Welcome to Ogród Jane Austen!

     Menu
· Strona główna
· Archiwum artyku?ów
· Co kupi? w Amazon
· Forum (otwarte!)
· Ksi?ga Go?ci
· Linki
· Lista u?ytkowników
· Napisz do mnie
· Pole? nas znajomym
· ?ci?gnij sobie co?...
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zamie?? artyku?

     Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz konta? Załóż teraz!. Będziesz miał kilka przywilejów.

     Reklama

     Szukaj     Artyku?y
· Wszystkie kategorie
· !! Konkurs!!
· Duma i uprzedzenie
· Ekranizacje
· Nowo?ci
· O ?yciu Jane
· Recenzje
· Ró?ne

     Kto jest online
Aktualnie mamy gości:
  niezalogowanych: 101
      zalogowanych: 0

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

     Stara wersja
Stara wersja strony

 Konkurs - "Anna Karenina"     (Nadesłane przez: Vasco)

Ró?ne

Anna KareninaUkaza?o si? nowe wydanie Anny Kareniny Lwa To?stoja.

Ok?adka nawi?zuje do najnowszej ekranizacji w re?yserii Joe Wrighta z Keir? Knighley w roli tytu?owej, któr? b?dzie mo?na zobaczy? w kinach ju? od 23 listopada 2012 r.

Z okazji obu premier serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w konkursie.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 08-10-2012 o godz. 18:00:10

 "By?am najlepsz? przyjació?k? Jane Austen" - ksi??kowa nowo??     (Nadesłane przez: Vasco)

Ró?ne

By?am najlepsz? przyjació?k? Jane Austen Wiecznie ?ywa legenda Jane Austen
Lektura dla pokole?

Bale, mu?linowe suknie i przystojni kawalerowie - to wszystko, o czym do niedawna Jenny mog?a tylko pomarzy?. Dziewczyna ma jednak wyj?tkowe szcz??cie ? jej przewodnikiem po ?wiecie zostaje sama Jane Austen.

Ksi??ka Cory Harrison opowiada histori? Jenny Cooper, nie?mia?ej kuzynki Jane Austen, która pod okiem swej krewnej przeistacza si? w pewn? siebie dziewczyn?.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 24-01-2012 o godz. 17:00:22

 Ekranizacje s?ynnych powie?ci Jane Austen w Gazecie Wyborczej (1/9)     (Nadesłane przez: Vasco)

Ekranizacje powie?ci

Ekranizacje s?ynnych powie?ci Jane AustenOd pi?tku, 14 maja z Gazet? Wyborcz? b?d? ukazywa? si? p?yty DVD z ekranizacjami s?ynnych powie?ci Jane Austen. Kolekcja liczy 9 cz??ci - s? w?ród nich adaptacje filmowe najbardziej popularnych dzie? angielskiej pisarki, m.in. powie?ci Duma i uprzedzenie, Mansfield Park oraz Rozwa?na i romantyczna.

Jane Austen to znana autorka powie?ci opisuj?cych ?ycie angielskiej klasy wy?szej z pocz?tku XIX wieku. Mimo ?e sama wiod?a stosunkowo odosobnione ?ycie na prowincji w hrabstwie Hampshire, nie pozbawi?o j? to zmys?u obserwacji i nie zubo?y?o dramaturgii jej utworów. Ich fabu?a najcz??ciej dotyczy zam??pój?cia i zwi?zanych z tym problemów spo?ecznych - jednak celna obserwacja i ?ywe opisy kobiet czyni? z powie?ci Austen co? wi?cej ni? romanse.

Jako pierwsza z Gazet? uka?e si? ekranizacja powie?ci Duma i uprzedzenie. DVD z poszczególnymi cz??ciami serialowej adaptacji b?d? ukazywa?y si? w dniach: 14 maja - p?yta 1. z cz. 1 i 2, 21 maja - p?yta 2. z cz. 3 i 4, a 28 maja - p?yta 3. z cz. 5 i 6.

Do malowniczego Netherfield przybywa przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia si? tam na sta?e. Przybysz wzbudza ?ywe zainteresowanie lokalnej spo?eczno?ci, zw?aszcza niezamo?nych panien na wydaniu. Na zawarciu bli?szej znajomo?ci z nowym s?siadem zale?y szczególnie pani Bennet, matce pi?ciu doros?ych córek, których jedyn? szans? na dostatnie ?ycie jest bogate zam??pój?cie. Bingley zakochuje si? w jej najstarszej i naj?adniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wynios?y pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej m?odsza siostr?, El?biet?.

J?zyk: angielski, polski lektor
Napisy: polskie
Rok produkcji: 1995

Ekranizacje s?ynnych powie?ci Jane Austen


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 14-05-2010 o godz. 11:58:27

 Filmuj?c "Dum? i uprzedzenie" cz. I     (Nadesłane przez: Vasco)

Duma i uprzedzenie

Wprowadzenie

Kr?c?c 'Dum? i uprzedzenie' - Ok?adkaJesieni? 1986 zosta?am zaproszona na przedpremierowy pokaz Northanger Abbey. By? tam te? Andrew Davies, pisarz, z którym pracowa?am ju? kilka razy, wi?c usiedli?my obok siebie. On bardzo dobrze pami?ta tamten wieczór: "To by?a ciekawa, dziwaczna adaptacja, a po pokazie Sue odwróci?a si? do mnie powiedzia?a, Wiem, co chcia?abym zrobi?: "Dum? i uprzedzenie", tak, ?eby by?a to ?wie?a, ?ywa opowie?? o prawdziwych ludziach. I ?eby by?o wiadomo, ?e cho? jest tam mowa o wielu rzeczach, to g?ównie chodzi w niej o seks i o pieni?dze: to s? dwie si?y nap?dowe fabu?y. Chcia?by? zrobi? adaptacj?? To moja ukochana ksi??ka, wi?c odpar?em tak i na tym si? sko?czy?o".

Có?, wcale nie na tym si? sko?czy?o. Mi?dzy tym wieczorem, nasz? wersj? Dumy i uprzedzenia, która mia?a premier? jesieni? 1995, up?yn??o 9 lat. Czemu zabra?o nam to tyle czasu? Co wtedy robili?my? Oczywi?cie – inne projekty (Andrew nawet wiele innych projektów).


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 13-05-2010 o godz. 14:09:18

 Romantyczne za?o?enie, odwa?ne wykonanie     (Nadesłane przez: Vasco)

Ró?ne

Austen i UnrealCzy w ?wiecie brutalnego, bezlitosnego turnieju jest jeszcze miejsce na uczucia? Czy po?ród kosmicznych wojowników, kosmitów i cyborgów mo?e rozkwitn?? mi?o??? Czy mo?e przetrwa? po?ród huku wystrza?ów i rozrywanych ludzi? Jak pogodzi? czu?o?? z krwaw? walk? o zdobycie kolejnego checkpointa?

Ksi??ka Johna Happendwicka przenosi bohaterów ksi??ek Jane Austen w ?wiat najbardziej krwawego wojennego sportu: kosmicznego turnieju Unreal. Pokazuje, ?e mi?o??, to najbardziej ludzkie uczucie, mo?e rozkwitn?? nawet w najbardziej nieludzkich warunkach.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 01-04-2010 o godz. 10:07:34

 Obsadzamy filmowe ''Dum? i uprzedzenie oraz zombie''     (Nadesłane przez: Vasco)

Ró?ne

Niemal chyba nie ma roku bez adaptacji, readaptacji, albo chocia? remake'a jakiej? z powie?ci Jane Austen. Nie inaczej poka?e nam si? rozpocz?ty rok 2010, zobaczymy bowiem filmow? wersj? Dumy i uprzedzenia oraz zombie, na po?y komediowego horroru mieszaj?cego nieumar?ych z klasycznym romansem okresu Regencji. Horror sprzeda? si? znakomicie, zatem i filmowcy postanowili uszczkn?? co? z tego tortu. Na razie niewiele wiadomo, ale chyba mierz? wysoko: kontrakt na zagranie g?ównej roli podpisa?a przed ?wi?tami Natalie Portman, do??czaj?c tym samym do grona aktorek, maj?cych na koncie ekranow? kreacj? Lizzie Bennet. Nawiasem mówi?c, ile ju? ich by?o?

Reszta obsady pozostaje na razie nieznana, ale skoro mamy ju? nowy rok, to mo?e Dziadek Mróz spe?ni nasze ?yczenia w tym wzgl?dzie? Erin Nolan pokusi? si? o stworzenie swojej listy marze?, jego typy do tego filmu to:


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 15-01-2010 o godz. 11:03:46

 Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania... (3)     (Nadesłane przez: Vasco)

Ekranizacje powie?ci

Oto trzecia cz??? pracy magisterskiej Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania angielskiej architektury wn?trz przy kreowaniu filmowej rzeczywisto?ci w dziele "Duma i uprzedzenie" w re?yserii Joe Wrighta napisanej przez Paulin? Skrodzk?. Przypominam, ?e o pracy rozmawiamy na forum.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 06-12-2009 o godz. 18:39:12

 Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania... (2)     (Nadesłane przez: Vasco)

Ekranizacje powie?ci

Oto drugi rozdzia? pracy magisterskiej Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania angielskiej architektury wn?trz przy kreowaniu filmowej rzeczywisto?ci w dziele "Duma i uprzedzenie" w re?yserii Joe Wrighta. Uwagi i opini? nt. tekstu przedstawiamy na forum.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 06-12-2009 o godz. 18:32:46

 Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania... (1)     (Nadesłane przez: Vasco)

Ekranizacje powie?ci

Przedstawiam pierwsz? cz??? pracy magisterskiej delile pt. Groombridge Place oraz Basildon Park jako przyk?ad wykorzystania angielskiej architektury wn?trz przy kreowaniu filmowej rzeczywisto?ci w dziele "Duma i uprzedzenie" w re?yserii Joe Wrighta. Zach?cam do zapoznania si? z tekstem i opisania swoich wra?e? na naszym forum. Pozosta?a cz??? pracy uka?e si? w ci?gu kilku dni.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 24-11-2009 o godz. 15:11:50

 Jane Austen & Ben H. Winters: Rozwa?na, romantyczna i morskie potwory      (Nadesłane przez: vasco)

Nowo?ci

Sense and Sensibility and Sea MonstersJe?li my?leli?cie, ?e idea ksi??ki Duma i uprzedzenie oraz zombie jest niedorzeczna, pomi?cie t? recenzj?; a skoro ju? czytacie, to... zaci?nijcie po?ladki. No dobrze, to ju? po selekcji. Duma i uprzedzenie oraz zombie, z gnij?c? austenopodobn? kobiet? na ok?adce oraz, có?, powalaj?cym tytu?em, wzi??a wielu czytelników z zaskoczenia. Najbardziej zaskakuje jednak to, jak dobrze poradzi? sobie wspó?autor Austen – Ben H. Winters, z tym ca?ym parodystycznym miksem literackim. Mieszaj?c dwa ca?kowicie odmienne przemys?y literackie — Jane Austen (czy raczej austenowskie nawi?zania i fanfiki) oraz motyw zombich Winters pokaza?, ?e to woda na jego m?yn. ?ycie bohaterów zosta?o przewrócone do góry nogami przez zombich, ale nieumarli zostali tak umiej?tnie wpleceni w histori? – a postacie z Austen w wersji Wintera tak komicznie martwe po?rodku terroru – ?e ju? po chwili zapomina?o si?, jak kompletnie pokr?cona jest to ksi??ka.

Ma?y przyk?ad, jak to dzia?a?o. Oto pierwszy akapit z oryginalnej Rozwa?nej i romantycznej: Rodzina pa?stwa Dashwood osiad?a by?a w hrabstwie Sussex od dawna. Ich posiad?o?? by?a okaza??, a rezydencja mie?ci?a si? w samym ?rodku ich ziem w Norland Park, gdzie, od wielu pokole? ?yli statecznie i dostojnie, ciesz?c si? dobr? opini? i ogólnym szacunkiem okolicznej spo?eczno?ci.

Oto za? pocz?tek Rozwa?nej i romantycznej oraz morskich potworów: Rodzina pa?stwa Dashwood osiad?a by?a w hrabstwie Sussex jeszcze przez Przemian?, kiedy to wody ?wiata nabrzmia?y zimnem i nienawi?ci? do synów cz?owieczych, a ciemno?? przenios?a si? w otch?anie.


Czytaj więcej...    Zamieszczono: 24-09-2009 o godz. 16:27:31

Duma i uprzedzenie :: Emma :: Mansfield Park :: Rozwa?na i romantyczna :: Perswazje :: Opactwo Northanger
Pride and Prejudice :: Emma :: Mansfield Park :: Sense and Sensibility :: Persuasion :: Northanger Abbey
Becoming Jane :: Lost in Austen
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Czas generowania strony: 0.052 sekund