Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#526 2006-04-10 14:24:44

aga
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Wracam do Jane i Bingleya. Otó? ju? dawno nie podoba?o mi si? zachowanie Bingleya, gdy ten bez s?owa wyjecha? z Netherfield, ale...
jest jeden szkopu?. Gdyby oni oboje byli pozostawieni wy??cznie sobie,
na pewno ich mi?o?? rozwija?aby si? spokojnie i bez przeszkód. Ale to
w?a?nie ich spotka?o! Najpierw Darcy wmówi? naiwnemu Bingleyowi
"s?abe" uczucie Jane, a dalej, gdy ta znalaz?a si? w Londynie, znów
siostra Bingleya zatai?a przed nim wizyt? Jane.
Niby nic wielkiego, ale oni oboje nie byli 'przebojowi', Jane zawsze wierzy?a, a Bingley ?lepo ufa? Darcy'emu, co zawa?y?o na jego postepo-
waniu wobec Jane. Dopiero szczere wyznanie Darcy'ego "obudzi?o'
jego przyjaciela. Co potem nastapi?o, wiadomo, ale B.na pewno wydo-
ro?la?, zrozumia?, ?e nie mo?na do ko?ca kierowa? si? cudzym zdaniem,
nawet najlepszego przyjaciela. ?miem s?dzi?, ?e nie Jane a Bingley,
podobnie jak Darcy, zmieni? si? , ale niestety JA tego ciekawego w?tku
nie rozwin??a.

Offline

 

#527 2006-04-10 15:39:19

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Bingley mia? konkretne powody, ?eby opiera? si? na opinii Darcy'ego. Wiedzia?, ?e przyjaciel jest od niego m?drzejszy i bardziej do?wiadczony - przecie? od pi?ciu lat zarz?dza? samodzielnie tak du?ym maj?tkiem jak Pemberley - a to mia?o dla niego jako dla kandydata na ziemianina du?e znaczenie.
Nie mo?na te? zapomina? o pozycji towarzyskiej - dziadek Darcy'ego by? hrabi? (czy nawet ksi?ciem - nie pami?tam dok?adnie), m?? jego ciotki lordem, a on sam pochodzi? z rodziny o d?ugiej tradycji. Tymczasem rodzina Bingleyów to nowobogaccy, którzy dopiero musieli wyrobi? sobie pozycj? i nazwisko.
Dodaj?c do tego charakter Bingleya, który by? pogodnym, niekonfliktowym facetem na dodatek z niezbyt wysokim mniemaniem o sobie - mamy podstawy jego stosunku do Darcy'ego.
Nie traktowa? on jednak przyjaciela z tak? czo?obitno?ci?, jak jego siostry, które bezkrytycznie przyklaskiwa?y ka?dej opinii, jak? Darcy wyg?osi?. Pozwala? sobie nawet na ?arty z niego. W trakcie rozmowy z El?biet? w Netherfield mówi?, ?e Darcy potrafi by? czasami trudny do wytrzymania. A na uwag? Karoliny, ?e projekt balu w Netherfield nie wszystkim si? podoba odpar?, ?e Darcy mo?e sobie pój?? spa?, je?li ma jakie? zastrze?enia.

Offline

 

#528 2006-04-10 17:38:29

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Jak na przyk?ad, gdy CF stara si? nie ucieka? przed wylewnymi uprzejmo?ciami sir Williama czy pastora...

Oj tak, albo przed te?ciow? ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#529 2006-04-10 20:10:00

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

I robi przy tym min? jak w Rosings w scenie przy fortepianie.

Offline

 

#530 2006-04-11 14:31:11

Minia
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Bingley mia? konkretne powody, ?eby opiera? si? na opinii Darcy'ego. ... Dodaj?c do tego charakter Bingleya, który by? pogodnym, niekonfliktowym facetem na dodatek z niezbyt wysokim mniemaniem o sobie - mamy podstawy jego stosunku do Darcy'ego.
Nie traktowa? on jednak przyjaciela z tak? czo?obitno?ci?,..

Oni si? po prostu przyja?nili smile

I w pewnym sensie rozumiem pobudki Bingleya.

Dla mnie tylko strasznie trudno jest zrozumie? Jane, i jej bez zastrze?e? zrozumienie, wybaczenie i natychmiastowe zapomnienie, bez ?adnego cienia wyrzutu (nawet przed sam? sob?). Ja bym nie potrafi?a tak natychmiast, po roku cierpie? i tylko krótkiej 10-minutowej rozmowie tak natychmiast to osi?gn??, i nie wiem, przy tak g??bokim jej uczuciu i tak ci??kim zranieniu, jak kto? by móg?... 8O
Tak przej?? nad tym do porz?dku dziennego... niewyobra?alne dla mnie.

Gdyby to jeszcze troszk? trwa?o, ale tak nagle; bez problemów... 8O


~Minia

Offline

 

#531 2006-04-11 14:53:35

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

To jest faktycznie zastanawiaj?ce ... Jane, ona chyba by?a bardzo zdesperowana mimo tego, ?e kocha?a Bingleya... bo jak to inaczej wyt?umaczy?... przecie? on przez ten rok móg? si? zmienic nie do poznania... by? ca?kiem innym cz?owiekiem....


gg 2775021

Offline

 

#532 2006-04-11 18:05:03

Jeanne
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Wida? tak go kocha?a, ?e nie zwa?a?a na nic........poza tym zbli?a?a si? do niebezpiecznego wieku, wi?c chwyta?a okazj?.... :twisted: :twisted: :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#533 2006-04-11 20:07:56

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Jeanne, jak mo?esz? Ona po prostu bardzo kocha?a Bingleya, a ?e przebaczy?a mu dezercj? niemal natychmiast gdy si? pojawi? - tak? ju? mia?a natur?, ?e nie umia?a chowa? urazy.
Ona stara?a si? przy tym nie robi? sobie zbyt wielkich nadziei - pami?tacie, jak t?umaczy?a Lizzy (ale chyba przede wszystkim sobie), ?e to taki mi?y, m?dry m?odzieniec i ?e cieszy si?, ?e b?d? sdi? spotyka?, bo b?d? mieli szans? pokaza? wszyskim, ?e s? tylko oboj?tnymi sobie znajomymi.

Offline

 

#534 2006-04-11 21:05:33

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

tak tak... tylko ta oboj?tno?? troszk? im nie wysz?a.... wink i na ca?e szcz??cie...


gg 2775021

Offline

 

#535 2006-04-11 21:18:39

Maryann
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

No bo to tak na niby by?o...

Offline

 

#536 2006-04-11 21:28:50

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

My?l? ?e tutaj te? nie bez znaczenia by? skandal wywo?any przez Lidi?... Zarówno Lizzy jak i Jane (cho? ona troch? pó?niej) zdawa?y sobie doskonale spraw? z po?o?enia w jakim si? znalaz?y... tak?e wizyta Bingleya i jego o?wiadczyny musia?y wywrze? na Jane kolosalne wra?enie, które jednocze?nie by?o spe?nieniem najskrytszych marze? big_smile


gg 2775021

Offline

 

#537 2006-04-12 10:47:49

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Jane nie mia?a czego Bingleyowi wybacza?, przynajmniej w swoim mniemaniu. Ona nie zna?a t?a jego wyjazdu, tego, ?e uleg? cudzym namowom itd, dowiedzia?a si? tylko tyle, ?e on nie wierzy?, ?e ona go kocha. Wi?c có? mu mia?a wybacza? - zbyt nisk? samoocen?? Sama tak? mia?a. Kocha?a go, t?skni?a, cierpia?a, a kiedy si? pojawi? i od razu o?wiadczy? mog?a tylko pa?? mu w ramiona, bez ?alów i pretensji.

Offline

 

#538 2006-04-12 11:55:01

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

tak Trzykrotko to bardzo prawdopodobne.... w ko?cu mi?o?? jest "?lepa"


gg 2775021

Offline

 

#539 2006-04-12 15:13:04

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

I dlatego taka pi?kna big_smile .
Ogl?dam sobie w kó?ko ten podwójny film- teledysk z Dumy i North & South - jakie to ?adne! big_smile

Offline

 

#540 2006-04-12 19:23:12

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

a chyba tego nie widzia?am... daj jakie? namiary wink


gg 2775021

Offline

 

#541 2006-04-13 08:40:15

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Kika, niemo?liwe!! lol Jak mog?a? nie widzie?!
Ja sobie go wczoraj ?ci?gn??am w ?lad za linkiem z naszego forum! Zobacz na Napisy do N&S - chyba pierwsza czy druga strona. Warto - ?aduje sie d?ugo, ale jest fantastycznie zmontowany.

Offline

 

#542 2006-04-13 09:31:09

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

http://www.savefile.com/files/7713312

znalaz?am i polecam, z g?o?nikami big_smile

Offline

 

#543 2006-04-13 10:17:46

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

nie widzia?am... na to wygl?da, ?e co? mi umk??o po drodze... wink w?a?nie próbuj? ?ci?gn??...
dzi?ki trzykrotko big_smile


gg 2775021

Offline

 

#544 2006-04-13 11:03:58

Narya
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Ja te? tego nie zauwa?y?am. Dobrze dziewczynki, ?e o tym wpomnia?y?cie, bo ?licznie si? ca?o?? prezentuje big_smile Ale ?ci?ga si? faktycznie strasznie d?ugo - my?la?am, ?e si? nie doczekam.
Tylko mia?am nadziej?, ?e to jednak b?dzie Duma z Coilnkiem... no có? - nie mo?na mie? wszystkiego...

Offline

 

#545 2006-04-13 11:11:14

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

chyba co? ?le zrobi?am.... mam muzyk? nie mam obrazu :cry:
mo?e mi kto? pomo?e


no nie ... totalna za?amka ... próbuj? ju? który? raz i nic.... ca?y czas mam tylko d?wi?k... pi?kny i wyodr?bniam osoby, ale bez obrazu.... chyba zaraz uschn? jak tego nie zobacz?... :cry:


gg 2775021

Offline

 

#546 2006-04-13 19:42:43

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

http://www.savefile.com/files/7713312
znalaz?am i polecam, z g?o?nikami big_smile

Och, ja te? ju? to zobaczy?am - cudne! Nie wiadomo, gdzie oczy podzia? ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#547 2006-04-13 19:55:40

Kika
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Hura! Hura! Hura!
w domku jest wszystko ok.... jest i obraz i d?wi?k...
uffff..... wymi?k?am......

w pracy chyba mam co? zablokowane, ?e nie by?o obrazu.. wink ale warto by?o poczeka?....
tak?e pro?ba moja o pomoc ju? nieaktualna..... tongue


gg 2775021

Offline

 

#548 2006-04-13 20:06:20

monika_29_09
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Bardzo, bardzo Wam dzi?kuj?. Od razu humor si? poprawi? smile

pozdrawiam,
Monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#549 2006-04-13 22:35:29

Caitriona
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Uwielbiam ta piosenk? i ten filmik! Raz dziennie musze to us?ysze?, ?eby funkcjonowa? wink


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#550 2006-04-13 22:47:45

Narya
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Uwielbiam ta piosenk? i ten filmik! Raz dziennie musze to us?ysze?, ?eby funkcjonowa? wink

To ju? chyba uzale?nienie wink Sk?d ja to znam... Ale jakie przyjemne uzale?nienie big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB