(Admin)

Lista u?ytkowników - ju? jest

Od dzi? - zgodnie z obietnic? - dzia?a ju? modu? "Lista u?ytkowników" (dost?pny jest w menu po lewej stronie).

Mo?ecie tam zobaczy? podstawowe informacje o sobie i innych, o ile oczywi?cie zosta?y one wpisane przy rejestracji lub uzupe?nione pó?niej (przypominam: "Twoje konto" -> "Zmie? swoje info"). List? mo?ecie sortowa? wed?ug ró?nych kryterium (data przyst?pienia, login, ilo?? postów na forum i inne).

Zwró?cie uwag? ?e wszystkie wyniki nie mieszcz? si? na jednej stronie i na dole macie mo?liwo?? przej?cia do nast?pnej.

Po klikni?ciu w login mo?ecie przeczyta? troch? bardziej szczegó?owe informacje, o ile oczywi?cie dana osoba je poda?a.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#2 2005-10-18 09:41:53

Kazik
(Admin)

Re: Lista u?ytkowników - ju? jest

I jeszcze wazna uwaga: modu? dost?pny jest tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników, po zalogowaniu si?.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB