Jane Austen

Ogród Jane Austen

Jane Austen - najgorętsza pisarka w Hollywood

Artykuł pochodzi z mojej książki do angielskiego. Treść mówi o popularności Jane oraz o mężczyznach w jej życiu. Dostępne są 2 wersje językowe. Polski tekst jest mojego tłumaczenia, więc wszelkie uwagi proszę kierować do mnie. Zapraszam do lektury.

Jane Austen - najgorętsza pisarka w Hollywood

Gdy stacja BBC wyświetliła swoją najnowszą adaptację powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie, została ona obejrzana przez rekordową 18 milionową brytyjską widownię. Potem serial został sprzedany do 18 krajów na całym świecie, od Ameryki do Australii, od Islandii do Izraela. Fani Jane Austen są w każdym zakątku świata, są nawet specjalne grupy dyskusyjne w Internecie dotyczące Jane Austen (mówi wam to coś? - przyp. Jeanne).Sama Jane nie mogła chyba przewidzieć tak ogromnej międzynarodowej sławy. W swoim życiu ani razu nie była za granicą, prawie nigdy nie opuszczała południowej Anglii. Gdy w 1817 roku zmarła jako stara panna, tylko 4 z jej 6 powieści zostały opublikowane, wszystkie anonimowo i w sumie zarobiła 648,65 funtów za swoje książki. Teraz, blisko 200 lat później, sprzedaż jej nowoczesnych powieściowych rywali, jak Jon le Carre, sięga 35.000 na tydzień. Filmy i produkcje telewizyjne powstawały nie tylko na podstawie Dumy i uprzedzenia, ale też Emmy, Perswazji i zwyciężczyni Oscara Rozważnej i romantycznej. Jej dom w Chawton w Hampshire jest odwiedzany przez 200 osób dziennie.

Sekret jej sukcesu

Jej niespodziewany światowy sukces sprawia wąskość świata przedstawionego w jej powieściach, trzy lub cztery rodziny mieszkające na wsi, jak sama Jane powiedziała. Jednak odwołując się do Nigela Nicolsona, autora Świata Jane Austen, wyjaśnienie jej spektakularnego sukcesu jest proste: Jej książki to historie miłosne, zawsze kończące się ślubem. Pokazują wspaniałe zrozumienie malutkich kroków młodych ludzi, które robili i nadal robią, do siebie i od siebie. Są także bardzo zabawne. Albo, jak pisał autor PD James, Wszystkie książki mają ten sam główny wątek - poszukiwanie i znajdowanie odpowiedniego małżonka. Jak w każdym innym romansie, powiecie, ale różnica polega na tym, że te zostały napisane przez geniusza.

Życie i miłości Jane Austen

Urodziła się w 1775 roku, jako siódme z ośmiorga dzieci. Jej ojciec był wielebnym Georgem Austen. Nie byli zamożni i mieszkali na plebanii w Steventon na wzgórzach Hampshire. Rodzina często musiała sama zabawiać się w domu. Od czasu gdy miała 12 lat, Jane pisała historie o heroinach uwięzionych w nawiedzonych zamkach i ratowanych przez olśniewających rycerzy.

W życiu Jane były trzy romantyczne momenty. Pierwszym był przystojny irlandzki student prawa, Tom Lefroy, którego poznała w 1795 roku, ale który wrócił do Irlandii rok później. Drugim, w 1801 roku, był młody mężczyzna, Samuel Blackall, w którym zakochała się podczas wakacji w Devon, ale który wkrótce tragicznie zmarł. Trzecim był duży młody Harris Biggwither, którego listowne oświadczyny przyjęła w 1802 roku, ale nie miał nic do zaoferowania poza wzrostem, więc się rozmyśliła.

W tym czasie miała już 27 lat i według tamtejszych standardów była na krawędzi. Wiedziała zbyt dobrze, że małżeństwo było ważne dla kogoś w jej położeniu. Jedynym odpowiednim zajęciem dla pozbawionej środków córki duchownego było nauczanie w szkole lub bycie guwernantką. Jane napisała do swej siostrzenicy: Samotna kobieta ma zdradziecką skłonność do bycia biedną - co jest istotnym argumentem przemawiającym za małżeństwem. Tak więc w jej książkach, chodzi nie tylko o miłość, ale też o pieniądze, które sprawiają, że instytucja małżeństwa jest tak ważna.

W 1801 roku rodzina przeprowadziła się do Bath, gdzie była bardzo nieszczęśliwa. Co gorsza, w 1805 roku zmarł jej ojciec, zostawiając wdowę, Jane i jej jedyną siostrę Cassandrę, także niezamężną, jeszcze biedniejszymi niż poprzednio. Przez 4 lata musiały przeprowadzać się z domu do domu, często zatrzymując się u przyjaciół. Jane w tym czasie musiała czuć się szczególnie źle, gdyż trudno jej było kontynuować pisanie. W końcu w 1809 roku jej brat Edward pozwolił im zamieszkać w swojej posiadłości w Chawton, oddalonej o kilka mil od Steventon, gdzie dorastała. Tutaj była znacznie szczęśliwsza, pomimo bycia w biednych stosunkach, zależnych od życzliwości. Nie tylko poprawiła swoje wcześniejsze powieści, ale mogła napisać nowe, wykorzystując doświadczenia do ośmieszania i natrząsania się z nierówności społecznych, jakie widziała wokół siebie. W końcu, w 1811 roku, wydała Rozważną i romantyczną - swą pierwszą powieść, która została rozpoczęta w 1793 roku. W 1816 roku Jane zachorowała na nerki. Zmarła 18 lipca 1817 roku, w ramionach siostry Cassandry. Miała jedynie 41 lat.

Jane Austen, gwiazda Hollywood

Wpływ kina i telewizji doprowadził tę spokojnie żyjącą starą pannę z poczuciem humoru do światowej sławy. Ludzie oglądali film i potem czytali książkę. Nie wszyscy są z tego zadowoleni. Winifred Wilson, członkini Jane Austen Society, mówi: Te ekranizacje powinny bardziej trzymać się treści. Są zbyt ciężkie na romans i zbyt lekkie na satyrę. Nie powinny być pisane w nastawieniu wyłącznie na kasowy sukces. Jednak aktorka Emma Thompson, która zaadaptowała Rozważną i romantyczną dla kina, nie zgodziłaby się z tym. Twierdzi, że jej scenariusz jest pełen satyry i zajmuje się związkiem między miłością a pieniędzmi. Udała się do grobu Jane w katedrze Winchester by podziękować jej za Oskara, którego zdobyła za film. Jak powiedziała podczas ceremonii w Los Angeles: Mam nadzieję, że Jane wie jak wielka jest w Urugwaju.


Jane Austen - the hottest writer in Hollywood

When the BBC screened its latest adaptation of Jane Austen's novel Pride and Prejudice, it was watched by a record 18 million British viewers. The series was then sold t0 18 countries round the world, form America to Australia, from Iceland to Israel. There are Jane Austen fans in all corners of the globe, and even special Jane Austen discussion groups on the Internet.

Jane Austen herself couldn't possibly have imagined this kind of worldwide fame. In her lifetime she never once traveled abroad, indeed she hardly ever left the south of England. When she died a spinster, in 1817, only four of her six novels had been published, all anonymously, and she had earned a grand total of?648.65 from her books. Now, nearly 200 years later, sales of her novels rival modern bestsellers such as John le Carre, reaching 35,000 a week. There have been film and television productions of not only Pride and Prejudice, but also Emma, Persuasion, and the Oscar-winning Sense and Sensibility. Her house in Chawton in Hampshire is visited by 200 people a day.

The secret of her success

What makes her worldwide success so surprising is the narrowness of the world her stories portray, “three or four families in a country village”, as Jane Austen herself said. However, according to Nigel Nicolson, author of The world of Jane Austen, the explanation for her enduring success is very simple: “Her novels are love stories, always ending in a wedding. They show a wonderful understanding of the little moves that young people made then, and still do make, towards and away from each other. They are also very funny.” Or, as the author PD James wrote, “All the books have the same basic plot - searching for and finding the right mate.” Just as in most romantic novels, you may say, but the difference is that these were written by a genius.

The life and loves of Jane Austen

She was born in 1775, the seventh of eight children. Her father was the Reverend George Austen. They were not well off, and live in a rambling rectory in the village of Steventon in the Hampshire hills. The family often had to entertain themselves at home. By the time she was 12, Jane was writing stories about heroines imprisoned in haunted castles, being rescued by glamorous heroes. In Jane's own life there were 3 romantic attachments. The first was a handsome Irish law student called Tom Lefroy, who she met in 1795, but who had to return to Ireland a year later. The second, in 1801, was a young man called Samuel Blackall, who she fell in love with when on holiday in Devon, but who tragically died suddenly, soon after. The third was a large young man called Harris Biggwither, whose proposal she briefly accepted in 1802, but “he had nothing to recommend him but his size”, so she changed her mind.

By this time she was 27, and by the standards of the day, “on the shelf”. She knew only too well that marriage was important for someone in her position, for the only work suitable for a penniless clergyman's daughter was school teaching or being a governess. Jane wrote to her niece: “Single women have a dreadful propensity for being poor - which is one very strong argument in favour of matrimony.” Thus in her novels, it is not just love, but also money which makes the institution of marriage so important. In 1801 the family had moved to Bath, where she was very unhappy. To make matters worse, in 1805 her father died, leaving his widow, Jane and her only sister Cassandra, also unmarried, even poorer than before. For four years they had to move from house to house, often staying with relatives. Jane must have felt particularly miserable at this time because she found it difficult to continue with her writing. Finally in 1809 her brother Edward allowed them to live in a house on his estate in Chawton, only a few miles from Steventon where she had grown up. Here she was much happier, despite being the poor relation, dependent on charity. She not only revised her earlier novels but was able to write new ones, using her experiences to satirize and make fun of the social inequalities she saw around her. At last in 1811, Sense and sensibility, which may have been started as early as 1793, was the first of her novels to be published. In 1816, Jane Austen fell ill with a disease of the kidneys. She died on July 18, 1817, in the arms of her sister, Cassandra. She was only 41.

Jane Austen, Hollywood star

The influence of cinema and television has led to worldwide fame for this quiet-living spinster with a sense of fun. People see the movie and then read the book. Not everyone is pleased by this. Winifred Wilson, member of Jane Austen Society says, “These screen adaptations should have kept closer to the text. They are too heavy on romance and too light on satire. They shouldn't have been written with the sole aim of commercial success.” However, the actress Emma Thompson, who adapted Sense and sensibility for the cinema, won't accept this. She says her screenplay is full of satire, and deals with the relationship between love and money. She went to Jane Austen's grave in Winchester Cathedral to say thank you for the Hollywood Oscar she won for the film. As she said at the Oscar ceremony in Los Angeles, “I do hope Jane knows how big she is in Uruguay.”

Jeanne, 2006-09-24 18:07:42


Komentarze:

www.JaneAusten.pl © Ogród Jane Austen, 2004-2023

Template Licence