Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#176 2006-01-29 15:01:23

Alison
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Jednak my?l?, ?e gdyby nie afera z Lydi? i udzia? w niej Darcy'ego, tudzie? jego zmiana post?powania, to ona by jednak z tej okazji nie skorzysta?a, bo by?a idealistk? co w realu nie zawsze jest gwarancj? szcz??cia... sad


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#177 2006-01-29 15:04:34

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Odmawiaj?c Darcy'emu Lizzy wybiera?a du?o gorsz? opcj? niz Charlotta - samotno?? (albo przynajmniej niepewno?? co do w?a?nej przysz?o?ci) i ubóstwo. Przecie? "nie wiedzia?a", ?e Darcy o?wiadczy jej si? ponownie, a ona gruntownie zmieni zdanie. To mog?a jej powiedzie? tylko JA big_smile

Offline

 

#178 2006-01-29 21:33:45

Ammit
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Prawda. Nie chcia?abym by? w jej sytuacji - znosi? cz?owieka, którego si? nawet nie szanuje neutral

Ma??e?stwo z rozsadku, ma??e?stwo bez mi?o?ci - to nie zawsze jest z?e rozwi?zanie.
Ale ma??e?stwo bez mi?o?ci z cz?owiekiem którego nie darzy si? szacunkiem - moje wspó?czucie siega zenitu

Czasami to jest jedyne rozs?dne wyj?cie... Np. w dzsiejszych czasach kobieta nie ma sama szans na uutrzymanie si? i tzw. godne ?ycie. Nie zawsze uczucie jest odwzajemnione... Wi?c có? wtedy pozostaje...??


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#179 2006-01-29 21:35:17

Ammit
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Odmawiaj?c Darcy'emu Lizzy wybiera?a du?o gorsz? opcj? niz Charlotta - samotno?? (albo przynajmniej niepewno?? co do w?a?nej przysz?o?ci) i ubóstwo. Przecie? "nie wiedzia?a", ?e Darcy o?wiadczy jej si? ponownie, a ona gruntownie zmieni zdanie. To mog?a jej powiedzie? tylko JA big_smile

Ale Lizzy mia?a inny charakter. Nie ukrywa?a, ?e wyjdzie za m?? tylko z mi?o?ci i w zwi?zku z tym przewiduje by? star? pann? i opiekowa? si? dzie?mi Jane.... smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#180 2006-01-29 21:43:00

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Ja tam nie mam nic przeciwko ma??e?stwu bez mi?o?ci, o ile b?dzie oparte na innych wa?nych warto?ciach, niekoniecznie materialnych.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#181 2006-01-29 21:49:02

Ammit
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Je?eli ludzie dogaduj? si? ze sob? i potrafi? ?y? ze sob? to jak najbardziej smile Chocia? ja mimo wszystko jestem za mi?o?ci? smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#182 2006-01-29 21:50:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Je?eli ludzie dogaduj? si? ze sob? i potrafi? ?y? ze sob? to jak najbardziej smile Chocia? ja mimo wszystko jestem za mi?o?ci? smile

Ja nie zawsze. Sama mi?o?? jest niczym. Musi z ni? i?? jeszcze co? wi?cej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#183 2006-01-29 21:51:57

Ammit
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Oczywi?cie, wiem to po sobie i mog?abym tu nie jedno powiedzie?, ale to nie jest miejsce ku temu, poza tym nie b?d? robi? offtopu smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#184 2006-01-30 16:33:04

Bonduelle
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Poza tym nie rozwiewajcie z?udze? wink

Offline

 

#185 2006-01-30 18:37:41

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

roll Trudno oczekiwa? od Lizzy, ?eby nie skorzysta?a ze swojej szansy.

Tyle, ?e ona wcale nie chcia?a z niej skorzysta? - gdyby tak by?o, to przymkn??aby oczy na rewelacje Wickhama i zgodzi?a si? ju? wtedy, gdy Darcy o?wiadcza? si? jej po raz pierwszy. Sytuacja jej i Charlotty pod wieloma wzgl?dami by?a podobna - obie nie mia?y posagu, ani utytu?owanych krewnych, a w zwi?zku z tym - szans na dobr? parti?. Lizzy jednak nie przysta?a nie tylko na propozycj? pastora - co mo?na by t?umaczy? tym, ?e perspektywa stabilnej przysz?o?ci nie rekompensowa?a jej wizji sp?dzenia reszty ?ycia z pompatycznym, zadufanym w sobie durniem. Ona odrzuci?a znacznie wi?cej - bo przecie? Darcy by? nie tylko dziesi?? razy zamo?niejszy od Collinsa (i niezale?ny od ?adnej lady Katarzyny), ale równie? - pomijaj?c wszystkie wady - by?by znacznie bardziej warto?ciowym partnerem ?yciowym.
Ona jednak postawi?a na pryncypia - nie kocha?a go i nie powa?a?a, wi?c wszystko inne nie mia?o znaczenia. I chyba Darcy j? za t? decyzj? szanowa?, gdy ju? och?on?? po pierwszym szoku.

Offline

 

#186 2006-01-30 19:51:04

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

?e silniejsza i trwalsza - zgoda, ale ?eby "z niczego"?

Offline

 

#187 2006-01-30 20:55:48

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Tyle, ?e ona wcale nie chcia?a z niej skorzysta? - gdyby tak by?o, to przymkn??aby oczy na rewelacje Wickhama i zgodzi?a si? ju? wtedy, gdy Darcy o?wiadcza? si? jej po raz pierwszy. Sytuacja jej i Charlotty pod wieloma wzgl?dami by?a podobna - obie nie mia?y posagu, ani utytu?owanych krewnych, a w zwi?zku z tym - szans na dobr? parti?. Lizzy jednak nie przysta?a nie tylko na propozycj? pastora - co mo?na by t?umaczy? tym, ?e perspektywa stabilnej przysz?o?ci nie rekompensowa?a jej wizji sp?dzenia reszty ?ycia z pompatycznym, zadufanym w sobie durniem. Ona odrzuci?a znacznie wi?cej - bo przecie? Darcy by? nie tylko dziesi?? razy zamo?niejszy od Collinsa (i niezale?ny od ?adnej lady Katarzyny), ale równie? - pomijaj?c wszystkie wady - by?by znacznie bardziej warto?ciowym partnerem ?yciowym.
Ona jednak postawi?a na pryncypia - nie kocha?a go i nie powa?a?a, wi?c wszystko inne nie mia?o znaczenia. I chyba Darcy j? za t? decyzj? szanowa?, gdy ju? och?on?? po pierwszym szoku.

Otó? to! I za to Lizzy nale?y si? szacuneczek.
Podoba? mi si? fragment (nie przytocz? dok?adnie, bo ju? nie mam ksi??ki) "nie mia?a w?tpliwo?ci, co do odpowiedzi...", po wszystkich wyrzekaniach na zbli?aj?c? si? dramatyczn? sytuacj? rodziny, po wszystkich "five thousand a year!", to zdanie zabrzmia?o naprawd? mocno.

Offline

 

#188 2006-01-30 21:24:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

A ja chyba zawsze bede na przekór big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#189 2006-01-30 21:30:29

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

To znaczy?

(Wiem, ?e ju? kiedy? by?a dyskusja o Charlotcie, stara?am si? nie wtr?ca?, niech nowe u?ytkowniczki te? sobie porozmawiaj?, ale czasem ci??ko si? powstrzyma? big_smile
Uznanie dla Lizzy nie oznacza pot?pienia Charlotty, ustalmy to ponownie. Dwie ró?ne postawy, ot co.)

Offline

 

#190 2006-01-30 22:27:38

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

A bo jak wszyscy na Charlotte to ja na Lizzy, a jak wszyscy na Lizzy to ja na Charlotte.
Ogólnie rzecz bior?c s? bliskie charaktery obu tych powstaci, wi?c ?atwo jest mi si? wczu? to w jedn? to w drug?. Mam temperament i porywy uczu? Lizzy i praktyczne podej?cie do mi?o?ci Charlotty big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#191 2006-01-30 22:44:06

Ammit
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Ka?da z nich mia?a swoje racje, a poza tym jako przyjació?ki dobrze si? uzupe?nia?y smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#192 2006-02-05 14:50:18

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Gdyby Darcy naprawd? nie by? zakochany, to nie ponowi?by swej pro?by. Który facet o?wiadczy si? po raz drugi, je?li pierwsze pro?ba zosta?a w tak brutalny sposób odrzucona? lol A Lizzy strasznie du?o ryzykowa?a, nie zgadzaj?c si?, ale mo?na to zrozumie? jako afekt osoby porywczej i nie darz?cej wtedy Darcy'ego wielkimi wzgl?dami...
A co do Charlotty, to musz? dopisa?, i? ró?ni?a si? od Lizzy i to na tyle w znacz?cym stopniu, ?e z l?ku o staropanie?stwo wysz?a za m?? za Collinsa, cho? z pewno?cia jej si? nie podoba? ani troch?. Lizzy by?a za to obstawa?a przy ma??e?stwie z mi?o?ci i w?a?nie to j? ró?ni?o znacznie od Charlotty, cho? pod pozosta?ymi wzgl?dami by?y do siebie do?? podobne.


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#193 2006-02-06 21:05:30

Julianna
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Nie zapominajmy, ?e El?bieta jest kobiet? m?dr?, energiczn? i wra?liw?. Ja na jej miejscu równie? odrzuci?abym (w takich okoliczno?ciach) awanse m??czyzny, cho? to nie znaczy, ?e nie p?aka?abym pó?niej. Lizzy przecie? po jego wyj?ciu przep?aka?a pó? godziny, a smutna by?a przez kolejne tygodnie.


Tylko wiara prowadzi do cudu...

Offline

 

#194 2006-02-06 22:38:17

Alison
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Dziewczyny, nie zapominajcie, ?e s? faceci, którzy mówi?: jeste? taka ?liczna jak si? z?o?cisz wink
Mo?e on w?a?nie po tych o?wiadczynach zakocha? si? ju? bezapelacyjnie :-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#195 2006-02-07 16:36:57

Julianna
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

My?l?, ?e w?a?nie jest tak jak piszesz. Do tej pory nikt nie o?mieli? si? mu sprzeciwi? - by? zbyt wysoko urodzony, zbyt wa?ny, dumny i pewny siebie, no i zbyt bogaty. Pewnie wszystkie panny, które go otacza?y, chcia?y go "z?owi?". I pewno on o tym wiedzia?. Dlatego tak unika? nowych znajomo?ci i tak gardzi? lud?mi. Po prostu widzia? ich interesowno??. Lizzy go zaskoczy?a. By?a inna od wszystkich znanych mu do tej pory kobiet. Mia?a gdzie? jego maj?tek i pochodzenie. Widzia?a w nim po prostu cz?owieka. Z wadami i zaletami. Powiedzia?a jemu i jego ciotce, co my?li - nie poni?aj?c si? przy tym. Zachowuj?c swoj? dum? i godno??. To ca?kowicie zwali?o go z nóg.


Tylko wiara prowadzi do cudu...

Offline

 

#196 2006-02-07 19:11:38

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Mo?e on w?a?nie po tych o?wiadczynach zakocha? si? ju? bezapelacyjnie :-)

Patrz?c na Darcy'ego "przed" i "po" Hunsford zastanawia?am si?, czasem, czy o?wiadczaj?c si? El?biecie po raz pierwszy on j? naprawd? kocha?, czy te? by?o to raczej g??bokie zauroczenie. Bo przecie? nawet prosz?c j? o r?k? mia? przed oczami tylko w?asne uczucia i w?asne w?tpliwo?ci.
Gdyby jednak to nie by?a mi?o??, to chyba nie by?by zdolny do przyznania El?biecie racji po tym, jak dosta? tak druzgoc?c? odpraw?.
Mog?abym powiedzie?, ?e o?wiadczaj?c si? po raz pierwszy zachowa? si? jak rozpieszczone dziecko - zachcia?o mu si? zabawki, to chcia? j? sobie wzi??. Dosta? po ?apach - i b?yskawicznie wydoro?la?.

Offline

 

#197 2006-02-07 19:25:29

Alison
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Poza tym taki co by si? drugi raz nie o?wiadczy? po tak rzeczowym i logicznym uzasadnieniu odrzucenia nie by?by wart przyj?cia nawet za drugim razem :twisted:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#198 2006-02-07 21:09:04

izek
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

a ja mam wrazenie, ?e do Darcy'ego dotarlo najbardziej to co Lizzy powiedziala chyba na koncu - ?e nie o?wiadczy? sie jak d?entelmen. Musia?o go to nie?le trzepn??...


gg 5425654

Offline

 

#199 2006-02-07 22:36:16

Alison
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

I dobrze mu tak! My?la?, ?e si? nabierzemy na jego portfel i chat?...
Jakby nie dosta? do wiwatu to by mu si? ta w?a?ciwa klapka nigdy nie "odemk?a" wink A tak Lizzy mu za nas wszystkie nawrzuca?a wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#200 2006-02-07 23:22:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

I dobrze mu tak! My?la?, ?e si? nabierzemy na jego portfel i chat?...

Ech nie wszyscy potrafia wyciagnac wnioski...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB