Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-08-25 15:52:42

gotka
Użytkownik

jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

wczoraj po raz tysieczny ogladalam DiU. i tak mnie zastanowilo...jak myslicie kto chcial zaprosic Lizzy i Panstwa Gardiner na kolacje do Pemberly?? - Darcy czy Georgiana?? ja ogladajac film odnioslam wrazenie ze to Georgiana...ale ona byla taka niesmiala, wiec czy zdobyla sie na taki gest?? A moze to Darcy podsunal jej taka mysl bo nadal byl w Lizzy zakochany?? ale mam "dylematy" :-)

Offline

 

#2 2005-08-28 12:54:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Moim zdaniem oboje. Gdy Lizzy rozmawia Bingley'em Georgiana dygn??a i posz?a omawia? co? z bratem. Wi?c wydaje mi si?, ?e pomys? by? raczej jej (a jako m?odsza, niepe?noletnia siostra wszelkie tego typu decyzje musia?a konsultowa? z bratem lub opiekunem). Mo?e nawet pomys? przyszed? jej do g?owy wiedz?c co czuje jej brat? Ale jestem pewna, ?e Darcy a? podskoczy? do góry z rado?ci (oczywi?cie wewn?trz big_smile). Nie wspominaj?c, ?e wydaje mi si?, ?e gdyby Georgiana nie zaprosi?a Lizzy, zrobi?by to on sam.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#3 2005-08-28 21:53:38

Marianna
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Troch? nie na temat: Co z tym zjazdem fanów (a raczej fanek)?? Rozumiem, ?e pomys? spali? na panewce, bo jako? znikn?? z forum sad

Offline

 

#4 2005-08-28 22:09:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

W sumie, zauwa?y?am, ?e ci??ko jest dopa?? na forum wi?cej ni? jedn? osob?, mo?e przez to. Chocia? jako pocz?tkuj?ca jako? nie czuj? w pe?ni upowa?niona big_smile Czuj? si? na zasadzie przyczepi?o sie ... do okr?tu i mówi "p?yniemy".


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2005-08-29 16:48:24

Marianna
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Wydaje mi si?, ?e w wakacje ludzie rzadziej zagl?daj? na forum. Mam nadziej?, ?e to tylko "sezon ogórkowy", a nie zmniejszenie zainteresowaia Jane Austen.

Offline

 

#6 2005-08-29 16:59:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

big_smilebig_smile Oby big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2005-08-30 21:00:04

dorotka
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Ja jestem nies?ychanie zainteresowana big_smile I staram si? przeczyta? wszystkie posty, ale jestem padni?ta. I wiele tematów jest tak chaotycznych, ?e nie bardzo rozumiem o co chodzi?o, ale na moje usprawiedliwienie mam dwumiesi?czn? przerw? w buszowaniu po necie.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#8 2005-09-04 15:06:06

moniczek
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Mam dok?adnie takie same odczucia. I te? staram si? nadrobi? ponad miesi?czn? nieobecno?? na forum (i nie tylko na forum ;-) ). Oj naprodukowa?o si? tych postów, naprodukowa?o...

Offline

 

#9 2005-09-26 10:51:46

sister
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Mam ten sam problem.....

Co do pytania o zaproszenie, to nie trzeba si? nawet zastanawia?, ?e nawet je?li rzeczywi?cie pochodzi?o od Georgiany, z pewno?ci? podszepn?? jej to brat...

Offline

 

#10 2005-09-27 12:33:07

fringilla
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Je?li chodzi o film to mi zawsze wydawa?o si?, ?e to Georgiana chcia?a zaprosi? Elzbiet?, widz?c jakie wra?enie robi na jej bracie, zapewne od razu domysli?a sie jego uczuc, a poniewa? El?bieta jej si? spodoba?a, chcia?a zrobic jakis gest w jej kierunku.
Ale w ksi?zce napisane jest: ... Darcy zwróci? si? do siostry, by go poar?a, prosz?c pa?stwa Gardiner wraz z sistrzenic? na obiad do Pemberley, nim st?d wyjad?. Panna Darcy ch?tnie pos?ucha?a, choc mówi?a niesmia?o...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#11 2005-10-03 14:11:41

Anonymous
Gość

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Nawiasem mówi?c, nieco tajemnicza jest ta posta? Georgiany! Czy to
naprawd? a? tak nie?mia?a osoba? Wszak sam Darcy ujawni? w li?cie do
El?biety spraw? jej porwania przez Wickhama. Czy naprawd? nie?mia?a
dziewczyna wda?aby si? w tak? awantur?? Ale na szcz??cie rozs?dek u
niej zwyci??y? i Darcy "odkr?ci?" spraw?. S?dz?, ?e Georgiana nie tyle
by?a nie?mia?a, ile zahukana przez brata. Nie mia?a rodziców, a brat cho?
kochaj?cy, to nieco gorliwie bra? sw? rol? "prawie ojca" - i st?d siostra
nie chcia?a i ba?a si? ewentualnych k?opotów w razie czego. A wiemy, jakie
niebezpiecze?stwa czyha?y na nazbyt 'rozbrykane' panienki, m.in.
przymusowe 'zes?anie' do odleg?ego maj?tku z dala od towarzystwa.
Ale po sprawie Wickhama Georgiana musia?a wiele zrozumie?, i
niew?tpliwie by?a bardzo wdzi?czna bratu za tak delikatne rozwi?zanie
tej kwestii, i z kolei nabra?a do niego zaufania. Wi?c nie musia?a az tak
si? wzdraga? czy czu? zak?opotania w tym, czy zaprosi? El?biet? czy nie.
Nie mówi?c o tym, ?e brat na pewno jej si? zwierzy? ze swej mi?o?ci
do El?biety, zyskuj?c w niej prawdziwego sprzymierze?ca.
Jednym s?owem, rodzinna przyja??! I ona sprawi?a te? wielkie wra?enie
na El?biecie, która podobnie by?a zwi?zana ze swoja siostr? Jane.

 

#12 2005-10-03 19:17:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

A ja nie wierz?, ?e Darcy zwierza? si? Georgiane. Po pierwsze zbyt du?a róznica wieku by?a mi?dzy nimi, po drugie nie nale?a? do typu osób, któe si? zwierzaj?.
A co do Georgiany, to taki czaru? jak Wickham bardzo ?atwo móg? j? oczarowa? i sobie podporz?dkowa?. Skoro bez problemów uda?o mu si? z Lydia, to jak? ?atw? ofiar? musia?a by? Georgiana.
Wydajew mi si?, ?e czas kszta?towania swojego charakteru Georgiana mia?a jeszcze przed sob?. A w momencie ?lubu brata, na pewno jego oko, straci?o pewn? czujno?? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2005-10-03 20:28:52

fringilla
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

No te? mi sie wydaje, ?e nie?mia?o?? nie ma tu nic do rzeczy, niesmia?ej dziwczynie te? mozna zawróci? w g?owie, zw?aszcza je?li sie jest jej tak?e jej przyjacielem, a w ka?dym razie sie go udaje, nie zapominajmy, ?e Wickham zna? ja od dziecka.

I niezale?nie od tego czy brat jej sie zwierza?, czy nie, to zapewne ?atwo jej by?o rozpozna?, ?e czuje on co? do Elzbiety. Takie rzeczy na ogó? ?atwo jest rozpozna?, pod warunkiem ?e nie jest sie bezposrednio zaitetesowanym wink A juz zwlaszcza je?li chodzi o kogo? tak bliskiego jak brat, bo mimo ró?nicy wieku, mimo tego, ?e nie widywali sie tak cz?sto itd., to jednak Darcy i jego siostra wydawali sie byc sobie bliscy.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#14 2005-10-03 21:10:20

Maryann
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Zw?aszcza ?e mia? do pomocy pani? Younge, która na pewno bez przerwy s?czy?a swojej wychowance do ucha pochwa?y na temat Wickhama.
Georgiana mia?a dopiero 15 lat i niedawno wróci?a z internatu. By?a nie?mia?a i - je?li s?dzi? po usposobieniu jej brata - chyba nie grzeszy?a ?atwo?ci? w nawi?zywaniu kontaktów towarzyskich. Stanowi?a wi?c idealny cel dla zabiegów Wickhama.
Uwierzy?a bez zastrze?e? w jego mi?o?? i zgodzi?a si? na ucieczk? - a czegó? mo?na wymag? od dziewczyny wychowanej w cieplarnianych warunkach, niemal bez kontaktu ze ?wiatem zewn?trznym? Przecie? El?bieta, o tyle bardziej bystra i do?wiadczona obserwatorka ludzkich charakterów (przynajmniej sama do pewnego momentu za tak? si? uwa?a?a), równie? nabra?a si? na rewelacje Wickhama, a nie wiadomo, czy gdyby nie m?dre rady pani Gardiner, nie popelni?aby wi?kszego b??du i nie zaanga?owa?aby si? uczuciowo. W pewnym momencie chyba niewiele do tego brakowa?o.

Offline

 

#15 2005-10-04 10:58:00

agnes_13
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Nie pami?tam dok?adnie jak to by?o w ksi??ce , ale w filmie Georgiana wyra?nie mówi do Lizzy ?e brat zachwyca? si? jej gr? i du?o o niej opowiada?. Wi?c co? musia?o by? na rzeczy. lol
Nawet je?li wprost si? nie zwierzy? Georgiana na tyle dobrze zna?a brata ?e musia?a domy?le? si? ca?okszta?tu uczu? Pana Darcy'ego do Lizzy.
I to stwierdzenie ?e chcia?aby mie? siostr?...... big_smile


Agnes

Offline

 

#16 2005-10-04 19:23:59

Maryann
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

W ksi??ce ona chyba w ogóle nic nie mówi. Jane pisze, ?e by?a tak nie?mia?a, ?e ledwo odwa?a?a si? odezwa? w momencie, kiedy by?o najmniejsze prawdopodobie?stwo, ?e kto? móg?by j? us?ysze?.
Ale na wiadomo?? o zar?czynach brata napisa?a do El?biety czterostronicowy list pe?en zachwytów. Albo wi?c Lizzy tak jej si? spodoba?a podczas tych dwóch spotka? w Derbyshire, albo ju? wcze?niej "kto?" nad ni? w tym zakresie pracowa? ...

Offline

 

#17 2005-10-04 19:34:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

... albo te? (tak jak to cz?sto bywa big_smile) w listach by?a odwa?niejsza ni? w rozmowie bezpo?redniej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2005-10-04 20:07:16

Maryann
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

W?a?nie. Podejrzewam te?, ?e mimo ca?ej swojej nie?mia?o?ci Georgiana orientowa?a si? dosy? dobrze w uczuciach swojego brata. Bo chocia? by? taki ch?ody i zamkni?ty w sobie, to przecie? musia? co? jej opowiada? o pobycie w Hertfordshire. A na pewno zauwa?y?a zmian? w jego zachowaniu po przyje?dzie El?biety do Pemberley.
A' propos. Nie mog? oprze? si? wra?eniu, ?e to El?bieta by?a chyba w tym wszystkim najmniej zorientowan? osob?. Panna Bingley jeszcze w Netherfield wyczu?a, co si? ?wi?ci. Charlotta te? musia?a co? podejrzewa?, bo inaczej nie snu?aby planów odno?nie przysz?o?ci przyjació?ki. A i lady Katarzyna chyba nie wybra?aby si? w podró? do Longbourn, gdyby by?a pewna ca?kowitej oboj?tno?ci siostrze?ca wobec El?biety - w ko?cu mia?a okazj? wielokrotnie widzie? ich razem i musia?a wyci?gn?? niepokoj?ce wnioski.
Równie? pani Gardiner w li?cie opisuj?cym pomoc Darcy'ego w odnalezieniu Lidii jasno da?a do zrozumienia, ?e domy?lali si?, ?e by? on "w inny sposób zainteresowany" spraw? i tylko dlatego zgodzili si? na zachowanie tajemnicy.
No i Jane - ale ona od pocz?tku wbrew wszystkim lubi?a Darcy'ego.

Offline

 

#19 2005-10-04 21:53:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

I tutaj ja si? zgodz? big_smile. Jak to by?o? El?bieta studiowa?a charaktery ludzkie? Chyba jednak wyk?ady przespa?a, a ?wiczenia obla?a big_smile
Wickham - pomy?ka
Darcy - pomy?ka
Bingley - cz?sciowa pomy?ka
Ada?o jej si? z Collinsem i Karolin?. Ale tak ma?e sukcesy przy tak powa?nych pora?kach sk?aniaj? ku refleksji.
:twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#20 2005-10-04 21:56:15

fringilla
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

No i znowu sie powtórz? - bardzo cz?sto najbardziej zainteresowani s? najbardziej ?lepi... Wiem z autopsji wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#21 2005-10-04 22:19:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Ja te? big_smile Gdy chodzi o przyjació? i znajomych, moja b?yskotliwo??, ?neteleg?cja i intuicja - nie znaj? granic. Zawsze wszystko zrozumiem i wyczuj? wcze?niej ni? oni si? dowiedz? (z ci??? w??cznie big_smile)
Gdy chodzi o analiz? w?asnych spraw - klapki na oczach, kretynizm wtórny, kompletny brak wyczucia miejsca, s?ów, akcji, a przede wszystkim sytuacji (dobrze, ?e chocia? wyczucie co do ludzi jeszcze mi pracuje, inaczej wpada?abym w jedne problemy w drugie. Hmm i tak wpadam, ale przynajmniej mog? si? w por? wycofa?)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#22 2005-10-04 22:37:22

fringilla
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Ja ostatnio czytalam taka ksi??k? - przez jakies 300 stron on i ona chodz? dooko?a siebie i sie czaj? - oboje udaj? przed sob?, ?e nic do siebie nie czuj?, podczas gdy wszyscy wokól doskonale widz?, ?e tamci sie kochaj?, zach?caj? ich, próbuj? popycha?, ale tamci sie boj?. Gdy czasem traci?am cieporliwo?c do autorki, no bo w ko?cu ile mo?na przed?u?a?, po zastanowieniu dochodzi?am do wniosku, ?e tak w?a?nie w ?yciu jest, ci najbardziej zaiteresowani najd?u?ej sie wahaj? nie dostrzegaj?c tego co dla reszty oczywiste...
I czasem mog? tego gorzko ?a?owa?... Przez d?ugie lata sad


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#23 2005-10-05 20:17:38

Maryann
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

No i znowu sie powtórz? - bardzo cz?sto najbardziej zainteresowani s? najbardziej ?lepi... Wiem z autopsji wink

Ale przecie? El?bieta wcale nie by?a zainteresowana... Chocia? spotka?am si? kiedy? z opini?, ?e chyba jednak od pocz?tku Darcy wzbudzi? w niej uczucia o temperaturze bynajmniej nie letniej - chocia? mo?e sama nie zdawa?a sobie z tego sprawy.
No, bo spróbujmy porówna?. Wickham adorowa? j? od momentu przyjazdu do Meryton, aby po pojawieniu si? panny King ze spor? gotówk? b?yskawicznie zmieni? obiekt zainteresowania. I co? Panna Bennet nie ?ywi do niego urazy i pob?a?liwie stwierdza tylko, ?e m?ody cz?owiek przecie? musi mie? z czego ?y?.
Darcy nie mia? jedynie ochoty z ni? ta?czy? i mia? nieszcz??cie nieogl?dnie wyrazi? si? na temat jej urody. I za swoj? nierozwag? i niewyparzony j?zyk zap?aci? zdecydowanie wy?sz? cen?. Czy?by wi?c jego dezaprobata zabola?aj? o tyle bardziej? A je?li tak - to dlaczego?

Offline

 

#24 2005-10-07 18:29:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Chocia? spotka?am si? kiedy? z opini?, ?e chyba jednak od pocz?tku Darcy wzbudzi? w niej uczucia o temperaturze bynajmniej nie letniej - chocia? mo?e sama nie zdawa?a sobie z tego sprawy.
No, bo spróbujmy porówna?. Wickham adorowa? j? od momentu przyjazdu do Meryton, aby po pojawieniu si? panny King ze spor? gotówk? b?yskawicznie zmieni? obiekt zainteresowania. I co? Panna Bennet nie ?ywi do niego urazy i pob?a?liwie stwierdza tylko, ?e m?ody cz?owiek przecie? musi mie? z czego ?y?.
Darcy (...) za swoj? nierozwag? i niewyparzony j?zyk zap?aci? zdecydowanie wy?sz? cen?.

Nie zgodzi?abym si?. Równie? "narzeczon?" Darcego przyje?a raczej z zainteresowaniem i z?o?liwo?ci? ni? zazdro?ci?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2005-10-07 20:47:57

Maryann
Użytkownik

Re: jak myslicie?? kto chcial zaprosic Elzbiete z Panstwem Gardi

Zazdro?ci jej bynajmniej nie przypisywa?am. Ale czy to jej z?o?liwe zainteresowanie pann? de Bourgh nie wynika?o z urazy do Darcy'ego? Bo przecie? z satysfakcj? stwierdzi?a, ?e domniemana kandydatka na pani? Darcy b?dzie si? do tej roli doskonale nadawa?a, bo "wygl?da na chorowit? i z?o?liw?" - a w zwi?zku z tym uprzykrzy ?ycie swojemu pod?emu m??owi (co w domy?le s?usznie mu si? nale?y).

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB